нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 17.02.2011 Доклад и проект за решение от Иван Сотиров - зам.-кмет на Столичната община, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община

Регистрационен индекс и дата:
93-01-91 от 27.01.2011

                                                        ДО
                                                        СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На основание на чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, приложено Ви представям за разглеждане на заседание на СОС доклад относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 8 по Протокол № 28 от 12-13.05.1993 г.

Към доклада е приложен:
1. Проект за решение.

              Вносител: Иван Сотиров
                                                        зам.-кмет на Столична община

 

 

                                                           ДО
                                                           СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД

от

Иван Сотиров - зам.-кмет на Столична община

         УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

        

Предлагам на вашето внимание Проект на нормативен акт за изменение и допълнение на нормативен акт с мотиви, съгласно изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове.

Причини: С Решение № 9 от 07.01.2010 г. по описа на адм. дело № 2397/2009 г. Административен съд София–град обяви нищожност на чл. 1, ал. 1 т. 3 – в частта, „предназначените за общо ползване части на сградите”, чл. 2, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 10–15, чл. 4, ал. 1, чл. 6, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 1 за обществения ред на територията на Столична община, приета с Решение № 152 по Протокол № 35 от 12.03.2009 г. на Столичния общински съвет, и отмени Наредбата в останалата част. Решението на Административен съд София–град е влязло в сила и е потвърдено с Решение № 13574 от 12.11.2010 г. по описа на адм. дело № 3632/2010 г. на Върховния Административен съд.

Въз основа на Решение № 695 по Протокол № 78 от 02.12.2010 г. на СОС се отменя т. 2 на Решение № 152 по Протокол № 35 от 12.03.2009 г. на СОС, поради което действаща е Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 8 по Протокол № 28 от 12-13.05.1993 г.

Към настоящия момент част от нормите на действащата Наредба № 1 се дублират с норми,  уредени в други нормативни актове, а именно:

Приети са редица наредби на Столичния общински съвет, създадени с цел по-точното регламентиране на определен кръг дейности, както и са създадени специални закони, регулиращи конкретни обществени отношения.   

Цели: Прогласените за нищожни от съда разпоредби създават правен вакуум по отношение на регулираните от тях обществени отношения. С настоящия доклад се цели допълване на правната уредба в съответствие с диспозитива на поставеното съдебно решение.

Средства: Налице е финансовото обезпечение относно предлаганите с доклада промени предвид факта, че през последните две години бяха предприети множество успешни мерки по разширяването на кратковременното платено паркиране, което доведе до положителен финансов резултат за бюджета на Столична община.

Очаквани резултати: Недопускане настъпването на неблагоприятни последици с оглед липсата на правна уредба на описаните обществени отношения.

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Столичния общински съвет да вземе приложеното към доклада решение.

                              носител: Иван Сотиров
                                                         Зам. кмет на Столична община

                                                                             

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ № _____
на Столичния общински съвет от _________ 20__ година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 8 по Протокол № 28 от 12-13.05.1993 г.

На основание чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и  чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 8 по Протокол № 28 от 12-13.05.1993 г., съгласно Приложение № 1 от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на  заседание на Столичния общински съвет, проведено на _____ 20__ г., Протокол № ____, точка _______ от дневния ред, по доклад №__  и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

       Председател на Столичния общински съвет:
                                                                                     Андрей Иванов

 

Проект - Приложение № 1

Проект на нормативен акт за изменение и допълнение на нормативен акт

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 8 по Протокол № 28 от 12-13.05.1993 г.

§ 1. В Член 1 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

(1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с осигуряването и опазването на обществения ред на територията на Столична община (СО),както и опазването на общинските имоти.”

2. Алинея 2 се отменя

§ 2. Член 3 се отменя.

§ 3. Член 4 се отменя.

§ 4. Член 5 се отменя.

§ 5. Член 7 се отменя.

§ 6. Член 8 се отменя.

§ 7. Член 9 се отменя.

§ 8. Член 10 се отменя.

§ 9. Член 11 се отменя.

§ 10. Член 12 се отменя.

§ 11. Член 13 се отменя.

§ 12. В член 14 се правят следните изменения:

1. Точка 4 се изменя така:

4. Ловенето и унищожаването на полезен дивеч, риба, пойни и други птици, събирането на яйцата им и повреждането на поставените за тях къщички, заслони и хранилки, освен предвидените в друг нормативен акт случаи.”

