нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 29.06.2011 Доклад и проект за решение от Николай Стойнев - общ. съветник, относно приемане наредби за изм. и доп. на НОАМТЦУ, предоставяни от СО, и на НРУИТД на територията на СО

Регистрационен индекс и дата:
93-00-247 от 29.06.2011

                       ДО
                       ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
От Николай Стойнев - общински съветник

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

Уважаеми господин Иванов,
Уважаеми общински съветници,

Съгласно Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, ползването на терени -общинска собственост, за разполагане на маси и столове за консумация на открито се извършва въз основа на разрешение, издадено от кмета на района, като ползвателят дължи такса в размер, установен в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. В момента тази такса е определена в диапазона от 36,00 лв./кв.м. за първа зона до 25,60 лв./кв.м. за четвърта зона /Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.20Юг. на Столичен общински съвет/. Постъпленията от нея през 2010г. възлизат на 1 235 652 лв., което представлява 46% от приходите от такси за ползване на терени - общинска собственост, събирани на основание чл. 72 от Закона за местните данъци и такси.

В Столична община, районните администрации и до нас, като общински съветници непрекъснато постъпват сигнали, свързани с високия размер на таксата и невъзможността за заплащането й. Бизнесът ограничава ползването на услугата, което се отразява неблагоприятно върху упражняваната търговска дейност. В началото на туристическия сезон - 2011 г., този проблем е поставен и от Браншовата асоциация на ресторантьорите в София /БАРС/. В същото време се наблюдават опити за заобикаляне на наредбата и заемане на общински терени без разрешение или ползване на площи, по - големи от разрешените, в щета на общинския бюджет.

Във връзка с горното, през м. юни 2011 г. беше сформирана работна група, включваща общински съветници, представители на Съвета по туризъм - София, Комисията за защита на потребителите, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Браншовата асоциация на ресторантьорите и представители на общинската администрация, със задача: обсъждане на проблема, оценка и при необходимост - предложения за промени в нормативната уредба на Столична община.

Намалението на размера на таксата за ползване на терени за разполагане на маси и столове за консумация на открито с 20% в началото на 20 Юг. и по- малкият брой издадени разрешителни през 20 Юг- 3454бр. при 3793бр.през 2009г. не доведе до значителен спад в приходите. В бюджета на Столична община през 201 Ог. от тази такса са постъпили 1 235 652 лв, а през 2009г. - 1 289 057 лв. Тези резултати показват, че намалението на таксата и по- стриктният контрол от страна на администрацията водят до реално по-високи ползи за бюджета.

При обсъжданията, освен възможността за намаляване размера на таксата, се дискутираха и въпросите, свързани с отчитане на заетата от декоративни елементи площ, респ. редуциране на дължимата такса в определени граници, както и средства за повишаване ефективността на контрола.

С оглед оптимизиране на осъществявания контрол, вкл. и от страна на гражданите, е необходимо да се измени и допълни Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.

Във връзка с изложеното и предвид изискването на чл. 13 от Закона за туризма относно задължението местната администрация да оказва съдействие на туристическите сдружения за реализиране на техните цели, считам за целесъобразно Столичен общински съвет да вземе решение, с което да се регламентира:

Намаляване размера на таксата за ползване на терени - общинска собственост за разполагане на маси и столове за консумация на открито с 25% спрямо сега действащия размер.

Освобождаване от задължението за заплащане на такса за заетата от ограждащи декоративни елементи площ, но за не повече от 10% от общата разрешена площ.

Въвеждане на допълнителни изисквания за изготвяне на схемите за разполагане на маси и столове за консумация на открито и поставянето им на видно място в търговския обект.

За реализиране на тези предложения се налага изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. С оглед на нормативно установените срокове, при съответно решение на Столичен общински съвет, измененията могат да влязат в сила от началото на м.август на настоящата година. При запазване на останалите параметри на ползване /брой ползватели, заета площ и др./, промените ще доведат до намаляване на постъпленията в бюджета на Столична община за 2011 г. с около 145 хил.лв., без да се отчитат приходите от очаквано разширяване ползването на услугата в резултат на намаления размер на таксата.

Във връзка с горното и на основание чл. 9, във връзка с чл. 6, ал.1, б. „б" от Закона за местните данъци и такси, чл. 21, ал.1, т. 7, т.13 и т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, предлагам на Столичен общински съвет да приеме Наредби за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община и Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.

                                                         Вносител:
                                                                         Николай Стойнев
                                                                         общински съветник

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
на Столичния общински съвет
от__________ 2011    година

ЗА: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.06 г.) и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община (Реш. №4 по Прот. № 36/ 13.01.05г.)

На основание чл.9, във връзка с чл.6, ал.1, б."б" от Закона за местните данъци и такси, чл.21, ал.1, т.7, т.13 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.2006г. на Столичен общински съвет, както следва:

§ 1. В Приложение № 1 „Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение" от приложения към Глава Втора, прави следните изменения и допълнения:

1. В т.1б и т.1в заменя „80%" с „60%".

2. В т.1б създава изречение второ, със следното съдържание: „За заетата от ограждащи декоративни елементи площ, но за не повече от 10% от общата разрешена за ползване площ - не се заплаща такса."

§ 2. Изменя и Допълва Преходните и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, както следва:
„Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. добива следния вид:
„§ 1. Настоящата наредба влиза в сила от 01 август 2011г."
Създава се нов §2. със следното съдържание"
„§2. Във висящите производства по издаване на разрешения по чл.28, ал.2, т.1 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община за м.август 2011г., размерът на таксата се определя, съгласно настоящата наредба."

Съществуващите §2 - §10 се преномерират, съответно §3 -§ 11.

II. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, приета с Решение № 4 по Протокол № 36 от 13.01.2005г. на Столичен общински съвет, както следва:

§ 1. В т.9 на чл.14 след думите „търговски обект", текстът „и схема по чл.28б" се заменя с текста „схема по чл.28б и документ за платена такса".

§ 2. В чл.28б прави следните изменения и допълнения:

1. Ал.2 добива следната редакция:

„(2) За съоръженията по чл.28, ал.2, т.1, когато се предвижда поставяне и на ограждащи декоративни елементи - кашпи, съдове за озеленяване, декоративно осветление, предпазни елементи и др., същите се отразяват в схемата по ал.1, като задължително се указва точното им разположение и заемана площ. Схемата се поставя на видно място в търговския обект."

2.   Досегашната ал.2 става ал.З.

3.   Създава нова ал.4 със следното съдържание:

„(4) Търговецът е длъжен да ползва мястото, съобразно одобрената

схема."

§ 3. В чл.29 прави следните изменения и допълнения:

1.   Досегашният текст става ал. 1.

2.   Създава нова ал.2 със следното съдържание:

„(2) Когато търговецът е заплатил такса по реда на т. 1 б, изречение второ от Приложение № 1 от приложения към Глава Втора от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, но не е поставил предвидените в схемата по чл.28б, ал.2 ограждащи декоративни елементи, същият дължи доплащане за предвидената за тях площ, за целия посочен в разрешението период."

§ 4. Отменя досега действащите и приема нови образци на Заявление за издаване на разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост и Разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост ( Приложение № 1 и Приложение № 2 към Наредбата за за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община).

Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на______ 20__ г., Протокол №________ от________ 20__ г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

          Председател на Столичния общински съвет:
                                                                                 Андрей Иванов

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Образец

Вх. №................ /................ г.

ДО
КМЕТА НА РАЙОН

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост

от...........................................................
(фирма, ЕИК/БУЛСТАТ/)

Уважаеми Господин (жо)..................................... ,

Желая да ми бъде издадено разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения върху терен общинска собственост пред стопанисвания от мен стационарен търговски обект за срок
от............................ до......................... 20....... г.
(до 3 месеца)

1. Точен адрес на обекта..............................................................

2.Вид на стационарния обект, номер на заявлението по чл.4...............

3.   Вид на съоръжението.......................................................

4.   Заемана площ - общо........................ кв.м.

5.   Площ за поставяне на ограждащи декоративни елементи -....................... кв.м.
(при разполагане маси и столове за консумация на открито)

6.   Стокова специализация........................................................

7.   Работно време на съоръженията.............................................
(в рамките от 07.00 ч. до 22.00 ч.)

Прилагам следните документи:
Индивидуална схема по чл. 286 от НРУИТДТСО................................

ЗАБЕЛЕЖКА: Точка 5 се попълва, при искане за издаване на разрешение за ползване на място за разполагане на маси и столове за консумация на открито пред стационарни обекти. Посочената в т.5 площ е част от площта по т. 4.

                                        Подпис:
                                                   /име, фамилия на управителя, печат/

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Образец

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „.............................. "

РАЗРЕШЕНИЕ
за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост

....................... /............................

Със срок от............................. до......................... 20........ г.
(точен адрес)
.............................................................................................
(вид на стационарния обект и номер на заявлението по чл. 4)
..............................................................................................
(вид на съоръжението и заемна площ - общо в кв.м.)
..............................................................................................
(площ за поставяне на ограждащи декоративни елементи - в кв.м.
при разполагане маси и столове за консумация на открито)
..............................................................................................
(стокова специализация)
..............................................................................................
(фирма)
..............................................................................................
(работно време)

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДИРЕКТОР:
/подпис, печат/

                                                         КМЕТ НА РАЙОН „............... "
                                                                                 /подпис, печат/

< < обратно към страница "Новини"
нагоре