нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 22.11.2011 Вътрешни правила за работата на постоянната комисия по обществен ред и сигурност

Вътрешни правила за работата на постоянната комисия по обществен ред и сигурност

Чл. 1. Тези правила определят организацията и функционирането на Постоянната комисия съгласно Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет.

Чл. 2. Комисията се състои от девет общински съветници. Ръководи се от председател и двама заместник-председатели. Представлява се от председател, а в негово отсъствие - от заместник-председател на комисията.

Чл. 3. Комисията изготвя шестмесечна работна програма, която се представя на председателя на СОС.

Чл. 4. Заседанията на комисията се провеждат всеки втори и четвърти вторник от 12.30 ч. във ІІ-ра зала. Ако се наложи и пред сесия, когато има разпределени доклади, включени в дневния ред. Заседанията са редовни, ако на тях присъстват повече от половината й членове. Ако до 15 минути след обявеното време за започване кворумът не е налице, комисията може да заседава и при условията на падащ кворум. При провеждане на заседание членовете на комисията се подписват в присъствен лист. Извънредно заседание се свиква при необходимост от нейния председател, при искане най- малко от 1/3 от членовете й, или от председателя на СОС.
На заседанията на комисията се водят протоколи, които се подписват от водещия протокола /експерта към комисията/, председателя и зам.-председателите на комисията.

Чл. 5. Заседанията на комисията са открити. Присъстващите граждани и журналисти се вписват в отделен списък, който се прилага към материалите от работата на комисията. Те могат да изразяват мнения и становища по отделни въпроси само след решение на комисията.

Чл. 6. Заседанията на комисията могат да бъдат закрити по решение на две трети от присъстващите членове, когато се разглеждат въпроси, изискващи поверителност.

Чл. 7. Дневният ред на заседанието на комисията се определя от председателя, съобразно постъпване на материалите, не по-късно от 3 работни дни преди заседанието и се публикува на електронната страница на СОС /в петък /.
Дневният ред и материалите за извънредни заседания се предоставят преди започване на заседанието.

Чл. 8. Комисията не е задължена да разглежда въпроси, включени в дневния ред, ако вносителят или упълномощено от него лици не присъства на заседанието.

Чл. 9. Постоянната комисия представя на председателя доклад за своята дейност веднъж на шест месеца.

Чл. 10. Дейността на комисията се подпомага от експертни сътрудници, които присъстват на заседанията на комисията.

Настоящите правила са приети от постоянната комисия на 22.11.2011 г.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре