нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 07.01.2011 Доклад и проект за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община

ДОКЛАД
от
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община, във връзка с Решение № 15599 от 17.12.2009 на Върховния административен съд по адм. дело № 6988/2009, с което е отменен като незаконосъобразен Раздел 2.3. „Режим на платено преференциално паркиране на ППС по постоянен адрес" с Приложения № 14 и № 15 от наредбата, както и във връзка с промени в Закон за движение по пътищата в частта регламентираща зони за контролирано паркиране по пътна и улична мрежа.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С решение № 15599 от 17.12.2009 г. по адм. дело № 6988/ 2009 г. Върховният административен съд отмени като незаконосъобразен Раздел 2.3. „Режим на платено преференциално паркиране на ППС по постоянен адрес", както и    Приложения № 14 и № 15 от Наредбата за организация на движението на територията на СО /НОДТСО/ приети с решение № 460 по протокол № 17 от 24.07.2008г. на СОС.

С оглед изложеното е налице необходимост от ново нормативно регламентиране на правото на паркиране в районите по местоживеене, което да не противоречи на действащата нормативна база. Освен това е налице развитие на обществените отношения, свързани с паркирането в Столицата, които налагат промяна в принципите на зоните за контролирано почасово платено паркиране и тяхното териториално обособяване в различни ценови пояси, създаване на нови възможности в начините на заплащане, промени във времетраенето на паркиране. Развитието и усъвършенстването на отношенията в тази област налага необходимост от обособяването по видове на повече от една зона за почасово платено паркиране, които да се различават по своите граници и обхват, по размер на цени за паркиране и по максимално допустимо време на престой. Необходимостта от тези различия и диференциации е продиктувана от промените, свързани с интензитета на трафика на ППС и паркирането в различните части на града, възникването на вторични центрове, около които се обособяват и развиват зони за бизнес, за забавления, жилищни зони или комбинирани зони. От друга страна е налице и необходимостта от въвеждане на нови или прецизиране на съществуващи правила уреждащи правото на лица с увреждания, живущите на територията на зоната за контролирано паркиране, държавни институции и дипломатически представителства, да паркират на територията на зоните за контролирано паркиране.

Като нормативен акт от подзаконов тип, наредбата урежда отношения, попадащи в пределите на компетентност на Общинския съвет по силата на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за пътищата и Закона за движение по пътищата.

Чрез приемането на изменения в наредбата ще се извърши хармонизиране с измененията в ЗДвП и ще се създаде стабилна нормативна основа за въвеждането на режим на преференциално паркиране на лицата с увреждания, както и ще се уреди еднозначно по-дълготрайно паркиране в границите на контролираните зони от живеещи на територията на зоната или при друга необходимост, оценена от стопанина на пътя. С изменението се предлага обособяването на две зони („Синя" и „Зелена"), различаващи се по граници на обхват, цени за 1 час престой и диференцирано време за еднократен престой на паркомясто, с което се цели изнасяне на част от автомобилния поток по периферията на градския център в „Зелена зона", където цената на 1 час престой е по-ниска и допустимото време за престой е по-голямо. Това ще позволи да бъдат постигнати и цели като:

- намаляване на трафика от преминаващи през или достигащи до идеалния център ( в обхвата на „Синя зона") на столицата ППС, водачите на които ще бъдат стимулирани да паркират в по-отдалечената, но с по-ниска цена за престой „Зелена зона".

-   стимулиране на извън уличното паркиране в платени паркинги и намаляване на натиска за паркиране в идеалния център на града, чрез разделяне на зоната за контролирано паркиране на две подзони.

-  регламентиране на възможност за обособяване на контролирана „Зелена зона", при определени условия - проблеми с паркирането, проблеми с организация на движението, голям брой нарушения на ЗДвП и по предложение на районните администрации, общински съветници и гражданска и стопанска инициатива в съответствие с обществените потребности, по пътни участъци извън центъра на града, в т.н. „вторични градски центрове", зони за бизнес, забавления, жилищни зони или комбинирани зони, с което ще се подобри организацията на движението и паркирането.

София е основен административен, културен и търговски център, като работното време на администрацията и повечето търговски дружества е с начален час 08:30-09.00 часа, поради което паркоместата в платените зони за паркиране се заемат преди този час, а търговските обекти и центровете за забавления се посещават основно след 18.00-18:30 часа, в това число от хора, чиято месторабота или местоживеене са разположени извън периметъра на зоната обхващаща централната градска част, което води до засилване на трафика в центъра именно в пиковия час, затруднения за масовия градски транспорт и живущите на територията на зоната. По тези причине се предлага увеличаване на времето на функциониране на зоните за почасово платено паркиране от 08:00 до 20:00, а не както досега от 08:30 до 18:30 часа.

Част от промените се предлагат в резултат от необходимостта от привеждане на наредбата в съответствие със ЗДвП, според който сигнализирането с вертикални пътни знаци е приоритетно пред хоризонталната пътна маркировка. Предвид целогодишното функциониране на зоните и във връзка с климатичните условия се предлага приоритет на вертикалната сигнализация, тъй като при снежна покривка не е видната хоризонталната маркировка, а при въвеждането на нови пътни участъци в режим на почасово платено паркиране през студените месеци не е възможно полагането на хоризонтална маркировка. Това е особено необходимо и по отношение на сигнализиране на места за паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания.

С промените в Раздел 2.3 от наредбата се цели да се осигури възможността на живеещите по постоянен адрес в зоните за кратковременно платено паркиране да паркират притежаваните от тях, респективно ползваните на някакво правно основание , превозни средства в максимална близост до дома им и то при по облекчени финансови условия, без да се нарушават забраните за дискриминация, въведени с Конституцията и Закона за задълженията и договорите.

При предлагане на новите заместващи текстовете на раздел 2.3. се позоваваме на няколко основания:

- Столична община провежда трайна и последователна политика в интерес на гражданите. В случая с паркирането на ППС на живеещите по постоянен адрес граждани в зоните за почасово платено паркиране е невъзможно да се приложи еднозначно и удовлетворително за всички заинтересовани решение, тъй като са налице проблеми, натрупани в годините - градоустройствени, промени в структурата и динамиката на населението в Столицата, трафика, екологията и др. В настоящия проект за изменение на НОДТСО Столична община е отразила необходимите промени, произтичащи от Решение № 15599 / 17.12.2009 г. на Върховния административен съд на Република България относно паркирането по местоживеене на територията на зоната. С изключително внимание е проследено общественото мнение на гражданите, като е констатиран огромен деклариран интерес в подкрепа на възстановяването на регламент за паркиране на ППС по постоянен адрес.

Следва да се отчете, че правото на собственост върху недвижим имот законодателно не е свързано с обусловена от него функционална възможност титулярът на правото върху недвижимия имот (бил той поземлен имот за жилищни нужди или самостоятелно жилище с право на строеж върху мястото) да има право да паркира управляваното от него МПС в максимална близост до жилището си. Законът гарантира правото на физически достъп за собственици и ползватели до притежаваните от тях недвижими имоти, но не и за МПС, тъй като пътната мрежа, по която се движат МПС е държавна или общинска, при което на техните собственици принадпежи правото да определят режима на достъп и ползване на пътищата и улиците в селищата.

Въвежданото нормативно установяване на режима на локално възмездно паркиране на ППС по постоянен адрес не създава режим на различно третиране на отделните граждани в сравнение с останалите, тъй като то не е абстрактно и произтича от неимоверно по-тясната им връзка с улиците в зони за почасово платено паркиране, на територията на която те живеят, съответно прекарват по презумпция една сериозна част от денонощието. Този баланс следва да е разрешен справедливо с оглед интересите на тези лица, на които ежедневно, денонощно и целогодишно им се налага да паркират автомобилите си в зони за почасово платено паркиране, докато за категорията на останалите почасово платено паркиращи е характерен по-кратък престой, както и възможност за избор - използване на собствен или обществен превоз. С такова нормативно решение, почиващо на критерии за целесъобразност, се цели да се узакони донякъде едно фактическо  положение,  което  е  в  абсолютен  синхрон  с  житейската действителност. Правата на лицата по местоживеене, макар и да не са абсолютни за всеки момент и място, са гарантирани в достатъчна степен, като при промяна във фактическите условия на натоварването на уличната мрежа общината като собственик на същата може да реагира, променяйки обхвата на зоната за почасово платено паркиране по място (чрез извеждане на определени участъци от уличната мрежа от ограниченията) или по време (чрез промяна на часовите граници на ограниченията).

Предложенията за промени в Раздел 3. „Режим на преференциално паркиране на ППС" са наложени от необходимостта за прецизиране на изискванията за определяне на правоимащите привилегии лица с увреждания, както и завишаването на контрола по отношение на правомерността на ползване на издадените карти за привилегировано паркиране и налаганите в тази връзка санкции.

В проекта за изменение на НОДТСО се предвижда изменение на уреждащо правата и условията за ползването им от водачите на двуколесни ППС и на електромобили с цел насърчаване на ползването им от съображения за облекчаване на трафика (за двуколесните) и от екологични съображения като се въвежда задължителен минимален брой места за безплатно паркиране. В този раздел е предвидена и възможността със заповед на кмета на СО, извън зоните по чл.42, ал. 2, да могат да се обособяват зони с режим на контролирано безплатно паркиране на ППС („Жълта зона"), с цел подобряване организацията и контрола по паркирането.

Предлага се изменение в наименованието на раздел 4.2, като терминът „привилегировано" се заменя с „безплатно" каквото е по същество, а текстът от „Режим на привилегировано паркиране на ППС, обслужващи дипломатически представителства" се променя в „Режим на безплатно паркиране на ППС, обслужващи дипломатически представителства, държавни органи и организации, създадени със закон", като се предлага нов чл. 53 а, отнасящ се до режим за паркиране на ППС на държавни органи и организации - създадени със закон.

Предложените промени и допълнителни текстове в глава V - „Контрол и санкции" са в съответствие наложена съдебна практика за определяне на граници „от - до" на размера на предвидените санкции за нарушителите на наредбата, както и включването на нови текстове относно санкционирането на виновните за неправомерното използване на карти за преференциално паркиране и за служебни нужди.

