нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 10.01.2011 Проект на Програма "Спортни, младежки и детски дейности 2011 - 2014"

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

1.    История и създаване

2.    Бъдещи насоки за развитие

Глава I          ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.    Общи цели и задачи

2.    Област “Спортни дейности”

3.    Област”Младежки и детски дейности”

4.    Област”Екология и туризъм”

Глава II         БЮДЖЕТ, СТРУКТУРА И КАЛЕНДАР

1.Бюджет

2.Структура

3.Годишен календар на основните мероприятия, реализирани от екпертите

Глава III       ПРАВИЛА И МЕХАНИЗМИ ЗА РАБОТА

           

I.Параметри и същност на проектите

1.Целеви групи

                        2.Общи условия за финансиране

II.Условия документи и процедура за кандидатсване

1.Условия за кандидатсване

2. Необходими документи

3. Процедура за кандидатсване и разглеждане на проектите

III.Оценка на проекти

1. Показатели

2. Критерии за оценка /допустимост и селекция/

IV.Финансиране на проекти

1.Общи условия

2.Процедура за финансиране

V.Контрол по изпълнение на Програмата

VI.Архив на Програмата

ВЪВЕДЕНИЕ1.Истори я и създаване

Постоянната комисия за “Децата, младежта, спорта и туризма” /ПК за ДМСТ/ започва дейността си като Временна комисия за младежта и спорта през 1996 г. През 1997 г., с Решение на Столичен общински съвет е създадена Постоянната комисия по младежта и спорта, която от 1999г. е трансформирана в Постоянна комисия за децата, младежта, спорта и туризма. ПК за ДМСТ подпомага и развива спортни, младежки и детски инициативи, които се реализират на местно ниво.Основен механизъм за реализация на политиката на СОС по отношение на децата, младите хора, спорта и туризма са приетите Програми през периода 1998-2003г:

1998-1999. Постоянната комисия утвърди Програми за двугодишно развитие на младежките дейности, спорта и туризма на територията на Столицата.

А. Програма “Подобряване и активизиране на физическото възпитание и спорта”на територията на Столична община

Б. Програма “Младежки дейности”

2000-2003 Столичен общински съвет и на основание чл.20 и чл.21 ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация утвърди, Програма “Спортни, младежки и детски дейности”, с период на реализация 2000-2001г. и 2002-2003г. Изпълнението на  двете двугодишни програми е пряко свързано с търсенето на пътища за ефективно решаване на проблемите на подрастващите и младите хора, както и стимулиране на техните интереси и активност в спорта.

Конкретните дейности по изпълнението на Програмата акцентират главно на нейните приоритетни области. Те се реализират при спазване на утвърдените правила, механизми и процедури за работа, конкретизирани в решенията на СОС, ПК за ДМСТ и Програмните съвети по съответните области на Програмата.

В изпълнение на приетите програми през 1998г. са създадени два информацииони центъра:

·      Младежки информационен център гр.София,ул.Кракра 2а

Дом на културата “Средец” ст.102

Информационният център и работещите по Програмата експерти, осъществяват постоянна връзка между СОС, младежките организации, столични училища, спортни клубове и детски градини. Ежедневно, в центъра се предоставя информация относно дейността на ПК за ДМСТ, възможностите и условията на СОС за подпомагане на инициативи. Паралелно с финансова помощ, те получават подкрепа и съдействие от експертите, за осъществяване на свои проекти и идеи. В центровете се предоставя и подробна информация за реализираните по Програмата проекти, както и възможностите за участие в тях.

2.Бъдещи насоки за развитие

Програмата доказа своето място в сруктурите за местно самоуправление на територията на Столицата, като реално действащ механизъм за осъществяване на политиката на местната власт по отношение на младежките организации, спорта и физическото възпитание.

Програма “Спортни, младежки и детски дейности 2004 - 2007” е приемник на постигнатите резултати  по проблемите на младите хора, спорта и децата на Столицата и е съобразена с основните документи на Европейския съюз, ООН и нейните специализирани структури, Закона за спорта и физическото възпитание, Националната стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта  и други институции в тези области.

