26-05-2019


29.12.2010 Доклад и проект за решение от Минко Герджиков - зам.-кмет на Столичната община, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци

                        ДО господин АНДРЕЙ ИВАНОВ
                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ДОКЛАД
от
Минко Герджиков - заместник кмет по "Финанси, стопанска дейност"

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци /Приета с Решение № 83 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г./

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ, УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси /ДВ бр. 98 от 14 декември 2010 год./ се налагат промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци относно:

реда за отсрочване и разсрочване на местни данъци

- сроковете за заплащане на данък недвижим имот, данък върху моторните превозни средства

- отмяна на туристическата такса и въвеждане на нов -туристически данък

По отношение на видовете данъци:

1. Данък върху недвижимите имоти

Изпълнението на плана за 2010 год. към 30.11. е в размер 64 499 435,00 лв, което е 85% от годишния план. До края на годината предполагаемия приход ще бъде около 93-95% - или 71-72 млн.

При заложени приходи за данък недвижим имот за 2011 година в размер на 88 млн. лева, увеличението ще дойде от промяната в Закона за местните данъци и такси - чл. 21 ал. 1 съгласно която не жилищните имоти на предприятията се облагат върху по високата от двете стойности - отчетната стойност или данъчната оценка. От досега въведените декларации данъчната основа се вдига с близо 4 млрд.лева, което ще доведе до увеличаване на очаквания приход от данък от юридически лица със 7.5 млн. лева. С промяна в Данъчно осигурителния процесуален кодекс - чл. 107 ал. 3 за не подалите декларации по чл. 14 се дава възможност за служебно издаване на акт за установяване на задължение по данни от трето лице - в случая данни от ДАГ или нотариални актове от Агенция по вписванията.

Предстои уточняване на механизъм за издирване на собственици на новопостроени имоти, за които няма разрешение за ползване на имота по установения ред, но фактически имотите се използват. От тези имоти очакваме приблизителен приход за данък от около 1 млн. лева.

От промяната на зоните за град София, очакваме ръст от още около 3 млн. лева.

Съгласно проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти в срок до 31 януари 2011 година.

2.  Данък върху наследствата

Предлагам за 2010 година размера на този вид данък да не се променя и да остане 0.7 на сто за наследствен дял над 250 000 лева за братя и сестри и техните деца и 5 на сто за наследствен дял над 250 000 лева за лица извън горепосочените.

Предполагаем приход от данък върху наследствата за 2010 година - 10000.00 лева, при план за 2009 г. - 100 000.00 лева и изпълнение до 30.11.2009 г. - 7437,50, което е едва 7%.

3.  Данък върху превозните средства

Изпълнението към 30.11.2010 год. е в размер на 57930081.00 лева, едва 78% спрямо плана за 2010 год. - 74 359082.00 лева

Прогнозираните приходи за 2011 година - в размер на 77000000,00 лева ще бъдат трудно достижими.

Голям резерв има в издирването на тези от собствениците които не са декларирали автомобилите си след закупуването им, за което разчитаме на СДВР -КАТ -Пътна полиция.

За подобряване на събираемостта от данък МПС ще има значение и промяната в ал. 6 на чл. 60 от ЗМДТ, съгласно която заплащането на данъка при годишен технически преглед се удостоверява с представяне на документ издаден или заверен от общината.

Съгласно чл.1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 3 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци срока за определяне размера на данъка върху превозните средства е до края на 2010 година. Когато до края на предходната година общинския съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, те се събират на база действащия размер към 31.12 на предходната година.

4.  Данък за придобиване на имущества при дарение и по
възмезден начин

Предлагам данъка за придобиване на имущества при дарение и по възмезден начин да не се променя през 2011 година - да остане 2.5 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна върху оценката на имуществото с по висока стойност. Дължимият данък при дарение между братя и сестри и техните деца да остане в размер на 0.7 на сто, а при дарение за лица извън горепосочените - 5 на сто.

Не се очаква голямо раздвижване на имотния пазар и през 2011 година.

Съгласно Закона за местните данъци и такси общинският съвет определя размерите на данъка при придобиване на имущества в срок до 31 декември. Когато общинският съвет не е определил размера на данъка в посочения срок, то той се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.

5.  Патентен данък

Не предлагам увеличение размера на патентния данък за 2010 година, тъй като е на максималния определен в Закона за местните данъци и такси, а там, където е по зони - I зона е на максимума, II, III и 1\/-та, съответно с малки разлики в посока намаление.

