24-06-2019


НАРЕДБА за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община

Приета с Решение № 466 по Протокол № 53 от 14.07.2005
(Изменена и допълнена с Решение № 500 по Протокол № 73 от 23.09.2010)

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. /1/ Тази Наредба определя условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища на територията на Столична община, както и конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони.

/2/ С Наредбата се определят наемните и продажните цени на общинските жилища.

Чл. 2. /1/ Общински жилища са:

1. определените със закон;
2. предоставените в собственост на общината със закон;
3. изградени със средства на общината;
4. придобити чрез правни сделки – покупка, дарение, замяна, срещу отстъпено право на строеж върху общински имоти, наследяване по закон или завещание, безвъзмездно предоставяне от държавата в собственост на общината и други;
5. придобити по давност или по друг начин, определен в закона;
6. придобити от общината при ликвидация на търговски дружества с общинско имущество;
7. придобити от общината в резултат на намаляване на капитала на търговски дружества с общинско имущество.

/2/ Общината удостоверява своето право на собственост върху общинско жилище с акт за частна общинска собственост.

Чл. 3. /1/ По своето предназначение общинските жилища са:

1. за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;

2. за продажба и замяна;

3. ведомствени на Столична община;

4. резервни;

5. в които са настанени отчуждени собственици временно до предаване на определените им в обезщетение жилища.

/2/ Предназначението на жилищата по ал. 1 се определя и може да се променя от Столичния общински съвет съобразно потребностите на Столична община, по предложение на кмета на общината.

/3/ Не се допуска предоставянето и използването на общински жилища за нежилищни нужди.

                   /4/ Не се допуска пренаемане на общински жилища.

Чл. 4. Кметовете на райони организират и отговарят за поддържането и управлението на общинските жилища на територията на съответния район.

Глава втора

ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ

Раздел І

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И КАРТОТЕКИРАНЕ

                   Чл. 5. /1/ Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилища по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата имат семейства или домакинства.

/2/ Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят едновременно на следните условия:

                   1. поне един член от семейството /домакинството/ е български гражданин с адресна регистрация и постоянен адрес на територията на Столична община повече от десет години без прекъсване;

                   2. не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти, годни за постоянно обитаване, или право на ползване върху тях, на територията на Столична община и в районите на населени места от 0 до 3 категория включително, определена в Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България;

                   3. не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно строителство, идеални части от такъв имот или право на строеж върху него на територията на Столична община, в районите на населени места от 0 до 3 категория включително; в курортните зони и комплекси и във вилните зони към тях; земи до 10 км от морската брегова ивица;

                   4. не притежават фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност или идеални части от такива имоти, в районите на населени места от 0 до 3 категория включително;

                   5. не са прехвърляли имоти по т. 2, 3 или 4 на други лица през последните десет години, с изключение на прекратяване на съсобственост, прехвърляне на идеални части на трето лице или дарение в полза на Столична община;

                   6. не притежават имущество на обща стойност, по-голяма от 1/2 от средната пазарна цена на жилище, съответстващо на нуждите на семейството /домакинството/, съгласно нормите по чл. 17;

                   7. една четвърт от общия годишен доход на лицата и членовете на техните семейства /домакинства/ не може да покрие разхода за средна пазарна наемна цена за жилище, съответстващо на нуждите на семейството /домакинството/, съгласно нормите по чл. 17;

                        8. срещу лицата и членовете на техните семейства /домакинства/ не е изпълнена процедура по чл. 65 от ЗОС за изземване на общинско жилище, освен ако са изтекли повече от 2 години от освобождаването му.

                   Чл. 6. /1/ Семействата или домакинствата подават заявление и декларация /по образец, съгласно Приложения № № 1 и 2/, в районната администрация по настоящ адрес. Заявлението се завежда с входящ номер.

                   /2/ В декларацията по ал. 1 се посочват:

                   1. трите имена на заявителя и членовете на семейството /домакинството/ и ЕГН;

                  2. данни за вида, размера, собствеността и продължителността на фактическото обитаване на имота, за който имат настоящ адрес;

                   3.  наличие на извършени сделки с недвижими имоти по чл. 5, ал. 2, т. 5;

                   4.  наличие на притежавано имущество по чл. 5, ал. 2, т. 6;

                   5. общ годишен доход на членовете на семейството /домакинството/ за предходната година, формиран от заплати и пенсии, както и допълнителни доходи от хонорари, търговска и стопанска дейност, отдаване на собствен сграден фонд под наем, земеделски земи под аренда и др.;

                   6. наличие на данни за предишни картотеки;

                   7. наличие на обстоятелства по чл. 5, ал. 2, т.  8;

8. данни за подавани други заявления по различен настоящ адрес от този по чл. 6, ал. 1.

                   /3/ Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи за лицето и членовете на неговото семейство /домакинство/:  удостоверения от Адресна служба на СДВР, удостоверения от Службата по вписванията за извършени сделки с имоти на територията на Столична община, а при необходимост и от други населени места, удостоверения от Данъчна служба за декларирани имоти, служебни бележки за годишните доходи от трудово или служебно правоотношение за предходната година, а при наличие на други доходи – копия от подадените данъчни декларации, копия от договори за  наем, когато лицето и членовете на неговото семейство /домакинство/ живеят на свободно договаряне и копие от решение на ТЕЛК, ако има такова.

