нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 24.11.2011 Уведомление относно:План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2012г.и Размер на такса битови отпадъци за 2011г.

Уведомяваме ви, че в Столичния общински съвет е внесен за разглеждане доклад № 93-00-415/24.11.2011 г. относно: План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2012 г. и Размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2012 г., с вносители г-жа Мария Бояджийска и г-н Дончо Барбалов – зам.-кметове на Столична община. Цялата преписка, съдържаща се в доклада ведно със съображенията за приемане на проекта за решение е достъпна  за заинтересованите лица на адрес www. sofiacouncil.bg.

 Заинтересованите лица могат да:
1. подадат писмени предложения и възражения на вниманието на постоянните комисии в Столичен общински съвет;

 2. присъстват на заседанията на постоянните комисии на СОС при разглеждането на проекта за решение по визирания доклад.

1. Д О К Л А Д от Мария Бояджийска, зам.-кмет на Столична община и Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столична община

2. Приложения №№ 1, 2, 3, А и Б

 

< < обратно към страница "Новини"
нагоре