Предполагаеми приходи за 2011 година - 4 500 000.00 лева, спрямо планирани за 2010 - 4 500 000,00. Увеличението ще дойде от събиране на не погасените задължения за 2008- 2010 години.

б.Туристически данък - нов данък, заменящ досега съществуващата туристическа такса, с който се облагат нощувките в средствата за подслон и места за настаняване по смисъла на Закона за туризма. Предлагам следните размери съгласно категоризацията на туристическите обекти:

-   категория 1 звезда - 0,60 лв

-   категория 2 звезди -1,20 лв

-   категория 3 звезди -1,80 лв

-   категория 4 звезди - 2,40 лв

-   категория 5 звезди - 3,00 лв

       ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
                                                                                  Минко Герджиков

ЛК

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ _______
На Столичния общински съвет
от___________ 2010 година

На основание чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ :

Приема Наредба за Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци (Приета с Решение № 83 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.) на Столичен общински съвет със следното съдържание:

§ 1. В чл. 2 се прави следното допълнение:

1. Създава се нова т. 7:

„7. туристически данък;".

§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс."

2. В ал. 3 се създава изречение второ: „Когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и такси по Закона за местните данъци и такси се представя удостоверение само за задълженията за данъци и такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на задълженото лице."

§ 3. В чл. 7 ал. 4 се отменя.

§ 4. В чл. 8 се правят следните допълнения:

1.   В ал. 2 накрая се добавя „или съответната част от него".

2.   Създава се ал. 5:

„(5) За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление."

§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим."

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто."

§ 6. Чл. 20 се изменя така:

"Чл.20./В сила от 01.07.2011 г./ Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена данъчна декларация по чл.14 от Закона за местните данъци и такси."

§ 7. В чл. 41 Алинея 12 се правят следните изменения:

1. В ал. 12 думите „шейни в размер от 63 лв." се заменят с „шейни и превозни средства от категория 1_7е по Закона за движението по пътищата в размер от 63 лв."

§ 8. В чл. 46 Алинея 1 се изменя така:

„(1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто."

§ 9. В чл. 52, ал. 1 т. 2 се изменя така:

„2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 - 36 от приложение № 4, към Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;"

§ 10. В глава втора се създава раздел VI:

„Раздел VI

Туристически данък

Чл. 57. (1) С туристически данък се облагат нощувките.

(2)   Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.

(3)   Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

(4)    Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.

(5)    Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Чл. 58. (1) Общинският съвет определя размера на дължимия туристически данък за 2011 год. за всяка нощувка, както следва:

1.    категория 1 звезда - 0.60 лв. за нощувка;

2.    категория 2 звезди - 1.20 лв. за нощувка;

3.    категория 3 звезди - 1.80 лв. за нощувка;

4.    категория 4 звезди - 2.40 лв. за нощувка;

5.    категория 5 звезди - 3.00 лв. за нощувка.

(2)    Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.

(3)    Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

(4)    Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва.

(5)    Разликата по ал. 4 се определя по следната формула: Р = (РДхПКхДхЗО/100) - ДД, където:
Р е разликата за внасяне;
РД - размерът на данъка по ал. 1;
ПК - пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване за календарната година;
Д - брой дни в годината;
ДД - сборът на дължимия данък по ал. 2 за календарната година.

Чл. 59. Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма."

§ 11. В приложение № 3 към чл.56, т. 21, след думата „видеокасети" се добавя „или записи на електронен носител."

Преходни и заключителни разпоредби:

§ 12. (1) Столичен общински съвет определя стойностите на данък върху недвижимите имоти, данък върху наследствата, данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин, данък върху превозните средства и патентният данък дължими за 2011 год. в размерите действащи към 31 декември 2010 г.

§ 13. (1) Размерът на дължимия туристически данък за януари 2011 г. за средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както следва:

1.   категория 1 звезда - 0,60 лв. за нощувка;

2.   категория 2 звезди - 0,80 лв. за нощувка;

3.   категория 3 звезди - 1,00 лв. за нощувка;

4.   категория 4 звезди - 1,00 лв. за нощувка;

5.   категория 5 звезди - 1,00 лв. за нощувка.

§ 14. Разпоредбата на чл. 20 от настоящата Наредба влиза в сила от 1 юли 2011 год.

Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на_________________ 20___ г., Протокол №____________ от________ 20___ г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.


         Председател на Столичния общински съвет:
                                                                     Андрей Иванов

                       Юрист от администрацията на СО:
                                                                     Мария Кунева
гл. юрисконсулт в дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси"

< < обратно към страница "Новини"