Предложени са и промени и допълнения и в текстовете на допълнителните разпоредби, преходните и заключителни разпоредби и приложенията в съответствие с предложените промени и актуализация в наименования на органи и дружества, имащи отношение към наредбата.

Във връзка с изложеното, предлагам да бъде внесен за разглеждане и гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

                Зам.-кмет на Столичната община:
                                                                            ЛЮБОМИР ХРИСТОВ

Приложение: Проект за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.
 

Проект
за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на СО

§1. Изменя се наименованието на Раздел 2.1., както следва : „Режим на почасово платено паркиране"

§2. Създава се нов чл. 45:

Чл. 45, ал. /1/ На улици, булеварди, площади и паркинги - публична общинска собственост, съобразно схеми приети от Столичния общински съвет, със заповед на кмета на Столична община, съгласно предоставените му по закон правомощия, може да се въвежда режим за почасово платено паркиране за ППС с допустима максимална маса до 2,5 тона и на микробуси и автобуси с до 12 пътнически места, валиден в работни дни в часовия диапазон от 08.00 до 20.00 часа.

ал. /2/ Режимът на почасово платено паркиране е обособен в две зони /"Синя зона" и „Зелена зона"/, различаващи се по граници на обхват, максимално допустимо време за престой при паркиране, указано в „Приложение № 9" - неразделна част от настоящата Наредба както и цени за 1 час престой.

ал. /3/ Режим на почасово платено паркиране „Зелена зона" може да се въведе извън границите определени в „Приложение № 9", когато е налице някое от следните условия:
- проблеми с паркирането,
- проблеми с организация на движението,
- голям брой нарушения на ЗДвП,
- предложение от районната администрация, общински съветници, граждани, стопански субекти и др.

ал. /4/ Изменения и допълнения на списъка на улици, булеварди, площади и паркинги общинска собственост, на които е въведен режим за почасово платено паркиране, обхвата на зоните, както и продължителността им на действие, се извършват със заповед на кмета на Столична община.

ал. /5/ Цената за 1 час паркиране в зоните за почасово платено паркиране, се определя с решение на Столичния общински съвет, по предложение на общинското дружество „Център за градска мобилност" ЕООД.

§3. Създава се нов чл. 48:

Чл. 48. Със заповед кметът на Столична община може да закрива временно, частично или цялостно, участъци от зоните за почасово платено паркиране в случаи на провеждане на заявени по съответен ред мероприятия от частен или обществен характер.

§4. Създава се нов чл. 49:

Чл. 49. Местата за паркиране в участъците с режим на почасово платено паркиране се сигнализират вертикално с пътни знаци и табели, чрез които на водачите на ППС се указват условията за паркиране, като същите могат да се оборудват с камери за видео наблюдение, апарати за фото заснемане и да се обозначават хоризонтално с пътна маркировка.

§5. Изменя се наименованието на Раздел 2.2., както следва : „Режим на платено паркиране на ППС - „Служебен абонамент"

§6. Чл. 50 ал./5/ се изменя, както следва:

Текстът „след 19.30 часа, но не по-късно от 08.30 часа" се заменя със „след 20.00 часа, но не по-късно от 08.00 часа".

§7. Чл. 50 ал./б/ се изменя, както следва:

Текстът „от 08.30 часа до 18.30 часа" се заменя с „от 08.00 часа до 20.00 часа".

§8. Създава се нов Раздел 2.З., както следва :

„Режим на локално платено паркиране на ППС по постоянен адрес"

Чл. 50а. /1/ На улици, булеварди и площади - общинска собственост, с въведен режим на почасово платено паркиране, кметът на Столичната община със заповед може да въвежда режим на локално платено паркиране по постоянен адрес на
собствениците на ППС или използващите превозни средства по силата на право, различно от правото на собственост.

/2/ Собственици на ППС и използващите превозни средства по силата на право, различно от правото на собственост, живущи по постоянен адрес на улици, булеварди или площади с въведен режим за почасово платено паркиране, имат право да паркират на тях и на най-близката пресечна улица в близост до постоянния им адрес, а за живеещите на пешеходни зони и на улици, на които е забранено влизането или паркирането, имат право да паркират на най-близките две пресечни улици в близост до постоянния им адрес, на които е въведен режим за почасово платено паркиране.

/3/ Правото на локално платено паркиране по постоянен адрес се удостоверява с надлежно издаден винетен стикер, залепен на предното стъкло на превозното средство. Винетният стикер следва да съдържа информация относно време и място на валидност така, както е указано в текста на приложение № 14 към настоящата наредба. Същият се издава след заплащане еднократно от лицето - носител на правото на локално платено паркиране на цена на услугата за една година в размер, определен с решение на Столичен общински съвет по предложение на Център за градска мобилност ЕООД.

/4/ Правата по предходните алинеи се прилагат за един автомобил на жилище. /5/ От посочените права по ал.1 не могат да се ползват собственици и ползватели на гаражи и клетки за паркиране, собственици на поземлени имоти в границите на зоните за почасово платено паркиране с обособено в дворното пространство място

за паркиране на ППС, както и лица притежаващи имоти с предназначение различно от това за жилищни нужди. На такива лица не се издава и винетен стикер от вида, посочен в ал.З

/6/ Редът и условията за издаване на винетен стикер са определени в приложение № 15.

