нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 15.02.2011 Доклад и проект за решение от Мария Бояджийска - зам.-кмет на СО, относно изменения и допълнения на Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община

Регистрационен индекс и дата:
08-00-126/04.02.2011

                                                          ДО
                                                          СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от
МАРИЯ БОЯДЖИЙСКА - ЗАМ. КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Относно:   Изменения и допълнения на Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Действащата към момента общинска наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община е приета с Решение №5 по протокол №46/18.12.2002г. на Столичен общински съвет и изменена и допълнена с Решение №315 по протокол №57/07.08.2003г. Тя е съобразена с тогава действащата нормативна и поднормативна уредба - Закона за ветеринарномедицинската дейност, Правилника за приложение на Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/, Закона за животновъдството, Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за местните данъци и такси.

Измененията в нормативната база, като отпадането на Правилника за приложение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, приемането на Закона за защита на животните /ДВ, брой 13 от 8 февруари 2008г, ДВ, брой 80 от 9 октомври 2009г./, налагат осъвременяване на Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община. Целта е в наредбата да бъдат отразени измененията в нормативната уредба, като се регламентират конкретни изисквания към собствениците на животни-компаньони и методите за контрол върху тях.

Със Заповед РД-09-01-156/29.04.2010г. и допълнение на заповедта №РД-09-01-340/28.10.20Юг. кмета на Столична община назначи работна група, която да извърши преглед и предложение за изменение на Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община. В работната група са включени представители на Министерство на замеделието и храните, Националната ветеринарномедицинска служба, Регионалната ветеринарномедицинска служба и неправителствени организации. Проведени бяха срещи, на които бяха обсъдени предложенията за промени в наредбата.

От месец август до настоящия момент проектът на наредбата е публикуван на интернет страницата на Столична община

В резултат от извършената съвместна работа, предлагаме следните изменения и допълнения на Наредбата:

I. Проектът на наредбата включва следните предложение за промени, свързани с придобиване и отглеждане на животни-компаньони
1. Промени в придобиването и отглеждането на животни-компаньони

1.   В състава комисиите, които ще реагират при подаден от гражданите сигнал, освен представител от районната администрация, на Регионалната ветеринарномедицинска служба /РВМС/, на Столичен инспекторат, участие ще вземат представител на общинска полиция и на неправителствена организация.

2.   Прагът на възрастта за лица, на които се извършва продажба на животни-компаньони се променя от 16г. на 18 години, с писмено съгласие на родителите или настойниците /съгласно чл.11 от Закона за защита на животните/.

3.   Прагът на възрастта на забрана за разхождане на животни-компаньони се променя от лица под 16г. на лица под 18 години, с писмено съгласие на родителите или настойниците.

4.   Съгласно чл. 174 и чл.175 от ЗВД да се конкретизират възрастта, срока, мястото и вида маркировка при регистрацията на животни-компаньони, предвид факта, че след 01.01.20 Юг. държавите от Европейския съюз приемат като валидна идентификация на животни-компаньони единствено имплантиран микрочип;

5.   В рамките на 6 месеца от одобрението на наредбата от Столичен общински съвет, на животните-компаньони следва да постави микрочип от ветеринарен лекар. Столична община ще предостави микрочипове на ветеринарните кабинети по райони, като собственикът не е необходимо да заплаща за същите на ветеринарния лекар.

6.   Собствениците на животни-компаньони следва да декларират животните-компаньони в данъчната служба към съответния район, независимо дали същото е освободено от таксата по чл.175, ал.1 от ЗВД.

7.   Посочени са условията, при които собствениците и развъдниците могат да бъдат
освободени от таксата по чл.175, ал.1 от ЗВД.

8.   Собствениците на животните-компаньони следва да осигурят задължителна кастрация, при условие, че са допуснали веднъж размножаване и не са в състояние да отглеждат новородените. В случай, че не осигури стерилизацията, на стопанина се налага глоба от 100 до 250 лв., а при повторно нарушение от 250 до 500лв.

9.   Отпада регистрацията на животни-комапньони в районните администрации. На основание чл.174 от ЗВД регистрацията се извършва при лицензиран ветеринарен лекар. Националната ветеринарномедицинска служба изготвя регистър, в който всяко регистрирано от ветеринарния лекар куче се въвежда. Съгласно чл.174, ал.4 същият изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в РВМС и в съответния район.

10.   Собственикът на животно-компаньон може да го разхожда на повод не по-дълъг от 1,50 см., а при животни над Юкг. задължително и с намордник, при условие, че здравния статус на кучето позволява.

11.   Разхождането на животни-компаньони, без повод и намордник следва да бъде разрешено само на места, определени със заповед от кмета на района.

