26-05-2019


29.02.2012 Обява за конкурс-процедура за публичен подбор за избор на членове на съветите на директорите на общински търговски дружества

29.02.2012 г.
ОБЯВА за конкурс-процедура за публичен подбор за избор на членове на съветите на директорите на общински търговски дружества

О Б Я В А

На основание чл. 33 – 40 от Наредбата за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества, СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, с Решение № 47 по Протокол № 9 от 09.02.2012 г. обявява: 

Процедура за публичен подбор за избор на членове на съветите на директорите на:

„Пазари Изток” ЕАД;

„Пазари Запад” ЕАД;

„Пазари Север” ЕАД;

„Пазари Юг” ЕАД;

„Пазари Възраждане” ЕАД;

1. Изисквания към кандидатите:

· висше образование;

· не по-малко от 3 /три/ години управленски опит в търговско дружество;

· да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпление от общ характер, освен ако не са реабилитирани;

· да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност.

2. Необходими документи:

· заявление;

· автобиография, придружена с данни, удостоверяващи тригодишен управленски опит в търговско дружество;

· нотариално заверено копие от диплом за завършено висше образование;

· документ за трудов стаж;

· свидетелство за съдимост;

· декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;

· декларация, че не са налице пречки по чл. 29 от Наредбата за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества;

· концепция за бизнес програма за развитие на дружеството – представя се до 15 /петнадесет/ дни от уведомяването за допускане до конкурса.

3. Краен срок и място за подаване на документи:

Кандидатите трябва да представят необходимите документи в срок от две седмици от настоящото обявяване, в деловодството на Столична община, гр. София, ул. „Московска” № 33. Документите следва да се предстaвят в запечатан плик, върху който са изписани името на кандидата, телефон за връзка и дружеството/дружествата, за които той кандидатства.

Кандидатите, заявили участие в процедурите по подбор могат да участват за повече от едно дружество, но не за повече от общо три дружества, като следва изрично да посочат избраните от тях дружества в заявлението си за участие;

За допълнителна информация: +3592/981 06 55; +3592/987 90 78

 

Д   Е   К   Л   А   Р   А   Ц   И   Я
           

Подписаният.................................................................ЕГН, л. карта № .....................издадена на ................................от МВР – гр. .......................с настоящото декларирам, че не съм лишен/а/ от правото да упражнявам търговска дейност.

            Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Р. България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

                                                                                        ДЕКЛАРАТОР:

 

 

Д   Е   К   Л   А   Р   А   Ц   И   Я

по чл.29, ал.1 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

                      Подписаният.................................................................ЕГН, л. карта № .....................издадена на ................................от МВР- гр........................... с настоящото декларирам, че:

1. не извършвам от свое или от чуждо име  търговски сделки;

2. не съм съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

(Забраните по т. 1 и 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството)

3. не съм лишен с присъда или с административно наказание от правото да заемам материалноотчетническа длъжност;

4. не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността;

5. не съм съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление или контрол на дружеството;

6. не съм управител или член на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;

7. не съм народен представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район или кметство, кметски наместник, заместник-кмет на община, секретар на община, секретар на район.

            Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Р. България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

                                                                                        ДЕКЛАРАТОР:

< < обратно към страница "Новини"