нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 24.01.2011 Доклад и проект за решение от Христо Ангеличин - зам.-кмет на СО, относно изменение и допълнение на правилата за приемане на деца в общинските Обединени детски заведения и Целодневни детски градини на територията на Столична община

ДО
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Регистрационен индекс и дата: 93-00-67(6)14.01.2011

ДОКЛАД
ОТ ХРИСТО АНГЕЛИЧИН- ЗАМЕСТНИК - КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на правилата за приемане на деца в общинските Обединени детски заведения и Целодневни детски градини на територията на Столична община

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Със Заповед N РД 09-01-83/ 22.02.2008 г. на Кмета на Столична община е създадена работна група, с представители от дирекция "Образование", родителски, работодателски и други неправителствени организации, която в условията на недостиг на места в детските градини изработи правила за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община,приети с решение N 158/12.03.2009 год.

През 2007 година Столична община прие Програма за увеличаване броя на местата в общинските детски градини, чиито мерки са: строителство на нови детски градини, разширение на детски заведения, освобождаване на отдадени под наем помещения в детски градини на частни образователни институции, както и строителство на нови детски градини на мястото на пожароопасни постройки.Тази програма стриктно се спазва като за периода 2007 - 2010 година са построени 40 нови сгради с възможност за прием над 4000 деца. От общо 20 пожароопасни постройки, 19 са напълно изградени съгласно съвременните изисквания. По-голяма част от тях имат физкултурни салони и басейни. Изпълнението на Програмата на Столична община доведе до преодоляване недостига на места през 2010 година в районите „Панчарево" /през последните 3 години там са изградени 5 нови детски градини/, "Нови Искър" и „Кремиковци". Осигурени са места за 6 годишните деца и чувствително намалява недостига на места за децата в градинските групи /3-5 годишни/. Столична община полага усилия и за осигуряване на места за деца в яслена възраст като през 2010 година са преобразувани 11 Целодневни детски градини в Обединени детски заведения и са разкрити нови яслени групи с възможност за прием на над 800 деца.

За последните две години в Дирекция"Образование" постъпиха предложения за оптимизиране на съществуващата система за прием. Тези от тях, които отговарят на действащата нормативна база намират израз в предложения Проект за решение за изменение и допълнение на „Правила за приемане на деца в общинските обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община", които обхващат процесите по регистриране, кандидатстване, класиране, записване преместване и отписване на деца от ОДЗ и ЦДГ.

Критериите, даващи предимство при приемане на деца позволяват отчитане нуждите на различни групи родители и осигуряват възможности за подкрепа на многодетни семейства, родители-инвалиди, работещи служители в общинските детски заведения и тези с постоянен или настоящ адрес на територията на Столична община. Изработените „Социални критерии" осигуряват предимство при приема на деца -сираци, полусираци, децата в неравностойно положение - с неизвестен родител, деца от приемни семейства, децата със СОП и хронични заболявания, деца в риск, деца-близнаци.

Всеки един от посочените критерии има своите аргументи и цели осигуряване на един по-справедлив начин за прием на деца и гъвкавост в системата.

Предвид изложеното и на основание чл.25, ал.2, т.6 и чл.150, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за народна просвета, чл.17,ал.1,т.З и чл.21 ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Столичен общински съвет следния проект за Решение.

                                        ЗАМЕСТНИК - КМЕТ:
                                                                           ХРИСТО АНГЕЛИЧИН

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ  
на Столичния общински съвет от 200__ година

За изменение и допълнение на Правила за приемане на деца в общинските детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община (Решение № 158 по Протокол № 35 от 12.03.2009 г. на Столичен общински съвет)

На основание чл. 17, ал.1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ   ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ РЕШИ:

1. Изменя и допълва Правила за приемане на деца в общинските детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община, приети с Решение № 158 по Протокол № 35 от 12.03.2009 г. на Столичен общински съвет, както следва:

§1. Раздел I. Общи положения се правят следните изменения:

В т. 1.2. след думите „Столична община" се добавя „както и за децата, които са родени през 2006 година и по-малки, кандидатстващи целогодишно за текущ прием".

В т. 1.4. се заличава думата „целия", като думата „процес" се заменя с „процесите"

§ 2. Раздел II. Процедури се правят следните изменения:

т. 2.1.3 думите „за яслени групи и първа възрастова група" се заменят с „на деца, родени 2006 година и по-малки"

В т. 2.1.4 се заличава второто изречение: „След записване на детето в ОДЗ или ЦДГ се ограничава въвеждането на нови кандидатури за съответното дете".

Създава се нова т. 2.2.3: „Класирането се извършва за всички обявени свободни места. Отговорност на директорите на ОДЗ и ЦДГ е да следят за актуалността на броя на обявените места и да ги коригират или актуализират своевременно".

т. 2.2.3. става т. 2.2.4. и добива следната редакция: „Децата със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, както и тези със заболявания, удостоверени с решение на ТЕЛК се приемат на място в ОДЗ и ЦДГ съгласно действащата нормативна уредба, след положително становище на комисията към РИО на МОМН - София град."

Създава се нова т. 2.2.5.: „Децата, записани по т. 2.2.4. се отразяват в ИСОДГ от директорите на детските заведения и броят им се публикува за всяка група и всяко ОДЗ и ЦДГ."

т. 2.2.4. става т. 2.2.6.

Създава се нова т. 2.2.7.: „Деца се класират и записват в група с по-голяма възраст на децата, когато има обявени свободни места и няма чакащи за прием деца от съответната възрастова група. Информация за тези места и групите, за които се кандидатства се обявява от директорите на ОДЗ и ЦДГ, а класирането се извършва от ИСОДГ с разрешение и по ред, определен от Дирекция „Образование" при Столична община."

т. 2.2.5. става т. 2.2.8, като след думите „от месец септември" се добяват думите „на първо класиране".

т. 2.2.6. става т. 2.2.9

т. 2.2.7. става т. 2.2.10

т. 2.2.8. става т. 2.2.11., като „112 Специална детска градина за деца с увреждания" се заменя с „Целодневна детска градина с интегрирано обучение № 112"

т. 2.2.9. става т. 2.2.12 т. 2.2.10. става т. 2.2.13

В т. 2.3.1 се заличава текстът „От началото на записването до 01.09. срокът за записване е две седмици след датата на съответното класиране, по график, определен от директора на ОДЗ или ЦДГ. През останалото време на годината, Информационната система преминава в ежеседмичен режим на класиране и записване." и текстът придобива следната редакция: „През първото тримесечие на всяка календарна година Дирекция „Образование" към Столична община изготвя и публикува в ИСОДГ график на основните събития и срокове по процедурите на класиране и записване за съответната година."

В т. 2.3.3. се правят следните изменения:

>Думите „копие от годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за предходната календарна година се заменят с „копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски."

>Заличава се изречението „Документ за регистрация от Бюрото на труда - за безработните родители."

В т. 2.3.5., във второто изречение, думите „до края на работния ден" се заменят с думите „до изтичане срока на записване за съответното класиране."

В т. 2.3.6. след думите „по общия ред" се добавя „за следващото класиране."

Създава се нова т. 2.3.7. : „При класиране от ИСОДГ на дете на обявено свободно място, директор на ОДЗ или ЦДГ няма право да откаже записване, освен в случаите по т. 2.З.6., както и на дете със специални образователни потребности, незаявено в ИСОДГ от родителя преди извършване на класиране, или с писмено разрешение на Дирекция „Образование" към Столична община."

т. 2.3.7. става т. 2.3.8.

т. 2.3.8. става т. 2.3.9., като думата „постъпване" се заменя с думата „записване."

Създава се нова т. 2.5.З.: „При класиране и записване на дете в група с прием от месец септември, което посещава друго ОДЗ или ЦДГ към момента на записване, детето се отписва от посещаваното детско заведение към датата на постъпване в новото ОДЗ или ЦДГ през месец септември и при представени документи за липса на финансови задължения към посещаваното ОДЗ или ЦДГ."

§ 3. Раздел III. Критерии

В т. 3.1. в „Общи критерии" се правят следните изменения:

В критериий № 1 след думите „Столична община" се добавят думите „на поне единия от родителите /настойниците/."

В критерий № 2, в колона „необходими документи", думите „копие от годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за предходната календарна година" се заменят с „копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски."

В критерий № 4 се правят следните изменения:

След думата „родител" се добавя думата „настойник", а след думите „Столична община" се добавя: „най-малко 6 месеца преди заявяване на предимството в ИСОДГ".

В критерий № 4, в колона „необходими документи" след думата „заведение" се добавят думите „ и удостоверение за раждане на съответния родител /настойник/ за доказване на родствената връзка с кандидатстващото дете."

В критерий № 5, думите „най-малко 6 месеца" се заменят с думите: „най-малко 9 месеца"

В т. 3.4. думите „в 7-дневен срок от приемане на настоящите Правила от Столичния общински съвет" се заменят с думите „всяка календарна година в

рамките на не по-малко от 7 дни преди първото обявяване на свободните места за прием от месец септември през съответната година"

т. 3.5. добива следната редакция: „В случаите, когато за едно и също ОДЗ или ЦДГ броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия - с равен брой точки и еднаква дата на кандидатстване (гранична група), е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура по генериране и присъждане на случайни числа."

След думите „Тези Правила" се допълва: „влизат в сила от датата на приемането им от Столичен общински съвет", като думите „с решение на Столичния общински съвет" се заменят с: „по реда на тяхното приемане".

Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на____________ 200___ г., Протокол №_________ , точка____ от дневния ред, по доклад №__ и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:
                                                                              
    
(Андрей Иванов)

Юрист от администрацията на СО:                                                             (Бисера Личева)
< < обратно към страница "Новини"
нагоре