/4/ Когато е декларирано имущество по чл. 5, ал. 2, т. 6, към заявлението се прилагат документи за застрахователна стойност на МПС, селскостопански машини и други и пазарни оценки, определени от лицензирани експерт-оценители.

                   /5/  Декларацията по ал. 2 се подписва от всички пълнолетни членове на семейството /домакинството/ пред служител на районната администрация или пред нотариус.

                   /6/ Районната администрация не може да откаже приемане на заявление и декларация.                  

                   Чл. 7. /1/ Стойността на притежаваното имущество по чл. 5, ал. 2, т. 6 се определя, както следва:

                   1. за моторни превозни средства, селскостопански машини и други - по застрахователната им стойност;

                   2. за земеделските земи, за фабрики и други обекти с производствено предназначение и за прилежащите към тях терени и съоръжения, за жилищни и вилни имоти извън тези по чл. 5, ал. 2, т. 2, 3 и 4,  работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност, ателиета, гаражи, за акции, котирани на фондовата борса, за дялово участие в търговски дружества - по пазарни цени, определени от лицензирани експерт-оценители;

                   Чл. 8.  /1/ Семействата /домакинствата/, които отговарят на условията по чл. 5, се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва:

                   1. семейства /домакинства/, които следва да освободят заеманите от тях жилища, собствеността върху които е възстановена по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти и по други закони за възстановяване на собствеността;

                   2. ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни помещения, като бараки, изби, непригодни тавански помещения и други;

                   3. временно настанените от общината в резервни жилища, Дома за временно настаняване на бездомни хора или други социални домове;

                   4. живеещи въз основа на свободно договаряне;

                   5. заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите на чл.  17.

                   /2/ При подреждане в една и съща група се дава предимство на:

1.                 самотни родители на непълнолетни деца – 7 точки;

2.                 семейства с повече от две деца – 7 точки;

3.                 семейства с две деца – 5 точки;

4.                 лица с трайно намалена работоспособност над 90 % - 5 точки;

5.                 семейства с едно дете – 3 точки;

6.                 картотекирани по-дълго време, за всяка година на картотекиране по 1 точка.

7.                 при покриване на повече от един критерий – точките се сумират.

8.                 при равен брой точки, предимство се дава на по-продължителната по време картотека.

                   Чл. 9.  /1/ В районните администрации по настоящ адрес на лицата и членовете на семействата /домакинствата/ им, които отговарят на условията по чл. 5, се съставят и поддържат картотеки.

                        /2/ Картотеките на временно настанените в резервни жилища, Дома за временно настаняване на бездомни хора или други социални домове се поддържат от районните администрации, които са предложили временното настаняване.

/3/ При промяна на настоящия адрес на картотекираните лица от един район в друг, районната администрация по новия настоящ адрес изисква служебно картотечната преписка след подаване на заявление от заинтересованите лица.

                   Чл. 10. /1/ Кметът на района назначава комисия за картотекиране на заявителите, в която се включват служители от районната администрация (технически специалисти, юристи и др.).                

/2/ Комисията по ал. 1 разглежда в двумесечен срок заявленията за картотекиране, комплектовани съгласно чл. 6, взема решение за включване или отказ за включване в картотеката и определя степента на жилищната нужда по групи  съгласно чл. 8.

/3/ Решението на комисията по ал. 2 се оформя в протокол /по образец, съгласно Приложение № 3/, в който се посочват мотивите и правното основание за включване или отказ за включване в картотеката.

/4/ Протоколът с решението на комисията се връчва на заявителите по реда Гражданско-процесуалния кодекс и подлежи на обжалване в четиринадесет- дневен срок пред кмета на района по реда на Закона за административното производство. Кметът на района се произнася в четиринадесет-дневен срок с мотивирано решение, с което се изчерпва възможността за обжалване по административен ред.

Чл. 11.  /1/ Включените в картотеката лица са длъжни:

                   1. да подават декларация по чл. 6, ежегодно между 1 и 31 декември;

2. при промяна на обстоятелствата по чл. 5 да уведомят в едномесечен срок писмено съответната районна администрация чрез попълване на нова декларация, придружена с необходимите документи;

3. да уведомят писмено районната администрация в едномесечен срок от издаването на разрешението за строеж, че започват индивидуално или групово жилищно строителство или са включени в жилищно-строителни кооперации;

4. да уведомят писмено районната администрация в едномесечен срок, че са настанени в жилище, собственост на ведомство или търговско дружество.

Чл. 12. Остават в картотеката:

          1. лицата на срочна военна служба;

2. временно настанените в резервно жилище, в Дома за временно настаняване на бездомни хора или в друг социален дом;

3. учащите в друго населено място или извън страната;

          4. работещите в друго населено място или извън страната за срок до 3 години.

          Чл. 13.  /1/  Изключват се от картотеката:

          1. неотговарящите на някое от условията по чл. 5;

          2. започналите индивидуално или групово жилищно строителство;

          3. включените в жилищно-строителни кооперации, чието строителство е започнало;

4. настанените в жилище, собственост на държавата, общината,  ведомство или търговско дружество,  което отговаря на нормите за жилищно настаняване по чл. 17;

                   5. лица, декларирали неверни данни относно обстоятелствата по чл. 6, ал. 2, т. т. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 – за срок от 5 години.

/2/ Изключването от картотеката се извършва с решение на комисията по чл. 10.  Протоколът с решението се връчва и обжалва по реда на чл. 10, ал. 4.

Чл. 14. Документите на лицата по чл. 13 се съхраняват в районната администрация 5 години след изключването им от картотеката.

                        Раздел втори

ГОДИШЕН СПИСЪК НА КАРТОТЕКИРАНИТЕ,

КОИТО ЩЕ БЪДАТ НАСТАНЕНИ ПОД НАЕМ

          Чл. 15. /1/ Комисията по чл. 10 разглежда постъпилите до 31 декември на предходната година декларации по чл. 6 и се произнася с решение в случаите, когато има нови обстоятелства, които налагат промяна на групата или изваждане от картотеката.

/2/ Комисията по чл. 10 изготвя проект на годишен списък на картотекираните през предходната година семейства /домакинства/, които се предвижда бъдат настанени под наем, при спазване на установената поредност по групи.

          /3/ В проекта за годишен списък не се включват семейства /домакинства/, които не са подали декларации в срока по чл. 11, ал . 1 , т. 1.

          /4/ Семействата /домакинствата/, включени в окончателния списък от предходната година и неполучили жилища, се включват в началото на проекто-списъка  за текущата година при спазване на установената поредност, освен ако има промяна на условията по чл. 5 и на групите по чл. 8.

/5/ Проекто-списъкът се обявява между 1 и 5 март на информационно табло в районната администрация. В 14-дневен срок от датата на обявяване  заинтересованите лица могат да правят възражения по списъка до кмета на района.

/6/ Кметът на района разглежда постъпилите възражения, утвърждава списъка до 31 март и го обявява на информационното табло  в районната администрация.

/7/ Утвърденият от кмет на район списък може да се обжалва чрез кмета на района пред Столичен общински съвет в 7-дневен срок от обявяването му. В 3-дневен срок кметът на района препраща жалбата до СОС.

Чл. 16. Столичният общински съвет се произнася по жалбите на следващото си заседание, но не по-късно от 1 месец след изтичане на срока за обжалване, и решението му е окончателно.

Раздел трети

НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

          Чл. 17.  /1/ Определят се следните норми за жилищно настаняване:

          1.  на едночленно семейство – до 25 кв. м жилищна площ;

2.  на двучленно семейство – до 40 кв. м жилищна площ;

          3.  на тричленно семейство – до 55 кв. м жилищна площ;

4.  на четиричленно семейство – до 70 кв. м жилищна площ;

          5. на семейство с 5 и повече членове – до 15 кв. м жилищна площ в повече за следващите членове.

          /2/ При определяне на необходимата жилищна площ се взема предвид и детето, което ще се роди.

                   /3/ При настаняване на домакинство жилищната площ се определя като сбор от площите, необходими за всяко едно от семействата.

/4/ За задоволяване на специфични нужди може да се предостави допълнителна жилищна площ /стая/ до 15 кв.м:

1.  когато член от семейството /домакинството/ страда от болест, която налага изолация, съгласно списъка на болестите, утвърден от министъра на здравеопазването, или се нуждае от помощта на друго лице съгласно експертно решение на ТЕЛК;

2.  на семейство, с което са живели непрекъснато в едно домакинство в продължение на 2 и повече години и продължават да живеят пълнолетни низходящи и възходящи, които не притежават жилище или вила в страната.

/5/ Когато жилището надвишава нормите по предходните алинеи, за жилищната площ над тези норми до 5 кв. м се заплаща удвоен размер на наема, а за площ над 5 кв. м се заплаща пазарна наемна цена, определена от лицензиран експерт-оценител,  до пренастаняването на наемателите.

          Чл. 18. /1/ Кметът на СО утвърждава разпределението по райони на общинските жилища за настаняване на семействата /домакинствата/, включени в окончателния списък по чл. 16.

/2/ Предоставените с разпределението жилища на един район могат да се намират на територията на други райони.

/3/ Когато общинско жилище не може да бъде усвоено, кметът на района уведомява кмета на СО, който го преразпределя.

Чл. 19. /1/ Настаняването се извършва със заповед от кмета на района по местонахождение на жилището /по образец, съгласно Приложение № 4/.

/2/ В случайте по чл. 18, ал. 2 кметът на района, в чийто окончателен списък е включено семейство /домакинство/, изпраща писмо до органа по ал. 1 да издаде заповед за настаняване.

/3/ Преди издаване на настанителната заповед семействата /домакинствата/ подават нова декларация за обстоятелствата по чл. 5.

        Чл. 20. /1/ Заповедта за настаняване се издава за свободни жилища, като за новопостроените жилища следва да е издадено разрешение за ползване по установения ред.