12.   От намордник се освобождават кучета - водачи на незрящи хора и асистенти на хора с увреждания.

2. Промени в глобите и санкциите

1.    При констатирани нарушения, свързани с изискванията за носене на необходимите документи на кучето, почистване след дефекация и липсата на повод и намордник, размерът на глобата за нарушителите се запазва 20 лв. Размерът на глобата при повторно нарушение се повишава от 200лв. на 400лв.

2.    При установяване на нерегистрирано животно, собственикът се глобява с 20 лв., като се даде писмено предписание на собственика да извърши на регистрацията на животното в едноседмичен срок. При неизпълнение на предписанието, собственикът да бъде глобен със сумата от 100 до 250лв., като подлежи на последваща проверка.

3.    В случай на нападение от животно-компаньон с известен собственик и/или адрес на отглеждане, се извършва проверка на място от комисия, назначена от кмета на общината, включваща представители на Столичен инспекторат, районната администрация, неправителствени организации, със съдействието на общинска полиция и РВМС, като се изготви протокол от проверката.

4.   При наличие на нанесени от кучето телесни повреди, на собственика се налага глоба от
1000 до 2000лв., освен ако за извършеното нарушение не се предвижда по-тежко наказание по
друг нормативен акт, като кучето се изземва от собственика и се настанява в общински приют.

5.   В случай, че стопанинът не осигури поставянето на микрочип на животното- компаньон, му се налага глоба в размер до 500лв., а при повторно нарушение до 1000лв.

6.   Въвеждат се изисквания към неправителствените организации, стопанисващи приюти на територията на Столична община. При неспазване на тези изисквания, Столична община има право да прекрати сключения договор/споразумение.

II. Проект на промени, свързани с отглеждане на селскостопански животни

1.   Предлагаме промяна в отстоянието на помещенията за отглеждане на животни от оградата - от 3 на 6м., и отстоянието от жилищата на съседите от 10м. на 15м.

2.   При депониране на торовите отпадъци да се въведе отстояние от оградата не по-малко от 6м., когато е в двора на стопанина, и на 15м. от жилищата на съседите.

3.   Предлагаме да се въведе нов раздел „Отглеждане на пчелини и пчелни семейства на територията на Столична община".

III. Съгласувателни процедури на проекта на наредбата

Представеният проект на наредбата е предоставен официално за съгласуване със следните институции:

1.      Министерство на земеделието и храните;

2.      Министерство на околната среда и водите;

3.      Министерство на здравеопазването;

4.      Държавната агенция за закрила на детето;

5.      Движението на българските майки;

6.      Регионалната ветеринарномедицинска служба;

7.      Дирекция „Правно-нормативно обслужване";

8.      Столичен инспекторат;

9.      Районните администрации;

10.   Българският ветеринарен съюз;

11.   До председателя на Столичен общински съвет;

12.   Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба;

13.   Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори;

14.   Неправителствени организации.

Към настоящия момент в Столична община официално са постъпили становища с препоръки от следните организации и институции:

1.    Становище №6601-626/2/19.07.2010г. от Министерство на земеделието и храните;

2.    Становище №0403-102/1/23.07.2010г. от Министерство на околната среда и водите;

3.    Министврество на здравеопазването №0413-17/1/17.09.201 Ог.

4.    Становище №1200-499/2/26.07.2010г. от Държавната агенция за закрила на детето;

5.    Становище №6201-115/21.07.201 Ог. от Движението на българските майки;

6.    Предложение с изх.№240/05.08.2010г. от Регионалната     ветеринарномедицинска служба;

7.    Становище №9301-684/2/16.07.2010г. от дирекция „Правно-нормативно обслужване";

8.    Становище от Столичен инспекторат;

9.    Становища от районите „Лозенец", „Младост", „Банкя", „Подуяне", „Красно село", „Красна поляна", „Панчарево", „Студентски", „Връбница".

10.     Становище от ловците на гр. София;

11.     Становище от Български ловно-рибарски съюз;

12.     Становища от неправителствени организации.

На 01.10.20 Юг. се проведе „Кръгла маса", на която присъстваха представители на горепосочените институции и организации, като се обсъдиха предложенията за промени в проекта на Наредбата. На 01.11.2010г., 04.11.2010г. и на 12.11.2010г. се проведе обсъждане на проекта на наредбата с неправителствените организации, след като се взеха предвид мненията, изразени на кръглата маса.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на вниманието на Столичен общински съвет проект на изменение на Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община.

Приложение:
1. Проект на решение;
2. Проект на изменение Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община;
3. Копие от становищата на организации и институции по Наредбата.

                                                   Мария Бояджийска
                                                   зам.-кмет на Столичната община

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
на Столичния общински съвет от 200__ година

За: Приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни и селскостопански животни на територията на Столична община

На основание чл.76, ал.З от Административнопроцесуалния кодекс, чл.21, ал.1, т.23, във връзка с т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

СТОЛИЧНИЯТ    ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Приема Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни и селскостопански животни на територията на Столична община.

Настоящето решение е прието на______ заседание на Столичния общински съвет, проведено   на_____________ 200__ г.,   Протокол №________   от_______ 200___ г.   и  е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 Председател на Столичния общински съвет:
                                                                                     Андрей Иванов

                     Юрист от администрацията на СО:
                                                                                     Бисера Личева

 

 

Проект:
Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни - компаньони и селскостопански животни на територията на Столична община

Раздел I
Общи положения

Чл.1. Наредбата регламентира реда и начина на придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на животни - компаньони и селскостопански животни на територията на Столична община, взаимоотношенията между общинската администрация, Национална ветеринарномедицинска служба /НВМС/, Регионалната ветеринарномедицинска служба /РВМС/, неправителствените природозащитни организации /НПО/, собствениците на животни - компаньони и селскостопански животни.

Раздел II
Придобиване, регистрация, отглеждане, развъждане и размножаване на животни -компаньони

Чл.2. Придобиването на животно - компаньон се удостоверява:

1.    С договор за покупко-продажба от търговски обект, развъдник, приют, пансион, регистрирани по чл.137 от ЗВД или други физически и юридически лица;

2.    С договор за дарение от развъдник, приют, пансион, регистрирани по чл.137 от ЗВД или други физически и юридически лица;

3.    Със сертификат и ветеринарномедицински паспорт (за кучета и котки), при внос от трета страна и ветеринарномедицински паспорт /за кучета и котки/ при обмен между Република България и държавите членки на Европейския съюз;

4.    Посредством регистрационните документи - ветеринарномедицински паспорт с вписана идентификация, съгласно чл.174 от ЗВД при придобиване на безстопанствено животно от улицата;

Чл.З. Продажба на животни-компаньони на лица под 18-годишна възраст

Продажбата на животни-компаньони на лица под 18-годишна възраст може да извърши чрез договор за продажба, като същият трябва да съдържа текст за съгласие на родителите или настойниците им.

Регистрация на животни - компаньони

Чл.4. Регистрация на животни - компаньони

(1) Необходими действия при регистрацията на животни - компаньони

1.    Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, задължително ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация, обезпаразитяване и идентификация, съгласно чл.4, ал.1, т.2;

2.    При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар, като представя документ за платена такса по Закона за местните данъци и такси. При регистрацията на кучето ветеринарният лекар поставя инжектируем транспондер /чип/.

3.    В рамките на 6 месеца от одобрението на наредбата от Столичен общински съвет, собствениците на животни -компаньони е необходимо да им поставят микрочип от ветеринарен лекар.

4.    Столична община ще предостави микрочипове на ветеринарните кабинети по райони, като собственикът не е необходимо да заплаща за същите на ветеринарния лекар.

5.    В данъчната служба към съответния район собственикът декларира животното-компаньон в тримесечен срок от датата на придобиването му, независимо дали същото е освободено от дължимия данък, съгласно чл.175 от ЗВД.

6.   При промяна на адреса, на собствеността или при смърт на кучето, собственикът е длъжен да уведоми РВМС и районната данъчна служба, където кучето е декларирано, в срок от 7 дни след настъпване на събитието.

7.   Районните кметове, чрез сформираните мобилни групи извършват системни проверки и информират зам. кмета на Столична община - направление „Зелена система, екология и земеползване" за регистрацията на животни-компаньони.

8.   Ветеринарните лекари на територията на Столична община, в изпълнение на чл. 174 от ЗВД изпращат ежемесечно данни от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче до кмета на района, на чиято територия е регистрирана ветеринарната клиника /амбулатория/.

(2) Приходите от събраните такси - куче постъпват в общинския бюджет и се използват за:

1.      Обособяване и благоустрояване на местата, определени със заповед на кмета на района за разхождане на животните-компаньони;

2.      За  мерки  и  дейности,  насочени  към  овладяване  популацията  на безстопанствените кучета на територията на община. В тази връзка:

2.1. ОП „Екоравновесие" предоставя безплатна услуга за кастрация, регистрация на задомено куче, придобито от улицата, включваща издаване на паспорт, ваксинация против „бяс", третиране срещу вътрешни паразити и маркиране с микрочип; 2.2. За финансиране на общински кастрационни програми.

