Борислав Димитров Богданов

Член на постоянната комисия по устройство на територията и жилищна политика, постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания и на постоянната комисия по етика