В Програмата са формулирани в синтезиран вид стратегическите цели, приоритетните области, целевите групи, принципите за организация и мерките за повишаване на ефективността на младежките дейности, физическото възпитание и спорта, туризма и екологията.

Програмата не се ограничава с разглеждане на механизми и технологии в техните конкретни измерения. Това е основна цел и задача на отделните проекти на младежки и спортни организации, които обхващат определени действия, срокове и условия за реализиране в съответната програмна област.

            Настоящата Програма има амбицията да подпомага децата и младите хора като активна част от Европейската общност в тяхното развитие като личности и като граждани, да насърчва развитието на масовия спорт в Столицата, и да потърси пътища за ефективното им изпълнение чрез финансиране на конкретни проекти.

Глава I
ЦЕЛИ ЗАДАЧИ

1.Общи цели и задачи

Настоящата Програма има амбицията да популяризира активното гражданство на младите хора и особено на тяхното европейско участие, да популяризира толерантност между младежите с оглед насърчаването на социална интеграция в Европейския съюз, подпомагане на емблематични за столицата събития, както и да  постави открито проблемите на младите хора, децата и масовия спорт в Столицата и да потърси пътища за тяхното ефективно разрешаване, чрез финансиране на конкретни проекти. Тези теми ще бъдат разгледани както и в техните общи аспекти, така и през призмата на специфичните им особености съответно по областите на дейност на Постоянната комисия.

2. Област “Спортни дейности”

Създаването на необходимите условия за системно практикуване на физически упражнения и спорт, както и повишаването на спортната ангажираност и активност на нацията е приоритетно направление от социалната политика на държавата и общините. Дейностите в тази област са приоритетни за общинската спортна политика и се придържат към възприетата тенденция за подобряване и активизиране на физическото възпитание, спорта и туризма в Столицата.

Съгласно утвърдена Програма от СОС „София – европейска столица на културата” се подпомагат спортни събития и дейности, подпомагащи издигането на кандидатурата на столицата и процедура по кандидатстване.

Програмата обхваща петте основни функции, които правят спорта уникален - здравна, социална, рекриационна, образователна и културна. Спортът е ефективно средство и възможност за:

· неформално образование и превантивна борба срещу редица заболявания

·борба с нетолерантността и анти-дискриминацията /пол, раса, етнически произход, религия, неравностойно положение или сексуална ориентация/, насилието, алкохола и злоупотребата с лекарствени средства и наркотици; спортът допринася за интеграцията на хора в неравностойно положение;

·индивидуално и групово развлечение;

·осигуряване на балансирано личностно развитие за всички възрастови групи;

·съхранява спортните традиции, реализация на таланти и интереси, изявата на младите хора, както и стимулиране на тяхната активност обществения живот;

· създава условия за реализиране на дейности и инициативи, подпомагащи издигането на кандидатурата на София като Европейска столица с принос в развитието на спорта и туризма

· подпомага взаимодействието и диалога с партньори от други европейски държави в областта на спорт и туризъм

· европейско сътрудничество при реализиране на емблематични спортни събития за столицата

· създаване на оптимални условия при организация и провеждане на международни спортни събития от европейски и световен мащаб

·. осъществяване на съвместни програми и обмен на добри практики за спортни дейности с други европейски столици

·. активна медийна политика за популяризиране облика на София като европейска столица с принос за развитието на спорта

Отчитайки значимостта на спорта като механизъм за въздействие и като форма на неформално обучение, акцентите на област “Спортни дейности” са насочени към ефективното участие на младежите в обществения живот, в създаване на условия за системни спортни занимания на децата и младите хора, които да изградят у тях навици за водене на здравословен начин на живот, изграждане на силен характер, воля за победа, чувство за отговорност и толерантност, и умения за работа в екип. Изграждането на тези личностни качества са предпоставка за пълноценната им реализация в обществото. Утвърждаването на физическото възпитание и спорта в живота на столичани е основен фактор в съвременния модел за здравословен начин на живот.

Цели и задачи:

·        създаване и поддържане на зони за активен спорт, детски спортни площадки, велосипедни алеи, подходяща спортна инфраструктура не само в градската част, но и в планинските и високопланинските хижи и заслони;

·        включването на младите хора в неравностойно положение в различни форми на спортни занимания с цел интеграцията им в активния обществен живот както и създаването на условия за тяхното пълноценно приемане;

·        реализирането на проекти за подпомагане, подобряване и активизиране на физическото възпитание и спорта в детските градини, общообразователни, средни, специални, професионални и висши учебни заведения, както и като неформални образователни форми на обучение;

·        Реализиране на дейности и инициативи за активно включване участието на гражданите /от града и региона/ с цел повишаване на техния интерес към спортните дейности

·        Организиране на международни експертни форуми и спортни дейности и събития, които подкрепят създаването на условия за развитие на физическото възпитание, спорта и туризма и създават нови форми на взаимодействие и диалог между европейски държави

·        осъществяване на работни срещи между специализираните инстанции и организации, имащи отношение към спорта, физическото възпитание и туризма с цел синхронизиране и координиране на дейността, оптимизиране на работата и повишаване ефективността;

·        засилване на връзките с различните аудитории на столичната общественост с цел увеличаване спонсорите и дарителите при финансирането на спортните дейности;

·        разработване и реализиране на проекти, съвместно с други специализирани институции и организации, имащи пряко отношение към дейността в тази област;

·        подпомагане на местни, квартални и училищни спортни клубове;

·        разработване на проекти и програми с цел осигуряване на допълнителни финансови средства;

·        подобряване на достъпа до специализирана спортна информация като източници на европейски, национални, регионални и местни информационни продукти и услуги.

Приоритетни области:

Подобряване и активизиране на физическото възпитание и спорта в столичните училища и сред подрастващите,

·        Подобряването на материалната база на столичните общински детски заведения и училища и обществени зони за спорт и отдих

·        Организиране на спортни мероприятия за обучаващите се

·        Създаване на стимули и повишаване на квалификацията за учителите от столичните училища, занимаващи се със спорт и туризъм

Активизиране и популяризиране на спорта сред столичани

·        Организиране на спортни празници и мероприятия от спортен характер

·        Насърчаване участието на хора, които не се занимават активно със спорт.

·        Подпомагане на местни, квартални и училищни спортни клубове.

·        Интегриране на столичани в неравностойно положение и малцинствата чрез спорт.

Подобряване на условията за спорт в районите на град София

На територията на Столична община съществуват 24 района тяхната спортна и материална база не е адаптирана като обзавеждане, обезопасяване и охрана, към съвременните изисквания за практикуване на спорт и физическо възпитание.

Това предполага системна грижа от страна на Столична община към възстановяване и ремонт на спортните обекти, отчитайки дългосрочните потребности и насърчаване на инвестициите в спорта както и определянето на ред за цялостно или частично ползване от гражданите, практикуващи спорт за всички, физическо възпитание и туризъм.

Спортни занимания на хората в неравностойно физическо положение

·      Създаване на общодостъпна модернизирана спортна среда

·      разработване на проекти, създаващи възможност за обхващане на максимален брой младежи и деца в подходящи спортни занимания

·      оказване на организационна, методическа и финансова помощ за реализация на спортни мероприятия, интегриращи деца и младежи в неравностойно физическо положение

Спортни събития и международни форуми, в контекста на програмата - София - европейска столица на културата

- Европейско сътрудничество при реализиране на емблематични спортни събития за столицата

- Осъществяване на съвместни програми и обмен на добри практики за спортни дейности с други европейски столици

- реализиране на дейности и инициативи, подпомагащи издигането на кандидатурата на София като Европейска столица с принос в развитието на спорта и туризма

3.Област “Младежки и детски дейности

Времето, в което живеем поставя редица изпитания пред децата и младите хора. Те трябва да се справят с много проблеми от всякакъв характер, при това едновременно. Много от подрастващите не съумяват да намерят своето място в обществото. Те попадат в неподходяща среда, която се оказва спирачка в тяхното развитие /наркомани, секти, младежки субкултури и други/.

