нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 07.02.2012 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 458 по Протокол № 17 от 24.07.2008, влиза в сила от 01.09.2008; изм. и доп. с Решение № 675 по Протокол № 24 от 13.11.2008; изм. и доп. с Решение № 176 по Протокол № 36 от 26.03.2009; изм. и доп. с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009; изм. и доп. с Решение № 767 по Протокол № 54 от 17.12.2009, влиза в сила от 01.01.2010; изм. и доп. с Решение № 508 по Протокол № 95 от 28.07.2011, влиза в сила след изтичане на срока по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

            §1. Досегашният текст на чл. 1:

С настоящата Наредба се определят цените и условията, при които транспортните оператори за масов градски транспорт (МГТ) на територията на Столична община (СО) извършват превоз на пътници с трамваен, тролейбусен, автобусен транспорт и метрополитен.

            придобива следната редакция:

С настоящата Наредба се определят цените и условията, при които транспортните оператори за обществен транспорт на територията на Столична община (СО) извършват превоз на пътници с трамваен, тролейбусен, автобусен транспорт и метрополитен, както и цените за ползване на специализираните паркинги на метростанциите.

            §2. Досегашният текст на чл. 5, ал.1:

(1)Превоз на пътници с МГТ се извършва срещу редовен превозен документ, по установен образец, посочен в Приложение 1, с изключение на деца до 7 навършени години.

            придобива следната редакция:

(1)Превоз на пътници с МГТ се извършва срещу редовен превозен документ, по установен образец, посочен в Приложение 1.

            §3. Чл. 6, ал.1, тире 5 се отменя.

            §4. Досегашният текст на чл. 6, ал.1, тире 6:

- билет с талони за 5 или 10 еднократни пътувания за един пътник, (всеки от тях важи съответно в комплект с талони №№ 5 или 10);

            придобива следната редакция:

- билет с талони за 10 еднократни пътувания за един пътник, (всеки от тях важи в комплект с талон № 10);

            §5. Досегашният текст на чл. 6, ал.1, тире 7:

- електронен билет за 5 или 10 еднократни пътувания на един пътник, зареден в електронната карта (ЕК) - в тролейбусите и трамваите;

            придобива следната редакция:

- електронен билет за 10 еднократни пътувания за един пътник, зареден в електронната карта (ЕК) - в тролейбусите и трамваите;

            §6. Досегашният текст на чл. 6, ал.1, тире 8:

-  електронен билет за 5 или 10 еднократни пътувания, заредени в електронна карта (ЕК) - за метро;

            придобива следната редакция:

-  електронен билет за 10 еднократни пътувания, заредени в електронна карта (ЕК) - за метро;   

            §7. В чл.6, ал.1 се създава ново тире 9:

- билет за еднократно пътуване, издаван от стационарен Билетен автомат;

            §8. В чл.6, ал.1 се създава ново тире 10:

- комбиниран билет за паркиране и пътуване с метро, издаван от автомат на специализираните паркинги на метростанциите;

            §9. Досегашният текст на чл. 6, ал.1, тире 9 става тире 11 и

            придобива следната редакция:

-          билет, продаван от контрольор по редовността на пътниците;

            §10. Досегашният текст на чл. 6, ал.1, тире 10 става тире 12.

            §11.  Чл. 6, ал.2, тире 2 се отменя.

            §12. В чл.6, ал.2 се създава ново тире 7:

-          издаване от стационарен Билетен автомат. Той се валидира в момента на издаване и не е необходимо допълнително валидиране;

            §13. В чл.6, ал.2 се създава ново тире 8:

- издаване от автомат на входовете на паркингите на метростанциите. Той се валидира на валидаторите, разположени на бариерите за вход на метрото.

            Комбинирания билет за паркиране и пътуване с метро може да бъде използван за две пътувания с метро, като всяко от тях е на цена 50% от цената на билет за еднократно пътуване.

            §14.  Досегашният текст на чл. 6, ал.3:

(3)Билетът за таксуване на нередовен пътник се издава и валидира от контрольорите на "Център за градска мобилност" ЕООД.

           

            придобива следната редакция:

(3)Билетът, продаван от контрольор по редовността на пътниците, се издава и валидира от контрольорите на "Център за градска мобилност" ЕООД.