        /2/ В едно жилище се настанява само едно семейство /домакинство/. По изключение, две семейства без родствена връзка могат да бъдат настанени в едно жилище с тяхно писмено съгласие.

          /3/ Заповедта има действие за всички членове от семейството /домакинството/ на титуляра на настанителната заповед.

/4/ Когато член от семейството /домакинството/ страда от болест и се нуждае от помощта на друго лице съгласно експертно решение на ТЕЛК, за което е предоставена допълнителна жилищна площ, тези обстоятелства се посочват в мотивите на заповедта за настаняване.

          /5/ Заповедта се връчва по реда на Гражданския процесуален кодекс, като в съобщението се посочва дата за фактическото предаване на жилището. Заповедта влиза в сила от датата на фактическото предаване на жилището с протокол-опис.

/6/ Ако настаненото семейство /домакинство/ без основателни причини не заеме определеното жилище в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за настаняване, органът по чл. 19, ал. 1 я отменя. Заповедта за отмяна подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Чл. 21. Семейства /домакинства/, отказали без основателни причини да приемат два пъти предложените им различни жилища, отпадат от окончателния списък по чл. 16 за съответната година.

                 Чл. 22. /1/ Въз основа на настанителната заповед кметът на района сключва писмен договор за наем /по образец, съгласно Приложение № 5/, в който се определят:  правата и задълженията на наемателя и наемодателя;  наемната цена;  заплащане на консумативи и такса смет; отговорността при неизпълнение; поддържането (текущи и основни ремонти) и други условия по наемното правоотношение.

          /2/ Наемателите на общински жилища са длъжни да подават декларации за обстоятелствата по чл. 5, ежегодно между 1 и 31 декември.

                            Чл. 23. /1/ При изменение на обстоятелствата, водещи до промяна на жилищните нужди, наемателите се пренастаняват в друго жилище, съответстващо на нормите по чл. 17.

                   /2/ Когато поради намаляване броя на членовете на семейството /домакинството/, жилището надвишава нормите за настаняване по чл. 17, в едномесечен, а в случай на смърт - в тримесечен срок, наемателите подават молба за пренастаняване в друго общинско жилище.

                  /3/ Ако наемателите не направят искане в посочените в ал. 2 срокове, органът по настаняването издава настанителна заповед служебно.  Ако в едномесечен срок от връчване на заповедта, наемателите не заемат определеното им жилище, се издава заповед за прекратяване на наемното правоотношение за заеманото жилище.

                   Чл. 24. /1/  Запазват се наемните правоотношения с лицата, които:

1. са на срочна военна служба;

          2. са лишени от свобода, за срока на изтърпяване на наказанието, но не повече от 3 години;

3. учат в друго населено място или извън страната - за срока на обучението;

          4. работят на територията на друга община или извън страната - за срок до 1 година.

                   /2/ В случаите по предходната алинея наемателите са длъжни да упълномощят свой представител, който да изпълнява задълженията им по наемното правоотношение.

                   Чл. 25. /1/ Наемателите на общински жилища, предназначени за настаняване под наем, могат да се заменят доброволно.  Замяната се извършва със заповед на кмета на района по молба на наемателите.

                   /2/ В случаите, когато жилищата се намират на територията на различни райони, молбите се подават до кметовете на съответните райони за съгласие на всеки от тях.

                   /3/ Заповедта за замяна по предходната алинея се издава от кмета на района, на чиято територия се намира по-голямото по вид жилище, а при еднакви по вид жилища - от кмета на района с по-голям пореден номер по Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове.

                   /4/ Не се допуска принудително изпълнение на заповед за замяна.

                   Чл. 26. /1/ Преместване на наематели на общинско жилище в свободно общинско жилище, предназначено за настаняване под наем, находящо се на територията на друг район, се допуска по тяхна молба със съгласие на кметовете на съответните райони.

                   /2/ Настанителната заповед се издава от кмета на района, в който се намира свободното жилище.

                   /3/ Освободеното жилище остава на разпореждане на кмета на района, предоставил свободното жилище, като запазва предназначението си за настаняване под наем.

                   Чл. 27. /1/ По изключение, с решение на СОС, взето с мнозинство две трети от броя на общинските съветници, в общинско жилище по чл. 3, ал. 1, т. 1 може да бъде настанено неотговарящо на условията по чл. 5 семейство с малолетно или непълнолетно дете, нуждаещо се от специализирано лечение или обучение, което може да се осъществи единствено в здравно или учебно заведение на територията на Столична община, за срока на лечението или обучението.

                 /2/ Обстоятелствата по предходната алинея се установяват от кмета на СО, който внася мотивирано предложение до СОС, след съгласуване със специализираните дирекции на столичната администрация.

                  /3/ Настаняването се извършва по реда на чл. 19, ал.1.

         

                    

Глава трета

                        НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА

                    

                   Чл. 28. /1/ Резервните жилища на СО са предназначени да осигурят временно жилищна площ, за срок от 6 месеца, но не по-дълъг от 2 години, на лица:

                   1.  чиито жилища са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии, или на други изключителни обстоятелства, или са застрашени от самосрутване;

                   2. в чийто семейства са налице остри социални или здравословни проблеми.