Едновременно с това на територията на град София съществуват младежки и детски прояви от различен характер: спортен, културен, образователен и т.н. Младите хора се обединяват в клубове и организации, водени от свои персонални потребности или групови интереси. Тези прояви имат своя вътрешна логика и воля за развитие и осъществяване, но в повечето случаи те се развиват стихийно, неорганизирано, като комуникациите помежду им са ограничени.

Отчитайки ролята, която младежката общност играе в обществения живот, както и специфичните особености и проблеми на децата и младежите в Столицата, акцентите на област “Младежки и детски дейности” са насочени към създаване на условия за комуникации между младежките организации,органите на местната и държавна власт, оптимизиране на резултатите от младежките и детски дейности на местно равнище.Програмата се стреми да осмисли свободното време на подрастващите, да стимулира тяхното съзряване, чрез работа в атмосфера на толерантност, освободеност и въображение, чрез поемане и изпълнение на отговорности.Голяма част от талантите и уменията на младежите остават неразкрити, неизползвани и изгубени за обществото. Работата в екип, преодоляването на трудности и поемането на отговорности допринасят за личностно израстване.Усещането за създаване на нещо стнойностно им създава самочувствие и допринася да се чувстват пълноценни граждани.

Цели и задачи:

·        Активизиране на дейности по запознаване на младите хора и подрастващите с европейските ценности и култура и ангажирането им в европейските младежки дейности .

·        Оптимизиране и подпомагане на работата и дейностите на младежките и детските организации, школи, клубове, образователни програмина територията на Столицата

·        Създаване и подпомагане на дейността на читалищни и училищни клубове и секции, като алтернатива на асоциални прояви сред деца и младежи

·        Подпомагане и оказване на съдействие при организиране на младежки и детски прояви на НПО и неформални групи от млади хора.

·        Подпомагане на младежки инициативи и младежки обмени както в страната така и в чужбина.

·        Създаване на възможности на нечленуващи в организации млади хора за пряк контакт и участие в доброволчески проектите с експертите по Програмата.

·        Повишаване на информираността и постигане на съпричастност на младите хора към европейските ценности и насоки на съвременния обществено-политически и културен живот.

·        Съхраняване и развитие на индивидуалния талант и потенциал на децата и младите хора чрез многообразни младежки инициативи.

·        Повишаване на квалификацията на младите хора, чрез организирането и участие в курсове и семинари

·        Увеличаване на информираността сред младите хора за възможностите им на работа, обучение, младежки обмен в страната и чужбина, социални придобивки, квалификационни курсове и забавления чрез създаване на младежка информациона мрежа.

·        Стимулиране на културните прояви и образование за младежка активност като пълноправни членове на Европейския съюз.

·        Организация на детски и младежки прояви и празници на територията на гр.София;

·        Приобщаване и интегриране на децата и младите хора в неравностойно положение както и тези от специалните групи и социални домове чрез изкувство и спорт;

·        Превантивна работа с децата по безопасност на движението;

Приоритетни области

Социална насоченост:

·        Популяризиране на социалното включване, културното разнообразие и активното гражданство;

·        Проблемите на младежката  наркомания и младежките субкултури;

·        Интегриране на етническите малцинства в съвременното общество и запазване на самобитността им;

·        Подкрепа и стимулиране на развитието на талантливи деца и подрастващи в неравностойно социално и физическо положение;

·        Осигуряване на обучения и добиване на опит  от неформално обучение както и подпомагане на признаването на неформалното образование чрез разлизни форми;

·        Организиране на форуми за представяне на добри практики на младежки организации, международни партньорства, диалог между институциите

Образование, изкуство и култура

·        Добиване на опит от неформални форми на обучение в сферите на изкуството и културата;

·        Подобряване на достъпа на младите хора до информация и комуникационни услуги, повишавайки участието им в инициативи свързани с изкуството и културата;

·        Концентриране на потенциала на младите хора за утвърждаване на София като Град на бъдещето и културното  наследство;

·        Подпомагане на младежките организации и институции в насърчаване на интереса към културата и изкуството.

Управление и икономика:

·        Младежта и нейното участие в органите и процесите на местно самоуправление и в демократичните процеси на страната;

·        Младите хора като част от европейското семейство;

·        Взаимодействие на младежките и НП организации с държавни и общински структури за откриване на ефективни решения на икономически, социални и битови проблеми.

4.Област “ Туризъм и екология  към област МДД

       Тази програмна област, обхваща туризма в неговия социален аспект, като средство за рекреация, здравословен начин на живот и опазване на околната среда. Приоритетна задача на общинската политика в тази област е постепенното приобщаване на широки слоеве от населението, особено на децата и младите хора към активен двигателен режим и здравославен начин на живот.

       Неоходимо е кампанийните и епизодични туристически прояви с подрастъващи, да прерастнат в добре организирани и традиционни дейности. Това извежда на преден план координация на дейностите на общинските и държавни структури, БТС, ПСС, туристически дружества, спортни клубове, младежки сдружения, учебни и детски заведения.

Цели и задачи

·        Активизиране на туристическата дейност в училищата

·        Осигуряване на механизми за стимулиране на учители и преподаватели в училищата оказали съдействие за изпълнени на програмата и системно разширяване на обхвата на занимаващите се с туризъм деца и младежи

·        Разработване на образователни програми за обучение на подрастващите за опазване на околната среда и безопастно поведение в планината

·        Максимално използване на ресурсите и базите на териториятата на Столична община

·        Създаване на интерес за практикуване на туризма в околностите на София.

·        Провеждане на квалификационни семинари за учители, ръководители на детски школи и групи работещи в областта на туризма и екологията

·        Стимулиране на проекти, съчетаващи туризмът, опазване на околната среда и планинските спортове.

Глава II

БЮДЖЕТ,СТРУКТУРА И КАЛЕНДАР

1. Бюджет

Ежегодно, с приемането на сборния бюджет на Столична община, Столичен общински съвет определя и средствата, необходими за реализацията на тази Програма. При възможност с Решение на Столичен общински съвет се определят допълнителни средства за финансиране на област “Туризъм и екология”, осигурени от специалицирания Общински фонд за развитие на Туризма.

Конкретното разпределение на средствата се извършва с решение на Постоянната комисия, при спазване на препоръчително процентно съотношение от общата сума, както следва:

А. Програма “Спортни, младежки и детски дейности” - 85 % :

Област “Спортни дейности” - 65 %;

Област “Младежки и детски дейности” - 30 %;

Област “Туризъм и екология” - 5 %.

Б.Дирекция „ПИСТ” на Столична община - 15 %

Средствата за възнаграждения на лицата, заети по изпълнение на Програмата, и средствата за вещева издръжка, командировъчни и други присъщи разходи се определят с План-сметка, утвърдена от Постоянната комисия, по предложение на Координатора по изпълнение на Програмата.2.СтруктураСТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

¯

Постоянна комисия за децата, младежта, спорта и туризма

¯                                     ¯                                           ¯               

          Координатор «       Програмни съвети «          експерти

по ИП на Програмата        обл.”Спортни дейности”

                                             обл.”Млад. и детски дейности”

                                             обл.”Екология и туризъм”

     ¯

                                             МИЦ                                    

             ßÝ             

НПО, Народни читалища, общински училища, районни общ. администрации, спортни клубове, туристически дружества и др

Консултативен съвет

·   Консултативният съвет е съвещателен орган на обществени начала.

·   Създава се с цел изготвяне на Стратегия за развитието на спортните, младежките и детските дейности в Столична община и координиране политиката на институциите и организациите в тези области.

·   Консултативният съвет включва представители на училища, детски градини, спортни клубове, спортни федерации, не правителствени организации, студентски и ученически организации, Национална спортна академия.

·   Поименният състав се гласува от ПК за ДМСТ.

Програмни съвети и експерти по изпълнение на Програмата

·        Програмните съвети са консултативни органи към ПК за ДМСТ

·        Числеността  на Програмните съвети се определя от ПК за ДМСТ;

·        Състава на Програмните съвети включва общински съветници,експерти на Програмата, външни експерти към ПК за ДМСТ

·        По предложение на ПК за ДМСТ, Кмета на СО ангажира при необходимост експерти по изпълнение на Програмата в съответните области за срок, съвпадащ с времетраенето на Програмата.

