нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 08.07.2011 Доклад и проект за решение от Албена Атанасова (заместник-кмет на Столичната община) и Анета Георгиева (общински съветник) относно промени в Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот”

ДО
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от
А
ЛБЕНА АТАНАСОВА – ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
АНЕТА ГЕОРГИЕВА – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Относно: Промени в Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот”

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

С Решение № 747 по Протокол № 116/26.07.2007 г. на Столичен общински съвет е приета Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот”. Столична община администрира посочената Наредба чрез дирекция „Социални дейности”, като през първата година ползвателите на социалната услуга са 492, а асистентите - 624; през 2009 г. ползвателите са 714, а асистентите – 895; през 2010 г. ползвателите са 1069, а асистентите – 1206; и през 2011 г. до края на месец май ползвателите са 1314, а асистентите - 1452. От стартирането си социалната услуга Асистент за независим живот” допълва разнообразието от услуги в общността и компенсира дефицита при хора с трайни увреждания при социалната им активност и ежедневното обслужване. Направените анализи за приложението на Наредбата установяват, че с нейна подкрепа над 50 % от ползвателите на услугата работят, учат и посещават рехабилитационни центрове. Голяма част от тях споделят, че благодарение на услугата са подобрили качеството си на живот и придружени от своите асистенти посещават обществени събития, театри, кина и други мероприятия.

Предлаганите промени в чл. 2 и Допълнителните разпоредби затвърждават специфичната насоченост на Наредбата – да се предоставя иновативна социална услуга за конкретна рискова група от хора в неравностойно положение с цел превенция на социалното им изключване и насърчаване на тяхната професионална реализация, обучение и социализация.

Досегашният критерий за определяне ползвателите на услугата - поредността на подадените заявления - създаде определено обществено напрежение. В началото на настоящата година се проведе и анкета, в която основната част от потребителите изразиха желание за отпадане на този критерий. По изрично разпореждане на кмета на Столична община и предвид резултатите от анкетата, се стигна до настоящото предложение за изменение на чл. 5, 6, 17, Допълнителните разпоредби и Приложения № 1 (Социален доклад) и № 6 („Измерител на потребностите”) от Наредбата. С промените се определя двумесечен срок за подаване на заявления за ползване на социалната услуга – от 01 септември до 31 октомври на предходната година. Въвеждат се нови критерии за включване на хората с увреждания като ползватели - „Самооценка на потребностите на кандидата за ползвател” в точки (новото Приложение № 1), извършвана от кандидат-ползвателя или законния му представител с участието на двама служители от Бюрото за социални услуги по местоживеене при съобразяване с представените документи. Кандидатите сами ще определят нуждите си, подпомагани от служителите от Бюрото за социални услуги, които ще могат да оставят бележки и коментари във формуляра на самооценката. Включването на кандидатите като ползватели на услугата ще се извърши от Комисията по чл. 15 съобразно класиране по точките, определени от самите кандидати в „Самооценката на потребностите” въз основа на представените между 01 септември и 31 октомври документи, в низходящ ред до изчерпване на предварително определените за това средства. Предимството на въвеждания нов критерий се състои в стимулирането на лицата с увреждания да се ангажират активно с дейности и участия, необходими за социалното им включване.

            След класирането, вземайки предвид потребностите на лицата и бележките на служителите от БСУ, посочени в „Самооценката на потребностите на кандидата за ползвател“, Комисията по чл. 15 от Наредбата ще извършва преценка на необходимия брой часове на класираните за ползване на социалната услуга. Решението на Комисията за разрешение или отказ за предоставяне на услугата ще се вписва в Решение относно ползването на социалната услуга по НПСУАНЖ (Приложение № 6). Решението на Комисията относно часовете за ползване на услугата ще се вписва в Карта за определяне на необходимите часове за предоставяне на социалната услуга по НПСУАНЖ (Приложение № 6а), като се взема предвид индивидуалната „Самооценка на потребностите на кандидата за ползвател“. В новия текст на чл. 6, ал. 5 се отбелязва и възможността решенията на Комисията по чл. 15 да се обжалват пред кмета на Столична община, който ги потвърждава или отхвърля и връща за преразглеждане от Комисията. С тези промени ще отговорим на желанието на потребителите за по-голяма обективност, прозрачност и обоснованост при прилагане на Наредбата.

Разширява се съставът на Комисията по чл. 15 от Наредбата с включване на общински съветници, представители на Обществения съвет за социална политика към Столична община и експерти от Столична община, включително лекар и юрист. Тази промяна цели изключване на възможността за субективизъм при вземане на решенията, засилване на публичния контрол и стриктно съобразяване с нормативните изисквания.