            §15. Досегашният текст на чл. 7, ал.1, тире 1:

- Абонаментни карти - граждански (безименни): на хартиен или електронен носител (електронна карта - ЕК);

            придобива следната редакция:

-          Абонаментни карти по редовна тарифа (персонализирани или неперсонализирани): на хартиен или електронен носител (електронна карта - ЕК);

            §16.  Чл. 7, ал.1, тире 4 се отменя.

            §17. В чл.8 се създава нова алинея 3:

(3) Абонаментните карти от пакета „ученическа/и/ карта/и/ за един месец всички линии, закупена/и/ с 1 месечна абонаментна карта за всички линии персонализирана по редовна тарифа за родител/настойник” задължително се зареждат с един и същи период на валидност.

            §18. Досегашният текст на чл. 8, ал.3:

(3) Цените на билетите и абонаментните карти за превоз на пътници са посочени в Приложение № 2.

            става ал.4 и придобива следната редакция:

(4) Цените на билетите и абонаментните карти за превоз на пътници са посочени в Приложение № 2, а на комбинирания билет за паркиране и пътуване с метро – в Приложение №5 .

            §19. Досегашният текст на чл. 9, ал.1, тире 2:

- талон от Билет с талони за 5 или 10 пътувания, в случай, че пътникът пътува с талон от същия билет.

            придобива следната редакция:

- талон от Билет с талони за 10 пътувания, в случай, че пътникът пътува с талон от същия билет.

            §20. В чл.9 се създава нова алинея 4:

(4) Пътник с редовен превозен документ, собственик на куче – домашен любимец, има право да го превозва с превозните средства на обществения транспорт при следните условия:

-     кучето да е регистрирано, съгласно изискванията на чл.4 от „Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци на територията на Столична община”;

-     собственикът да носи със себе си регистрационните документи на кучето, посочени в чл.11, т.7 от горецитираната наредба;

-     след закупуване и валидиране за кучето – домашен любимец на отделен билет за еднократно пътуване или валидиране на талон от Билет с талони 10 пътувания, в случай, че пътникът пътува с талон от същия билет.

            §21. В чл.9 се създава нова алинея 5:

(5) В обществения транспорт на територията на Столична община пътуват безплатно кучета – водачи на незрящи хора и кучета в обучение като водачи на незрящи хора, както и техния обучител след представяне на ветеринарно медицински паспорт на кучето и карта, удостоверяваща статута му, заверена от Столична община.

            §22. Досегашният текст на чл. 12, т. 5:

5. При констатирано нарушение и отказ за заплащане на билет за таксуване на нередовен пътник или билет за нетаксуван пътник с абонамента карта на електронен носител в тролейбуси и трамваи, да показват на контролните органи лична карта (личен паспорт).

            придобива следната редакция:

5. При констатирано нарушение и отказ за закупуване на билет, продаван от контрольор по редовността на пътниците или билет за нетаксуван пътник с абонаментна карта на електронен носител в тролейбуси и трамваи, да показват на контролните органи лична карта (личен паспорт).

            §23. В чл.12 се създава нова т.7:

7. При пътуване със средствата на обществения транспорт собственикът на куче – домашен любимец е длъжен да го води на къс неразтеглив повод и с намордник, или в транспортен кафез. От намордник при пътуване в обществения транспорт са освободени кучета – водачи на незрящи хора и кучета в обучение като водачи.

            §24. В чл.12 се създава нова т.8:

8. При пътуване със средствата на обществения транспорт собственикът на куче – домашен любимец е длъжен да предоставя при поискване от длъжностните лица - контрольори по редовността на пътниците регистрационните му документи, изброени в чл.11, т.7 от „Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци на територията на Столична община”.

           

            §25. Досегашният текст на чл.13, т.8:

8. Живи животни и птици. Изключение се прави за полицейски кучета и кучета-водачи на слепи граждани, снабдени с намордник и къс повод и знак "червен кръст".

           

            придобива следната редакция:

8. Живи животни и птици. Изключение се прави за полицейски кучета, кучета-водачи на незрящи хора, кучета, обучавани за водачи на незрящи хора, и кучета-домашни любимци.

