нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
30.03.2017 Пуска се нов електронен портал на София

28.03.2017 Стартиране на процедура за събиране на подписи за провеждане на местен референдум на територията на район Младост в Столична община

27.03.2017 Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов зам. кмет на СО, Мита Георгиева-общ. съветник, Ирена Анастасова-общ. съветник и Карлос Контрера-общ. съветник относно проект за приемане на Наредба за гробишните паркове и погребално-обредната дейност

08.03.2017 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов - зам. кмет на СО, д-р Веселин Милев и Йоанна Драгнева - общински съветници към СОС относно Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества

07.03.2017 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

07.03.2017 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

01.03.2017 Столичният общински съвет oбявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат 2017-2020 год.

01.03.2017 Столичният общински съвет обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд за мандат 2017-2020 год.

28.02.2017 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

09.02.2017 Доклад от г-жа Искра Ангелова относно: проведени изслушвания на кандидатите за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд по чл.68а ал.З от ЗСВ

06.02.2017 Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов зам. кмет на СО относно приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

03.02.2017 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

03.02.2017 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

02.02.2017 Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов - зам. кмет на Столична община относно приемане на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

01.02.2017 Годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията на Столична община през 2016 г.

01.02.2017 Временна комисия за провеждане на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат 2017-2020 г. / избрана с Решение №754 по протокол №24 от 24.11.2016 г. на СОС

30.01.2017 Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов-зам.кмет на Столична община приемане на Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община

26.01.2017 Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов-зам.кмет на Столична община относно приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Столична община

26.01.2017 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

26.01.2017 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

20.01.2017 Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов-зам.кмет на Столична община относно приемане на Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община

19.01.2017 Доклад и проект за решение от Йоанна Христова-зам.кмет на Столична община относно промяна в Правилника за организация на дейността на общинско предприятиe (ОП) "Екоравновесие"

17.01.2017 СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЯВЯВА

17.01.2017 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов - Зам.- Кмет на Столична община и д-р Веселин Милев - Председател на ПК по здравеопазване и социална политика към СОС относно приемане на нов правилник

10.01.2017 Постъпили предложения за паметници и паметни плочи, становища от заседание на Експертно-художествения съвет на заседание от 15.12.2016 г.

03.01.2017 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

30.12.2016 Обявява за процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд за мандат 2017-2020 год.

30.12.2016 Обявява за процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат 2017-2020 год.

27.12.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

27.12.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

27.12.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

16.12.2016 Доклад от Николай Стойнев-общ. съветник и Дончо Барбалов-зам.-кмет на СО относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в ТД

16.12.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

16.12.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

09.12.2016 Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 121411430

09.12.2016 Обява за процедура за публичен подбор за избор управител на „Софинвест” ЕООД, ЕИК 121359317 и управител на „Географска информационна система – София ” ЕООД, ЕИК 000656403

05.12.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

05.12.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

01.12.2016 Столичният общински съвет обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат 2017-2020 год.

30.11.2016 Доклад от д-р Тодор Чобанов-зам.-кмет на СО относно приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на допълнителна услуга за отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на Столична община

28.11.2016 Доклад от д-р Тодор Чобанов-зам.-кмет на СО относно приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на СО

21.11.2016 Доклад и проект за решение от д-р Веселин Милев - общ. съветник и Дончо Барбалов - зам. кмет на СО относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни завдения

17.11.2016 Доклад и проект на решение от Мария Бояджийска и Дончо Барбалов зам.-кметове на СО, относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжеия и размера на такса битови отпадъци за 2017 г.

15.11.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

15.11.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

14.11.2016 Доклад и проект за решение от Татяна Георгиева-председател на ПК за децата, младежта и спорта, Михаела Иванова, Ботьо Ботев и Стефан Марков-общински съветници

03.11.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

31.10.2016 Доклад и проект на решение от арх. Здравко Здравков-гл. арх. на Столична община относно приемане на нова Наредба за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания(НРНПОО) и отмяна на действащата такава

07.10.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

21.09.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

16.09.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

14.09.2016 Доклад и проект за решение от Екатерина Йорданова-Председател на ПКТТ към СОС и Дончо Барбалов-зам. кмет СО относно наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО

14.09.2016 Доклад и проект за решение от Екатерина Йорданова-Председател на ПКТТ към СОС, Прошко Прошков, Ваня Тагарева и Симеон Славчев-общ. съветници относно Наредба за допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на СОС

13.09.2016 Доклад и проект за решение от Албена Атанасова-зам. кмет на Столична община и Живка Новкова-общ. съветник относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”

08.09.2016 Постъпили предложения за паметници и паметни плочи становища от заседание на Експертно-художествения съвет, от заседание на Експертно-художествения съвет от 27.07.2016 г.

29.08.2016 Обява за конкурс за избор на изпълнителни директори на лечебни заведения - общински еднолични акционерни дружества

26.08.2016 Обява за конкурс за избор на управители на лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества с ограничена отговорност

18.08.2016 Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Столичен Автотранспорт” ЕАД и „Столичен Електротранспорт” ЕАД

10.08.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

08.08.2016 Доклад и проект за решение от арх. Здравко Здравков - гл. архитект на СО относно приемане на Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от държавата на Столична община за ползване и управление

29.07.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

28.07.2016 Доклад и проект за решение от Елен Герджиков-председател СОС, Трайчо Трайков-общ. съветник и Калоян Паргов-общ. съветник относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Столична общинска агенция за приватизация

22.07.2016 Проект за приемане на Наредба на Столичен общински съвет за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания за изпълнение изискванията на Глава трета от Закона за нормативните актове

15.07.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

14.07.2016 Допълнение към доклад с вх. № СОА16-ДИ05-2503/21.06.2016 г. за приемане на Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Столична община и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

08.07.2016 Постъпили предложения за паметници и паметни плочи становища от заседание на Експертно-художествения съвет, от заседание на Експертно-художествения съвет от 16.06.2016 г.

07.07.2016 Доклад и проект на решение от Малина Едрева - председател на ПК по ОКНКМ, д-р Тодор Чобанов - зам.-кмет на СО, Венцислав Мицов и Виолета Тодорова - общински съветници, приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура” и в Съдър

06.07.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

06.07.2016 Доклад и проект за решение от Карлос Арналдо Контрера-общ. съветник и Димитър Борисов Антов-общ. съветник относно поставяне на паметник на поета Николай Кънчев

05.07.2016 Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов зам. кмет на СО относно приемане и утвърждаване на правилник за устройство и дейност и методика за оценяване на откупи и дарения на Софийска градска художествена галерия

28.06.2016 Доклад и проект за решение от Татяна Георгиева - председател на ПК за ДМС и д-р Тодор Чобанов - зам.Кмет на СО относно утвърждаване на Правила за условията и реда при предоставяне на материална награда за учители по физическо възпитание и спорт

27.06.2016 Доклад и проект за решение от общ. съветници и членове на НС на СОАПИ относно приемане на Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Столична община и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

27.06.2016 Доклад и проект за решение от Тодор Чобанов-зам. кмет на СО относно промени в Глава четвърта "Конкурси за организиране на ученическото столово хранене" от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС

22.06.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

20.06.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

16.06.2016 Доклад и проект на решение от д-р Тодор Чобанов - зам.-кмет на Столична община и Дончо Барбалов - зам.-кмет на Столична община

09.06.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

08.06.2016 Доклад и проект на решение от г-жа Албена Атанасова - зам.-кмет на Столична община и инж. Милко Младенов-кмет на СО-район "Люлин"

08.06.2016 Доклад и проект на решение от Дончо Барбалов - зам. кмет на СО, д-р Веселин Милев-председател ПКЗСП и Силвия Христова-председател ПКУТАДСЖП

02.06.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

02.06.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

18.05.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

13.05.2016 Постъпили предложения за паметници и паметни плочи становища от заседание на Експертно-художествения съвет, от заседание на Експертно-художествения съвет от 11.04.2016 г.

12.05.2016 Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Център за градска мобилност" ЕАД, ЕИК202218735

10.05.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

09.05.2016 Доклад и проект на решение от Карлос Контрера, Николай Пехливанов, Станчо Станков, Виолета Тодорова, Димитър Антов - общ.съветници относно изменение и допълнение на НАРЕДБА №1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на СО

05.05.2016 Доклад и проект на решение от Стефан Марков - общ. съветник относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

26.04.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

26.04.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

15.04.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

15.04.2016 Доклад и проект на решение от д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО, относно изменение и допълнение на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на СО

08.04.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

06.04.2016 Доклад и проект за решение от Стефан Марков-общински съветник, относно предложение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

31.03.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

30.03.2016 Доклад и проект за решение от Екатерина Йорданова-ПK ТТ, Зафир Зарков–общ. съветник, Орлин Иванов-ПK МСНУ, относно приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт

23.03.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

18.03.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

16.03.2016 Постъпили предложения за паметници и паметни плочи становища от заседание на Експертно-художествения съвет, от заседание на Експертно-художествения съвет от 18.02.2016 г.

12.03.2016 Доклад и проект на решение от Любомир Христов – зам. кмет на СО, относно Изменение в „Ред и условия за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на Столична община”

09.03.2016 Обява на Столичен общински съвет на конкурс за избор на управители на лечебни заведения ДКЦ - еднолични общински търговски дружества с ограничена отговорност

09.03.2016 Обява на Столичен общински съвет на конкурс за избор на управители на лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества с ограничена отговорност

08.03.2016 Прекратяване на конкурс за избор на управители на ДКЦ VII, XIV, XV, XX, XXII, XXIV, XXVIII, XXIX, XXX - поради допусната тeхническа грешка

08.03.2016 Прекратяване на конкурс за избор на управители на СБПЛР-Бухово, СБПЛР-Панчарево, СБПЛРДЦП-Света София, СБАЛПЗ-София град, СБАЛОЗ, ЦПЗ Проф. Никола Шипковенски, ЦКВЗ, поради допусната тухническа грешка

07.03.2016 Доклад и проект на решение от Борис Цветков - общински съветник относно изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на СОС

02.03.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

26.02.2016 Обява на Столичен общински съвет на конкурс за избор на управители на лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества с ограничена отговорност

26.02.2016 Обява на Столичен общински съвет на конкурс за избор на управители на лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества с ограничена отговорност

26.02.2016 Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове на Съвета на директорите на общински търговски дружества

24.02.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

19.02.2016 Информационни дни по Програма Европа 2016

17.02.2016 Доклад и проект на решение от Малина Едрева - ПК по ОКНКМ, Нина Чанева - общ. съветник, д-р Тодор Чобанов - зам.-кмет на СО, относно Стратегия за образование на Столичната община за 2016-2023 г. и Отчет за изпълнение на Едногодишнишния план за 2015

16.02.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

15.02.2016 Стартира процедурата за кандидатстване с проектни предложения по Програма Европа 2016

11.02.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

05.02.2016 Доклад и проект на решение от арх. Петър Диков - главен архитект на Столична община относно приемане на Тарифа за таксите за водовземане от минерални води

05.02.2016 Доклад и проект на решение от Малина Едрева - председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие, Прошко Прошков - общински съветник, Симеон Славчев - общински съветник относно поставяне на паметник

01.02.2016 Становища от заседание проведено на 14.01.2016 г. на Експертно-художествения съвет, назначен със заповед № СО15-РД-09-01-305/04.09.2015 г. на кмета на Столична община

29.01.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

28.01.2016 Доклад и проект на решение от Орлин Иванов-председател на ПК по местно самоуправление и нормативна уредба относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

22.01.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

13.01.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

12.01.2016 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

23.12.2015 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

22.12.2015 Доклад и проект на решение от Николай Стойнев - зам-председател на СОС, Ирина Йорданова - общински съветник и д-р Тодор Чобанов - зам.-кмет на СО, относно приемане на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София 2016 - 2020г.

15.12.2015 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

09.12.2015 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

07.12.2015 Доклад и проект за решение от общински съветници относно изменение и допълнение на Наредба за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

01.12.2015 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

01.12.2015 Комисия, съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (мандат 2011г. - 2015г.)

25.11.2015 Доклад и проект за решение от Екатерина Йорданова - общ. съветник и Любомир Христов - зам. кмет на СО, относно определяне на цени, във връзка с Наредба за организация на движението на територията на Столична община /НОДТСО/

20.11.2015 Публично обсъждане на проекта за бюджет на Столична община за 2016г.

18.11.2015 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

17.11.2015 Постъпили предложения за паметници и паметни плочи, становища на Експертно-художествения съвет

16.11.2015 Доклад и проект на решение от д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

16.11.2015 Доклад и проект за решение от Мария Бояджийска и Дончо Барбалов зам.-кметове на СО, относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжеия и размера на такса битови отпадъци за 2016г.

12.11.2015 Доклад и проект на решение от д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО, относно изменение и допълнение на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне и преместване на паметници и художествени елементи на територията на СО

10.11.2015 Първото заседание на новоизбрания Столичен общински съвет – мандат 2015 г. – 2019 г.