С настоящия проект се предвижда при наличие на финансов ресурс през втората половина на годината да има възможност да се извърши допълнителен прием за предоставяне на услугата в рамките на календарната година. За тази цел класираните, но невключени като ползватели поради изчерпване на определените средства лица, се вписват в листа на чакащите и при промяна на обстоятелствата, удостоверени с документ, внасят заявление за нова „Самооценка на потребностите“, съгласно която се извършва прекласиране. При наличие на финансов ресурс допълнително включените ползватели ще са следващите лица от класираните в листата на чакащите, актуална към момента.

            Във връзка с прилагането на Наредбата е необходимо и актуализиране на комплекта подавани от кандидат-ползвателите документи – чл. 5, ал. 4 и ал. 6 и новото Приложение № 10 – доказващи трудовата, учебната и другата социална ангажираност на лицата. Съпровождащите заявленията документи, които са подавани от кандидата в същата или предходни години и чийто срок на валидност не е изтекъл, няма да се подават отново. Вместо тях кандидатите ще попълват декларация в свободен текст, че не е налице промяна в документите и обстоятелствата за ползване на социалната услуга. За засилване на контрола и превенция на представянето на документи с невярно съдържание се изменя чл. 23, ал. 3, в който се изброяват случаите, при които лицата могат да бъдат лишени от ползване на услугата за срок от две години.

            Чл. 4, ал. 1 от Наредбата отразява промени в нормативни актове от по-висока степен и насърчава приемните семейства за извеждане на деца с увреждания от специализираните институции и тяхното социално включване.

            За изменението на Наредбата са взети мнения и позитивни становища от:

- Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, в който основно представителство имат 20 национално представителни организации на и за хората с увреждания;

- Агенцията за хората с увреждания;

- Обществения съвет за социална политика, сформиран със заповед на кмета на Столична община, в който присъстват неправителствени организации като „Център за независим живот”, „Национален център за социална рехабилитация”,  Международна социална служба, фондации, работещи по закрила на децата, представител на  Регионална дирекция „Социално подпомагане – София град, експерти и др.;

- дискусия с представители на над 20 неправителствени организации при заместник-омбудсмана на Република България.

Предлаганият проект на Наредба за измение на Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот” е в изпълнение на Стратегията за превенция на социалното изключване на територията на град София (2011 – 2015 г.) като увеличава броя на съществуващите социални услуги с превантивна роля срещу социалното изключване. Подкрепата на хората с увреждания от отделни рискови групи при отчитане на техните специфични потребности за водене на по-независим живот е обективно оправдано и в изпълнение и на законовата цел на чл. 4, т. 2, 3 и 5 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Приемането на измененията е в съответствие и с принципите и правото на Европейския съюз, като социалната услуга представлява мярка, съответна на чл. 26 от Хартата на основните права на Европейския съюз: „Съюзът признава и зачита правото на хората с увреждания да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на общността.

Предлаганият проект няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет. Не са необходими допълнителни финансови или други средства за прилагането на новата уредба.

В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам следния Проект на решение на Столичния общински съвет.

                С уважение,
                                   АЛБЕНА АТАНАСОВА,
                                   ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
                                   АНЕТА ГЕОРГИЕВА,
                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

                                      

Съгласували:

Ю. Ненкова, зам.-кмет ................................дата........................

М. Владимирова, директор на д-я „СД” ...........дата.....................

Изготвили:

С. Петрова, главен експерт в д-я „СД”............дата......................

К. Никова, гл. юрисконсулт в д-я „СД” ..............дата..................

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ № ________________
на Столичния общински съвет
от _________ 201__ година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социална услуга „Асистент за независим живот”, приета с Решение № 747 по Протокол № 116/26.07.2007 г. на Столичния общински съвет и изменена и допълнена с Решение № 42 по Протокол № 5/17.01.2008 г., Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008 и Решение № 746 по Протокол № 53 от 03.12.2009 г., изм. и доп. с Решение № 662 по Протокол № 78 от 02.12.2010 г. на Столичния общински съвет

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 , т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот”, приета с Решение № 747 по Протокол № 116/26.07.2007 г. на Столичния общински съвет и изменена и допълнена с Решение № 42 по Протокол № 5/17.01.2008 г., Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008 и Решение № 746 по Протокол № 53 от 03.12.2009 г. на Столичния общински съвет, изм. и доп. с Решение № 662 по Протокол № 78 от 02.12.2010), както следва:

§1. Досегашният текст на чл. 2:

Чл. 2. „Асистент за независим живот“ е социална услуга за компенсиране на дефицита при хора с трайни увреждания и затруднения в ежедневното обслужване и допълва разнообразието от социални услуги в общността.

придобива следната редакция:

Чл. 2. Асистент за независим живот” е социална услуга за компенсиране на дефицита при хора с трайни увреждания и затруднения при активното им социално включване и в ежедневното обслужване и допълва разнообразието от социални услуги в общността.