                   /2/ Обстоятелствата по предходната алинея се установяват от кмета на района на съответната територия, който прави писмено мотивирано предложение до кмета на СО, след изрично установяване, че лицата или членовете на семействата им не притежават годни за обитаване жилище или вила на територията на Столичната община.

                   /3/ Настаняването се извършва по реда на чл. 19, ал. 1, въз основа на писмо от Кмета на СО.

                   /4/ Кметът на район, издал заповед по предходната алинея, изпраща в едноседмичен срок копие от заповедта в Дирекция “Общинска собственост” при Столична община.

                   /5/ Въз основа на настанителната заповед кметът на района сключва писмен договор за наем /по образец, съгласно Приложение № 6/, в който се определят:  правата и задълженията на наемателя и наемодателя;  наемната цена;  заплащане на консумативи и такса смет; отговорността при неизпълнение; поддържането (текущи и основни ремонти) и други условия по наемното правоотношение.

                   Чл. 29. Контролът по настаняването и изземването на резервните жилища се осъществява от Дирекция "Общинска собственост" при СО.

                   Чл. 30. С решение на Столичния общински съвет в резервни жилища могат да се настаняват и кметове, заместник-кметове и кметски наместници, които нямат жилище на територията на Столична община – за времето, през което заемат съответната длъжност.

Чл. 31. /1/ С изтичане на срока на настаняване наемното правоотношение се прекратява и жилището се изземва със заповед на кмета на района.

                   /2/ Наемното правоотношение се прекратява при неплащане на наемната цена или на консумативните разноски за повече от два месеца по реда на чл. 33, ал. 1 и ал. 2.

Глава четвърта

                        НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ ВЪВ ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА

                   Чл. 32. /1/ Ведомственият жилищен фонд се създава с решение на СОС, с което се приемат и Правила и норми за настаняване във ведомствени жилища.

                   /2/ Във ведомствените жилища могат да бъдат настанявани щатни служители с постоянно трудово или служебно правоотношение в общинската администрация.

/3/ Право да кандидатстват за настаняване под наем във ведомствени жилища имат лицата по ал. 2, когато те и членовете на семействата им нямат друго жилище или вила на територията на СО.

                   /4/ Настаняването се извършва със заповед на кмета на СО, а наемните договори се сключват с кмета на района, на чиято територия се намира ведомственото жилище.

                   /5/ Ведомствените жилища се изземват по реда на чл. 65 от ЗОС със заповед на кмета на района по предложение на кмета на СО.

Глава пета

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ И

ИЗЗЕМВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Чл. 33. /1/ Наемните правоотношения се прекратяват поради:

                   1.  неплащане на наемната цена или на консумативните разноски за повече от 6 месеца;

                   2.  извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция, когато се засягат обитавани помещения;

                   3.   нарушаване на добрите нрави;

                   4.   неполагане грижата на добър стопанин при ползване на жилището;

                   5. прекратяване на трудовите или служебните правоотношения на настанените във ведомствено жилище лица, освен ако в Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община е предвидено друго;

                   6. отпадане на условията за настаняване на наемателя в общинско жилище;

                   7.  използване на жилището не по предназначение;

8. необитаване на жилището от семейството /домакинството/ повече от 6 месеца, извън случаите по чл. 24.

                   /2/ Наемното правоотношение се прекратява със заповед на органа, издал настанителната заповед /по образец, съгласно Приложение № 7/.  В заповедта се посочват основанието за прекратяване на наемното правоотношение и срокът за освобождаване на жилището, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

                   /3/ При прекратяване на наемното правоотношение на основание ал. 1, т. 2 към заповедта по ал. 2 се прилага настанителна заповед за друго общинско жилище, ако наемателят отговаря на условията за настаняване.

                   /4/ Заповедта по ал. 2 може да се обжалва пред Софийски градски съд по реда на Закона за административното производство.  Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.

                   Чл. 34. /1/ Изземването на общински жилища, които се владеят или държат без основание, не се използват по предназначение, или необходимостта от които е отпаднала, се извършва със заповед на кмета на района, на чиято територия се намират /по образец, съгласно Приложение № 8/.

                   /2/ Заповедта за изземване се издава въз основа на констативен акт. В акта се посочват данни за: собствеността, физическото или юридическото лице, което владее или държи жилището, основанието за това, предложението на кмета на СО /в определените от тази Наредба случаи/, заповедта за прекратяване на наемното правоотношение или писмото, с което кметът на района е задължил самонастанените лица в определен срок доброволно да освободят жилището, и за неизпълнението на това задължение.

/3/ Заповедта за изземване се съобщава на адресатите по реда на ГПК.

                   /4/ Заповедта за изземване се изпълнява по административен ред със съдействието на полицията.

                   /5/ Заповедта за изземване подлежи на обжалване пред Софийски градски съд по реда на ЗАП. Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.

/6/ При принудително изземване на общинско жилище в отсъствие на обитателите му, служителите изготвят протокол-опис в два екземпляра на завареното имущество, който се подписва от съставителя, представител на полицията и двама свидетели. Единият екземпляр от протокол-описа е предназначен за адресатите на заповедта.