Чл.5. Създаване на регистър с електронна база данни

(1)      Столична община ползва информацията от електронния регистър за кучетата на НВМС, като създава регистър със собствена база данни.

(2)      Софтуерното поддържане и съхраняване на данните ще се осъществява от дирекция „Информационно обслужване и технологии"

(3)  Редът за получаване на достъп до информация по ал.1 се урежда с двустранно
споразумение между Столична община и НВМС.

(4) Ветеринарният лекар въвежда данните по чл.37, ал.2 от Закона за защита на животните в националната електронна база данни за регистрираните кучета, а когато няма осигурен достъп до нея, той ги попълва на хартиен носител и ги предава в Регионалната ветеринарномедицинска служба;

1. За всяко животно се събират, въвеждат и обработват данни за: 1.1. номер на транспондера (чип); 1.2 име на животното-компаньон;

1.3.   дата на раждане;

1.4.   порода и цвят;

1.5.   номер на паспорт, дата на издаване и кой го е издал;

1.6.   местодомуване - адрес;

1.7.   име на собственика;

1.8.   направени ваксинации против бяс;

1.9.   дата на кастриране

2. За всяко физическо лице - собственик на куче се събират, въвеждат и обработват данни за:

2.1.   собствено име, бащино име и фамилия;

2.2.   ЕГН (ЛНЧ);

2.3.   Адрес.

3. За всяко юридическо лице - собственик на куче се събират, въвеждат и обработват данни за:

3.1.   наименование;

3.2.   Булстат;

3.3.   адрес на регистрация;

3.4.   адрес на управление;

3.5.   управител (лице за контакти)

Чл.6. Заплащане и освобождаване от такса за притежаване на животно-компаньон

(1) Заплащане на такса за притежаване на животно-компаньон

1. Собственикът е длъжен да заплаща утвърдена от Столичен общински съвет годишна такса за притежаване на куче.

(2) Освобождаване от такса за притежаване на животно-компаньон

1. Освобождават се от такса притежаване на куче по чл.175 от ЗВД собствениците

на:

1.1.    кучета на инвалиди;

1.2.    служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

1.3.    кучета, използвани за опитни цели;

1.4.    кучета, използвани от Българския червен кръст;

1.5.    кастрирани кучета;

1.6.    ловни кучета. Собственикът на ловно куче трябва да притежава заверен за съответната календарна година ловен билет, издаден от БЛРС и да го предостави при поискване на ветеринарните и общински органи.

2. За куче с поставен микрочип собственикът не заплаща таксата по чл. 175, ал. 1 от
ЗВД за първата година от неговото регистриране.

Отглеждане на животни-компаньони

Чл.7 Принципи на отглеждане.

(1)  Всеки, който се грижи за животно - компаньон е длъжен да му осигурява
условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените му нужди, като:

1.       Осигурява място за обитаване и условия, съобразени с нуждите му;

2.       Осигурява необходимото пространство, свобода за движение, естествена светлина, добра вентилация и обезопасяване от вредни газове и изпарения;

3.   Го предпазва от контакт с предмети и препарати, които могат да го наранят
или да предизвикат отравяне на територията на дома;

4.   Предоставя достатъчно количество храна, вода и свободен достъп до тях;

5.   Използва подходящи съдове за хранене, поставени по начин, който не
позволява замърсяването им и намалява до минимум агресивната конкуренция между
животните;

6.      Се грижи за животните и не ги изоставя, включително и тяхното потомство;

7.      Предприема всички мерки за предотвратяване на бягство на животните;

8.      Отглежда животното - компаньон при условия и начин, които не формират агресивно поведение;

9.      Осигурява поведение на животното - компаньон, безопасно за здравето и живота на други животни и на хората;

10. Осигурява ветеринарномедицинско обслужване:

10.1. при необходимост поради нарушено здравословно състояние и нараняване;

10.2. за целите на профилактиката от опасни за хората и животните заболявания
- ваксинация и обезпаразитяване, съгласно изискванията на ЗВД;

11.   Не допуска в непосредствена близост животни, притежаващи естествена или придобита нетърпимост едно към друго.

12.   Не нарушава спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната собственост.

(2)   В случай, че собственикът на животно-компаньон не може да го отглежда по независещи от него причини, той го предава в приют, спасителен център или на нов собственик, който да го отглежда в съответствие с физиологичните и поведенческите му особености.

(3)   На територията на Столична община се забранява отглеждането на животни-компаньони:

1.   На открити тераси, балкони в сгради в режим на етажна собственост;

2.   В общите части и прилежащите територии на сградите в режим на етажна собственост;

3.   В мазета на сгради.

(4)  1. При отглеждане на кучета и котки в жилища в сграда - етажна собственост се
осигурява следната площ:

1.1.  за кучета от малки породи до 10 кг - не по-малко от 6 м2;

1.2.  за кучета от средни породи до 25 кг - не по-малко от 8 м2;

1.3.  за кучета от големи породи над 25 кг - не по-малко от 10 м2;

1.4.  за котка - не по-малко от 6 м2.

2.   Площта се изчислява като обща с хората, живеещи в жилището.

3.   При отглеждане на кучета на открито задължително се осигурява подслон или къщичка, които ги защитават от неблагоприятни атмосферни условия;

4.   На кучета, които се отглеждат предимно вързани, се осигурява 5 метра основно метално въже, на което да бъде прикрепен повод не по-малък от 1,5м., необходим за свободно движение на кучето, като му се осигурява ежедневна разходка, съгласно чл.34, ал.4 от ЗЗЖ. Връзката между повода и нашийника да е подвижна.

Чл.8. (1). При постъпване на писмен сигнал за наличие на случаи, посочени в ал.1 и ал.2, се извършва съвместна проверка, участие, в която вземат:

1.         представител от отдел „Екология" на съответната районната администрация;

2.         представител на Столичен инспекторат;

3.         представител на РВМС;

4.         представител на неправителствена организация;

5.         представител на общинска полиция.

(2) След извършване на проверката се съставя протокол и предписание до собственика със срок за отстраняване на констатираните нарушения. Чл.9. Когато собственикът не изпълни предписанията по чл.8, същият подлежи на санкции, предвидени в разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/ и Закона за защита на животните /ЗЗЖ/.

Размножаване на животни - компаньони

Чл.10. Размножаване на животни - компаньони

(1)   Собственикът на животни - компаньони е длъжен да избягва нежелано
размножаване на нежелани животни-компаньони чрез осигуряването на:

1.   изолация по време на размножителния период;

2.   ветеринарномедицински продукти за отлагане и потискане на еструса;

3.   кастрация.

(2)   Всички собственици на животни-компаньони /кучета и котки/ осигуряват
кастрацията им, освен в случай на възпроизводство са в състояние да отглеждат
новородените животни или да ги предоставят на нови собственици, съгласно чл.36 от
Закона за защита на животните.

(3)  В случаите, в които собствениците не са в състояние да отглеждат новородените
животни или да ги представят на нови собственици, новородените животни се
настаняват в приют, а собственикът задължително кастрира своето животно -
компаньон.

Раздел III
Присъствие на животно - компаньон на обществени места

Чл.11. На обществени места собственикът на животното-компаньон е длъжен:

1.    Да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето, проявена на обществени места и при ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни.

2.    Да не оставя животното - компаньон без надзор и да осигурява постоянен и непосредствен контрол върху поведението му.

3.    Да не допуска контакт на потенциално болно, опасно или отровно животно -компаньон с други животни и хора.

4.    Да не използва животното - компаньон за комерсиални цели - просия, фотография, игри на късмета, хазарт.

5.    Да носи със себе си следните регистрационни документи на животното -компаньон:

5.1. Ветеринарномедицински паспорт или копие от него;

5.2.   Документ за платена такса за съответната година или предходната, или копие от него, ако кучето не е освободено, съгласно чл.175 от ЗВД;

5.3.   За ловните и служебни кучета на бюджетна издръжка - копие от ловен билет, издаден от БЛРС;

6.  Собственикът е длъжен да предоставя документите на животното - компаньон
пред ветеринарните или общински власти при поискване.

7.  Да почиства мястото след дефекация на животното - компаньон.

Чл.12. Забранява се разхождането на животни- компаньони:

1.    На територията на детски градини, ясли и училища;

2.    На територията на здравни заведения;

3.    На територията на детски площадки;

4.    На територията на градските паркове и градини, които не са определени със заповед от районния кмет за разхождане на животни - компаньони;

5.    Разрешено е преминаването на животни - компаньони през градските паркове и градини, които не са определени със заповед от районния кмет, при спазване изискванията на чл. 13, т. 1.

Чл.13. Собственикът на животно - компаньон е длъжен:

1.    На обществени места да води кучето си винаги и задължително на повод до 1,5м., а при животни над 10 кг. задължително и с намордник, при условие, че здравния статус на кучето позволява.

2.    При условие, че физиологичното състояние на кучето не позволява носенето на намордник, собственикът на животното - компаньон трябва да носи документ, удостоверяващ здравния проблем на кучето и да го показва пред ветеринарните и общински власти при проверка.

