Борислав Янков Борисов

Роден на 28.04.1955 в гр. София. Висше образование – Университет по архитектура и строителство (Ваймар, Германия). Доктор архитект. От 2007г. доцент. Удостоверения и сертификати: удостоверение за пълна проектантска правоспособност от Камара на архитектите в България, сертификат от Американската агенция за международно развитие за разработване на нормативни документи, удостоверение от Съюза на архитектите в България за принос в архитектурното творчество, удостоверение от Института по публична администрация и европейска интеграция за лектор. Заместник-председател на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика и член на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба.

Приемно време
Всеки четвъртък от 16:00 часа в заседателната зала район “Овча купел”.