Румяна Стефанова Ангелова

Родена на 16.02.1955 в гр. София. Висше образование – топла обработка на металите във ВТУ “Ангел Кънчев” (Русе). Първи мандат общински съветник. Член на постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания и на постоянната комисия по инженерна инфраструктура, водоснабдяване и енергийно планиране.