3.    От намордник са освободени кучета - водачи на незрящи хора и асистенти на хора с увреждания;

4.    Поводът и намордникът не са задължителни на местата за разхождане на животни - компаньони, определени със заповед от кмета на района;

Чл.14. Забранява се разхождане на животни - компаньони от лица под 18г. без писмено съгласие от родителите или настойниците.

Чл.15. Забранено е умишленото провокиране на животни - компаньони към агресия или поведение, нарушаващо спокойствието и безопасността на други животни и хора по време на разходка или в сгради в режим на етажна собственост.

Раздел IV
Изисквания към неправителствените организации, стопанисващи приюти на територията на Столична община и правила за функциониране на обекти с търговска цел за временен престой на животни - компаньони

Чл.16. Изисквания за стопанисване на приюти на територията на Столична община.

Всяка неправителствена организация, стопанисваща приют за безстопанствени кучета на територията на Столична община въз основа на сключен договор или споразумение с общината, е длъжна:

(1)      Да идентифицира, съгласно чл.46 от Закона за защита на животните всяко куче, прието в приюта, безстопанствено или предоставено с договор от собственици, които не могат да го отглеждат и да го кастрира, при условие, че здравния му статус и възрастта позволяват тази манипулация.

(2)      Да изпраща ежемесечно информация в Столична община, относно броя кастрирани и осиновени кучета за съответния период.

(3)      Кучетата, настанени в приют да се предоставят безвъзмездно на лица, които желаят да ги отглеждат като компаньони и ги регистрират по чл. 174 от ЗВД.

(4)      Кучета - бивши компаньони, настанени в приют по желание на своите стопани /или иззети от тях от контролните органи по настоящата наредба/, както и кучета, чието връщане по места е невъзможно /по здравословни или поведенчески причини/ се идентифицират, съгласно чл.4, ал.1, т.2, т.З и остават в приюта до намирането на нови стопани. Всички останали кучета, постъпили за обработка в приюта се връщат по места на залавяне, съгласно чл.47, ал.З от ЗЗЖ.

Чл.17. Функциониране на обекти с търговска цел за временен престой на животни -компаньони

(1)   Хотелите за животни - компаньони, училищата за дресура и приютите за животни - компаньони се регистрират в РВМС, съгласно изискванията на чл.137 от ЗВД и в търговските регистри към районите.

(2)   Забранено е функционирането на обекти по ал. 1 в жилищата на граждани в режим на етажна собственост.

(3)  Дресьорите на кучета трябва да притежават документ за правоспособност.

(4) Собствениците на обекти по ал.1 са длъжни да притежават удостоверение за
завършен курс по защита и хуманно отношение към животните.

Раздел V
Отглеждане на селскостопански животни

Чл.18. Принципи и изисквания за отглеждане

1. Собственици на животновъдни обекти, които отглеждат селскостопански животни в личните си дворове са длъжни да се съобразяват с инфраструктурата на района и със зоохигиенните, ветеринарномедицинските и санитарно-хигиенните изисквания. Помещенията за отглеждане на животни трябва да отстояват на 6 /шест/ метра от оградата и на 15 /петнадесет/ метра от жилищата на съседите.

2. Собствениците на селскостопански животни осигуряват място в своя двор за временно депониране /съхранение/ на животинските отпадъци /тор/. Депонирането на торовите отпадъци да се извършва в двора на стопанина, на отстояние не по-малко от 6 /шест/ метра от оградата и на 15 /петнадесет/ метра от жилищата на съседите.

3.      Собственици на животновъдни обекти са длъжни да спазват изискванията на глава 7 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за защита и хуманно отношение към животните.

4.      Животновъдните обекти трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и Наредба № 7 от 25.05.1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.

5.      Месторазположението на стопански сгради за всички видове животни и обемът на животновъдната дейност в поземлени имоти в жилищните зони на населените места се определят от районните администрации, съгласувано с регионалните ветеринарномедицински служби, а за поземлени имоти извън жилищните зони - и с органите на държавния санитарен контрол.

6.  Забранява се пашата на селскостопански животни и изграждането на егреци на
територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения,
междублокови пространства, сметоразтоварища, както и на местата, допълнително
забранени със заповед от кмета на района.

7.   Кметовете на кметства и на райони определят със заповед терените за паша,
маршрутите за придвижване на животните до тях и местата за депониране на тора,
когато това се прави извън личния двор на стопаните на селскостопански животни.

8.  Изискванията по чл.18, т.1 и т.2 не се отнасят, когато съседното жилище или имот
са придобити след придобиване на животните на съседа.