/7/ Кметовете на райони определят подходящи помещения за съхранението на вещите и осигуряват транспортирането им. Вещите се съхраняват за срок до един месец, след което районната администрация не носи отговорност за тях. Разходите за съхранение и транспортиране са за сметка на лицата.

                   /8/ След изтичане на срока по ал. 7 вещите се продават чрез публичен търг с явно наддаване. От набраните средства се покриват разходите по транспортирането и съхраняването на вещите, неплатен наем и други задължения към общината.

Глава шеста

                        ПРОДАЖБА И ЗАМЯНА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

                   Чл. 35. Продажбата на общински жилища се извършва след решение на СОС.

                   Чл. 36.  Столичния общински съвет определя:

                   1.  жилищата, които се продават на наемателите, настанени в тях по административен ред;

                   2. жилищата, които се продават на наематели, правоимащи по ЗУЖВГМЖСВ;

                   3.  свободните общински жилища, които се продават на търг.

                   Чл. 37. /1/ Не могат да се продават:

                   1   резервните общински жилища;

                   2. общински жилища в сгради върху терени, които подлежат на принудително отчуждаване по реда на Глава трета на Закона за общинската собственост;

3. общински жилища, освидетелствани по реда на чл. 195 от Закона за устройство на територията;

                   4. общински жилища в общински сгради до три етажа включително, които не се запазват като елемент на застрояването по ПУП.

                   /2/ Не могат да се продават общински жилища, в които са настанени две или повече семейства, които не представляват домакинство.

                   Чл. 38. /1/ Наемател на общинско жилище може да го закупи, ако са налице следните условия:

                   1.  да отговаря на условията за настаняване в общинско жилище, съгласно тази Наредба;

                   2. (изм. с Решение № 500 по Протокол № 73 от 23.09.2010) да е наемател на общинско жилище не по-малко от 5 години без прекъсване;

3.  да не е нарушавал условията по договора за наем.

/2/ Наемател на ведомствено жилище на СО може да го закупи, ако е  работил непрекъснато на щатна длъжност в общинската администрация не по-малко от 5 години. 

                   /3/ Наемател на общинско жилище, правоимащ по ЗУЖВГМЖСВ, или наемател, настанен като осъден по чл. 7 от ЗВСОНИ, може да закупи жилището, без да отговаря на условието по точка 2 на ал. 1.

                   /4/ Жилищата, заемани от две или повече семейства, представляващи домакинство, при писмено съгласие помежду им, могат да се продават на едно от семействата или в съсобственост.

                   Чл. 39. За закупуване на общинско жилище наемателят подава заявление /по образец, съгласно Приложение № 9/ и декларация по чл. 6 до кмета на района по местонахождението му.                       

Чл. 40. /1/ Кметът на района назначава комисия, която проучва наличието или липсата на условията по чл. 37 и чл. 38, ал. 1, 3 и 4.

                   /2/ Въз основа на решението на комисията кметът на района изготвя списък-предложение за продажба до кмета на Столична община.

                     /3/ При отрицателно решение на комисията, кметът на района прекратява образуваната преписка и уведомява писмено заявителите.

Чл. 41. Въз основа на предложените от кметовете на райони списъци кметът на СО внася доклад в СОС за определяне жилищата за продажба.

Чл. 42. /1/ Кметът на Столична община назначава комисия за разглеждане на преписките за продажба на жилища в сгради до три етажа включително, в която се включват служители от Дирекции “Общинска собственост”, “Правно-нормативно обслужване”, “Финанси” и “Архитектура и градоустройство”.           

/2/ Комисията разглежда комплектованите от районните администрации преписки, проучва наличието или липсата на условията по чл. 37 и чл. 38, ал. 1, 3 и 4 и взема решения.

                   /3/ Въз основа на решенията на комисията кметът на СО внася доклад в СОС за определяне жилищата за продажба.

                     /4/ При отрицателно решение на комисията преписката се прекратява и се връща в районната администрация, за което се уведомява писмено заявителя.

                   Чл. 43. /1/ Кметовете на райони извършват продажби на жилища на техните наематели след решение на СОС със заповед и договор /по образец, съгласно Приложения № № 10 и 11/.

                   /2/ Заповедта се издава в тримесечен срок от решението на СОС и се връчва на купувача срещу подпис.

                   /3/ В заповедта по ал. 2 се посочват всички плащания, които следва да се извършат от купувача в двумесечен срок от връчването й, но не по-късно от шест месеца от нейното издаване.

                   /4/ В едномесечен срок след плащане на посочените в заповедта суми, представяне на платежни документи и квитанции за платен наем, кметът на района и купувачите сключват договор за продажба.

                   /5/ При неплащане в указания срок, заповедта се отменя с нова заповед, преписката за продажба се прекратява и се внася предложение до кмета на СО за промяна на предназначението на жилището.

                   Чл. 44.  Кметът на Столична община извършва след решение на СОС продажбата на:

                   1. жилища, чиито наематели са правоимащи по ЗУЖВГМЖСВ;

                   2. ведомствени жилища на наемателите им;

                   3. жилища в сгради до три етажа на наемателите им;

                   4. жилища по чл. 36, т. 3.