§ 2. Досегашният текст на чл. 4, т.1:

1. имат 90% и над 90% трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ, притежаващи валидно решение на ТЕЛК или НЕЛК и са до определената в чл. 68, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, с изключение на работещите по трудови и приравнени към трудовите правоотношения или/и децата над 5-годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, притежаващи валидно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК, заявено чрез техен законен представител;

придобива следната редакция:

1. имат 90% и над 90% трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ, притежаващи валидно решение на ТЕЛК или НЕЛК и са до определената в чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, с изключение на работещите по трудови и приравнени към трудовите правоотношения или/и деца над 5-годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, притежаващи валидно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК, заявено чрез техен законен представител; както и деца над 5-годишна възраст, на които се предоставя приемна грижа с 50% и над 50% вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, притежаващи валидно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК, заявено чрез техен приемен родител.

Решението на органа за медицинска експертиза следва да е валидно към момента на подаване на документите и за периода на получаването на услугата. В случай на изтичане на срока му, услугата се спира от Комисията по чл. 15 до представяне на ново решение от ползвателя и се възобновява, ако лицето продължава да отговаря на условията по настоящата наредба.

§3. Досегашният текст на чл. 5:

Чл. 5. (1) Кандидатът за ползвател на социална услуга „Асистент за независим живот" подава лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице заявление по образец – (Приложение № 2 към настоящата наредба) в Бюрото за социални услуги по местоживеене до кмета на Столична община.
(2) Към заявлението се прилагат следните документи:
1. Експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК - копие и оригинал за справка.
2. Лична карта на кандидата за ползвател (за лицата до 14 години - акт за раждане) - копие и оригинал за справка, както и удостоверение за настоящ адрес в случай, че той е различен от постоянния адрес.
3. Декларация по образец (Приложение № 7) от кандидата или законния му представител, че не ползва сходни социални услуги по други дейности и програми.
4.  Документ от местоработата, ако кандидатът за социалната услуга работи, а за учащи и студенти - служебна бележка или уверение от учебното заведение.
5. Заявление по образец (Приложение № 8) от кандидата или законния му представител за избор на асистент/и.
(3)
Заявления за ползване на социална услуга „Асистент за независим живот" за следващата година се приемат от 01 декември на предходната година и се разглеждат от Комисията по чл.15 не по-малко от веднъж в месеца.
(4) При промяна на обстоятелствата, удостоверени с документ, ползвателят на социалната услуга „Асистент за независим живот" внася заявление за нова оценка на потребностите.

придобива следната редакция:

Чл. 5. (1) Кандидатът за ползвател на социална услуга „Асистент за независим живот" подава лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице заявление по образец – (Приложение № 2 към настоящата наредба) в Бюрото за социални услуги по местоживеене до кмета на Столична община.
(2) Към заявлението се прилагат следните документи:
1. Експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК - копие и оригинал за справка.
2. Лична карта на кандидата за ползвател (за лицата до 14 години -акт за раждане) - копие и оригинал за справка, както и удостоверение за настоящ адрес в случай, че той е различен от постоянния адрес.
3. Декларация по образец (Приложение № 7) от кандидата или законния му представител, че не ползва сходни социални услуги по други дейности и програми.
4. Ако кандидатът за социалната услуга работи:
заверено копие от трудова/служебна книжка, заверено копие от трудов/граждански договор или служебна бележка от работодателя  (Приложение № 10); при свободни професии или друг вид дейност - документ, удостоверяващ ангажираността. Ако кандидатът за социалната услуга учи или посещава детско заведение - уверение или служебна бележка от учебното или детското заведение;

5. Заявление по образец (Приложение № 8) от кандидата или законния му представител за избор на асистент/и.
6. Документи за участие
на кандидата в дейности, насочени към подобряване на здравословното, психо-емоционалното му състояние и други дейности, необходими за активното му социално включване.

(3) Заявленията за ползване на социалната услуга „Асистент за независим живот” за следващата календарна година се приемат от 01 септември до 31 октомври на предходната година и се разглеждат от Комисията по чл. 15 не по-малко от веднъж в месеца.

(4) Съпровождащите заявленията документи, които са подавани от кандидата в същата или предходни години и чийто срок на валидност не е изтекъл, не се подават отново. Вместо тях кандидатът попълва декларация в свободен текст, че не е налице промяна в документите и обстоятелствата за ползване на социалната услуга.
(5) При промяна на обстоятелствата, удостоверени с документ, ползвателят на социалната услуга „Асистент за независим живот" внася заявление за изготвяне на нова „Самооценка на потребностите“.