Чл.19. Придвижване и транспортиране на селскостопански животни

1.    При придвижване и транспортиране селскостопанските животни се придружават от ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване на животни;

2.    Придвижването на селскостопанските животни на територията на Столична община се извършва по маршрути, предварително определени със заповед от кмета на района.

Чл.20. Регистрация на селскостопанските животни

1.  Собствениците, които притежават временно или постоянно селскостопански
животни, са длъжни да ги регистрират в районните администрации и в РВМС - гр. София
в срок от 7 дни за новородени животни и 3 дни за новопостъпилите и напусналите
животновъдния обект животни.

2.    При придвижване и транспортиране селскостопанските животни се
придружават от ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване на животни.

Раздел VI
Отглеждане на пчелини и пчелни семейства на територията на Столична община

Чл.21. Отглеждане на пчелини и пчелни семейства на територията на Столична община

(1)      В районните администрации се създава регистър на пчелините, включително пчелните семейства и регистър на пчелните семейства на подвижното пчеларство.

(2)      Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване подават заявление за регистрация по ал. 1.

(3)      В едномесечен срок от регистрацията по ал.1 районните администрации изпращат информация за регистрираните пчелни семейства в областните дирекции "Земеделие и гори" и Националната ветеринарномедицинска служба.

(4)   За извършване на регистрацията по ал. 1 не се заплаща такса.

(5)   При подвижно пчеларство разрешение за настаняване или преместване на
временен пчелин се издава от кмета на района в деня на подаване на молбата, при
спазване изискванията на чл. 21, ал. 1.

(6)  Забранява се устройването на постоянни и временни пчелини на:

1.     разстояние, по-малко от 1 ООм. от административни сгради, училища, детски градини и болнични заведения;

2.     разстояние, по-малко от 10 км. в райони с регистрирани племенни пчелини за производство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини;

3.     разстояние, по-малко от 5 км. в райони с регистрирани репродуктивни пчелини за производство на племенни пчелни майки;

4.  територията на обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;

5.    разстояние, по-малко от 500м. от химически заводи, които замърсяват
въздуха с вредни вещества, термоелектроцентрали, екарисажи, предприятия за кръвен
албумин, туткал, кожарски фабрики, складове за кожи и угоителни стопанства.

(7) Временни пчелини се настаняват на места, отстоящи на повече от 300 м. от съседни пчелини и на повече от 100 м. от републиканската пътна мрежа.

Раздел VII
Административно - наказателни разпоредби

Чл.22. (1) Контролни органи по смисъла на наредбата са:

1. Кметът на Столична община и упълномощени от него длъжностни лица.

(1)  Неправителствените природозащитни организации съдействат на органите по
ал. 1 при осъществяване на контролните им правомощия.

Чл.23. (1) Контролните органи по чл.22, ал.1 извършват:

1.    Проверки по заповед на кмета на Столична община;

2.    Системни проверки, съгласно чл.22, ал.1, т.1;

3.  Проверки по постъпили писмени молби, жалби и сигнали за нарушения на
наредбата, подадени от държавни органи, физически и юридически лица.

(2)  Контролните органи:

1.   Установяват самоличността на собственика на животното, със съдействието на общинска полиция;

2.   Имат право да влизат след осигурен достъп от страна на собственика във недвижими имоти, където се отглеждат животни или се предполага, че се отглеждат или третират животни.

(3) При констатиране на нарушения по тази наредба контролните органи:

1.  Съставят констативни протоколи и дават предписания със срокове и
отговорници за отстраняването им;

2. Съставят актове за установяване на административни нарушения;

3. Налагат глоба срещу квитанция. При отказ от страна на нарушителя да
заплати глобата, му се съставя акт по реда на Закона за административните нарушения и
наказания /ЗАНН/;

4.   Имат право да съставят актове за установяване на административни
нарушения.

(4)  Въз основа на съставените актове за установени административни нарушения
се издават наказателни постановления от:

1.   кметът на Столична община или упълномощени от него длъжностни лица;

2.   кметът на съответния район или упълномощени от него длъжностни лица.

Чл.24. Санкции и глоби

(1)   За констатирани нарушения по чл.П, т.5 и т.6, чл.13, т.1 на нарушителите се налага глоба с фиш до 20лв., а при повторно нарушение до 400лв.;

(2)   За констатирани нарушения по настоящата наредба, различни от описаните в ал.1, на нарушителите се налагат глоби от 100 до 250лв., а при повторни нарушения от 250 -500лв.;

(3)   Наказанията по предходните алинеи се налагат, ако за извършеното нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт.

(4)    В случай, че стопанинът не осигури кастрация на домашното животно, съгласно чл.10, ал.1 и ал.2, му се налага глоба от 100 до 250лв., а при повторно нарушение от 250 до 500лв.

(5)    В случай, че стопанинът не осигури поставянето на микрочип на животното-компаньон, съгласно чл.4, ал.1, т.З, му се налага глоба в размер до 500лв., а при повторно нарушение до 1000лв.

(6)    При установяване на нерегистрирано животно, съгласно чл.И, т.5
собственикът се глобява от контролния орган, съгласно чл.22, ал.1, т.1 със сумата по
чл.24, ал. 1 и се дава писмено предписание за извършване на регистрация в едноседмичен
срок.

Чл.25. Мерки при агресивно поведение от страна на домашен любимец

(1)   В случай на нападение от домашно куче с известен собственик и/или адрес на отглеждане, се извършва проверка на място от комисия, назначена от кмета на общината, включваща представители на Столичен инспекторат, районната администрация, неправителствени организации, общинска полиция и РВМС.

(2)   Комисията изготвя протокол по образец, приет със Заповед №РД-09 СИ-111/14.04.2009г.;

(3)   При наличие на нанесени от кучето телесни повреди, на собственика се налага глоба от 1000лв. до 2000лв., освен ако за извършеното нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт, като кучето се изземва и се настанява в общински приют.

(4)   Сформира се комисия, която включва:

1.   Ветеринарен лекар;

2.   Управител на приюта;

3.   Представител на неправителствени организации и съюзи.

(5)   Комисията по ал.4 съставя индивидуален протокол, който съдържа основанията за изземването и настаняването му в приют, като доказва или отхвърля агресивността на кучето.

(6)   При подадени писмени сигнали за агресивно куче на неизвестен адрес на отглеждане и/или собственик, районната администрация се обръща за съдействие за установяване на адреса и собственика към РВМС и съответното районно управление на полицията. При установяване на адреса и собственика се процедира по реда на чл.25.

Чл.26. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Раздел VIII
Допълнителни разпоредби

§1. По смисъла на наредбата:

8.             "идентификация на животно" е еднозначното му характеризиране по данните от неговия микрочип или ушна марка, съответстващи на паспортните и регистрационните данни;

9.             „безстопанствено животно" е всяко животно, което няма дом или се намира извън границите на дома на своя собственик и не е под контрола или под прекия надзор на собственик, както и всяко животно-компаньон, гледано в незаградено пространство;

10.         „кастрация" - отстраняване на яйчниците и матката на женските животни и тестисите на мъжките;

11.         Стерилизация - лишаване от способност за възпроизводителни функции, посредством хирургическа интервенция

12.         „блокиране на раждаемостта" - спиране възпроизводството на популацията на безстопанствените кучета и регистрацията на домашните кучета;

13.         „агресивни кучета" са кучета, които проявяват спонтанна неадекватна реакция, насочена срещу хора или животни, които в зависимост от силата и нейното естество би могла да доведе до нараняване или причиняване на смърт;

14.         кучето „не е агресивно", ако е нападнало или хапало при самозащита, защита на стопанина или неговата собственост /респективно човека, под чийто контрол се намира в момента/;

15.         „животно - компаньон" е всяко животно, което се отглежда от домакинството или от интерес към животното, доколкото става въпрос за домашни животни или опитомени животни от разред месоядни, гризачи, зайцеподобни, папагалови, чинкови, гълъбови и животни от клас Риби;

16.         „търговия с животни - компаньони" са всички сделки, извършвани редовно със стопанска цел, включващи прехвърляне правото на собственост върху тези животни;

17.         „приют за животни" е общински или частен обект, който разполага с подходящи условия, за да осигури на безстопанствени животни ветеринарномедицинско обслужване, грижи подслон и намиране на нов собственик.

18.         селскостопански животни са говеда, биволи, овце, кози, еднокопитни, свине, птици, зайци, пчелни семейства и копринена пеперуда, отглеждани и развъждани със стопанска цел.

Преходни и заключителни разпоредби

1. Настоящата наредба се издава на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 178, чл. 133 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), Закона за защита на животните, чл. 8 от Наредба № 7 от 25.05.1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда и Закона за пчеларството, Наредба 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдни обекти.

2. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на Столична община и кметовете по райони.

3. За всички останали животни, без кучета и котки, отглеждани като домашни любимци, задължително се спазват разпоредбите на Наредба № 39 от 01.12.2008 г. за условията за отглеждане на животни-компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености и Наредба № 41 от 10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни.

4. С приемането на настоящата наредба от Столичен общински съвет се отменя действието на предходната наредба.

 

< < обратно към страница "Новини"
нагоре