2. Точка 9 се отменя.

§ 13. В Член 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. В Алинея 2 думата териториалните се заменя с думата „районните” 

§ 14. В Член 23 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1. и се изменя така:

„(1) Разрешение за провеждане на спортни, културни и други индивидуални и масови прояви на открити общински площи се дава от кмета на СО или от упълномощено от него длъжностно лице по реда и условията на тази глава. Организаторите на проявите са длъжни предварително да ги съгласуват с органите на Пожарна безопасност и спасяване - СДВР.”

2. Създава се ал. 2:

(2)При провеждане на мероприятия по ал. 1 на места, предназначени за това (стадиони, зали, салони и други), заявление заразрешение се дава в случай, че има струпване на граждани и се налага да се предприемат мерки за недопускане нарушения на обществения ред и осигуряване безопасност на движението.”

3. Създава се ал. 3:

„(3) Заявленията за провеждане на масовите прояви по ал. 1 и ал. 2 се подават най-малко 7 работни дни преди датата, обявена за провеждане на мероприятието.”

4. Създава се ал. 4:

„(4) Организаторите на проявите по тази глава са длъжни да осигурят спазването на обществения ред при провеждането им, чистотата на ангажираните площи след края на съответната проява, както и опазването на имотите - собственост на държавата, общината, юридически и физически лица, от повреждане и/или унищожаване.”

5. Създава се ал. 5:

„(5) При провеждането на спортни и други масови прояви на открити и закрити съоръжения (стадиони, спортни зали), както и на други обществени места, се забранява:

1. внасянето на огнестрелно или хладно оръжие, както и на други предмети, предназначението или употребата на които би застрашило обществения ред, живота и здравето на присъстващите.

2. внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки и упойващи вещества.

3. посещението на лица в явно нетрезво или неадекватносъстояние.

4. тютюнопушенето в закрити съоръжения.

5. ползването на предмети, предизвикващи силен шум.”

6. Създава се ал. 6:

„(6) Организаторите на проявата заплащат такса, когато това е предвидено в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община и/или в друг нормативен акт.”

§ 15. В Член 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

(1) На нарушителите на тази наредба се налага административно наказание глоба - в размер от 100 лв. до 2 500 лв.

2. Алинея 2 се отменя.

3. Алинея 3 се отменя.

4. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Нарушител, наказан за нарушение по тази наредба, който до една календарна година от влизане в сила на наказателното постановление извърши ново нарушение по наредбата, се наказва с глоба от 500 лв. до 15 000 лв.

5. Алинея 5 се отменя.

6. В Алинея 6 думите „и имотното му състояние” се заличават и на тяхно място се поставя точка.

§ 16. В Член 25 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) За установените нарушения на нарушителите се съставят актове от контролните органи или от определени от тях длъжностни лица, съгласно чл. 37 от ЗАНН.”

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) При явно маловажни случаи на нарушения по тази наредба, контролните органи и другите актосъставители прилагат разпоредбите на чл. 39 от ЗАНН. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да заплати глобата, му се съставя акт по реда на ал. 1.

§ 17. Член 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Контролни органи по прилагането на тази наредба в рамките на тяхната компетентност са:

1.Кметът на Столична община и/или определени с негова писмена заповед длъжностни лица.

  2. Лицата, определени и упълномощени с решение на Столичния общински съвет.

  3. Директорът на СДВР и/или определени от него с писмена заповед длъжностни лица.

4. Ръководителят на Столичната ветеринарно-медицинска служба.

5. Ръководителят на СРИОКОЗ.”

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) По реда на чл. 29, ал. 1 упълномощените длъжностни лица са длъжни да съставят актове на нарушителите за всяко установено от тях нарушение в предоставените им с тази наредба правомощия”.

§ 18. В Параграф 1 основанието „чл. 22” се заменя с „чл. 21, ал. 2” и се добавя „и чл. 26 от Закона за нормативните актове”.

§ 19. В параграф 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В Точка 2 основанието „чл. 29, т. 2, т. 10 и т. 11” се заменя с „чл. 29, ал. 1”

§ 20.  В Параграф 3 основанието „чл. 22, ал. 2” се заменя   с „чл. 21, ал. 2”.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичен общински съвет, проведено на .....................20..... г., Протокол № .................... от ..........................20.....г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     Андрей Иванов

< < обратно към страница "Новини"
нагоре