·        Документно-оборотът, взаимодействията на звената по структурата, както и конкретните механизми за осъществяване на Програмата се определят в Правила за реализация на дейностите по Програма “Спортни, младежки и детски дейности”, които се приемат ежегодно от ПК за ДМСТ.

·        Правила за реализация на дейностите по Програма “Спортни, младежки и детски дейности” се приемат не по-късно от 31.01. на съответната година

3.Годишен календар на основни проекти, разработени и реализирани от експертите на Програмата

ЯНУАРИ - МАРТ

1.Зимни спортове и туризъм

2.Детски спортни турнири и игри

3.Пролетни празници

АПРИЛ - ЮНИ

1.Календар на младежките културни и спортни празници

2.Турнир по уличен баскетбол

3.Детски празник по случай 1-ви юни.

ЮЛИ - СЕПТЕМВРИ

1.Младежки семинари

2.Туристически празник

ОКТОМВРИ - ДЕКЕМВРИ

1.Конкурс-фестивал “Младежта твори”

2.Конкурс за детско творчество “Нашите новогодишни празници”

3.Екология и туризъм

Глава III
ПРАВИЛА И  МЕХАНИЗМИ ЗА РАБОТА
I.Параметри и същност на проектите

ПК за ДМСТ управлява бюджета и определя приоритетите, целите и критериите на програмата в процена на изпълнение. Освен това тя ръководи и направлява общото изпълнение, последващите дейности на програмата.

Организаторите на проектите и младите хора, които имат интерес да създават проекти трябва да попълнят необходимите формуляри за кандидатстване и да следват процедурите, които са описани по-долу и са обеснени. За да бъде съфинансиран един проект, трябва да отговаря на формалните критерии, на критерии за качество, на целите и приоритетите на програмата.

1.Целеви групи-проектите трябва да бъдат насочени към следните целеви групи на територията на Столицата:

·        Млади таланти и творчески групи

·        Млади хора в неравностойно положение

·        Малцинствени групи от етнически произход

·        Младежки НПО

·        НПО, регистрирани по ЗЮЛНЦ

·        Млади хора по доброволчески дейности с индивидуално или групово участие

·        Общински училища и други учебни заведения

·        Детски заведения

·        Квартални спортни клубове

·        Ученически спортни клубове

2.Общи условия за финансиране

·        Преимущество за финансиране имат крупни проекти, чийто ефект рефлектира на цялата територия на Столична община, както и проекти разработени от експерти на Програмата

·        По Програмата се финансират проекти, чийто резултат е обозрим и реално постижим в рамките на не повече от една година /сравнително къси срокове/;

·        ПК за ДМСТ към Столичен общински съвет възлага изпълнението на проекти по тази Програма на :

-експертите, заети по изпълнение на Програмата

-Общинска фирма “Спортна София - 2000”ЕАД

-Столичните районни администрации

-Общинските училища и детски заведения

-Читалища и неправителствени организации

-Общинските културни институти

·        Реализацията на проектите се осъществява със съдействието и мониторинга от страна на ПК за ДМСТ и експертите по Програмата

По Програмата не се финансират проекти на :

·        организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които чрез проекта целят придобиване на дълготрайни материални активи, извършване на ремонтни работи, инвестиции, благотворителна дейност  и други подобни разходи.

·        организации, проповядващи нетолерантност, насилие или расизъм;

·        търговски дружества.

·        организации, финансирани от ПК за ДМСТ в същата бюджетна година

·        организации кандидатсващи за финансиране на пътуване в чужбина, които не отговарят на утвърдените от ПК правила

II.Условия, документи и процедура за кандидатстване

1.Условия за кандидатстване

·        Да бъде съдебно регистрирана в България по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

·        Да има в своите устройствени правила основни цели и задачи, свързани с младежка дейност, и съвпадащи с целта и дейностите на проекта

Кандидатстващата организация задължително заявява в подаденият формуляр следните ангажименти към ПК за ДМСТ:

·        оповестяване и популяризиране-чрез средствата за масова осведомяване се съобщава, че проектът е одобрен и подкрепен от ПК за ДМСТ при СОС;

·        информираност и публичност на събития, съфинансирани в контекста на София – Европейска столица на културата да представят визуалната идентификация на кандидатурата при оповестяване и разработване на рекламни материали

·        допълнителни форми за реклама и разгласа - на видно място се отпечатва пълното наименование на Комисията

2.Необходими документи при кандидатстване:

·        Молба

·        Коректно попълнен формуляр депозиран на хартиен и електронен носител

·        Устав

·        Съдебна регистрация

·        Данъчна регистрация

·        Булстат регистрация

·        Автобиографични данни за ръководителя на Проекта, ЕГН, лична карта и адрес

·        Автобиографични данни за финансово отговорното лице, ЕГН, лична карта и адрес

·        Автобиографични данни за ръководителя на организацията, ЕГН, лична карта и адрес

·        Декларация, съдържаща информация за източниците на финансиране и наличие на финансовите средства, необходими за реализация на проекта

·        Потвърдителни и препоръчителни писма от евентуални партньори и спонсори на Проекта

·        Лиценз, при условие, че спецификата на проекта го изисква

3.Процедура за кандидатстване и  разглеждане на проектите

При кандидатстване на външна организация за финансиране на проект се спазва следната процедура:

·        Консултации по проекти и получаване на типологизирани документи в Младежкия информационен център.

·        Подаване на документите в Деловодството на СО, придружени с Молба до Председателя на СОС /копие до председателя на ПК/ (Приложение 1 и 2 ), в срок най-малко 30 дни преди осъществяване на проекта, освен при друго решение на Постоянната комисия;

·        Председателят на Постоянната комисия разпределя постъпилите от Председателя на Столичен общински съвет проекти на Програмните съвети за становище (Приложение 3);

·        Окончателното решение по Проекта се взема от Постоянната комисия.

4.Задължения на ПК за ДМСТ е да:

-         да осигурява и разпостранява подходяща информация за програмата;

-         да води прозрачен и безпристрастен селекционен процес за кандидатстващите проекти за средства на децентрализирано ниво;

-         да осигурява ефективен и ефикасен административен процес;

-         да се търси сътрудничество с външни структури, за да подпомогне изпълнението на програмата;

-         да оценява и наблюдават изпълнението на програмата;

-         да осигурява подкрепа за кандидатите по проектите и организаторите по време на целия цикъл на проекта;

-         да се подобри прозрачността при управление на програмата;

-         да спомогне за разпостранението на добрите проекти от програмата на национално ниво.

III.Оценка на проектите

1.Показатели :

·        Оценка на съдържанието на проекта, неговото качество и насоченост.

·        Оценка на кандидатстващата организация и нейните партньори (ако има такива).

·        Оценка на предложения бюджет - съответствие на разходите с дейността по проекта и тяхната ефективност.

·        Оценка на съпоставимостта на залегналите цели на Проекта с политиката на ПК за ДМСТ и своевременното осъществяване на Програмата.

Кандидатурата, която отговаря на критериите за допустимост впоследствие се преценяват и по критерии за селекция с оглед да се отделят проектите, които се стремят да изпълнят цялостната ефективност на програмата

2.Критерии за оценка /допустимост/ :

А. Качество на предложения проект - степен на съответствие с потребностите на целевите групи, ясни и постижими цели, ясни и добре формулирани резултати , връзка между целите, резултатите и дейностите по приоритетите на програмата, качество на предложения график на дейностите, устойчивост, ефективност и ефект на проекта .

Б. Качество на предложения бюджет - съответствие на бюджета с инструкциите спрямо максималната отпускана сума за проект от ПК за ДМСТ.; съответствие на разходите с дейностите по проекта, ефективност на разходите .

В. Качество на кандидата - капацитет на организацията и нейните партньори (ако има такива) да изпълняват проекта, подкрепа на други организации

3. Критерии за оценка / селекция/:

Кандидатите, които отговарят на критериите за допустимост, трябва да отговарят и на следните критерии за селекция:

-         кандидатът трябва да притежава стабилни и достъпни източници на средства, за да поддържа дейността през цялото времетраене на проекта, за което сердствата са присъдени и да участва във финаисрането и;

-         кандидатът трябва да притежава достатъчен обем на възможностите и мотивация, за да завърши предложената дейност по проекта.

-         дългосрочен тип характер на проекта с оглед максимална ефективност на заложените дейности.

IV.Финансиране на проекти

1.Общи условия

·        Финансирането на проектите е (до 50 % от сумата),не повече от 10 000 лв. необходима за осъществяването им, освен в случай на специално решение на Постоянната комисия.

·        Не се финансират проекти, които не отговарят на посочените условия

·        Могат да бъдат съфинансирани проекти от двете по дейности – младеж и спорт само ако проекта е дългосрочен и обхваща приоритети в областта на спорта и младежките проблеми.

·        Присъдените средства не трябва да имат за цел да донесат облага/печалба, а също така не трябва да донесат облага на бенефициента. На практика това означава, че ако крайните средства по проекта са повече от одобрените, средствата по програмата ще бъдата съответно намалени след анализ на крайния отчет.

2.Процедура за финансиране

·        На процедура за финансиране на проекти на външни организации, различни от структурите на СО се дава ход, след като Кметът  на СО сключи договор с кандидатсващата организация по реда на Програмата (Приложение 4). Изпълнението на Решенията на ПК се възлага на Координатора по изпълнение на Програмата, освен ако ПК не вземе друго решение.

·        Проекти на структурите на СО се финансират по следния ред: ПК за ДМСТ, чрез председателя на СОС, предлага на ресорния зам.кмет на СО и управление “Финанси” да осъществят процедурата по превеждане на утвърдените средствата на кандидатстващото звено, посредством корекция на бюджета му, за сметка на намаление на средствата на Програмата.

·        За проекти от Програмата се дава ход на процедура за финансиране, след като съответното решение на ПК е изпратено до Гл. счетоводител на Дирекция „Култура”,по реда на Програмата. Изпълнението на Решенията на ПК се възлага на Координатора по изпълнение на Програмата, освен ако ПК не вземе друго решение.

V.. Контрол по изпълнение  на Програмата

След приключване на проекта, организатора на проекта следва да представи изчерпателен доклад по изпълнението му в 7 /седем/ дневен срок от приключването му.

1.    При одобряване на всеки конкретен проект Постоянната комисия определя отговорен, наблюдаващ експерт, който осъществява текущ контрол по изпълнението на проекта и в двуседмичен срок изготвя и представя на Координатора по изпълнението на Програмата доклад по реализацията на проекта.

2.    Координаторът по изпълнението на Програмата изготвя и представя обощен тримесечен доклад до Постоянната комисия на Програмата.

3.    Периодично на шест месеца, Постоянната комисия приема и представя на Председателя на Столичен общински съвет, сборен доклад по изпълнение на Програмата за изминалия годишен период.

VI.Архив на програмата

1. Архивът на Програмата се състои от:

·        Протоколи от заседанията на ПК за ДМСТ-съхраняват се от главен експерт към Постояннат комисия;

·        Решения на ПК за ДМСТ по изпълнение на Програмата-съхраняват се от главен експерт към ПК за ДМСТ;

·        Копия от придружителните писма към извлеченията от решенията на ПК за ДМСТ- съхраняват се от главен експерт към ПК за ДМСТ;

·        Протоколи от заседанията на Програмните съвети- съхраняват се от Координатора по изпълнение на Програмата;

·        Шестмесечните доклади на Координатора по изпълнение на Програмата-съхраняват се от главен експерт към ПК за ДМСТ;

·        Годишния доклад на Постоянната комисия-съхранява се в архива на Столичен общински съвет.

2.При изпълнение на задълженията си по т.1 Координаторът по изпълнение на Програмата и главният експерт към Постоянната комисия водят съответните регистрационни дневници.

3.При спазване на нормативните стандарти, събраният архив се предава на служба “Архив” на Столична община.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре