26-05-2019


16.03.2011 Доклад и проект за решение от Ангел Джамбазки - общински съветник, относно промяна в Наредбата за гробищни паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

ДОКЛАД
от Ангел Джамбазки - общински съветник

Относно: Предложение за промяна в „Наредбата за гробищни паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община", приета с Решение 368 на СОС.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Многократно, по различни поводи и в различни комисии на СОС са разглеждани жалби и оплаквания от граждани, професионални и обществени организации по повод проблеми, свързани с охраната и с организацията на дейността в гробищните паркове на територията на Столична община.

Очевидна и належаща е нуждата от промяна на част от текстовете в нормативната уредба, която да даде възможност за ефективен контрол върху дейността на администрацията и да регламентира ясно отношенията между различните правни субекти на територията на гробищните паркове. И най-вече въвеждане на ред в пропускателния режим и охраната в гробищните паркове.

При тези промени без съмнение трябва да се вземат предвид и становищата и интересите на всички работещи в бранша съсловни организации.

Предвид гореизложеното, на основание чл. ЗЗ, ал. 1, т. 2, предлагам на СОС проект за решение, който прилагам.

                                            Ангел Джамбазки
                                                                              общински съветни

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ  
на Столичния общински съвет
от 200__ година

ЗА: Предложение за промяна в „Наредбата за гробищни паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община", приета с Решение 368 на СОС.
Н
а основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА

СТОЛИЧНИЯТ   ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ РЕШИ:

Променя текстове в „Наредбата за гробищни паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община ", както следва :

1. В раздел V, чл. 33, ал. 2, т. 5, да бъде добавено следното изречение: „Към списъка се прилагат и копия от майсторските свидетелства на упоменатите лица, издадени от Национална занаятчийска камара и удостоверяващи, че същите притежават майсторска степен по занаят „Каменоделство".

2. В алинея 3 на същия член, към т.1 да бъде добавен текстът: „или удостоверение за регистрация по Закона за занаятите".

3. Към алинея 3 на същия член да бъде добавена т. 3 със следния текст: „Копие от трудов договор, сключен с майстор-каменоделец за фирмите, извършващи каменоделски услуги".

4. В раздел VI към чл. 44, ал. 2, след думите „на гробното място" да се добави „и представят копие на майсторското си свидетелство по занаят „Каменоделство", издадено от Националната занаятчийска камара".

Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на_____________ 200___ г., Протокол №_________ от_________ 200___ г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:
                                                                                     Андрей Иванов

< < обратно към страница "Новини"