Чл. 45. Преписките за продажба на жилищата по чл. 44, т. 1 се изпращат от районните администрации в Столична община,  комплектовани със следните документи:

                   1.  заявление по чл. 39 и декларация по чл. 6;

2.  настанителна заповед;

                   3.  акт за общинска собственост, вписан в Службата по вписванията;

                   4.  оценителен протокол;

                   5.  данъчна оценка.

Чл. 46. /1/ Преписките за продажба на жилищата по чл. 44, т. 2 се образуват в Столична община по заявление до кмета на Столична община, придружено с декларация по чл. 6, копия от настанителната заповед и от договора за наем.

/2/ Дирекция “Общинска собственост” изисква от районните администрации по местонахождение на жилищата следните документи:

                  1.  акт за общинска собственост, вписан в Службата по вписванията;

                   2.  данъчна оценка;

3. становище относно изпълнение на задълженията по договора за наем.

Чл. 47. Преписките за продажба на жилищата по чл. 44, т. 3 се изпращат от районните администрации в Столична община,  комплектовани освен с документите по чл. 45 и със:

1. служебна скица на паус от действащия план за регулация и застрояване;

2. копие-извадка от ПУП;

                   3. становище на гл. архитект на района относно градоустройствения статут на сградата, за реализираното и предвиденото застрояване и параметрите им;

                   4. справка за наличие на реституционни претенции по отношение на сградата и поземления имот;

5. справка относно собствеността на цялата сграда.

Чл. 48. /1/ Преписките за продажба на жилищата по чл. 44, т. 4 се комплектоват от районната администрация по тяхното местонахождение с акт за общинска собственост, вписан в Службата по вписванията, и данъчна оценка.

/2/ Към доклада до СОС за обявяване на търг се прилага и пазарна оценка, изготвена по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС.

Чл. 49.  Кметът на Столична община извършва продажбите със заповед и договор в сроковете по чл. 43.

                   Чл. 50.  Замяната на общински жилища се извършва от кмета на СО след решение на СОС.

                   Чл. 51. Не се допуска замяна на общински жилища с нежилищни имоти.

                   Чл. 52. Столичният общински съвет допуска замени преимуществено, когато са налице остри здравословни или социални проблеми.            

Чл. 53. /1/ Заявлението за замяна трябва да съдържа мотиви, подава се в Столична община или в районната администрация по местонахождение на общинското жилище, прилагат се копия от документи, удостоверяващи собствеността на заявителя, и декларация за семейно положение и имотно състояние.

/2/ Преписката се комплектова от районната администрация със становище, копие от акт за общинска собственост, вписан в Службата по вписванията,  изпраща се в Столична община и се внася с доклад в СОС.

                   Чл. 54. Кметът на Столична община извършва замените със заповед и договор в сроковете по чл. 43.

Чл. 55.  При продажба и замяна на общински жилища, физическите и юридическите лица заплащат на общината режийни разноски в размер на 2 %, изчислени върху данъчната основа, определена по реда на чл. 46, ал. 2, т. 1 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл. 30, ал. 1 от Закона за данък добавена стойност:

                   1.  на жилището, предмет на продажба;

                   2.  на жилището с по-висока данъчна основа при замяна.

                   Чл. 56. Договорите, с които се извършват продажба или замяна на общински жилища, се вписват от купувачите /заменителите/ в Службата по вписванията.

Глава седма

НАЕМНИ  И ПРОДАЖНИ ЦЕНИ

                   Чл. 57.  Наемната цена за общинските жилища се определя за 1 кв. м полезна площ съобразно зоната и подзоната, в които жилището попада, конструкцията на сградата, разположението на жилището във височина, преобладаващото изложение и благоустройственото му съоръжаване, както и качествата на околната среда.

                   Чл. 58. Основната наемна цена за 1 кв. м полезна площ е 0,60 лева.

Чл. 59. Фактическата наемна цена се определя от кметовете на райони чрез коригиране (увеличаване или намаляване) на основната наемна цена до размери, посочени за конкретните показатели, съгласно Приложения № № 1 и 2 от Наредбата от 26.01.1998 г. за базисни пазарни цени на недвижимите имоти на СО.

                   Чл. 60.  Месечната наемна цена за площта, ползвана общо от двама или повече наематели - членове на различни семейства, които не представляват домакинство, се разпределя помежду им пропорционално на броя на членовете на семействата.

Чл. 61. /1/ База за формиране на продажната цена на общинските жилища по чл. 43, ал. 1 и чл. 44, т. 1, 2 и 3 е данъчната им оценка.

/2/ Към базата се прилагат критериите за формиране на продажна цена, регламентирани в Раздел ІІІ от Наредбата от 26.01.1998 г. за базисни пазарни цени на недвижимите имоти на СО.

/3/ Жилища, станали общинска собственост по силата на правни сделки след влизане в сила на тази Наредба, се продават по цени, не по-ниски от придобивната им стойност.

Чл. 62. /1/ Продажбата на общинските жилища по чл. 43, ал. 1 и чл. 44, т. 1, 2 и 3 не  може да се извърши на цена по-ниска от данъчната им оценка.

/2/ Продажбата на общинските жилища по чл. 44, т. 4 не може да се извърши на цена по-ниска от пазарната оценка, изготвена по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС.

/3/ Средствата от продажба на общински жилища се изразходват приоритетно за довършване на започнато от общината жилищно строителство и за строеж на нови общински жилища.

Чл. 63. Замените на общински жилища с жилища, собственост на физически или юридически лица, се извършват по пазарни цени.

                        Глава осма

                        АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

                   Чл. 64.  Лицата, които повреждат общински жилища, когато деянието не съставлява престъпление по Наказателния кодекс на Република България, се наказват по тази наредба, независимо от имуществената отговорност за причинените вреди.

                   Чл. 65. За нарушение на тази наредба се налага административно наказание - глоба до 500,00 лева, освен ако със закон не е предвидено друго.

                   Чл. 66. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, назначени от кметовете на райони.

                   Чл. 67. За актове, съставени от длъжностни лица на районните администрации, наказателните постановления се издават от кметовете на райони.

                   Чл. 68.  Административно-наказателното производство за нарушенията се извършва по реда на ЗАНН.

                        Глава девета

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

                   § 1.  По смисъла на тази наредба:

                   1.  "Семейство" са съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца, ако не са встъпили в брак.

                   2.  "Домакинство" са съпрузите, ненавършилите пълнолетие низходящи, възходящите и пълнолетните низходящи, които живеят с наемателя, както и братята и сестрите, които не са встъпили в брак.

                   3. “Самотни родители на непълнолетни деца” са родители, които поради вдовство, развод или несключване на брак се грижат сами за отглеждане на непълнолетните си деца.

                   4. “Имущество” са налични парични средства по влогове, акции, дивиденти, моторни превозни средства, земеделски земи, жилищни или вилни имоти,  фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност, извън тези по т. т. 2, 3 и 4 на чл. 5, ателиета, гаражи и други основни и оборотни фондове.

5. “Жилищна площ” е сборът от площите на помещенията в жилището с основно предназначение – дневни, спални, детски стаи и столови /без кухни-столови/, измерени по контура на съответните вертикални конструктивни елементи – стени и колони.

                   6.  "Полезна площ на жилището" е сумарната площ на всички помещения в него, мерена по вътрешните зидарски очертания на стените, и цялата площ на балкони, лоджии, веранди и тераси, с изключение на площта, заета от ограждащите и разпределителните стени на жилището, и площта на складовите помещения - мазе, барака или таван.

                   7. “Средна пазарна цена” по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 6 и “средна пазарна наемна цена” по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 7 се определят от данни на ЦСИ.

8. “Висящи процедури” по смисъла на § 8 са тези, за които в районните администрации са образувани преписки за продажба или преписки, по които СОС е взел решение за продажба, до влизането в сила на настоящата Наредба.

                        Глава десета

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Тази Наредба се приема на основание чл. 45а и чл. 47 от ЗОС.

§ 3. /1/ За общинските жилища, в които са настанени отчуждени собственици временно до предаване на определените им в обезщетение жилища, се прилагат разпоредбите на чл. 22 – 25 от отменената НРПУРОИ.

                   /2/  За членовете на семействата или на домакинствата на бившите собственици на отчуждени сгради, които от отчуждаването им ги обитават, се прилагат разпоредбите за общинските жилища, предназначени за настаняване под наем, ако в жилищата, предоставени в обезщетение, не е предвидена жилищна площ за тях.

§ 4. /1/ В 3–месечен срок от влизане в сила на тази Наредба СОС предприема необходимите действия за намаляване на капитала на едноличните търговските дружества с общинско имущество със стойността на жилищата – общинска собственост, включени в капитала им. 

/2/ До приключване на процедурите по ал. 1 се спират разпоредителните действия с жилища, включени в капитала на едноличните търговски дружества.

                   § 5. Постъпилите в районните администрации молби за картотекиране, по които Комисиите по чл. 9 от ППЗОС не са взели решение до отмяната на ППЗОС с Постановление № 35 от 08.03.2005 г. на МС /ДВ, бр. 23/18.03.2005 г./ се разглеждат по реда на тази Наредба.

          § 6. /1/ В 3–месечен срок от влизане в сила на тази Наредба кметовете на райони извършват актуализация на съществуващите картотечни преписки, изготвени по отменения ППЗОС.

/2/ При актуализация на съществуващите картотечни преписки не се изисква наличието на условието по чл. 5, ал. 2, т. 1.

                   § 7. В 3–месечен срок след като наемателите на общински жилища изпълнят задължението си по чл. 22, ал. 2 от Наредбата кметовете на райони сключват новите договори за наем по образец.

§ 8. Висящите процедури за продажба на общински жилища се довършват по досегашния ред по цени не по-ниски от данъчните им оценки.

§ 9. Указания по прилагането на Наредбата се дават от кмета на Столичната община.

                   § 10.  Настоящата наредба влиза в сила в деня на приемането й от Столичен общински съвет.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