нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 13.06.2011 Доклад, мотиви и проект за решение от Мария Бояджийска - заместник-кмет на Столичната община, относно изменение и допълнение на Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община

Регистрационен индекс и дата:
93-00-209 от 03.06.2011

                                                        ДО
                                                        СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ДОКЛАД
от Мария Бояджийска - зам. кмет на Столична община направление „Финанси и стопанска дейност"

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Изменението и допълнението от края на 20 Юг. и началото на 2011г. на основни нормативни актове, като: Закона за общинските бюджети, Закона за местните данъци и такси, Закона за общинския дълг, както и новите моменти, произтичащи от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011г., налагат да бъде изменена и допълнена Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община.

Предлагаме на Вашето внимание изменените или допълнени текстове на Наредбата, както следва:

Проект!
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община

РАЗДЕЛ I
Общи положения

§1. В чл.2, ал2 текстът "със заповед на кмета на Столична община» се заменя със «с Решение на Столичен общински съвет».

РАЗДЕЛ II
Съставяне на проект на общинския бюджет

§2. Чл. 7. добива следния вид: "Проектобюджетът на Столична община се съставя на основата на предложения на кметовете на районите и кметствата, на кметските наместници, ръководителите на бюджетните звена, на председателя на Столичен общински съвет за дейността на общинския съвет, както и на други организации, получаващи субсидия от общинския бюджет."

§3. Чл. 8. се изменя, както следва: "Сроковете за изпълнение на бюджетния процес се определят с Решение на Министерски съвет за откриване на бюджетната процедура за съответната година."

§4. Към чл.11 се добавя нова ал.1 "Прогноза за приходите от местни данъци, такси и други неданъчни приходи". Алинеи първа и втора стават съответно втора и трета.

§5. В чл.12, ал.2 отпада текстът "или част от него ", а към края на изречението се добавя "като се насочва към същите дейности".

§6. Към чл. 16 се създават нови алинеи 6 и 7, както следва:

Ал.6 „ При съставяне на окончателния проект на бюджет на Столична община се отразяват наличните ангажименти, съгласно Годишния финансов отчет."

Ал.7 «Столичен общински съвет приема бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити заедно с бюджета на Столична община по предложение на кмета на общината.»

РАЗДЕЛ III
Обсъждане и приемане на проекта на общинския бюджет

§7. Чл. 18 добива следния вид: създава се ал.1 "Кметът на Столична община внася в Столичен общински съвет проекта на общинския бюджет в срок до 30 работни дни след обнародването на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година".

Създава се ал.2 "При неспазване на срока по чл.18, за периода след изтичането на срока, до внасянето на проектобюджета в общинския съвет, на кмета на общината не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на кмета на общината му се изплаща след като внесе проекта на бюджет в общинския съвет."

Създава се нова ал.З "Комисиите към общинския съвет разглеждат проекта на бюджет и дават становище по него в съответствие с правилника за организацията и дейността на общинския съвет и общинската администрация."

§8. Чл. 19 добива следния вид: Създава се ал.1 "Когато кметът на общината е внесъл проекта за бюджет в срока по чл.18, ал.1, общинският съвет приема бюджета на общината в срок до 45 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет на РБългария за съответната година и в съответствие с единната бюджетна класификация."

Създава се ал.2 "Когато кметът на общината е внесъл проекта за общински бюджет след срока по чл.18, ал.1, общинският съвет приема бюджета на общината в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета на общината."

Създава се нова ал.З " При неспазване на срока по чл.19 ал.1, съответно ал.2, за периода след изтичането на съответния срок до приемането на бюджета на общината, на председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение им се изплаща след като общинския съвет приеме бюджета на общината."

§ 9. Чл. 22 се изменя, както следва: "Когато не е приет законът за държавния бюджет на РБългария за съответната година, разходите за делегираните от държавата дейности и разходите за местните дейности се извършват месечно до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за съответния период на предходната година." § Ю.Чл. 23 се изменя, както следва:" Когато е приет законът за държавния бюджет на Република България за съответната година, за времето до внасянето на проекта на общинския бюджет, разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности се извършват месечно в размер на утвърдените със закона за държавния бюджет на Република България държавни трансфери за съответната година, а разходите за финансирането на местните дейности се извършват месечно в размер до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за предходната година.

§11. Чл. 24 се изменя, както следва: "След внасяне на проекта на общински бюджет в общинския съвет от кмета на общината, разходите за финансиране на местните дейности до приемане на бюджета се извършват съобразно внесения проект, а разходите за делегираните от държавата дейност - при условията на чл.23." § 12.Чл. 25 се отменя.

