нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 13.07.2011 Доклад и проект за решение от членовете на ПК по местно самоуправление и нормативна уредба към СОС относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Регистрационен индекс и дата:
93-00-163 от 14.04.2011

До Столичен общински съвет

ДОКЛАД
Относно: "Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от столична община"

от членовете на Постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба към Столичен общински съвет

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община не е предвидена възможност за запазване на вече установен ред за определяне на такса за битови отпадъци в случаите, когато се сменя собственика на нежилищен имот на предприятие, в резултат на сделка, реализирана след изтичане на срока по чл. 23 и чл. 24 от наредбата - 30 ноември на предходната година.

В такива случаи новият собственик на имота не може да упражни правото си за определяне на таксата според количеството на битовите отпадъци съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им и честотата на сметоизвозване или чрез пряко договаряне, дори когато предходният собственик е упражнил това право и за имота, предмет на сделката, вече е създаден ред за определяне на такса за битови отпадъци през текущата година.

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 8 от ЗНА, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от ЗМДТ, предлагаме Столичният общински съвет да вземе приложеното към доклада решение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от столична община. Предлаганото от нас изменение и допълнение на наредбата не изменя годишния план за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Столична община.

Вносители:
Искра Иванова Ангелова
Владимир Янакиев Кисьов
Христофор Ефтимов Христов
Живко Динев Дервенов
Ангел Чавдаров Джамбазки
Анета Матева Георгиева
Людмил Леонид Йорданов
Вили Младенов Лилков
Таня Найденова Митова

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ №
на Столичния общински съвет
от 2011 година

ЗА: "Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община"

На основание чл. 8 от ЗНА, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от ЗМДТ

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от столична община.

2. Възлага на кмета на Столична община прилагането и контрола по изпълнението на наредбата.

Настоящото решение е прието на _________ заседание на Столичния общински съвет, проведено на .....2011 г.,   Протокол   _________ от ..........2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

                                                   Председател на СОС:
                                                                                 Андрей Иванов

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от столична община

§ 1. В член 25 се създава нова алинея 3 със следния текст: "(3) За нежилищни имоти на предприятията по чл. 21, ал. 1, придобити през текущата година или след 30 ноември на предходната година, за които предходният собственик е упражнил правата си за определяне на такса за битови отпадъци по чл. 23 и чл. 24, новият собственик има право да поиска да се запази установения ред за определяне на таксата, който се е прилагал за тези имоти през текущата година, в случаите, когато не се променя предназначението на имота. Новият собственик на имота упражнява това си право чрез подаване на декларация (заявление) до кмета на Столична община, чрез дирекция "Регулиране на търговската дейност", в седемдневен срок от декларирането на имота съгласно чл. 14 от Закона за местните данъци и такси."

§ 2. В Преходни и Заключителни разпоредби се създава нов параграф:
"§11. Собствениците на недвижим нежилищен имот по 21, ал. 1, които са придобили имота в периода след 30 ноември 2010 г. до влизане в сила на чл. 25, ал. 3 от настоящата Наредба, упражняват правата си по чл. 23 и чл. 24 от Наредбата, чрез подаване на декларацията (заявлението) по изречение второ от чл. 25, ал. 3 в 30-дневен срок от влизането в сила на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от столична община, приета с Решение №............... от............. на СОС."

 

< < обратно към страница "Новини"
нагоре