14.09.2015 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

29.07.2015 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

20.07.2015 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

15.07.2015 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

08.07.2015 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

08.07.2015 Доклад и проект на решение от Надзорния съвет на Столична общинска агенция за приватизация, относно Промени в Правилника за дейността на СОАП във връзка с възлагане на дейности по осъществяване на инвестиционната политика на СО

08.07.2015 Доклад и проект на решение от доц. Лилянда Еленкова - ПК по ЗСП, Искра Ангелова - ПК МСНУ, д-р Антоанета Пейчева- зам. кмет на СО, относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения

06.07.2015 Доклад и проект на решение от д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО, относно приемане на правилници за организацията и дейността на Общински културни институти

03.07.2015 Доклад и проект на решение от Малина Едрева – председател на ПК ОКНКМ и д-р Тодор Чобанов - зам. кмет на СО, относно зменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

01.07.2015 Доклад и проект на решение от Дончо Барбалов- заместник кмет на Столична община, относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

25.06.2015 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

22.06.2015 Доклад и проект за решение от Мария Бояджийска - зам.кмет на СО, относно изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

18.06.2015 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

17.06.2015 Доклад и проект за решение от Мария Бояджийска - зам.кмет на СО относно приемане на Програма за управление на отпадъците на Столична община за периода 2015 - 2020 г.

12.06.2015 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

11.06.2015 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов и Мария Бояджийска – зам.-кметове на СО относно утвърждаване на нова щатна численост и структура на персонала на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“

10.06.2015 Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки

03.06.2015 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

01.06.2015 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

20.05.2015 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

11.05.2015 Доклад и проект за решение от Малина Едрева – председател на ПК ОКНКМ и д-р Тодор Чобанов - зам. кмет на СО, относно изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци

05.05.2015 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

30.04.2015 Доклад и проект за решение от Лорита Радева и Альоша Даков - общински съветници и Мария Бояджийска – зам. – кмет на СО относно проект на Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Столична община

30.04.2015 Доклад и проект за решение от Иван Таков, Николай Белалов, Орлин Ваташки и Румен Георгиев – общински съветници относно изменение и допълнение на Наредба за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на СО

23.04.2015 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

15.04.2015 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

09.04.2015 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

03.04.2015 Одобрени за финансиране поректи по Програма Европа на Столична община за 2015 г.

03.04.2015 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

25.03.2015 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

18.03.2015 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

13.03.2015 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов – зам. кмет на СО, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894

11.03.2015 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

26.02.2015 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

18.02.2015 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

16.02.2015 Информационни дни по процедурата за кандидатстване по Програма Европа на СО за 2015 г.

16.02.2015 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов – зам. кмет на СО, относно приемане на Наредба за допълване и изменяне на Наредбата за определяне на местните данъци, приета с Решение № 83 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. на Столичен общински съвет

10.02.2015 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

06.02.2015 Приемане на проектни предложения по Програма Европа 2015

28.01.2015 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

21.01.2015 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

09.01.2015 Доклад и проект за решение от Тодор Чобанов – зам. кмет на СО, относно допълнение на Доклад № СО-6200-1166/10/05.11.2014 г. за изменения и допълнения в глава четвърта „Конкурси за организиране на ученическо столово хранене“

06.01.2015 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов – зам. кмет на СО, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894

30.12.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

23.12.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

18.12.2014 Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове на Съвета на директорите на „Егида - София” ЕАД

17.12.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

12.12.2014 Обява за процедура за публичен подбор за избор на Обществени посредници (омбудсмани) на Топлофикация София ЕАД

11.12.2014 Доклад и проект за решение от Тодор Чобанов - зам. кмет на СО, относно Приемане на Правилник за устройството и дейността на Общински културен институт Галерия - музей „Дечко Узунов” и увеличаване на числеността на персонала

11.12.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

08.12.2014 Доклад и проект за решение от арх. Петър Диков, главен архитект на СО, относно приемане на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО

08.12.2014 Обява във връзка с Решение № 799 по протокол № 72 от 04.12.2014 г. на СОС за увеличаване състава на Творческия съвет на Столичната програма „Култура“

03.12.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

28.11.2014 Доклад и проект за решение от Юлия Ненкова и Дончо Барбалов зам.-кметове на СО, относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и размера на такса битови отпадъци за 2015

27.11.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

25.11.2014 Доклад и проект на решение от Тодор Чобанов и Албена Атанасова зам.-кметове на СО, относно Изменение и допълнение на Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини

20.11.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

17.11.2014 Доклад и проект за решение от Тодор Чобанов - зам. кмет на СО относно: Изменения и допълнения в глава четвърта „Конкурси за организиране на ученическото столово хранене“ от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

13.11.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

07.11.2014 Доклад и проект на решение от Дончо Барбалов - зам. кмет на СО, относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества

07.11.2014 Обява на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд

05.11.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

29.10.2014 Окончателен текст на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО с направените и приети предложения от постоянните комисии на СОС

28.10.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

22.10.2014 Решения №811-КМ/ОС, № 812-КМ/ОС и № 813-КМ/ОС от 21.10.2014г. на ОИК - Столична община, с които предсрочно се прекратяват пълномощията на общински съвстници от Синята коалиция

17.10.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

07.10.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

30.09.2014 Доклад и проект за решение от Ралица Стоянова - секретар на СО за проект за наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинската собственост

29.09.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

25.09.2014 Обява за процедура за публичен подбор за избор на Обществени посредници (омбудсмани) на „Топлофикация София” ЕАД

24.09.2014 Обява на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд

19.09.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

10.09.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

03.09.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

21.08.2014 Доклад и проект за решение от Радослав Тошев, Зафир Зарков, Борислав Борисов и Йордан Господинов – общински съветници, относно приемане на Наредба за паркирането на територията на СО

20.08.2014 Доклад и проект за решение от Малина Едрева – председател на ПК ОКНКМ за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на СО

07.08.2014 Обява за процедура за публичен подбор за избор на член на Съвета на директорите на „Софийски имоти” ЕАД

30.07.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

23.07.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

23.07.2014 Доклад и проект за решение от Тодор Чобанов - зам. кмет на СО, относно Промяна в наименованието, организационно преструктуриране и оптимизиране на функциите на ОП „Туристическо обслужване”

17.07.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

17.07.2014 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов - зам. кмет на СО относно: Приемане на стратегия за управление на дълга на Столична община 2014-2018г.

09.07.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

09.07.2014 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов - зам. кмет на СО относно Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества и Наредбата за общинските лечебните заведения

09.07.2014 Доклад и проект за решение от Тодор Чобанов - зам. кмет на СО и общински съветници, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на СО

07.07.2014 Доклад и проект за решение от Тодор Чобанов - зам. кмет на СО относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриранe на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

04.07.2014 Обява на Столичен общински съвет относно провеждане на конкурс за избор на управители на лечебни заведения- еднолични общински търговски дружества

04.07.2014 Доклад и проект за решение от Мария Бояджийска - зам. кмет на СО относно Предложение за изменение на Правилника за организацията на дейността на общинското предприятие „Екоравновесие”

02.07.2014 Доклад и проект за решение от арх. Петър Диков, главен архитект на СО, относно доклад за приемане на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО

02.07.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

25.06.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

25.06.2014 Доклад и проект за решение от Постоянната комисия по обществен ред и сигурност относно приемане на Стратегия за сигурност на София за периода 2014 – 2020 г.

20.06.2014 Решение № 809-КМ/ОС от 16.06.2014г. на ОИК - Столична община, с което е обявен за избран за общински съветник следващия в листата кандидати на ПП "ВМРО - Българско национално движение" - Димитър Борисов Антов

18.06.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

11.06.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

05.06.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

04.06.2014 Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО относно приемане на Правила за осъществяване на допълнителни педагогически услуги в общинските детски заведения

28.05.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

28.05.2014 Доклад и проект за решение от арх. Петър Диков – гл. архитект на СО относно одобряване на приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди по чл. 195, ал. 4, ал. 5, ал. 6 от ЗУТ за поправяне, заздравяване или премахване на строежи

22.05.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

21.05.2014 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов - зам. кмет на СО относно приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества

13.05.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

08.05.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

30.04.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

24.04.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

16.04.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

09.04.2014 Доклад и проект за решение от Тодор Чобанов – зам. кмет на СО относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

09.04.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

08.04.2014 Обява на Столичен общински съвет за процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД

07.04.2014 Обява на Столичен общински съвет относно провеждане на конкурс за публичен подбор на изпълнителен директор на лечебно заведение - еднолично общинско търговско дружество

02.04.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

28.03.2014 Допълнение на Доклад № 6600-1796/1/09.05.2013 г. за приемане на проект на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО

27.03.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

27.03.2014 Информационни дни по процедурата за кандидатстване по Програма Европа на Столична община за 2014 г.

24.03.2014 Обява на Столичната община относно провеждане на конкурс за избор на управители на лечебни заведения- еднолични общински търговски дружества

19.03.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

17.03.2014 Приемане на проектни предложения по Програма Европа 2014

12.03.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

07.03.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

27.02.2014 Доклад и проект за решение от Валя Чилова – общински съветник, относно промени в Правилника за дейността на Столична общинска агенция за приватизация

27.02.2014 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов- зам. кмет на СО и Николай Стойнев-общ. съветник относно приемане на наредба за изменение на наредбата за реда за учредяване на търг. дружества и упражняване правата за собственост на СО в търг. дружества

25.02.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

19.02.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

13.02.2014 Доклад и проект за решение от Орлин Алексиев – общ. съветник и Дончо Барбалов – зам.–кмет на СО относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за работата на Специализирания общински приватизационен фонд

13.02.2014 Доклад и проект за решение от Вили Лилков – общ. съветник относно Наредба за изменение и допълнение на „Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на СО“

12.02.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

11.02.2014 Доклад и проект за решение от Вили Лилков – общ. съветник и Владимир Кисьов – общ. съветник, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО

05.02.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

29.01.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

21.01.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

07.01.2014 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

20.12.2013 Доклад относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

19.12.2013 Обява на Столичния общински съвет относно процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Озеленяване” ЕАД

18.12.2013 Столичен общински съвет обявява: Начало на процедурата по номинации за обществен посредник на Столична община

18.12.2013 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

16.12.2013 Доклад № СО-9300-443/11.12.2013 г. от Ралица Стоянова - секретар на Столична община, относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община до 2016 година

11.12.2013 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

04.12.2013 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

29.11.2013 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов - зам.-кмет на СО, относно приемане на Наредба за допълване и изменяне на Наредбата за определяне на местните данъци, приета с Решение № 83 по Протокол № 7 от 28.02.2008г. на Столичен общински съвет

29.11.2013 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов - зам.-кмет на СО, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

27.11.2013 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

20.11.2013 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

19.11.2013 Доклад от Мария Бояджийска и Дончо Барбалов, заместник-кметове на СО, относно план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане на чистотата

13.11.2013 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

07.11.2013 Проект за решение от Ралица Стоянова - секретар на Столична община, относно изменение на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община

06.11.2013 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

05.11.2013 Доклад и проект за решение от Зафир Зарков, Йордан Господинов – общински съветници относно приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на СО

31.10.2013 На 07.11.2013 Столичният общински съвет няма да заседава. Следващото редовно заседание ще се проведе на 21.11.2013 от 10.00

30.10.2013 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

30.10.2013 Доклад и проект за решение от арх. Петър Диков, главен архитект на СО, относно доклад за приемане на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО

28.10.2013 Доклад и проект за решение от Вили Лилков, Владимир Кисьов, Атанас Атанасов – общински съветници, относно „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символиката и отличията на Столична община“

24.10.2013 Доклад и проект за решение от Анета Георгиева - общински съветник и Румен Георгиев - общински съветник, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги

24.10.2013 Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Егида – София” ЕАД

23.10.2013 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

09.10.2013 Проект за НАРЕДБА за изменение и допълнение на НАРЕДБА за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община

19.09.2013 Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет на СО, относно изменения и допълнения в глава четвърта „Конкурси за организиране на ученическото столово хранене” от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

12.09.2013 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов - зам.-кмет на СО, относно Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична

05.09.2013 Доклад и проект за решение от Вили Лилков - общински съветник, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

05.09.2013 Доклад и проект за решение от Радослав Тошев - общински съветник, относно приемане на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

05.09.2013 Доклад и проект за решение от Радослав Тошев - общински съветник, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

03.09.2013 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

29.08.2013 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов - зам.-кмет на СО, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО, приета с Решение 894, Протокол 93/23.11.06 г.

21.08.2013 Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов и Албена Атанасова, зам.-кметове на СО, относно изменение и допълнение на Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини

31.07.2013 Обява на Столичния общински съвет във връзка с конкурса за публичен подбор на изпълнителен директор на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Шейново” ЕАД

25.07.2013 Доклад и проект за решение от ПК по етика, граждански права, молби и жалби на СОС с председател Анета Георгиева, относно Етичен кодекс на общинските съветници, кметовете и служителите в администрацията на Столична община

24.07.2013 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

24.07.2013 Покана за участие в свикано извънредно заседание (№ 44) на Столичния общински съвет на 27.07.2013 (събота) от 10:00 часа в заседателната зала "София", ул. "Московска" № 33, V етаж

11.07.2013 Обява за процедура за публичен подбор за избор на управители/членове на съвета на директорите на общински търговски дружества

25.06.2013 Доклад и проект за решение от Искра Ангелова – общински съветник, относно проект за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане на елементи на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община

24.06.2013 Обява във връзка с конкурс за избор на управител на ДКЦ 5 София ЕООД

21.06.2013 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов - зам.-кмет на СО, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО, приета с Решение 894, Протокол 93/23.11.06 г.

28.05.2013 Доклад и проект за решение от арх. Петър Диков - гл. архитект на СО, относно приемане на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

28.05.2013 Доклад и проект за решение от Николай Стойнев -общ.съветник и Дончо Барбалов-зам.-кмет на СО, относно Наредба за изменение на Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО, приета с Решение 894, Протокол 93/23.11.06

17.05.2013 Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов - зам.-кмет на СО, относно приемане на правилник за организацията на дейността и структура на Общински културен институт

27.03.2013 Информационен ден по процедурата за кандидатстване с проектни предложения по Програма Европа на СО за 2013 г.

21.03.2013 Доклад от Мария Бояджийска и Дончо Барбалов, заместник-кметове на Столична община, относно създаване на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“

20.03.2013 Доклад и проект за решение от Атанас Атанасов - общински съветник, относно изменение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет за създаване на постоянна комисия за контрол на монополите и обществените поръчки

14.03.2013 Приемане на проектни предложения по Програма Европа 2013

13.03.2013 Доклад и проект за решение от Радослав Тошев - общински съветник, относно корекции в зоните с въведен режим на почасово платено паркиране, поради реализирани благоустройствени мероприятия

11.03.2013 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

07.03.2013 Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Софийски имоти” ЕАД

07.03.2013 Доклад и проект за решение от Георги Кадиев - общински съветник, относно изменения в Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

04.03.2013 Доклад и проект за решение от общинските съветници Иван Мечков, Борис Цветков и Панайот Бончев относно промяна в чл. 66 на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

25.02.2013 Доклад и проект за решение от г-жа Йорданка Фандъкова - Кмет на Столична община, относно приемане на бюджетна прогноза на Столична община за периода 2014 - 2016 год.в часта за местните приходи и разходи за местни дейности.

08.02.2013 Обява на Столичния общински съвет относно провеждането на конкурси за възлагане на управлението на Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“ ЕООД и Център за кожно-венерически заболявания ЕООД

04.02.2013 Доклад и проект за решение от общинските съветници Иван Мечков, Панайот Бончев и Борис Цветков относно промяна в чл. 66 на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

22.01.2013 Доклад и проект за решение от Радослав Тошев - общински съветник, относно въведен режим за почасово платено паркиране "зелена зона" в участък, находящ се в локалното платно на бул. "Евлоги Георгиев" № 99А

21.01.2013 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

21.12.2012 Доклад и проект за решение от общинските съветници Владимир Кисьов, Вили Лилков, Любомир Дацов, Жельо Бойчев, Георги Кадиев, Георги Свиленски и Калоян Паргов относно изменения в Наредбата за организация на движението на територията на СО

19.12.2012 Столична програма „Култура” - 2013 г.

06.12.2012 Доклад и проект за решение от Анета Георгиева - общински съветник, относно приемана на Правилник за дейността на местен обществен комитет по превенция и контрол на ХИВ/СПИН

06.12.2012 Доклад и проект за решение от Йордан Господинов - общински съветник, относно изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

03.12.2012 Доклад и проект за решение от общинските съветници Вили Лилков и Владимир Кисьов относно изменението и допълнението на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столичната община

03.12.2012 Доклад и проект за решение от общинските съветници Борис Цветков, Иван Мечков и Панайот Бончев относно изменението и допълнението на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

03.12.2012 Доклад и проект за решение от група общински съветници относно изменения в Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столичната община

27.11.2012 Доклад и проект за решение от г-н Елен Герджиков - председател на СОС, относно приемане на отчет за изпълнението на Оперативната работна програма на СОС за 2011 г. и приемане на Оперативна работна програма на СОС за 2013 г.

23.11.2012 Правила за условията и реда при предоставяне на стипендия за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища от 1 до 12 клас

19.11.2012 Доклад от М. Бояджийска и Д. Барбалов относно план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане на битовите отпадъци, чистотата на териториите за обществено ползване и размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти за 201Зг

16.11.2012 Обява на Столичния общински съвет за конкурси за избор на изпълнителни директори на лечебни заведения – общински еднолични акционерни дружества и за избор на управители на лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества с огр. отговорност

14.11.2012 Доклад и проект за решение от Зафир Зарков – общински съветник, относно приемане на Програмата за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична община за периода 2012 - 2015 г.

14.11.2012 Доклад и проект за решение от Ирина Савина - зам.-кмет на СО, относно приемане на Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти - публична общинска собственост за 2012 г., актуализирана към м. октомври.

12.11.2012 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

09.11.2012 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов и Тодор Чобанов - зам.-кметове на СО, относно приемане на Правилник за организацията и дейността на ОП

09.11.2012 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов и Албена Атанасова - зам.-кметове на СО, относно приемане на Правилник за организацията и дейността на ОП "Социален патронаж"

31.10.2012 Обява за процедура за публичен подбор за избор на управители на общинските търговски дружества Софинвест ЕООД и ГИС-София ЕООД и на член на съвета на директорите на Лозана ЕАД.

26.10.2012 Доклад и проект за решение от Мария Бояджийска - заместник-кмет на СО, относно изменение на Наредбата за общинската собственост (Управление и разпореждане с общински гори и земеделски гори и Управление на горите и земите от Общинския горски фонд)

25.10.2012 Становище на Искра Ангелова - председател на ПК по местно самоуправление и нормативна уредба, относно изменението и допълнението на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на СО

18.10.2012 Доклад и проект за решение от Мария Бояджийска и Дончо Барбалов - заместник-кметове на СО, относно закриване на общинско мероприятие "Парк-музей "Врана"" и изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП "Паркове и градски гр

04.10.2012 Доклад № 66-02-658/02.10.2012 и проект за решение от Петър Диков - главен архитект на София, относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

28.09.2012 Обява относно предстоящия конкурс за избор на управители на лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества

25.09.2012 Доклад № 93-00-409 от 21.09.2012 и проект за решение от общинските съветници Вили Лилков и Владимир Кисьов относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО

25.09.2012 Доклад и проект за решение от Анета Георгиева - общински съветник, относно изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот"

21.09.2012 Доклад и проект за решение от Мита Георгиева - общински съветник, относно проект за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на СО

28.08.2012 Доклад и проект за решение от Ангел Джамбазки - общински съветник, относно изменение и допълнение на Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община

27.08.2012 Доклад и проект за решение от Радослав Тошев - общински съветник, относно изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на териотрията на СО

27.08.2012 Доклад и проект за решение от общинските съветници Жельо Бойчев, Румен Георгиев, Росен Малинов, Георги Свиленски и Борис Цветков относно отмяна на Решение № 148 от 22.03.2012 на СО

13.08.2012 Доклад и проект за решение от Елен Герджиков - председател на СОС, и Малина Едрева - общински съветник, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на СО

24.07.2012 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

24.07.2012 Стратегия за развитие на културата в София 2012 - 2010

12.07.2012 Доклад и проект за решение от зам.-кметовете на СО Мария Бояджийска и Дончо Барбалов относно изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП "Паркове и градски градини"

12.07.2012 Доклад и проект за решение от общинските съветници Малина Едрева и Мита Георгиева относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на СО

12.07.2012 Доклад и проект за решение от група общински съветници относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на животни-домашни любимци /кучета и котки/ на територията на СО

06.07.2012 Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове на съветите на директорите на „Лозана” ЕАД, „Спортна София - 2000” ЕАД и „Галатея 2002” ЕАД

06.07.2012 Обява за конкурс за публичен подбор на изпълнителни директори на три лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества

26.06.2012 Доклад и проект за решение от Мария Бояджийска и Дончо Барбалов - зам.-кметове на СО, относно приемане на правилници за организацията и дейността на ОП "Екоравновесие" и ОП "Управление на общински земи и гори"

14.06.2012 Доклад и проект за решение от зам.-кмета на СО Албена Атанасова и общинския съветник Анета Георгиева относно изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалната услуга "Асистент за независим живот"

28.05.2012 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов - зам.-кмет на СО, относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО

14.05.2012 Доклад и проект за решение от доц. Лилянда Еленкова - председател на ПК по здравеопазване и социална политика, относно изменение на текста на чл. 9, ал. 2 от договор за наем, представляващ Приложение към Наредбата за общинските лечебни заведения

07.05.2012 Доклад и проект за решение от общинските съветници И. Ангелова, О. Иванов, П. Бончев, Ж. Дервенов, А. Атанасов и С. Христова относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

07.05.2012 Доклад и проект за решение от Любомир Христов - зам.-кмет на СО, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община

27.04.2012 Доклад и проект за решение от Тодор Чобанов - зам.-кмет на СО, Анна Стойкова и Роберт Янакиев - общински съветници, относно Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта

09.04.2012 От 9 април до 9 май 2012 ще се приемат проектни предложения по Програма Европа на Столична община

03.04.2012 Проект на програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Столична община 2012 - 2016г.

03.04.2012 Отчетен доклад от Йорданка Фандъкова - кмет на Столичната община, относно дейностите, свързани с осигуряването на обществения ред и сигурността в град София

30.03.2012 Доклад № 66-02-274/30.03.2012 и проект за решение от арх. Петър Диков относно приемане на преработен проект на Наредба за предоставяне на прилежаща земя - ЧОС на СО, към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане...

22.03.2012 Обява относно провеждането на конкурс за избор на управители на лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества

16.03.2012 Доклад и проект за решение от Мария Бояджийска - зам.-кмет на СО, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинска собственост

14.03.2012 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов - зам.-кмет на СО, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и Наредбата за общинските лечебни заведения

29.02.2012 Обява за конкурс-процедура за публичен подбор за избор на членове на съветите на директорите на общински търговски дружества

29.02.2012 Доклад и проект за решение от Р. Янакиев, Б. Бориславов, Хр. Ангеличин, Л. Дацов и К. Паргов – общински съветници, относно приемане на промени в Правилата за работата на Столична програма “Култура” и Актуализирана таблица за оценка

21.02.2012 Доклад и проект за решение от Йорданка Фандъкова - кмет на Столичната община, относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столичната община за 2012 година

07.02.2012 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община

07.02.2012 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на СО

07.02.2012 Доклад и проект за решение от общинските съветници Екатерина Йорданова, Кирил Георгиев и Радослав Тошев и зам.-кмета на СО Любомир Христов относно Програма за развитие на градския транспорт в София 2012 - 2015 г.

02.02.2012 Доклад и проект за решение от общинските съветници Искра Ангелова, Вили Лилков и Владимир Кисьов относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Столична община

25.01.2012 Съобщение на Пк по УТАЖП относно публичното обсъждане на проекта за Наредба за предоставяне на прилежаща земя-частна собственост на Столична община, към сгради етажна събственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване

12.01.2012 Списък на одобрените кандидати за съдебни заседатели към Специализирания наказателен съд, приет от Столичния общински съвет с Решение № 13 по Протокол № 7 от 12.01.2012

04.01.2012 Доклад и проект за решение от Петър Диков - главен архитект на София, относно приемане на Наредба за предоставяне на прилежаща земя - частна собственост на Столична община, към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване...

30.12.2011 Обява относно процедурата за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд

09.12.2011 Удължаване на срока за подаване на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализирания наказателен съд

08.12.2011 Доклад и проект за решение от Николай Стойнев Зам. председател на СОС относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци.

08.12.2011 Доклад и проект за решение от Албена Атанасова - зам.-кмет на СО, относно приемане на Правилник за вътрешния ред в Център за кризисно настаняване на бездомни лица - гр. София, ж.к. „Захарна, фабрика", бл.51-а, вх. А. ет. 2

02.12.2011 Доклад и проект за решение от Албена Атанасова - зам.-кмет на СО, относно Общинска Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2011 - 2020г.

02.12.2011 Доклад и проект за решение от Албена Атанасова - зам.-кмет на СО, относно приемане на правилници за вътрешния ред в: Център за временно настаняване "Света София", Център "Свети Димитър" и Център за настаняване на бездомни хора

01.12.2011 Проект за изменение на чл. 43, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, приет с Решение № 1 по протокол №7 от 19.01.2004 г.

28.11.2011 Обявяване на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализирания наказателен съд

24.11.2011 Уведомление относно:План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2012г.и Размер на такса битови отпадъци за 2011г.

22.11.2011 Вътрешни правила за работата на постоянната комисия по обществен ред и сигурност

04.11.2011 Първо заседание на новоизбрания Столичен общински съвет на 08.11.2011 г.

21.07.2011 Доклад и проект за решение от Лорита Радева, Орлин Иванов и Елен Герджиков - общ. съветници, относно приемане на Наредба за изм. и допълн. на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на СО

13.07.2011 Доклад и проект за решение от членовете на ПК по местно самоуправление и нормативна уредба към СОС относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

08.07.2011 Доклад и проект за решение от Албена Атанасова (заместник-кмет на Столичната община) и Анета Георгиева (общински съветник) относно промени в Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот”

29.06.2011 Доклад и проект за решение от Николай Стойнев - общ. съветник, относно приемане наредби за изм. и доп. на НОАМТЦУ, предоставяни от СО, и на НРУИТД на територията на СО

13.06.2011 Доклад, мотиви и проект за решение от Мария Бояджийска - заместник-кмет на Столичната община, относно изменение и допълнение на Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община

13.06.2011 Доклад и проект за решение от общинските съветници от групата на БСП относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, приет с Решение № 1 по Протокол № 7 от 19.01.2004 г.

18.05.2011 Доклад и проект за решение от Албена Атанасова - зам.-кмет на СО, относно Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община

04.04.2011 Покана

31.03.2011 Доклад на комисията, съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към СОС

20.03.2011 Семинар относно съдебната практика при приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

16.03.2011 Доклад и проект за решение от Ангел Джамбазки - общински съветник, относно промяна в Наредбата за гробищни паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

09.03.2011 Обява на Столичната община относно откриване процедура за кандидатстване с проектни предложения по програма Европа за 2011 г.

02.03.2011 Доклад и проект за решение от Ралица Стоянова - секретар на Столичната община, относно приемане на Наредба за общинската собственост, на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост

17.02.2011 Доклад и проект за решение от Иван Сотиров - зам.-кмет на Столичната община, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община

15.02.2011 Доклад и проект за решение от Мария Бояджийска - зам.-кмет на СО, относно изменения и допълнения на Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община

07.02.2011 Стратегия за превенция на социалното изключване на територията на град София за периода 2011 - 2015 година

26.01.2011 Столична програма „Култура”. Съдържателен обхват и приоритети на Програмата през 2011 г.

24.01.2011 Доклад и проект за решение от Христо Ангеличин - зам.-кмет на СО, относно изменение и допълнение на правилата за приемане на деца в общинските Обединени детски заведения и Целодневни детски градини на територията на Столична община

19.01.2011 Публично обсъждане на проекта за бюджет на Столичната община за 2011 г.

14.01.2011 Доклад и проект за решение от Минко Герджиков - зам.-кмет на СО, относно поправка на явна техническа грешка в Решение № 706 на Столичен общински съвет, прието на 16.12.2010 по Протокол № 79, точка 10 от дневния ред, по доклад № 9300-362/08.12.2010

10.01.2011 Проект на Програма "Спортни, младежки и детски дейности 2011 - 2014"

07.01.2011 Доклад и проект за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община

06.01.2011 Доклад и проект за решение от Стефан Иванов и Борислав Бориславов - общински съветници от СДС, относно изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

29.12.2010 Доклад и проект за решение от Минко Герджиков - зам.-кмет на Столичната община, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци

27.12.2010 Доклад и проект за решение от Йорданка Фандъкова - кмет на Столичната община, относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2011 год.

17.12.2010 ДОКЛАД - От Мария Бояджийска - Заместник кмет на Столична община и Минко Герджиков Заместиик кмет на Столична община

30.11.2010 Доклад и проект за решение от Минко Герджиков - зам.-кмет на Столична община, относно актуализация на зоните на територията на Столична община за определяне на нормите на данъчните оценки на недвижимите имоти

29.11.2010 Доклад и проект за решение от Минко Герджиков, зам.-кмет на СО, относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

10.11.2010 Доклад и проект за решение от Иван Сотиров - заместник-кмет на Столична община, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

10.11.2010 Доклад и проект за решение от Ивайло Йонков - общински съветник, относно приемане на изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

10.11.2010 Доклад и проект за решение от Албена Атанасова - зам.-кмет на Столичната община, относно изменение и допълнение на Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие "Социален патронаж"

10.11.2010 Доклад и проект за решение от Албена Атанасова - зам.-кмет на Столичната община, относно промени в Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот

05.11.2010 Доклад и проект за решение от Албена Атанасова - заместник-кмет на СО, относно промени в Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот”

19.10.2010 Доклад и проект за решение от арх. Петър Диков, главен архитект на Столичната община, относно провеждане на конкурси за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, за разполагане на рекламни елементи на територията на СО

13.10.2010 Доклад и проект за решение от Ивайло Йонков - общински съветник, относно допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

13.10.2010 Доклад и проект за решение от Ирина Йорданова - Общински съветник и председател на СУОГФМСП, относно промени в Правилника за организацията и дейността на ОГФМСП-СО.

13.10.2010 Доклад и проект за решение от Валя Чилова - общински съветник и председател на НС на СОАП, относно приемане на изменения на Правилник за реда и начина на изразходване на средствата по Фонда

13.10.2010 Доклад и проект за решение от арх. Петър Диков - главен архитект на СО, относно приемане на изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност

01.10.2010 Доклад и проект за решение от Минко Герджиков, зам.-кмет на СО, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

15.07.2010 Проект за изменение на чл. 51, ал.5 и Приложение № 11 от Наредба за организация на движението на територията на Столична община.

08.07.2010 Проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества - София

25.05.2010 ПРОЕКТ - НАРЕДБА ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

21.05.2010 Проекти, утвърдени от Столичния общински съвет за финансиране от Столична програма „Култура” през 2010 г.

21.05.2010 Проект за концепция за зони за организация и контрол на паркирането на територията на Столична Община

19.05.2010 Доклад и проект за решение от Юлия Ненкова - зам.-кмет на СО, и Ралица Стоянова - секретар на СО, относно проект за НАРЕДБА за изменение на НАРЕДБАТА за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община

26.04.2010 Проект за Правилник за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд

09.04.2010 Доклад и проект за решение от Ивайло Йонков - общински съветник, относно приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

30.03.2010 Доклад и проект за решение от Минко Герджиков - зам.-кмет на Столичната община, относно приемане на Наредба за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община

29.03.2010 Доклад и проект за решение от Ралица Стоянова - и. д. секретар на Столичната община, относно проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

24.03.2010 Доклад и проект за решение от Атанас Черешаров, Мита Георгиева и Татяна Георгиева - общински съветници, относно приемане на нов актуализиран Правилник за устройството и дейността на Съвета по безопастност на движението на децата в София

24.03.2010 Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2010 г., приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 60 от 11.03.2010 г.

24.03.2010 Доклад и проект за решение от Ралица Стоянова - и.д. секретар на СО, относно проект за НАРЕДБА за изменение и допълнение на НАРЕДБА за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община

15.03.2010 Процедура за кандидатстване с проектни предложения по „Програма Европа – граждански проекти и европейски практики”

03.02.2010 Столична програма „Култура”. Съдържателен обхват и приоритети на Програмата през 2010 г.

26.01.2010 Доклад и проект за решение от Петър Диков, главен архитект на СО, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за пре­местваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност

14.01.2010 Доклад и проект за решение от Минко Герджиков, зам.-кмет на Столичната община, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

06.01.2010 Доклад и проект за решение от Йорданка Фандъкова, кмет на СО, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

05.01.2010 Обществено обсъждане на бюджета на Столичната община за 2010 г.

30.12.2009 Проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

21.12.2009 Обяснителна записка по бюджета на Столична община за 2010 година от Минко Герджиков, заместник-кмет на СО

11.12.2009 Доклад и проект за решение от Минко Герджиков, заместник-кмет на СО, относно проект за приемане на Решение за определяне на местни данъци за 2010 година и изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци

11.12.2009 Проект за Наредба за общинските лечебни заведения

02.12.2009 Доклад от Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община, относно предложение за изменения и допълнения в Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и Наредба № 1 за обществения ред на територията на Столична община

02.12.2009 Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община

20.11.2009 Доклад и проект за решение от Албена Атанасова, заместник-кмет на Столичната община, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот"

18.11.2009 Извънредно заседание на СОС на 23 ноември 2009 г. /понеделник/ от 11:00 часа с дневен ред: Полагане на клетва от новоизбрания кмет на Столична община – г-жа Йорданка Фaндъкова

16.11.2009 Доклад и проект за решение от Минко Герджиков, ВрИД кмет на СО, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община

13.11.2009 Доклад и проект за решение от Искра Ангелова и Орлин Иванов, общински съветници, относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет приет с Решение №1 по Протокол №7 от 19.01.2004 г.

06.11.2009 Проект за Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община, внесен от Ралица Стоянова, ВрИД секретар на СО

30.10.2009 Обявяване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд

27.10.2009 Доклад и проект за решение от Минко Герджиков, Вр. И. Д. Кмет на Столична община, относно приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

13.10.2009 Съобщение във връзка с осигуряването на максимално удобни условия на гражданите за проследяване на заседанията на СОС и свързаните с това изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на СОС

30.09.2009 Проект на Наредба за управление на общинските пътища

24.08.2009 Доклад и проект на решение от Бойко Борисов - кмет на Столична община относно изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

10.08.2009 Решения на Творческия съвет на Столична програма "Култура"

29.07.2009 Доклад и проект за решение от Георги Кадиев, общински съветник, относно предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

16.07.2009 45-то заседание на Столичния общински съвет

02.07.2009 Доклад и проект за решение от Ирина Савина, заместник-кмет на СО, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на СО

26.06.2009 Доклад и проект за решение от Росен Желязков, секретар на СО, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за пазарите на територията на Столична община

26.06.2009 Доклад и проект за решение от Росен Желязков, секретар на СО, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

26.06.2009 Доклад и проект за решение от Минко Герджиков, заместник-кмет на СО, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

23.06.2009 Проект за решение от Минко Герджиков, заместник-кмет на СО, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

15.06.2009 Проект от Атанас Черешаров, общински съветник, относно изменение в устава на Съвета за безопасност на движението на децата в София (СБДДС)

03.06.2009 Резултати от първата сесия на Столичната програма "Култура" - април 2009

28.05.2009 ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

20.05.2009 Доклад и проект за решение от Бойко Борисов, кмет на Столичната община, относно изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

20.05.2009 Доклад и проект за решение от инж. Александър Цветков, зам.-кмет на СО, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община

18.05.2009 Стратегия за изграждане на Интегрирана информационна система на Столична община (ИИССО) 2009 – 2014 г.

30.04.2009 Обявяване на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество”

29.04.2009 Доклад и проект за решение от инж. Александър Цветков, зам.-кмет на СО, относно изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги

28.04.2009 Доклад и проект за решение от Минко Герджиков, зам.-кмет на СО, относно изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества

09.04.2009 ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

25.03.2009 Доклад и проект за решение от Таня Найденова и Георги Свиленски, общински съветници, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на СО

23.03.2009 Доклад и проект за решение от Д. Бъчваров, В. Лилков, Хр. Ангеличин, И. Йонков и П. Москов - общински съветници от ДСБ, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на СО

18.03.2009 Столична програма „Култура”. Съдържателен обхват и приоритети на Програмата през 2009 г. Формуляр за кандидатстване

17.03.2009 Доклад и проект за решение от Минко Герджиков, заместник-кмет на СО, и арх. Петър Диков, главен архитект на СО, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

17.03.2009 Доклад от Росен Желязков, секретар на СО, и проект за изменение и допълнение на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО

16.03.2009 Централната местна комисия при Столична община обявява актуална информация за процедурата по изготвяне на последен окончателен списък , във връзка със Закона за измение и допълнение на Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни ж

11.02.2009 Проект на Наредба № 1 за обществения ред на територията на Столична община обявен на 11.02.2009 г.

06.01.2009 Годишна задача за дейност "Чистота" - концесионери за 2009 г.

23.06.2008 ОБЯВА за конкурс - процедура за публичен подбор на членове на съветите на директорите на общински търговски дружества

22.05.2008 Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета 2008 - 2011

18.04.2008 Общинска стратегия за психично здраве 2008-2013 г.

30.01.2008 ИНФОРМАЦИЯ за касовото изпълнение на сборния бюджет на СО към 31.12.2007 и ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА по бюджета на СО за 2008

00.00.0000

00.00.0000

00.00.0000

00.00.0000 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

00.00.0000 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

00.00.0000 Проект за НАРЕДБА за изменение и допълнение на НАРЕДБА за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община

00.00.0000 Проект за НАРЕДБА за изменение и допълнение на НАРЕДБА за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община

00.00.0000 П

00.00.0000 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

00.00.0000 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

00.00.0000 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

00.00.0000 Разпределение на предложенията за включване в дневен ред на Столичния общински съвет

00.00.0000 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет

00.00.0000 Разпределение на предложенията за включване в дневния ред на Столичния общински съвет


Архив на новините
нагоре