§6. Досегашният текст на чл. 6:

Чл. 6. (1) Индивидуалната оценка на необходимия брой часове се извършва съгласно „Измерител на потребностите" (Приложение № 6) в социален доклад по образец - Приложение № 1, изготвен от специалист от Бюрото за социални услуги по местоживеене, с негово или на законния му представител участие. Лимитът за ползване на социалната услуга „Асистент за независим живот" е до 300 часа месечно.

(2) Социалният доклад по ал.1 с документите по чл. 5, ал. 2 се представя за разглеждане от Комисията по чл. 15. Решението на комисията за предоставяне на услугата, задължително съдържа видовете услуги, броя часове месечно и часовата ставка за заплащане на асистента.

(3) Ползвателят на социалната услуга „Асистент за независим живот" може да се откаже от ползването й с писмено заявление до доставчика на услугата.

придобива следната редакция:

Чл. 6. (1) „Самооценка на потребностите на кандидата за ползвател“ (Приложение № 1) се измерва в точки и се изготвя от кандидата или законния му представител с участието на двама служители от Бюрото за социални услуги по местоживеене и въз основа на представените документи.

(2) „Самооценка на потребностите на кандидата за ползвател“ (Приложение № 1), заедно с документите по чл. 5, ал. 2, се представят за разглеждане от Комисията по чл. 15. Решението на Комисията за разрешение или отказ за предоставяне на услугата се вписва в Решение относно ползването на социалната услуга по НПСУАНЖ (Приложение № 6). Решението на Комисията относно часовете за ползване на услугата се вписва в Карта за определяне на необходимите часове за предоставяне на социалната услуга по НПСУАНЖ (Приложение № 6а), като се взема предвид индивидуалната „Самооценка на потребностите на кандидата за ползвател“. Лимитът за ползване на социалната услуга „Асистент за независим живот" е до 300 часа месечно.

(3) Кандидат-ползвателите се включват в социалната услуга при класиране, извършено съгласно чл. 17, за което невключените се уведомяват писмено с изпращане на индивидуалното Приложение № 6, а включените – с индивидуалните Приложения № 6 и № 6а, като списъците се публикуват в интернет сайта на Столична община и в Бюрата за социални услуги не по-късно от 10 дни преди началото на ползване на услугата.

(4) Решенията на Комисията по чл. 15 могат да бъдат обжалвани чрез нея пред кмета на Столична община, който ги потвърждава или отхвърля и връща за преразглеждане от Комисията.

(5) Ползвателят на социалната услуга „Асистент за независим живот" може да се откаже от ползването й с писмено заявление до доставчика на услугата.

§7. След края на досегашния текст на чл. 9, ал. 2: 

(2) Кандидатът, отговарящ на изискванията по чл. 8 подава посочените документи след одобрение на ползвателя.

се създава ново изречение:

„Съпровождащите заявленията документи, които са подавани от кандидата в същата или предходни години и чийто срок на валидност не е изтекъл, не се подават отново. Вместо тях кандидатът за асистент попълва декларация в свободен текст, че не е налице промяна в документите и обстоятелствата.

§8. Досегашните текстове на чл.  15, ал. 1 и 2: 

Чл. 15. (1) Кметът на Столична община назначава комисия за разглеждане на документите по чл. 5 и чл. 9 и за контрол.

(2) Комисията се състои от 5 члена, експерти от Столична община, включително специалист, квалифициран за работа с деца.

придобиват следната редакция:

Чл. 15. (1) Кметът на Столична община назначава комисия за разглеждане на документите по чл. 5, чл. 9 и чл. 17 и за контрол.

(2) Комисията се състои от общински съветници, представители на Обществения съвет за социална политика към Столична община и експерти от Столична община, включително лекар, специалист, квалифициран за работа с деца и юрист.

§9. Досегашният текст на чл.  17: 

Чл. 17. Финансови средства за услугата „Асистент за независим живот" се осигуряват от бюджета на Столична община с решение на Столичен общински съвет. Услугата се предоставя до изчерпване на предварително определените за това средства, като ползвателите на услугата се определят на база на поредността на подадените за съответната година заявления.

става ал. 1 и  придобива следната редакция:

Чл. 17. (1) Финансови средства за услугата „Асистент за независим живот" се осигуряват от бюджета на Столична община с решение на Столичния общински съвет. Услугата се предоставя до изчерпване на предварително определените за това средства на лицата, получили сумарно най-много точки. Класирането става в низходящ ред, съгласно „Самооценката на потребностите на кандидата за ползвател“, извършена въз основа на представените в срока по чл. 5, ал. 3 документи. Класираните, но невключени като ползватели поради изчерпване на определените средства лица, се вписват в листа на чакащите.

§10. В чл.  17 се създава нови ал. 2 и 3: 

(2) При промяна на обстоятелствата, удостоверени с документ, невключените кандидат-ползватели внасят заявление за нова „Самооценка на потребностите на кандидата за ползвател“, съгласно която се извършва прекласиране в листата на чакащите.

(3) При наличие на финансов ресурс към края на първото полугодие на съответната година е възможен допълнителен прием за предоставяне на услугата в рамките на календарната година. Допълнително включените ползватели ще са следващите лица от класираните в листата на чакащите, актуална към момента.

§11. Досегашният текст на чл.  23, ал. 3: 

(3) Когато се установи, че ползвател на услугата „Асистент за независим живот", е предоставил неверни данни в заявлението си или в отчетните таблици, същият губи правото си да ползва услугата за срок от две години.

придобива следната редакция:

(3) Когато се установи, че ползвател на услугата „Асистент за независим живот" е съставил или използвал документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ, или не е подал документ при промяна на обстоятелствата, същият губи правото си да ползва услугата за срок от две години.

§12. Досегашните текстове на Допълнителните разпоредби:

§1. По смисъла на тази Наредба:

Асистент за независим живот е физическо лице, избрано и наето от човек с трайни увреждания, за да го подпомага при поддържане на лична хигиена и хигиена на обитаваното жилище, пазаруване, приготвяне на храна, пране, други комунално-битови дейности, както и дейности извън дома, в това число и на работното място.

Ползвател на асистент за независим живот е лице с трайни увреждания и затруднения в ежедневното обслужване, което ползва услугата „Асистент за независим живот" с цел съдействие при осъществяване на желаните от него ежедневни дейности, които той/тя не може да извърши сам.

Затруднения в ежедневното обслужване са ограничения или невъзможност човекът самостоятелно да стане от леглото си, да се придвижва в жилището си, да поддържа личната си хигиена и домакинството, да излиза от дома си, да посещава здравни, образователни и административни институции, да изпълнява служебни задължения, да поддържа социални контакти.

Оценка на потребностите - Дейност, която извършва самият човек с увреждане с цел определяне на необходимия брой часове на месец от асистент за независим живот. В случай, че потребителят на услугата е дете, тази дейност се извършва от детето самостоятелно или с помощта на законния представител. За по-точната оценка на дейностите и времето, което изисква тяхното изпълнение, в продължение на две седмици човекът с увреждане извършва самонаблюдение над своите ежедневни занимания.

Лична хигиена – Включени в таблицата за оценка на потребностите, който обхваща всички лични нужди на човека с увреждане, включващи: обличане, къпане, тоалет и др.

Домашни нужди – Включени в таблицата за оценка на потребностите, който обхваща всички дейности по грижата за дома и храната на човека с увреждане, включващи: оправяне на леглото, миене на съдове, пране, пазаруване, приготвяне и сервиране на храна, почистване на дома и др.

Социални нужди - Включени в таблицата за оценка на потребностите, който обхваща дейности, свързани със социалната активност на човека с увреждане, включващи: помощ при слизане и качване по стълби, съдействие на работното място, съдействие на учебното място, административна помощ /при заплащане на сметки, данъци и др./, ходене на кино и театър и др.

придобиват следната редакция:

§1. По смисъла на тази Наредба:

Активното социално включване е процес, който дава възможност и ресурси на лица, изложени на риск от социално изключване, за пълноценно участие в икономическия, образователния, социалния и културния живот. То подпомага лицата да имат по-голямо участие във вземането на решения, които засягат техния живот.

Ползвател на услугата „Асистент за независим живот“ е човек с трайни увреждания и затруднения в ежедневното обслужване, социалната активност и други дейности, които не може да извърши сам и ползва услугата за активно социално включване.

Асистент за независим живот е физическо лице, избрано от човек с трайни увреждания и наето по настоящата наредба, за да го подпомага при компенсиране на дефицита в ежедневното обслужване, социалната активност и другите дейности, необходими за активното му социално включване.

Ежедневното обслужване на ползвателя включва неговата двигателна активност, степента на самообслужване (хранене, прием на течности и приготвяне на храна; поддържане на личната хигиена; поддържане на хигиената в жилищните помещения; прием на лекарства, лечебни манипулации, посещения при лекар, лечебни процедури-хемодиализа, химиотерапия и др., настаняване в болница), използваните помощни технически средства, комуникацията (виждане, чуване, говорене), психо-емоционалното състояние (адекватност, ориентация, разбиране).

Социалната активност на ползвателя включва неговата трудова дейност по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения (граждански договори, свободни професии, еднолични търговци и др.), учебната дейност за придобиване на степен на образование и посещаване на детско заведение.

Други дейности, необходими за активното социално включване на ползвателя, могат да бъдат дейности, насочени към подобряване здравословното състояние, психо-емоционалното състояние, курсове за повишаване на квалификацията или усъвършенстване, заниманията в дома и извън него (участия в конкурси, състезания, хорове, изложби, спортни прояви и др.), интересите и развлеченията и сходни им дейности.

Самооценка на потребностите - дейност, която се извършва от кандидат-ползвателя или законния му представител с участието на двама служители от Бюрото за социални услуги по местоживеене с цел измерване на потребностите в точки. 

§13. Досегашните Приложения № 1 и № 6 се изменят и се създават нови Приложения № 6а и № 10 съгласно приложените текстове. 

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на __________ 201__ г., Протокол № ______ от _______ 201__ г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

       Председател на Столичния общински съвет:
                                                                            /Андрей Иванов/

Юрист от Администрацията на СО:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

          СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

            София , бул. „Княгиня Мария Луиза ” № 88 ет. 5, тел: 8035900

           

БСУ"            .........................." РАЙОН"..................................

САМООЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ

НА КАНДИДАТА ЗА ПОЛЗВАТЕЛ

По заявление с вх. №. ............................................................................

На............................................................................................................................................................... ЕГН........................., лична карта №.........................., изд. на..............от .............................................

Адрес гр. (с.):....................................Община: ..........................

Ул.№ (ж.к.) .................................... бл.......... вх.. ...... ет. ....... ап. ....... тел.: .....................................

Законен представител /попечител/ настойник
Име .......................................................
ЕГН........................., лична карта №.........................., изд. на..............от ............................................

І. ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ /ОПИСАНИЕ НА ЕР НА ТЕЛК, НЕЛК, ДЕЛК/:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

ІІ. СЕМЕЙНА СРЕДА

Живея:

¨ сам/а    ¨ със съпруг /а    ¨ с лице с увреждане    ¨ с непълнолетни деца   ¨ с родственици  ¨ с приемни родители 

Бележки на служителите от БСУ:..................................................

                                 

           ІІІ. ФИЗИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

1. Двигателна активност:

¨ Мога да се движа сам/а (1 т.)

¨ Частично мога да се движа сам/а  (2 т.)

¨ Не мога да се движа сам/а (3 т.)

Бележки на служителите от БСУ:..................................................

2. Степен на самообслужване:

·        Хранене, прием на течности

¨ Мога да се храня и приемам течности сам/а (1 т.)

¨ Изпитвам затруднения да се храня и приемам течности сам/а  (2 т.)

¨ Не мога да се храня сам/а (3 т.)

Бележки на служителите от БСУ:................................................

·        Приготвяне на храна

¨ Мога да приготвям храна сам/а (1 т.)

¨ Частично мога да приготвям храна сам/а  (2 т.)

¨ Не мога да приготвям храна сам/а (3 т.)

Бележки на служителите от БСУ:..................................................

·        Снабдяване с необходи с необходимите стоки

¨ Мога да се снабдявам с необходимите стоки сам/а (1 т.)

¨ Частично мога да се снабдявам с необходимите стоки сам/а (2 т.)

¨ Не мога да се да се снабдявам с необходимите стоки сам/а (3 т.)

Бележки на служителите от БСУ:.................................................

·        Поддържане на личната хигиена

¨ Мога да поддържам личната си хигиена сам/а (1 т.)

¨ Частично мога да поддържам личната си хигиена сам/а (2 т.)

¨ Не мога да поддържам личната си хигиена сам/а (3 т.)

Бележки на служителите от БСУ:................................................

·        Поддържане на хигиената в жилищните помещения

¨ Мога да поддържам хигиената в жилищните си помещения сам/а (1 т.)

¨ Частично мога да поддържам хигиената в жилищните си помещения сам/а (2 т.)

¨ Не мога да поддържам хигиената в жилищните си помещения сам/а (3 т.)

Бележки на служителите от БСУ:.................................................

·        Прием на лекарства, лечебни манипулации

¨ Мога да приемам лекарства или извършвам лечебни манипулации сам/а  (1 т.)

¨ Изпитвам затруднения да приемам лекарства или извършвам лечебни манипулации сам/а  (2 т.)

¨ Не мога да приемам лекарства или извършвам лечебни манипулации сам/а  (3 т.)

Бележки на служителите от БСУ:..................................................

                   

·        Посещения при лекар, лечебни процедури (хемодиализа, химиотерапия и др.), настаняване в болница

¨ Мога да посещавам лекар, лечебни процедури, болница сам/а (1 т.)

¨ Изпитвам затруднения да посещавам лекар, лечебни процедури, болница сам/а (2 т.)

¨ Не мога да посещавам лекар, лечебни процедури, болница сам/а (3 т.)

Бележки на служителите от БСУ:................................................

3. Помощни технически средства:

¨ не ползвам (0 т.)             ¨ ползвам (5 т.)                     

Какви:............................................................................

Бележки на служителите от БСУ:................................................

ІV. ПСИХО-ЕМОЦИОНАЛНО И СЕНЗИТИВНО СЪСТОЯНИЕ

1. Комуникация :     

·        Виждане

¨ Виждам (1 т.)

¨ Частично виждам  (2 т.)

¨ Не виждам /незрящ съм/ (3 т.)

Бележки на служителите от БСУ:..................................................

·        Чуване

¨ Чувам (1 т.)

¨ Имам намален слух  (2 т.)

¨ Не чувам /глух съм/ (3 т.)

Бележки на служителите от БСУ:........................................................

·        Говорене

¨ Говоря (1 т.)

¨ Изпитвам затрудениня да говоря  (2 т.)

¨ Не говоря (3 т.)

Бележки на служителите от БСУ:.................................................

                

2. Психо-емоционално състояние :

·        Адекватност

¨ Адекватност (1 т.)

¨ Частична неадекватност  (2 т.)

¨ Неадекватност (3 т.)

Бележки на служителите от БСУ:......................................................................................................

·        Ориентация

¨ Ориентирам се (1 т.)

¨ Изпитвам затруднения  (2 т.)

¨ Не се ориентирам (3 т.)

Бележки на служителите от БСУ:...................................................

·        Разбиране

¨ Разбирам (1 т.)

¨ Изпитва затруднения  (2 т.)

¨ Не разбира (3 т.)

Бележки на служителите от БСУ:................................................

              

V. СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ:

1. Трудова дейност:

    ¨ Работя (50 т.):  

Къде: .....................................................................................     

¨ Имам сключен:

¨ Трудов договор (служебно правоотношение) - .................часа/ месечно;

¨ Граждански договор - .................часа/ месечно;

¨ Свободна професия - .................часа/ месечно;

¨ ................................................. - .................часа/ месечно.

     ¨ Не работя (0 т.) .

Бележки на служителите от БСУ:.................................................

2. Учебна дейност:

¨ Посещавам учебно заведение (50 т.):

¨ Редовна или вечерна форма на обучение;

¨ Задочна форма на обучение;

¨ Индивидуална форма на обучение;

¨ Дистанционна форма на обучение.

¨ Посещавам детско заведение (50 т.).

¨ Не посещавам учебно или детско заведение (0 т.).

Бележки на служителите от БСУ:..................................................

VІ. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ:

¨ Дейности, насочени към подобряване здравословното състояние (10 т.)

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Източник на информация.......................................................................................................................

                                                     /представен документ/

Бележки на служителите от БСУ:..................................................

¨ Дейности, насочени към подобряване на психо-емоционалното състояние (5 т.)

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Източник на информация......................................................................................................................

                                                   /представен документ/

Бележки на служителите от БСУ:...................................................

¨Други дейности /уточнени: курсове за повишаване на квалификацията или усъвършенстване, занимания в дома и извън него (участия в конкурси, състезания, хорове, изложби, спортни прояви и сходни им дейности /(до 10 т.).................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Източник на информация...........................................................

/представен документ – ако е приложимо/

Бележки на служителите от БСУ:..................................................

VІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ САМООЦЕНКАТА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ:

Количествено отражение на самооценката на потребностите в точки:

Физическо, психо-емоционално и сензитивно състояние:...................точки.

                                                                                                      /ІІІ и ІV/

Социална активност и други дейности....................................точки.                    

                                                                                  /V и VІ/

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ: ........................

Мотиви:...................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Извършил самооценката:...................................................................................................................  

/ име и подпис/

Дата: .............................

                                      

Бележки на служителите от БСУ:................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Служители от БСУ: 1..........................................................................................                                                  

/име и подпис/

2........................................................................................... 

/име и подпис/

Дата: ...............................

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ПО НПСУАНЖ

1. Комисията за разглеждане на подадените документи за ползване на социалната услуга „Асистент за независим живот”, назначена със Заповед № ......................./........................ г. на кмета на Столична община на основание.......................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

 

РЕШИ:

 

............................................................................................................................................................................

отговаря/не отговаря на условията, посочени в чл............. от НПСУАНЖ, поради което му ………….......................................... ползването на социалната услуга „Асистент за независим живот”

/разрешава или отказва/

Мотиви: .............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

2. Въз основа на Класиране на кандидатите, извършено на ................................................................., Комисията Ви уведомява, че ........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

/СЕ ВКЛЮЧВА /НЕ СЕ ВКЛЮЧВА/  в социалната услуга, считано от.............................................

Решението може да бъде обжалвано чрез Комисията по чл. 15 от НПСУАНЖ пред кмета на Столична община в 14-дневен срок от съобщаването му.

Председател на комисията ...........................................................................................................

                                                   /име, подпис/

Дата:  .........................

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6А

КАРТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ПО НПСУАНЖ

Вземайки предвид индивидуалната „Самооценка на потребностите на кандидата за ползвател” – Приложение № 1 към НПСУАНЖ, Комисията за разглеждане на подадените документи за ползване на социалната услуга „Асистент за независим живот”, назначена със Заповед № ......................./........................ г. на кмета на Столична община на основание .............................................................

..............................................................................................................................................................................

РЕШИ:

определя на .............................................................................

следния брой часове месечно:

 

ЕЖЕДНЕВНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

 

БРОЙ ЧАСОВЕ

 

1.      Помощ при хранене, прием на течности
М
оже да се храни и приема течности сам/а  0 часа
Ч
астично може да се храни и приема течности сам/а  -до 20 часа
Н
е може да се храни и приема течности сам/а  - до 25 часа

 

2. Помощ при приготвяне на храна
Може да 
приготвя храна сам/а  - 0 часа

Частично може да приготвя храна сам/а  - до 15 часа

Не може да приготвя храна сам/а  - до  20 часа

 

3. Помощ при пазаруване – снабдяване с необходимите стоки

Може да се снабдява с необходимите стоки сам/а  - 0 часа

Частично може да се снабдява с необходимите стоки сам/а - до 15 часа

Не може да се снабдява с необходимите стоки сам/а  - до 20 часа

 

4. Помощ при поддържане на личната хигиена

Може да поддържа личната хигиена сам/а - 0 часа

Частично може да поддържа личната хигиена сам/а - до 30 часа

Не може да поддържа личната хигиена сам/а - до 40 часа

 

5. Помощ при поддържане на хигиената в обитаваните жилищни помещения

Може да поддържа хигиената в жилищните помещения сам/а -                                0 часа 

Частично може да поддържа хигиената в жилищните помещения сам/а -           до  7 часа

Не може да поддържа хигиената в жилищните помещения сам/а -                      до 10 часа

 

6. Помощ при прием на лекарства, лечебни манипулации

Може да приема лекарства или извършва лечебни манипулации сам/а –                   0 часа

Частично може да приема лекарства или извършва лечебни манипулации сам/а-до 7 часа

Не може да приема лекарства или извършва лечебни манипулации сам/а -        до 10 часа

 

7. Помощ за посещения при лекар, лечебни процедури (хемодиализа, химиотерапия и др.), настаняване в болница

Може да посещава лекар, лечебни процедури, болница сам/а  -                                 0 часа

Частично може да посещава лекар, лечебни процедури, болница сам/а -           до 20 часа

Не може да посещава лекар, лечебни процедури, болница сам/а  -                      до 25 часа

 

 

СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

 

 

БРОЙ ЧАСОВЕ

 

1. Придружаване до работното място и обратно и съдействие при упражняване на трудовата дейност -                                                                                                                                  до 50 часа

 

2. Придружаване до  учебното заведение и обратно и съдействие в учебния процес:

- редовна и вечерна форма на обучение     -                                                                  50 часа

- задочна форма на обучение    -                                                                                     30 часа

- индивидуална форма на обучение -                                                                             20 часа

- дистанционна форма на обучение  -                                                                            20 часа

- детско заведение -                                                                                                                  50 часа

 

3.Други дейности за подобряване на :

 - здравословното състояние             -                                                                        до 20 часа

 - психо-емоционалното състояние  -                                                                        до 10 часа                          

 - други /уточнени/                         -                                                                            до 20 часа

 

 

     

ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ:

 

Решението може да бъде обжалвано чрез Комисията по чл. 15 от НПСУАНЖ пред кмета на Столична община в 14-дневен срок от съобщаването му.

Председател на комисията ...........................................................................................................

                                                   /име, подпис/

Дата:  .........................

 

 

Приложение № 10

..........................................................................................................................................................

/наименование на организацията/

..........................................................................................................................................................

/седалище, адрес, ЕИК/

..........................................................................................................................................................

/телефон, e-mail/

_______________________________________________________________________________

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Лицето  ...............................................................................................................................................................................................................,

/имена /

лична карта №:...... ............................, изд. на:................................., от..........адрес: гр............................, жк......... .........................................................................., ул .................................................. ........................................, бл........., вх............, ет...........ап..........работи в .................................................., считано от ............................
като .................
/длъжност/
по....................................................
/трудово, служебно правоотношение, граждански договор, др./
по..................................................................................
/срочно правоотношение за срок до...., безсрочно правоотношение/
на......................................................................
/пълно, непълно - ...... часа работно време, от.... до...../

Настоящата служебна бележка да послужи пред Столична община.

Дата:....................
                                              .........
/имена, длъжност, подпис, печат/

 

< < обратно към страница "Новини"
нагоре