нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 13.06.2011 Доклад и проект за решение от общинските съветници от групата на БСП относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, приет с Решение № 1 по Протокол № 7 от 19.01.2004 г.

Регистрационен индекс и дата:
93-00-213 от 09.06.2011

                        ДО: ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СОС Г-Н АНДРЕЙ ИВАНОВ

ДОКЛАД
от
Жельо Бойчев, Гергана Алексова, Георги Кадиев, Лилия Долджева, Росен Малинов, Георги Свиленски, Христофор Христов, Таня Найденова, Калоян Паргов, Генчо Пастърмов, Бойко Маринков и Юлия Спасова

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, приет с Решение № 1 по Протокол № 7 от 19.01.2004 г.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Законодателя е уредил питанията към кмета в чл. 33, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Съгласно тази разпоредба общинските съветници имат право да отправят питания към кмета.

В Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет питанията са уредени в чл. 129, ал. 1 и ал. 2. С този текст в Правилника се ограничават възможностите за питания към кмета и по други въпроси, касаещи града и особено значими такива.

Член 129 от Правилника акцентира върху контрола на административните актове и ограничава възможността за разглеждане на други важни за града проблеми. В чл. 33, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация законодателят е казал: „Общинския съветник има право да отправя питания към кмета". А отделно в чл. 24, гш. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е казано: „упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове".

Така че, Ние предлагаме да бъде променен чл. 129 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет в Раздел III, като в ал. 1 придобие следното съдържание:

„СОС упражнява общ контрол върху заповедите на кмета на СО и дейността на Администрацията на СО и всички въпроси касещи града от особено значение".

В тази връзка инициираме дискусии в постоянните комисии, за да може чл. 129 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет да придобие адекватно значение съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

Общински съветници:
Жельо Бойчев, Гергана Алексова, Георги Кадиев, Лилия Долджева, Росен Малинов, Георги Свиленски, Христофор Христов, Таня Найденова, Калоян Паргов, Генчо Пастърмов, Бойко Маринков и Юлия Спасова

 

 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ №
на Столичния общински съвет от.......2011 година

За Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет приет с Решение №1 по Протокол №7 от 19.01.2004 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет приет с Решение №1 по Протокол №7 от 19.01.2004 г. (Изм. с Решение №433 по протокол №32 от 11.11.2004 г., изм. и доп. с Решение №465 по Протокол №32 от 11.11.2004 г., изм. с Решение №568 по Протокол №35 от 16.12.2004 г., изм. с Решение №1 по Протокол №67 от 12.01.2006 г., доп. с Решение №168 по Протокол №74 от 23.03.2006 г., изм. и доп. с Решение №514 по Протокол №83 от 13.07.2006 г., изм. и доп. с Решение №578 по Протокол №84 от 20.07.2006 г., изм. и доп. с Решение №615 по Протокол №85 от 27.07.2006 г., изм. и доп. с Решение №707 по Протокол №88 от 28.09.2006 г., изм. и доп. с Решение №826 по Протокол №91 от 26.10.2006 г., изм. и доп. с Решение №84 по Протокол №7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение №573 по Протокол №22 от 09.10.2008 г., изм. и доп. с Решение №353 по Протокол №40 от 21.05.2009 г., изм. и доп. с Решение №701 по Протокол №51 от 19.11.2009 г.) както следва:

Чл. 129 (1) придобива вида: СОС упражнява общ контрол върху заповедите на кмета на СО и дейността на Администрацията на СО и всички въпроси, касещи града от особено значение.

В останалата си част Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет остава непроменен.

Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на...................... 2011 г., Протокол №   , точка от дневния ред, по доклад № ......... година и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по ....................... Столичен общински съвет.

     Председател на Столичния общински съвет:
                                                                            /Андрей Иванов/

< < обратно към страница "Новини"
нагоре