РАЗДЕЛ IV
Изпълнение на общинския бюджет

§ 13. Към чл.28 се създава се нова ал. 1 «Общинският съвет определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки заедно с бюджета на общината.»

Създава се нова ал.2 «Кметът на общината, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, със заповед определя правата и отговорностите на разпоредителите от втора и трета степен.»

§14. Чл.38 ал.2 добива следната редакция: «Промени в общинския бюджет през бюджетната година се извършват при спазване на изискванията по чл.11, ал.9 от Закона за общинските бюджети, в края на всяко тримесечие, както и при актуализации на бюджета, свързани с изпълнението на собствените приходи.»

§15. Създава се нова ал.З към чл.38 «Промени в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет през бюджетната година се извършват при условия и по ред, определени със Закона за държавния бюджет на РБългария за съответната година.»

§ 16. Ал.З става ал.4

РАЗДЕЛ VII
Общински дълг

§17 . В чл. 55 числото 25 става 15.

§18 . В чл. 56 добива следната редакция:

Създава се нова ал.1 «Общинският съвет не може да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичането на 39 месеца от неговото избиране.»

Създава се нова ал.2 «Разпоредбите на ал.1 не се прилагат за поетия общински дълг, за който със закон е предвидено, че не попада в обхвата на чл.12 от Закона за общинския дълг.»

§19. Създава се нов чл.61 «Ако годишният дълг, поет до 31 декември 2010г., надвишава 15 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета, Столична община няма право да поема нов дълг до постигане на изискванията на чл.12, ал.1 от Закона за общинския дълг.»

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§20. Отменя се § 2 от ПЗР на Наредбата. Приложение № 1

ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

2. Политика по текущия бюджет

§21. Създава се нова точка 2.3. "Приходите и разходите се начисляват и отчитат в съответствие със Счетоводната политика на Столична община."

Точки 2.3,2.4 и 2.5 стават съответно 2.4,2.5 и 2.6.

§22. Създава се нова точка 2.7. "В съответствие с писмо-указание на Министерство на финансите № ДДС-7 от 2008г., могат да се ползват заемообразно средства от бюджета за авансово финансиране на одобрени Европейски програми и проекти."

Точки 2.6 и 2.7 стават съответно 2.8 и 2.9.

3. Политика по приходите

§23. Точка 3.1.1. се изменя, както следва: "Общината разработва тригодишни прогнози за приходите си, които актуализира ежегодно, съгласно указания на Министерство на финансите."

§24. Създава се нова точка 3.4. "Вземания с изтекъл срок на давност се отписват от Годишния финансов отчет."

Променя се номерацията на точки от 3.4 до 3.10.2, като втората цифра в номера се увеличава с единица.

4. Политика по разходите

§25. Създава се нова точка 4.7. "Разработва счетоводна политика, която се одобрява ежегодно от кмета."

5. Инвестиционна политика на общината

§26. В точка 5.5. "с единична стойност над 400 лв." да стане "с единична стойност над 700 лв."

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.9а от Закона за общинските бюджети и във връзка с чл.76, ал.З и чл.79 от АПК, предлагам Столичен общински съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община.

Зам.-кмет на Столична община
Направление "Финанси и стопанска дейност":
                                                                      /Мария Бояджийска/

 

Мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община:

Изменението и допълнението от края на 20 Юг. и началото на 2011г. на основни нормативни актове, като: Закона за общинските бюджети, Закона за местните данъци и такси, Закона за общинския дълг, както и новите моменти, произтичащи от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011г., налагат да бъде изменена и допълнена Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община.

Измененията в нормативната база, които са взети предвид при разработване на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община са, както следва:

На 22.02.20Юг. в Държавен вестник, бр. 16 е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети.

Новото от тази редакция на Закона за общинските бюджети е следното: Проектобюджетът на общината се съставя на основата на предложенията, освен на кмета на общината, на кметовете на районите, кметове на кметствата, на кметските наместници, на ръководителите на бюджетните звена, но и на председателя на общинския съвет за дейността на общинския съвет, както и на други организации, получаващи субсидия от общинския бюджет.

Добавен е срок до 30 работни дни за внасяне проектобюджета в общинския съвет от кмета след обнародването на закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. Новото е, че при неспазването на този срок за периода след изтичането на срока до внасянето на проектобюджета в общинския съвет на кмета на общината не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на кмета на общината му се изплаща, след като внесе проекта на бюджет в общинския съвет.