/7/ Винетните стикери по ал. 3 се издават, активират, анулират и контролират оперативно от общинското дружество „Център за градска мобилност" ЕООД по ред и при условия, определени със заповед на кмета на Столична община.

/8/ Паркирането на ППС с винетен стикер извън границите на неговата валидност по време и/или по място подлежат на административно отношение по общия ред, приложим за нарушенията на ЗДвП и НОДТСО.

§9. Създава се нов Раздел 2.4., както следва : „Режим на паркиране на ППС за служебни нужди"

Чл.50б. /1/На територията на Столична община, с решение на Столичният общински съвет по улици, булеварди, площади и паркинги общинска собственост се определят места за паркиране на ППС за служебни нужди.
/2/Режимът на паркиране на ППС за служебни нужди на територията на Столична община е валиден само в работни дни от 8.00 до 20.00 часа.
/З/Режимът на паркиране на ППС за служебни нужди се прилага по отношение на ППС, обслужващи лица на изборна длъжност в Столичен общински съвет и Столична община за времето на техния мандат.

/4/Режимът на паркиране на ППС за служебни нужди може да се приложи и по отношение на ППС, които са собственост на Столична община и/или се ползват от административни и обслужващи звена, които изцяло се издържат от бюджета на
Столична община.

/5/Не се допуска преотстъпване на трети лица на привилегиите по ал.З и ал.4, както безплатно, така и срещу заплащане.

/6/Списъкът на лицата по ал.З се изготвя, изменя и актуализира от председателя на Столичния общински съвет, а списъкът по ал. 4 от кмета на СО. /7/Списъкът по предходната алинея, както и актуалната информация за внасяните промени в същия, се предоставя текущо на общинското дружество „Център за градска мобилност" ЕООД, което организира и осъществява оперативната дейност по изработването, активирането и контрола на картите за паркиране на ППС за служебни нужди на територията на Столична община. /8/Видът на картите за паркиране на ППС за служебни нужди, задължителната информация съдържаща се в тях и начинът за обозначаване на ППС, обслужващи служебни лица при паркиране в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община са указани в „Приложение №13" - неразделна част от настоящата наредба.

§10. Изменя се наименованието на Раздел З.1., както следва :

„Режим на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания в зоните за почасово платено паркиране"

§11. В чл. 51.ал./2/ и ал./5/ думите „откритите паркинг-зони с режим на кратковременно платено паркиране "Синя зона", се заменят с „зоните с почасово платено паркиране".

§12. В чл. 51. досегашна ал./б/ се отменя и се създава нова:

/6/ Картите на правоимащите лица, легитимиращи и удостоверяващи правото на преференциално паркиране на територията на Столична община се издават и преиздават от Кмета на Столична община.

§13. В чл. 51. се създава нова ал./7/:

/7/ Оперативната дейност по издаване и преиздаване на картите, както и тяхното активиране, анулиране и контрол се осъществява от общинското дружество „Център за градска мобилност" ЕООД.

§14. В чл. 51. досегашна ал./7/ става ал. /8/ и си променя, както следва:

Видът на картите за преференциално паркиране, задължителната информация съдържаща се в тях и начина за обозначаване на ППС, превозващи хора с увреждания, при паркиране в зоните с режим на почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община са указани в „Приложение №12" - неразделна част от настоящата наредба.

§15. В чл. 51. се създава нова ал./9/:

„/9/ Редът и условията за паркиране с карти за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания в зоните с режим на почасово платено паркиране и контролът при паркирането се регламентират в Приложение № 12 А, а оперативното изпълнение се възлага на общинското дружество „Център за градска мобилност"ЕООД.

б/Служителите на общинското дружество „Център за градска мобилност" ЕООД извършват съвместно със служители на СДВР и Столичен инспекторат контролни проверки, доколко преференциалното паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания е извършено при спазване на нормативните изисквания, както и изискват и доказателства от водача на съответното ППС, за това, че е паркирано при присъствието на лицето притежател на картата , с която същото ППС е обозначено. При установяване на несъответствие между картата и лицето, което я ползва и/или неправомерно ползване служителя на Столичен инспекторат изземва картата, като нарушителя подлежи на санкция по общия ред. Иззетата карта се предава на органа, издал същата за връщане на притежателя.

При установено повторно неправилно ползване на картата за преференциално паркиране, същата се изземва и се предава на органа който я е издал за деактивиране, като на лицето притежател на картата не се издава нова карта до срока на валидност на деактивираната карта, но не по-малко от една година от датата на отнемането.

в/ Редът и условията за осъществяване на контрола по буква б/ се регламентират със заповед на Кмета на Столична община."

§16. В чл. 51. досегашна ал./8/ става ал. /10/.

§17. В чл. 51. се създава нова ал./11/:

/11/ Правоимащите лица заплащат еднократно цена за издаването на картата, в срока на валидност на същата. Размерът на сумата, която заплащат правоимащите се равнява на разходите по издаване на картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания и се определя с решение на Столичния общински съвет, по предложение на общинското дружество „Център за градска мобилност" ЕООД.

§18. Изменя се наименованието на Раздел 4., както следва : „Режим на безплатно паркиране на ППС"

§19. Създава се нов чл. 51а.:

Чл. 51а. /1/ На територията на Столична община електромобилите и двуколесните ППС паркират безплатно, като за двуколесните ППС се определя 1 /едно/ паркомясто на сто от общия брой на местата за паркиране в откритите паркинг-зони с почасово платено паркиране;

/2/ Правото на електромобилите да паркират в режим на безплатно паркиране се установява с надлежно издаден стикер, залепен на предното стъкло на превозното средство. Стикерът следва да съдържа информация относно време, място на валидност, вид и тип на двигателя така, както е указано в текста на приложение № 16 към настоящата наредба. Същият се издава на собственика на електромобила за тригодишен период, след заплащане еднократно на цена равняваща се на разходите по издаване, активиране и контрол на стикера, която се определя с решение на Столичния общински съвет, по предложение на общинското дружество „Център за градска мобилност" ЕООД.

/3/ Редът и условията за издаване на стикер са определени в приложение 17 към настоящата наредба

/4/На територията на Столична община, извън зоните по чл. 45 ал./2/, със заповед на кмета на Столична община, могат да се обособяват зони с режим на контролирано безплатно паркиране на ППС /жълта зона/, с цел подобряване на организацията и контрола по паркирането.

§20. Отменя се настоящият раздел 4.1.

§21. Създава се нов Раздел 4.1., както следва „Режим на безплатно паркиране на ППС със специален режим на движение и ППС на  ОП „Социален  патронаж" и  специализиран транспорт,  обслужващ хора с увреждания"

Чл.52. /1/ ППС със специален режим на движение, с надпис „Полиция" и автомобили на служба „Пожарна и аварийна безопасност" и „Бърза помощ" имат право да паркират безплатно в зоните за почасово платено паркиране за времето необходимо при и по повод изпълнение на служебните им функции. /2/ ППС на ОП „Социален патронаж" и специализиран транспорт, обслужващ хора с увреждания, при извършване на дейности по обслужване на социално слаби или хора с увреждания или, могат да паркират безплатно, в зоните за почасово платено паркиране, за времето на обслужване.

/3/ Специализирания транспорт, обслужващ хора с увреждания се обозначава със стикер с надпис „Специализиран транспорт, обслужващ хора с увреждания", който се издава от „Център за градска мобилност" ЕООД след представяне на технически сертификат, удостоверяващ изпълнението на посочената дейност.

§22.Изменя се наименованието на Раздел 4.2., както следва :

„Режим на безплатно паркиране на ППС, обслужващи дипломатически представителства, държавни органи и организации - създадени със закон"

§23. В Чл. 53 ал./1/ думата „привилегировано" се заменя с „безплатно".

§24. В Чл. 53 ал./З/ отпада думата „кашпи". §25. Създава се нов чл. 53а:

Чл.53а. /1/ Безплатно паркиране на ППС на държавни органи и организации - създадени със закон, по улици, булеварди, площади и паркинги общинска собственост, се извършва на специално определени за целта места, сигнализирани с пътни знаци и пътна маркировка.

/2/ правоимащите по ал./1/ имат право да ползват до 3 места за напречно паркиране или до 3 места за надлъжно паркиране;

/3/ Редът и условията за определяне и ползване на местата за паркиране на ППС, обслужващи държавни органи и организации - създадени със закон се определя със заповед на кмета на Столична община. Местата над определените се заплащат като служебен абонамент.

§26. Отменя се чл. 54 и се създава нов.

Чл.54. Принудителна административна мярка преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач се прилага в случаите:

а/ преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощеният от него водач, когато превозното средство е паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото преместване, за новото местоположение на превозното средство се уведомява районното полицейско управление, а разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство са за сметка на лицето или организацията, поискали или разпоредили преместването;

б/ преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощеният от него водач, когато превозното средство е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението, както и в случаите когато е паркирано неправомерно на специално обозначено място, предназначено за паркиране на ППС превозващи хора с увреждания. В тези случаи длъжностните лица от службите за контрол по тази наредба уведомяват районното полицейско управление, от територията на което е преместен автомобилът за новото местоположение на превозното средство. Разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство са за сметка на собственика на превозното средство, което може да бъде задържано до заплащане на тези разходи, като в този случай на нарушителя се съставя акт за установено административно нарушение или фиш, а таксата за отговорното пазене на преместения автомобил се начислява от момента на        уведомяването на районното полицейско управление;

/2/Принудително преместените ППС се транспортират до специализирани паркинги на територията на Столична община и се освобождават от там след заплащане на дължимите суми за разходите по отстраняването, транспортирането и паркирането.

/З/Контролът по спазването на правилата за паркиране, както и дейността по принудително преместване на неправилно паркирани ППС, може да се осъществява и от служби за контрол, определени с писмена заповед от кмета на Столична община, издадена на основание и в изпълнение на чл.167 и следващите от Закона за движението по пътищата.

/4/0перативната дейност по принудително преместване на ППС на територията на Столична община се организира и осъществява от общинското дружество "Център за градска мобилност" ЕООД, по ред и при условия определени със заповед на кмета на Столична община, издадена на основание и в изпълнение на чл.167     и     следващите     от     Закона     за     движението     по     пътищата.

/5/ Дължимите суми за разходи за принудително преместване на ППС, от собствениците или упълномощените от тях водачи на принудително преместените ППС, се определят с решение на СОС, по предложение на общинското дружество "Център за градска мобилност" ЕООД.

§27. В чл. 55. ал./2/ след думата „осъществява" се добавя „от общинското дружество "Център за градска мобилност" ЕООД".

§28. В чл. 55. ал./4/ се добавя ново изречение след думите „упълномощените за това.": При повреждане на скобата преди освобождаването на ППС от упълномощените за това лица, отговорност за повредата носи собственика на блокираното ППС.

§29. В чл. 55. се създава нова ал./5/:

Дължимите суми за разходи, за принудително задържано ППС, чрез използването на техническо средство („скоба"), от собствениците или упълномощените от тях водачи, се определят с решение на СОС, по предложение на общинското дружество "Център за градска мобилност" ЕООД.

§30. Отменя се чл. 56 и се създава нов.

б/ При престояване на блокирано с техническо средство („скоба") ППС, паркирано в зоната за почасово платено паркиране и/или описано със съобщение за неправилно паркирал автомобил за време, по-дълго от указаното на пътния знак, същото може да бъде отстранено принудително, по разпореждане на контролния орган, като водачът или собственикът на ППС, освен разходите по принудителното задържане, заплаща и разходите по принудителното преместване, транспортирането и паркирането.

§31. В чл. 57. след думата „автомобили" се добавя „със специален режим на движение".

§32. Създават се нови ал. /1/ и ал./2/ на чл.65:

/1/ За спиране, престой, паркиране и/или преминаване на ППС през паркове, градини и зелени площи на извършителите се налагат глоби в размер от 100/сто/ до 500 /петстотин/ лева.

/2/За паркиране на ППС в нарушение на изискванията на настоящата наредба, върху специално обозначено място, определено за паркиране на ППС, обслужващо хора с увреждания, на извършителя се налага глоба в размер от 300 /триста/ до 500/петстотин/ лева.

§33. Отменя се чл. 66 и се създава нов.

Чл.66. /1/За използване на издадена по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност карта за преференциално паркиране или за паркиране на ППС за служебни нужди, на извършителя се налага глоба в размер от 50 /петдесет/ до 100 /сто лева/ лева, като картата се изземва от инспектора установил нарушението.

/2/ /нов/За неправомерно използване на издадена по съответния ред карта за преференциално паркиране или за паркиране на ППС за служебни нужди, на извършителя се налага глоба в размер от 300 /триста/ до 500 /петстотин лева/ лева.

/З/За използване на неиздадена по съответния ред, недействителна карта за преференциално паркиране или за паркиране на ППС за служебни нужди, на извършителя се налага глоба в размер от 300 /триста/ до 500 /петстотин/ лева, като картата се изземва от инспектора установил нарушението. В този случай се уведомява и районното полицейско управление.

§34. В §1. т. 2 букви „а/" и „б/" от ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ отпадат думите „индивидуално и конкретно".

§35. В §1. т. 2 буква „в/" от ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ отпада думата „паркинг-".

§36. В §1. от ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ се отменя т. 3. Досегашна т. 4 става т.З.

§37. В §1. от ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ се създава нова т. 4 както следва:

4. „Електромобил" е ППС задвижвано само от електродвигател.

§38. В §1. от ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ се създава нова т. 5 както следва:

5. Неправомерно е паркиране на специално обозначено място за ППС, превозващи
хора с увреждане при:
а/ При паркиране без карта за преференциално паркиране на място за ППС, превозващи хора с увреждания.

б/ При паркиране с невалидна карта за преференциално паркиране на място за ППС, превозващи хора с увреждания.

в/ При паркиране на място за ППС, превозващи хора с увреждания в отсъствие на правоимащото лице.

г/ При паркиране на място за ППС, превозващи хора с увреждания без талон, съгласно Приложение №12А

§38. В ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се създава се създава нов § 13 както следва:

„§ 13. Измененията на чл.51, Приложение № 12 и Приложение № 12А влизат в сила считано от 01.05.2011Г."

§39. Отменя се досегашно Приложение №9/към чл.46. ал./4/ и се създава ново Приложение №9/към чл.45. ал./2/.

ПРИЛОЖЕНИЕ №9 (към чл.45, ал.2)

/а/ „СИНЯ ЗОНА" - оградена от булевардите - „Сливница", „Васил Левски", „Ген. М. Д. Скобелев" и „Христо Ботев". Максимална продължителност на паркиране до 2 /два/ часа.

/б/ „ЗЕЛЕНА ЗОНА" - оградена от булевардите и улиците - бул. „ Княгиня Мария Луиза", ул. „Белоградчик", ул. „Веслец", ул. „Клокотница", ул. „Будапеща", ул. „Козлодуй", ул. „Константин Стоилов", бул. „Ген. Данаил Николаев", бул. „ Евлоги и Христо Георгиеви", бул. „Пенчо Славейков", бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен", бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев", ул. „Опълченска". Максимална продължителност на паркиране до 4/четири часа/ часа.

§40. Отменя се досегашно Приложение №11/към чл.51. ал./5/ и се създава ново Приложение №11/към чл.51. ал./5/.

ПРИЛОЖЕНИЕ №11 (към чл.51, ал.5)

КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИ ЛИЦА, ПРИ ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ В ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ   И ПАРКИНГИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

1. Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК следва да е над 50 % /петдесет процента/.

2.   Лица с Ш-ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с определени над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.

3.   Лица с белодробни заболявания с И-ра и по висока степен на хронична дихателна недостатъчност и определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.

4.   Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, поради зрителни заболявания,определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.

5.   Деца до 16 годишна възраст с други заболявания и с определени от ДЕЛК и НЕЛК вид и степен на увреждане над 90 % /деветдесет процента/.

§41. Отменя се досегашно Приложение №12/към чл.51. ал./8/ и се създава ново Приложение №12/към чл.51. ал./8/.

ПРИЛОЖЕНИЕ №12 (към чл.51, ал.8)

ВИД НА КАРТИТЕ ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ, ИНФОРМАЦИЯ СЪДРЖАЩА СЕ В ТЯХ И НАЧИН ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ НА АВТОМОБИЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ПРИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ МЕСТА В ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ

1.Вид на картите за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране на автомобили на хора с увреждания.

1.Картите за преференциално паркиране на ППС превозващи хора с увреждания в зоните за почасово възмездно паркиране се изготвят в съответствие с изискванията, посочени в раздел II.

2.Картите за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране на автомобили на хора с увреждания са от типа ПЛАСТИФИЦИРАНА БЕЗКОНТАКТНА ЧИП-КАРТА;

II.Задължително информационно съдържание на картите за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране на автомобили на хора с увреждания.

1.Визуализирана задължителна информация, отпечатана на външните повърхности на картите за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране е както следва:

а/ Откъм лицевата страна - изображение на международния знак „Инвалид" на плътен син фон;

б/ Откъм задната страна - трите имена и актуална снимка на правоимащото лице, притежател на картата, надпис „карта за преференциално паркиране";


2. Невизуализирана задължителна информация, съдържаща се в електронен формат в чипа на картата:

а/ Уникален № на картовия носител от не по-малко от 7 цифри;
б/Дата на издаване на картата;
в/ Срок на валидност на картата;
г/ № на картата в регистъра на редовно издадените карти за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране;
д/ № и дата на издаване на експертното решение на ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК;
е/ Срок на валидност на експертното решение на ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК;

III. Начин на обозначаване на автомобилите на хора с увреждания при преференциално паркиране на специално определените за тази цел места в зоните за почасово платено паркиране.

1.   При и по време на паркирането в зоните за почасово платено паркиране, притежателят на картата е длъжен да я постави в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила, откъм вътрешната му страна;

2. Картата се поставя в залепения на предното стъкло на ППС прозрачен пластмасов джоб така, че лицевата и страна, с изображението на международния знак „Инвалид" на плътен син фон, да е ориентирана навън;

§42. Създава се ново Приложение №12А, както следва:

ПРИЛОЖЕНИЕ №12А (към чл. 51, ал. 9)

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ И САНКЦИОНИРАНЕ ПРИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА ППС, ПРЕВОЗВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ

1. Контролът на паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания се осъществява от служителите на общинското дружество „Център за градска мобилност" и/или СДВР и Столичен Инспекторат.

2.Правоимащото лице е длъжно да се свърже и снабди лично, преди да паркира, от служител на общинското дружество „Център за градска мобилност" ЕООД, със специален талон, удостоверяващ година, месец, дата и начален час на паркиране.

3.   При предоставянето на специализирания талон, служителят на общинското дружество „Център за градска мобилност" ЕООД, установява съответствието на правоимащото лице и картата, издадена за преференциално паркиране.

4.    В случай на констатирано несъответствие между картата и лицето желаещо да ползва място за паркиране на ППС, превозващо хора с увреждания в зоната за почасово платено паркиране, както и при установяване на неправомерно ползване, служителят на общинското дружество „Център за градска мобилност" ЕООД не предоставя талона по т.2, поради което ППС следва да бъде паркирано или санкционирано по общия ред.

5. При неправомерно ползване на карта за преференциално паркиране на ППС, превозващо хора с увреждания служителят на общинското дружество „Център за градска мобилност" ЕООД и/или СДВР и Столичен инспекторат отнема картата, която се връща на органа издал същата.

§43. Изменя се наименованието на Приложение №13, както следва: ПРИЛОЖЕНИЕ №13 (към чл.50б, ал.8)

Вид на служебните карти за паркиране на ППС за служебни нужди, задължителната информация съдържаща се в тях и начина за обозначаване на ППС, обслужващи служебни лица при паркиране в откритите паркинг-зони за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община

Приложение № 14 (към чл. 50а, ал. 3)

Вид на винетните стикери за  локално платено паркиране по постоянен адрес и задължителната информация, съдържаща се в тях.

1.Винетният стикер е с размери 80 мм на 49 мм, изработен е от композитен материал (хартиен носител, антена с чип, лепилен слой, полиестерен филм и лепилен слой).

2. Задължителната информация, която той съдържа е:
а/ герба на СО.

б/ указания за паркиране, в/ холограмен знак на СО. г/ пореден номер.

д/ надпис "Зона за КПП винетен стикер", е/ чип с антенка, съдържащ информация.

3.   В чипа на стикера по електронен път се въвеждат следните данни - трите имена на собственика на автомобила или използващите превозни средства по силата на право, различно от правото на собственост , адреса, държавния контролен номер и марката на автомобила, срока на валидност.

4.   Винетният стикер се залепва на видно място в долния ляв ъгъл на предното стъкло на автомобила по начин, незатрудняващ осъществяването на контрол. Незалепването на винетният стикер по посочения начин води до налагане на санкция по общия ред.

§45. Създава се ново Приложение №15 към чл. 50а, ал. 6:

Приложение № 15 (към чл. 50а, ал. 6)

Ред и условия за издаване на винетен стикер за локално платено паркиране по постоянен адрес.

1.Лицата, желаещи да ползват услугата по чл. 50а, подават заявление по образец до "Център за градска мобилност" ЕООД, като към него прилагат следните документи: а/  документ за платен данък на автомобила.

б/ документ, удостоверяващ платена гражданска отговорност на автомобила, в/ документ за идентификация на собствеността на лицето, съдържащ уникален партиден /клиентски/ номер на един от основните битови доставчици /електроснабдяване, водоснабдяване, газоснабдяване или топлофикация/

2.   При подаване на заявлението лицата представят за справка лична карта и регистрационния талон на автомобила за удостоверяване на постоянния адрес и собствеността на автомобила или правото на ползване .

3.   Винетните стикери се издават в срок до 20 работни дни, след подаване на необходимите редовни документи.

4.   Винетният стикер се предоставя на лицето, подало заявлението, само след представяне на екземпляр на оригинален платежен документ за платена по сметка на „Център за градска мобилност" ЕООД цена на услугата. Към винетния стикер се прилага указание за ползване.

Винетният стикер не дава право за паркиране на места, извън позволените, съгласно чл. 50а /2/.

Приложение № 1б(към чл. 51а., ал. 2)

Вид на стикера за   паркиране на електромобили и задължителната информация, съдържаща се в тях.

1.   Стикерът за паркиране на елекромобил е с размери 80 мм на 49 мм, изработен е от композитен материал (хартиен носител, антена с чип, лепилен слой, полиестерен филм и лепилен слой).

2.   Задължителната информация, която той съдържа е: а/ герба на СО.

б/ надпис „електромобил". в/ холограмен знак на СО. г/ пореден номер.

д/ надпис с държавния контролен номер на автомобила, е/ чип с антенка, съдържащ информация.

3.   В чипа на стикера по електронен път се въвеждат следните данни - трите имена на собственика на автомобила или използващите превозни средства по силата на право, различно от правото на собственост , адреса, държавния контролен номер, марката на автомобила, № на двигател и срока на валидност.

4.   Стикерът за паркиране на елекромобил се залепва на видно място в долния ляв ъгъл на предното стъкло на автомобила по начин, незатрудняващ осъществяването на контрол. Незалепването на стикера по посочения начин води до налагане на санкция по общия ред.

§47. Създава се ново Приложение №17 към чл. 51а, ал. 3: Приложение № 17 (към чл. 51а., ал. 3)

Ред и условия за издаване на стикер за   паркиране на електромобили.

1.Лицата, желаещи да ползват услугата по чл. 51а., подават заявление по образец до "Център за градска мобилност" ЕООД, като към него прилагат следните документи:

а/ документ за платен данък на автомобила.

б/ документ, удостоверяващ платена гражданска отговорност на автомобила.

2.    При подаване на заявлението лицата представят за справка лична карта и регистрационния талон на автомобила.

3.    Стикерите за паркиране на елекромобил се издават в срок до 20 работни дни, след подаване на необходимите редовни документи.

4.    Стикерът за паркиране на елекромобил се предоставя на лицето, подало заявлението, само след представяне на екземпляр на оригинален платежен документ за платена по сметка на „Център за градска мобилност" ЕООД цена на услугата.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§43. Навсякъде в текстовете на Наредбата думите „Паркинги и гаражи" ЕАД се заменят с „Център за градска мобилност" ЕООД.

§44. Навсякъде в текстовете на Наредбата думите направление "Пътна полиция-КАТ" при СДВР /НПП-КАТ-СДВР/ се заменят с отдел "Пътна полиция" при СДВР/ОПП-СДВР/.

§45. Навсякъде в текстовете на Наредбата думите „ППС обслужващо/и лице/а (хора) с увреждания" да се заменят с израза „ППС превозващо/и лице/а (хора) с увреждания".

§46. В чл.З. /2/, чл.45. /1/ и /2/, чл.50. /1/, чл.52. /1/, чл.53. /1/, §1.т.З от ДР и §11 от ПЗР изразът „улици, площади" се заменя с израза „улици, булеварди, площади".

§47. В чл.46., чл.47., §1.т.2."а" от ДР., §11 от ПЗР изразът „Синя зона", се заменя с израза „почасово платено паркиране".

§48. В чл.51. 121, чл.51. /5/, т.1.1.;т.1.2;т.1.3.;т.У и т.У1 от Приложение №10 изразът „кратковременно платено паркиране „Синя зона" се заменя с израза „почасово платено паркиране".

< < обратно към страница "Новини"
нагоре