            §26. Досегашният текст на чл.16, тире 2:

- Електронни билети за 5 или 10 еднократни пътувания в метрото.

            придобива следната редакция:

- Електронни билети за 10 еднократни пътувания в метрото.

            §27. Досегашният текст на чл.17, ал.1:

(1) Граждански електронни карти (ЕК) се издават след попълване на „Заявление за издаване на електронна карта (ЕК) за пътуване с масов градски транспорт в София" по образец и зареждат в бюрата за абонаментни карти на „Център за градска мобилност" ЕООД.

            придобива следната редакция:

(1) Персонализирани електронни карти (ЕК) по редовна тарифа се издават и персонифицират след попълване на „Заявление за издаване на електронна карта (ЕК) за пътуване с обществен транспорт в София" по образец. Регистрационния номер на картата, актуална снимка и трите имена се отпечатват на повърхността на картата. Зареждат в бюрата за абонаментни карти на „Център за градска мобилност" ЕООД.

            §28. Досегашният текст на чл.17, ал.2:

(2)  По искане на лицето, гражданска електронна карта може да бъде издадена и без „Заявление за издаване на електронна карта (ЕК) за пътуване с масов градски транспорт в София". Карта, издадена по този ред, не се блокира и не й се издава дубликат.

            придобива следната редакция:

(2)  По искане на лицето, неперсонализирана електронна карта по редовна тарифа се издава без „Заявление за издаване на електронна карта (ЕК) за пътуване с обществения транспорт в София". Карта, издадена по този ред, не се блокира и не й се издава дубликат.

            §29.  Досегашният текст на чл. 21, ал.1, изречение първо:

(1) Право на пътуване с преференциална именна карта по образец, утвърден от СО на хартиен или електронен носител имат:

            придобива следната редакция:

(1) Право на пътуване с преференциална персонализирана карта по образец, утвърден от СО на електронен носител имат:

            §30. Досегашният текст на чл. 21, ал.1, т.1:

1. Всички хора с увреждания с общи заболявания, получаващи пенсия до навършване на 68 години, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;


           
придобива следната редакция:

1.Всички хора с увреждания с общи заболявания, получаващи пенсия, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;

            §31. Досегашният текст на чл.21, ал.1, т.2:

2. Деца с тежки физически увреждания и/или умствена изостаналост, които имат 50 на сто и над 50 на сто намалени адаптивни възможности, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община.

            придобива следната редакция:

2. Всички хора с увреждания до 18 годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община.

            §32. Досегашният текст на чл.21, ал.1, т.3:

3. Слепите граждани, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;

            придобива следната редакция:

3. Незрящите хора, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;

            §33. В чл.21, ал.1 се създава нова т.8а:

6. Студенти, притежаващи международна студентска идентификационна карта /ISIC/

            §34. Досегашният текст на чл.21, ал.1, т.11:

11. Всички ученици от домовете за отглеждане и възпитаване на деца, лишени от родителски грижи със седалище на територията на СО.

            придобива следната редакция:

11. Всички ученици от специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца и социалните учебно-професионални центрове в структурата на Столична община.

            §35. В чл.21, ал.1 се създава нова т.11а:

11а. Един приемен родител от приемно семейство с постоянен адрес на територията на Столична община.

            §36. В чл.21, ал.1 се създава нова т.14:

14. Лица, наградени със званието "Почетен гражданин на София".

            §37. Чл.21, ал.2 се отменя.

            §38. Досегашният текст на чл.21, ал.3:

(3) Хората с увреждания с трайни увреждания, на които намалената работоспособност е установена след навършване на възрастта за придобиване на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са я навършили в периода на решението на ТЕЛК ( НЕЛК ), ползват правата си по тази Наредба пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок.

            придобива следната редакция:

(3) За целите на настоящата Наредба срокът на експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК) се счита за пожизнен, когато намалената работоспособност е установена след навършване на определената в чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или е навършена в периода на решението на ТЕЛК (НЕЛК).

            §39. Чл.21, ал.6 се отменя.

            §40. Досегашният текст на чл.21а:

Право на пътуване с преференциални безименни абонаментни карти на хартиен или електронен носител имат служителите, работещи по трудово или служебно правоотношение в Столичната и районните общински администрации - в дейност 122 „Общинска администрация" и друга щатна численост: дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие" (администрация), дейност 898 „Други дейности по икономиката" (администрация), дейност 389 „Други дейности по образованието, Център за видеонаблюдение на общинските училища, детски градини и социални домове за деца" (администрация), дейност 759 „Други дейности по културата" /без културните институти и домове/ (администрация), дейност 601 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие" (администрация), дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички" (администрация), дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност" (администрация), дейност 559 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетост" (администрация), дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.социални услуги" (администрация) и дейност 469 „Друга дейности по здравеопазване" (администрация), както и служителите, назначени по ПМС № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, за гореизброените дейности.

            придобива следната редакция:

Право на пътуване с преференциални персонализирани абонаментни карти на електронен носител имат служителите, работещи по трудово или служебно правоотношение в Столичната и районните общински администрации - в дейност 122 „Общинска администрация" и друга щатна численост: дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие" (администрация), дейност 898 „Други дейности по икономиката" (администрация), дейност 389 „Други дейности по образованието, Център за видеонаблюдение на общинските училища, детски градини и социални домове за деца" (администрация), дейност 759 „Други дейности по културата" /без културните институти и домове/ (администрация), дейност 601 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие" (администрация), дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички" (администрация), дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност" (администрация), дейност 559 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетост" (администрация), дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.социални услуги" (администрация) и дейност 469 „Друга дейности по здравеопазване" (администрация), както и служителите, назначени по ПМС № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, за гореизброените дейности.

            §41. Досегашният текст на чл.23, т.3:

3. По чл. 21. ал. 1, т.т. 1, 2, 3, 4:

По списъци, утвърдени от Дирекция "Социални дейности" при СО.

            придобива следната редакция:

3. По чл. 21. ал. 1, т.т. 1, 2, 3, 4:

            по списъци, утвърдени от Дирекция "Социални дейности" при Столична община и лична карта на правоимащия (акт за раждане – за деца до 14г.). 

            Ако към датата на зареждане на превозния документ до изтичане на посочения срок в списъците, утвърдени от Дирекция „Социални дейности” при Столична община, остава период по-малък от един месец, се допуска зареждане за един месец по съответната тарифа за хора с увреждания.

            §42. Досегашният текст на чл.23, т.4:

4. По чл. 21. ал.1:

а) По т. 5 – срещу личен паспорт или лична карта и пенсионно разпореждане (оригинал или нотариално заверено копие) за осигурителен стаж и възраст;

б) По т. 6 – срещу личен паспорт или лична карта;

в) По т. 7 – за календарната година, по списък, утвърден от ръководителя
на ПКСС;

г) По т. 8 – срещу лична карта и студентска книжка със записана съответна
учебна година;

д) По т. 9 – срещу лична карта и ученическа книжка или ученическа лична карта за съответната учебна година;

е) По т. 11 – По списъци от съответните домове за отглеждане и
възпитание     на деца, лишени от родителски грижи, утвърдени от директорите;

ж) По т. 12 по списък на докторантите, заверен от съответния ректорат на висшето училище.

з) По т. 13 – (отм.) по списъци, утвърдени от кмета на Столична община и съответните кметове на райони, и лична карта.

            придобива следната редакция:

4. По чл. 21. ал. 1:

            а) по т. 5 – срещу личен паспорт или лична карта и пенсионно разпореждане (оригинал или нотариално заверено копие) за осигурителен стаж и възраст;

            б) по т. 6 – срещу личен паспорт или лична карта;

            в) по т. 7 – за календарната година, по списък, утвърден от ръководителя
на ПКСС и лична карта;

            г) по т. 8 – срещу лична карта и студентска книжка със записана съответна
учебна година при издаване на карта и при всяко първо зареждане за учебната година, а при всяко следващо зареждане - срещу лична карта;

            д) по т. 8a – срещу международна студентска идентификационна карта /ISIC/;

            е) по т. 9 – срещу лична карта и ученическа книжка или ученическа лична карта за съответната учебна година при издаване на карта и при всяко първо зареждане за учебната година, а при всяко следващо зареждане - срещу лична карта;

            ж) по т. 11 – по списъци от съответните специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца и социални учебно-професионални центрове, утвърдени от директорите им и дирекция „Социални дейности” при Столична община;

            з) по т. 11а – срещу лична карта и служебна бележка, издадена от  дирекция „Социални дейности” при Столична община;

            и) по т. 12 - по списък на докторантите, заверен от съответния ректорат на висшето училище и лична карта.

            й) по т.14 – срещу документ за званието „Почетен гражданин на София” и лична карта.

            к) ученическа/и/ карта/и/ за един месец всички линии, закупена/и/ с 1 месечна карта персонализирана за всички линии по редовна тарифа /за родител,настойник/– срещу Удостоверение за раждане на детето или документ за настойничество и при условията на т. „е”.

            §43. Досегашният текст на чл.27:

Компенсирането на преференциалните пътувания по чл.21, ал.1, т.1, т.2, т.З, т.4, т.7, и чл. 21а се осъществява от бюджета на СО, ежемесечно до цената на съответната месечна гражданска абонаментна карта, въз основа на представена справка за издадени превозни документи от "Център за градска мобилност" ЕООД.

            придобива следната редакция:

Компенсирането на преференциалните пътувания по чл.21, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.7, т.8а, т.11а, т.14 и чл. 21а се осъществява от бюджета на СО, ежемесечно до цената на съответната месечна абонаментна карта по редовна тарифа, въз основа на представена справка за издадени превозни документи от "Център за градска мобилност" ЕООД.

                                 

            §44. Чл.31 се отменя.

            §45. Досегашният текст на чл.33:

Превозни документи, които не съответстват на пътуването (валидностен период или маршрутна линия), преференциална именна карта на друго лице, билет с различна маркировка, талон от билет с талони за 5 или 10 пътувания без да бъде представен талон № 5 или съответно № 10, нетаксувана електронна карта, заредена с електронни билети за 5 или 10 еднократни пътувания на един пътник за тролейбусен и трамваен транспорт, отсъствие на придружаващи документи или документ, нецитиран в настоящата Наредба, се считат за нередовни и притежателят им се санкционира по реда на раздел VIІ от Наредбата.

            придобива следната редакция:

Превозни документи, които не съответстват на пътуването (валидностен период или маршрутна линия), преференциална персонифицирана карта или абонаментна карта персонализирана по редовна тарифа на друго лице, билет с различна маркировка, талон от билет с талони за 10 пътувания без да бъде представен талон № 10, нетаксувана електронна карта, заредена с електронни билети за 10 еднократни пътувания на един пътник за тролейбусен и трамваен транспорт, отсъствие на придружаващи документи или документ, нецитиран в настоящата Наредба, се считат за нередовни и притежателят им се санкционира по реда на раздел VIІ от Наредбата.

            §46. Досегашният текст на чл.35, ал.2:

(2) При констатиран от контролните органи по редовността на пътниците случай на пътуване без редовен превозен документ, пътникът заплаща билет за таксуване на нередовен пътник на стойност десет пъти по-висока от цената на билета за еднократно пътуване. Билетът се перфорира от контролния орган и дава право на пътника да продължи пътуването със същото превозно средство.

            придобива следната редакция:

(2) При констатиран от контролните органи по редовността на пътниците случай на пътуване без редовен превозен документ, пътникът закупува билет, продаван от контрольор по редовността на пътниците на стойност двадесет пъти по-висока от цената на билета за еднократно пътуване. Билетът се валидира от контрольора и дава право на пътника да продължи пътуването си със същото превозно средство.

            §47. Досегашният текст на чл.35, ал.4:

(4) При ползване на нередовен превозен документ по чл. 33 и чл. 34 пътникът заплаща билет за таксуване на нередовен пътник на стойност десет пъти по-висока от цената на билета за еднократно пътуване. Билетът се перфорира от контролния орган и дава право на пътника да продължи пътуването.

            придобива следната редакция:

(4) При ползване на нередовен превозен документ по чл. 33 и чл. 34 пътникът закупува билет, продаван от контрольор по редовността на пътниците на стойност двадесет пъти по-висока от цената на билета за еднократно пътуване. Билетът се валидира от контрольора и дава право на пътника да продължи пътуването си със същото превозно средство.

            §48. Досегашният текст на чл.35, ал.5:

(5) За всяка единица подлежаща на таксуване, но нетаксуван багаж, се заплаща билет за таксуване на нередовен пътник на стойност десет пъти по-висока от цената на билета за еднократно пътуване. Билетът се перфорира от контролния орган и дава право на пътника да продължи пътуването.

           

            придобива следната редакция:

(5) За всяка единица подлежаща на таксуване, но нетаксуван багаж, пътникът закупува билет, продаван от контрольор по редовността на пътниците на стойност двадесет пъти по-висока от цената на билета за еднократно пътуване. Билетът се валидира от контрольора и дава право на пътника да продължи пътуването си със същото превозно средство.

            §49. Досегашният текст на чл.36, ал.1:

(1) При отказ на пътника да заплати билет за таксуване на нередовен пътник или билет за нетаксуван пътник с абонаментна карта на електронен носител, за всяко от тези нарушения, от длъжностното лице по контрола на пътника се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), за което се заставя от длъжностното лице да слезе на първата спирка по маршрута на превозното средство. Нередовният документ на хартиен носител се изземва и се предава в съответните служби на "Център за градска мобилност" ЕООД и "Метрополитен" ЕАД. Нередовният превозен документ на електронен носител се блокира до заплащане на глобата.

            придобива следната редакция:

(1) При отказ на пътника да закупи билет, продаван от контрольор по редовността на пътниците или билет за нетаксуван пътник с абонаментна карта на електронен носител, за всяко от тези нарушения, от длъжностното лице по контрола на пътника се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), за което се заставя от длъжностното лице да слезе на първата спирка по маршрута на превозното средство. Нередовният документ на хартиен носител се изземва и се предава в съответните служби на "Център за градска мобилност" ЕООД и "Метрополитен" ЕАД. Нередовният превозен документ на електронен носител се блокира до заплащане стойността на билет, продаван от контрольор по редовността на пътниците.

            §50. Досегашният текст на чл.39, ал.1:

(1) За неспазване на реда в превозните средства, установен с настоящата Наредба, нарушителите заплащат на контролните органи билет за таксуване на нередовен пътник. Билетът се перфорира от контролния орган.

            придобива следната редакция:

(1) За неспазване на реда в превозните средства, установен с настоящата Наредба, нарушителите закупуват билет, продаван от контрольор по редовността на пътниците на стойност двадесет пъти по-висока от цената на билета за еднократно пътуване. Билетът се валидира от контрольора.

            §51. Чл.43, ал.2 се отменя.

            §52. Чл.45а се отменя:

            §53. Чл.47, ал.4 се отменя.

            §54. Досегашният текст на §1, ал.3 от Заключителните разпоредби:

(3) На лице, закупило / заредило по списък преференциални карти за ученици и/или студенти на стойност над 390,00 лв. се предоставя едномесечна гражданска карта за всички линии с 50% намаление, при спазване изискванията на Наредбата.

            придобива следната редакция:

(3) На фирми, ведомства и лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, сключили договор с „Център за градска мобилност” ЕООД за зареждане на 50 и над 50 персонализирани електронни карти с 10 последователни месечни абонамента по редовна тарифа всяка от тях, „Център за градска мобилност” ЕООД предоставя 2 последователни месечни абонамента за всяка от тях.

            §55. Навсякъде в наредбата думите „гражданска абонаментна карта” и „абонаментна карта гражданска” да се заменят с „абонаментна карта по редовна тарифа”.

            §56. Навсякъде в наредбата думите „възрастни граждани” да се четат „лица”.

§57. Навсякъде в наредбата думите „масов градски транспорт”, „масовия градски транспорт” и „МГТ” да се четат съответно „обществен транспорт” и „обществения  транспорт”.

§58. Параграфи 27 и 28 от настоящата Наредба влизат в сила 30 дни след влизането на Наредбата в сила.

            §59. Приемат се нови Приложение №1 и Приложение №2 към наредбата.         

§60. Създава се ново Приложение №5 към наредбата.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре