нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 21.07.2011 Доклад и проект за решение от Лорита Радева, Орлин Иванов и Елен Герджиков - общ. съветници, относно приемане на Наредба за изм. и допълн. на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на СО

Регистрационен индекс и дата:
15-00-466 от 21.07.2011

ДО
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от
Лорита Радева, Орлин Иванов и Елен Герджиков - общински съветници

Относно: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община

Уважаеми колеги общински съветници,

В съвременната визия за градска мобилност велосипедът се разглежда като част от интегрирания градски транспорт. Създаването на повече възможности и удобства за комбиниране на обществения транспорт с велосипед би убедило повече хора да оставят автомобилите си.

С този доклад предлагаме да се даде възможност за въвеждане на нова услуга-превозване на велосипеди с метрото, която ще покаже положителното отношение на общината към велосипедистите, като основните причини за това са:

• Безопасността на велосипедистите по маршрута на линиите на метрото-най-големите квартали на София - Люлин и Младост са свързани с центъра на града с големи и натоварена пътни артерии, но без безопасен маршрут за велосипедисти;

 Повишаване безопасността на велосипедистите в късните часове на деня, като част от велосипедистите се прибират с метрото, вместо по тъмните и опасни улици и паркове;

 Улесняване на придвижването при временно неблагоприятни атмосферни условия;

 Спестяване на време и облекчаване на трафика.

В заключение Ви обръщаме внимание, че комбинирането на метро с велосипед е една добра практика, ползваща се в много страни за бърз и лесен достъп на хората до по-отдалечените части на града.

Във връзка с постъпило в Столичния общински съвет предложение вх. № 1500-466/21.07.2011г. от Сдружение „Велоеволюция" и на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, предлагаме на Столичен общински съвет да приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община.

Вносители:
Лорита Радева - общински съветник
Орлин Иванов - общински съветник
Елен Герджиков - общински съветник

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ  
на Столичния общински съвет
от___________ 2011 година

ЗА: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община , като създава нова ал.З в чл.9 на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, със следното съдържание:

„чл. 9, ал. З. Пътник с редовен превозен документ г.ма право да превозва по линиите на метрото велосипед, при следните усло! ля:

в делнични дни - след 21 часа;

- в почивни и/или празнични дни - целодневно;

- велосипедът следва да е във вид, който да не замърсява превозното средство;

- след закупуване на отделен билет за велосипеда от билетен автомат на входовете на метрото или от касиер в билетна каса на „Метрополитен" ЕАД."

Създава нова т. 6 в чл. 12 със следното съдържание:

„чл. 12, т. 6 При превозване на велосипед при условията на чл.9, ал.З, пътниците са длъжни да се качват и слизат от последния вагон на метровлаковете."

II.  Възлага на изпълнителния директор на „Метрополитен" ЕАД
организацията и контрола по изпълнение на т. I. от настоящото решение.

III.  Настоящото решение влиза в сила след изтичане на срока по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на___________ 2011 г., Протокол №________ от________ 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.


        Председател на Столичния общински съвет:
                                                                             /Андрей Иванов/

< < обратно към страница "Новини"
нагоре