Добавен е срок до 15 работни дни от внасянето на проекта на бюджет, в който общинският съвет го приема, ако кметът го е внесъл след изтичането на 30-дневния срок. Според новите разпоредби при неспазване на тези срокове, за периода след изтичането на съответния срок до приемането на бюджета на общината на председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на председателя на общинския съвет и на общинските съветници им се изплаща, след като общинският съвет приеме бюджета на общината.

Отменя се разпоредбата, в която се казва, че след изтичането на 45-дневния срок до приемането на общинския бюджет се спира възнаграждението на председателя на общинския съвет и на общинските съветници.

Уредено е изменянето на общинския бюджет. Сроковете за внасяне и приемане на промените в общинския бюджет се определят в наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, която общинският съвет приема. Промените в размера на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет през бюджетната година се извършват при условия и по ред, определени със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

Създадено е правилото, че общинският съвет определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки заедно с общинския бюджет по предложение на кмета на общината.

Нови моменти, заложени в Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси:

Направените изменения и допълнения на закона са за разширяване на правомощията на общините с цел повишаване на събираемостта на местните данъци и такси за постигане на по-голяма финансова устойчивост и самостоятелност на общините. Промените в нормативната уредба на съществуващите местни данъци и такси са за улесняване както на данъкоплатците така и на общинската администрация при практическото прилагане на закона. Основните изменения са на база пакет от предложения на Националното сдружение на общините в Република България. Промените в ЗМДТ могат най-общо да бъдат разделени в две насоки:

-   Увеличаване на собствените приходи на общините и осигуряване на по-добрата им събираемост.

-   Улесняване на данъкоплатците и общините при декларирането и администрирането на местните данъци и такси.

По-значими за общинските бюджети изменения са:

   Въвежда се нов местен данък - туристически данък, с който се замества туристическата такса. Обект на облагане са броя на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване, а данъчно задължени са лицата, предоставящи услугата по настаняване в тези места.

   Променя се горната граница в диапазона на данъчната ставка за недвижимите имоти.

   С допълнение на чл. 264, ал. 2 от ДОПК се въвежда допълнително условие при прехвърлянето на собственост върху моторно превозно средство.

   Въвежда се нормативна промяна във връзка с уеднаквяване на процедурите, по които се администрират местните данъци и такси. Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси вече ще се извършват по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

   Уеднаквени са сроковете за заплащане на годишните данъци и такси по закона като се предвижда заплащането да става на две равни вноски.

   Във връзка с направените изменения на Закона за управление на отпадъците и задълженията на общините в изпълнение на същия закон са прецизирани текстовете относно елементите на таксата за битови отпадъци.

Със Закона за държавния бюджет на РБългария за 2011г. и Закона за бюджета на ДОО са внесени следните изменения:

-    в частта за осигурителните вноски - увеличени са с 1.8%. Вноската за ДОО от работодател става 13.18%. За увеличението на осигурителните вноски не се предвижда да бъдат предоставени допълнителни средства на общините в частта за делегираните държавни дейности. Увеличението следва да бъде за сметка на издръжката на същите дейности. В тази връзка с РМС 850/ 29.11.20Юг. се измененя РМС № 175/01.10.20Юг. в частта за определяне на единни разходни стандарти за някои функции, поради горецитираната промяна.

-   отпадат от финансиране чрез бюджета на Столична община като делегирани държавни дейности четирите Столични диспансера.

-   срокът за приемане на бюджета е 45 работни дни след обнародването на Закона за държавния бюджет на РБългария /ЗДБРБ/ за 2011г.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за общинския дълг: Изменя се чл. 12, като годишният размер на плащанията по дълга във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнение на бюджета на общината.

Създава се чл.17-а , ал.1 - Общинският съвет не може да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичането на 39 месеца от неговото избиране.

В § 2 от ПЗР се създава ал.З „Общините, чиито годишен размер на плащанията по дълга, поет до 31.12 20Юг., надвишава 15 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнение на бюджета на общината, нямат право да поемат нов дълг до постигане на изискванията на чл.12, ал.1.

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
на Столичен общински съвет
от   ...........     2011 година

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.9а от Закона за общинските бюджети и във връзка с чл.76, ал.З и чл.79 от АПК

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

I. Приема Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община.

Настоящето решение е прието на заседание на Столичен общински съвет, проведено на ..........2011 г.,  Протокол №....... от........   2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичен общински съвет.

        Председател на Столичен общински съвет:
                                                                            /Андрей Иванов/
Юрист от администрацията на Столична община,
Дирекция "Правно- нормативно обслужване":
                                                                            /Бисера Личева/

 

< < обратно към страница "Новини"
нагоре