нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 07.02.2012 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на СО

                             Проект на Наредба
за изменение и допълнение на Наредба  за организация на движението на територията на СО

§1. В чл.23 след думите «спирков знак,» се добавя думата «спирков»

§2. В чл.28 :

1.    в ал./1/. т. 1 и т.3 след израза „товарни автомобили” се добавя „и строителни машини”.

2. в ал./1/. т. 7 след думата «Движение» се добавят думите «престой и паркиране»

3. в  ал./2/. т. 2. се отменя текста  « ползвани от колективните организации».

4. в ал./3/. т.1  се изменя както следва:

1. за товарни автомобили и строителни машини с допустима максимална маса над 4 тона по ал. 1, т. 1 и над 15 тона по ал. 1, т. 3.

5. в ал./3/. т.2  се изменя както следва:

2. за автобуси, изпълняващи „специализиран” и "случаен" превоз на   пътници с цел туристическо посещение, обслужващи хотели, сватби, абитуриентски тържества и други подобни - в зоната по ал. 1, т. 2.

         6. в ал./3/. т.3,4 и 5  се отменят.

§3. В чл. 30 абревиатурата «ЗАП» се пояснява в скоби: «/Закон за Автомобилните превози/»

§4. В чл. 36 абревиатурата «МТС» се пояснява в скоби: «/Министерство на транспорта и съобщенията/»

§5. В чл. 44 :

1. в ал. /9/ думата «подобни» се заменя с думата «предмети». 

2. в ал. /10/ се премахва  словосъчетанието «Контролът и ». 

§6. Изменя се наименованието на Раздел 2.1., както следва :
„Режим на почасово платено паркиране”

§5. Член  45 се изменя както следва:

Чл. 45, ал. /1/ На улици, булеварди, площади и паркинги – публична общинска собственост, съобразно схеми, за местоположението и обхвата, приети от Столичния общински съвет, със заповед на кмета на Столична община, съгласно предоставените му по закон правомощия,  се въвежда режим за почасово платено паркиране за ППС с допустима максимална маса до 2,5 тона и на микробуси и автобуси с до 12 пътнически места.

ал. /2/ Режимът на почасово платено паркиране е обособен в две зони: ”Синя зона”- валиден в работни дни в часовия диапазон от 08.00 до 20.00 часа, събота в часовия диапазон от 08.00 до 14.00 часа и „Зелена зона”- валиден в работни дни в часовия диапазон от 08.00 до 18.30 часа. Зоните са за самотаксуване от водачите на ППС, при заемане на място в същите и   се различават по граници на обхват и условия за престой и паркиране,  указани в „Приложение № 9 А” – неразделна част от настоящата Наредба.

ал. /3/ Режим на почасово платено паркиране „Зелена зона” може да се въведе извън границите определени в „Приложение № 9 А”, буква „б”, когато е налице някое от следните условия:

-          проблеми с паркирането,

-          проблеми с организация на движението,

-          голям брой нарушения на ЗДвП,

-          предложение от районната администрация, общински съветници, граждани, стопански субекти и др.

ал. /4/ Изменения на списъка на улици, булеварди, площади и паркинги общинска собственост, както и на схемите за  местоположението и обхвата на зоните, на които е въведен режим за почасово платено паркиране, обхвата на зоните, както и продължителността им на действие, се извършват с решение на Столичен общински съвет.

ал. /5/ Цената за 1 час паркиране в зоните за почасово платено паркиране, се определя с решение на Столичния общински съвет.

§7. В  чл. 46 се създава нова ал. 2:          

ал. /2/ Задължителното информационно съдържание на талоните за паркиране в зоните за почасово платено паркиране е указан в „Приложение № 9“– неразделна част от настоящата наредба.

§8. Член 48 се изменя както следва:

Чл. 48. Кметът на Столична община, в случаи на провеждане на заявени по съответен ред мероприятия от частен или обществен характер, може със заповед да закрива временно, частично или цялостно, участъци от зоните за почасово платено паркиране

§9. Член 49 се изменя както следва:

Чл. 49. Началото и края на действие на зоните за паркиране в режим на почасово платено паркиране се сигнализират с пътни знаци и табели, чрез които на водачите на ППС се указват условията за паркиране, като могат да се оборудват с камери за видео наблюдение, апарати за фото заснемане и да се обозначават с пътна маркировка.

§10. В чл. 50:

1. ал./5/ се изменя, както следва:

/5/ Текстът „след 19.30 часа, но не по-късно от 08.30 часа” се заменя със „след 20.00 часа, но не по-късно от 08.00 часа”.

2. ал./6/ се изменя, както следва:

/6/Режимът на паркиране по ал.1 е валиден в работни дни в часовия диапазон от 08.00 до 20.00 часа и от 0.00 часа до 24.00 часа в работни и неработни дни за  организации с непрекъснат    процес на работа.

§11. Наименованието на Раздел 2.3 се изменя както следва:
Режим на локално платено паркиране на ППС на собственици на жилищни имоти попадащи в зоните за почасово платено паркиране”

§12. Създава се нов чл. 50а.:

Чл. 50а. /1/ На улици, булеварди и площади - общинска собственост, с въведен режим на почасово платено паркиране, кметът на Столичната община със заповед въвежда режим на локално платено паркиране на ППС, чийто  собственици притежават обособени жилищни имоти, в които същите собственици живеят  и тези жилищни имоти попадат в зоните за почасово платено паркиране.

/2/  Собственици на ППС и използващите превозни средства по силата на право, различно от правото на собственост, притежаващи обособени жилищни имоти попадащи в зоните за почасово платено паркиране, имат право да паркират притежаваните от тях ППС, в границите на конкретна подзона, от зоните за почасово платено паркиране /в която попада адресът на жилищния имот/, определени  съгласно Приложение № 15А.

/3/  Правото на локално платено паркиране за собственици на жилищни имоти попадащи в зоните за почасово платено паркиране се установява с надлежно издаден винетен стикер, залепен на предното стъкло на превозното средство. Винетният стикер е от вида  указан в текста на Приложение № 14 към настоящата наредба. Същият се издава след заплащане еднократно от лицето - носител на  правото  на  локално платено паркиране на цена на услугата за една година в размер, определен с решение на Столичен общински съвет. Винетният стикер се залепва на видно място в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила по начин, незатрудняващ осъществяването на контрол. Незалепването на винетния стикер по посочения начин води до налагане на санкция по общия ред.

/4/ Правата по предходните алинеи се прилагат за един автомобил на жилище. За всеки следващ автомобил лицата по ал.2 заплащат еднократно, за година, тройния размер на цената  на услугата определен с решението на Столичен общински съвет.

/5/ От посочените права по ал.1 не могат да се ползват собственици и ползватели на гаражи  и клетки за паркиране, както и собственици на поземлени имоти в границите на зоните за почасово платено паркиране с обособено в дворното пространство място за паркиране на ППС. На такива лица не се издава и винетен стикер от вида, посочен в ал.3

/6/ Редът и условията за издаване на винетен стикер  са определени в приложение № 15.

/7/ Винетните стикери по ал. 3  се издават, активират, анулират и контролират оперативно от общинското дружество „Център за градска мобилност" ЕООД по ред и при условия, определени със заповед на кмета на Столична община.

/8/ Паркирането на ППС с винетен стикер извън границите на неговата валидност по време и/или по място подлежат на административно отношение по общия ред, приложим за нарушенията на ЗДвП и НОДТСО.

§13. Създава се нов Раздел 2.4., както следва :
Режим на паркиране на ППС за служебни нужди
в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община

Чл.50 б. /1/Режимът на паркиране на ППС за служебни нужди в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община се прилага по отношение на ППС, обслужващи лица на изборна длъжност в Столичен общински съвет и Столична община за времето на техния мандат.
/2/Режимът на паркиране на ППС за служебни нужди може да се приложи и по отношение на ППС, които са собственост на Столична община и/или се ползват от административни, здравни и обслужващи звена, които изцяло се издържат от бюджета на Столична община.
/3/Не се допуска преотстъпване на трети лица на правата по ал.1 и ал.2, както безплатно, така и срещу заплащане.
/4/Списъкът на лицата по ал.1 се изготвя, изменя и актуализира от председателя на Столичния общински съвет, а списъкът по ал. 2 от кмета на СО.
/5/Списъкът по предходната алинея, както и актуалната информация за внасяните промени в същия, се предоставя текущо на общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕООД, което организира и осъществява оперативната дейност по изработването, активирането и контрола на картите за паркиране на ППС за служебни нужди на територията на Столична община.
/6/Задължителното информационно съдържание на картите за паркиране на ППС за служебни нужди, задължителната информация съдържаща се в тях и начинът за обозначаване на ППС, обслужващи служебни лица при паркиране в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община са указани в „Приложение №13” – неразделна част от настоящата наредба.

/7/ Служителите на общинското дружество „Център за градска мобилност“ ЕООД могат да извършват контролни проверки, доколко паркирането на ППС за служебни нужди в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община е извършено при спазване на нормативните изисквания, както и да изискват доказателства от водача на съответното ППС, за това, че е паркирано при и по повод обслужване на лицето притежател на картата, с която същото ППС е обозначено.

§14. В чл. 51:

1. ал./2/ и ал./5/ думите „откритите паркинг-зони с режим на кратковременно платено паркиране "Синя зона", се заменят с „зоните с почасово платено паркиране”.

2.създава се нова ал. 5 както следва :

/5/ Критериите и условията за определяне на правоимащи лица с увреждания  за безплатно и денонощно паркиране на обслужващо ги ППС върху специално определено и сигнализирано за тази цел място до сградата по настоящ адрес на правоимащите са указани в "Приложение № 10 А"- неразделна част от настоящата наредба.

3. досегашната ал. 5 става алинея /6/

4.Досегашната ал. 6 се отменя;

5. Създава се нова ал. 7, 8, 9, 10, 11,12,13,14,15,16,17,18   както следва :

/7/ Картите на правоимащите лица, легитимиращи и удостоверяващи правото на преференциално паркиране на територията на Столична община се издават и  преиздават от Кмета на Столична община

/8/ Оперативната дейност по издаване и преиздаване на картите, както и  тяхното активиране, деактивиране и контрол се осъществява от общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕООД.

/9/ Видът на картите за преференциално паркиране, задължителната информация съдържаща се в тях и начина за обозначаване на ППС, превозващи хора с увреждания, при паркиране в зоните с режим на почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община са указани в „Приложение №12” – неразделна част от настоящата наредба.

/10/ Контролът на паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания се осъществява от служителите на СДВР и Столичен Инспекторат съвместно със служители на общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕООД.

/11/Правоимащото лице е длъжно да се свърже и снабди лично, преди да паркира, от служител или от стационарен пункт/кабина/ на общинското дружество  „Център за градска мобилност” ЕООД, със специален талон, удостоверяващ година, месец, дата и начален час на паркиране.

/12/ При предоставянето на специалния талон, служителят на общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕООД, установява съответствието на правоимащото лице и картата, издадена за преференциално паркиране.

/13/ В случай на констатирано   несъответствие между  картата и лицето желаещо да ползва място за паркиране на ППС, превозващо хора с увреждания в зоната за почасово платено паркиране, както и при установяване на неправомерно ползване,   служителят на общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕООД не предоставя талона по чл.51, ал.11,  поради което  ППС   следва да бъде паркирано или санкционирано по общия ред.

/14/ При неправомерно ползване на карта за преференциално паркиране на ППС, превозващо хора с увреждания служителят на общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕООД и/или СДВР и Столичен инспекторат отнема картата,  която се връща на органа издал същата.

/15/Служителите на СДВР и Столичен Инспекторат съвместно със служители на общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕООД извършват контролни проверки, доколко преференциалното паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания е извършено при спазване на нормативните изисквания, както и изискват и доказателства от водача на съответното ППС, за това, че е паркирано при присъствието на лицето притежател на картата, с която същото ППС е обозначено. При установяване на несъответствие между картата и лицето, което я ползва и/или неправомерно ползване, служителя на Столичен инспекторат изземва картата, като нарушителя подлежи на санкция по общия ред. Иззетата карта се предава на органа, издал същата за връщане на притежателя.

/16/При установено повторно неправомерно ползване на картата за преференциално паркиране, същата се изземва и се предава на органа, който я е издал за анулиране, като на лицето притежател на картата не се издава нова карта до срока на валидност на анулираната карта, но не по-малко от една година от датата на отнемането.

/17/ Редът и условията за осъществяване на контрола по ал. 15 и ал. 16 се регламентират със заповед на Кмета на Столична община

/18/ Правоимащите лица заплащат цена за издаването и/или преиздаването на картата, в срока на валидност на същата. Размерът на сумата, която заплащат правоимащите се равнява на разходите по издаване на картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания и се определя с решение на Столичния общински съвет.

6. досегашната ал. 8 става ал. 19.

§15. Изменя се наименованието на Раздел 4., както следва :
Режим на безплатно паркиране на ППС”

§16. Създава се нов чл. 51а.:

Чл. 51а. /1/ На територията на Столична община електромобилите и двуколесните ППС паркират безплатно, като за двуколесните ППС – се определя 1 /едно/ паркомясто на сто от общия брой на местата за паркиране в зоните за почасово платено паркиране;
/2/ Правото на електромобилите да паркират в режим на безплатно паркиране се установява с надлежно издаден стикер, залепен на предното стъкло на превозното средство. Стикерът следва да съдържа информация относно време, място на валидност, вид и тип на двигателя така, както е указано в текста на приложение № 16 към настоящата наредба. Същият се издава на собственика на електромобила за едногодишен период, след заплащане еднократно на цена равняваща се на разходите по издаване, активиране и контрол  на стикера, която се определя с решение на Столичния общински съвет.

/3/ Редът и условията за издаване на стикер са определени в Приложение №17 към настоящата наредба
Чл. 51б. На територията на Столична община, извън зоните по чл. 45 ал./2/, със заповед на кмета на Столична община, могат да се обособяват зони с режим на контролирано безплатно паркиране на ППС /жълта зона/, с цел  подобряване на организацията  и контрола по паркирането.

§17. Раздел 4.1. се изменя както следва:


Режим на безплатно паркиране на ППС със специален режим на движение и ППС  на ОП „Социален патронаж” и специализиран обществен транспорт
, обслужващ хора с увреждания”

Чл.52. /1/ ППС със специален режим на движение, с надпис „Полиция” и автомобили на служби „Пожарна безопасност и защита на населението” и „Бърза помощ” имат право да паркират безплатно  в зоните за почасово платено паркиране за времето необходимо при и по повод изпълнение на служебните им функции.
/2/ ППС на ОП „Социален патронаж” и специализиран обществен транспорт, обслужващ хора с увреждания, при извършване на дейности, възложени от Столична община, по обслужване на социално слаби или хора с увреждания, могат да паркират безплатно, в зоните за почасово платено паркиране, за времето на обслужване.

/3/ Специализирания обществен транспорт, възложен от Столична община, обслужващ хора с увреждания, се обозначава със стикер с надпис „Специализиран транспорт, обслужващ хора с увреждания”, който се издава от „Център за градска мобилност” ЕООД, след представяне на технически сертификат, удостоверяващ изпълнението на посочената дейност.

§18.Изменя се наименованието на Раздел 4.2., както следва :

„Режим на безплатно паркиране на ППС, обслужващи дипломатически представителства, държавни органи и организации - създадени със закон”

§19. В Чл. 53  ал./1/ думата „привилегировано” се заменя с „безплатно”.

§20. В текста на чл. 53  ал./1/, буква б/ се добавя изречението „Почетните консули могат да ползват места пред сградите на консулствата в режима, на чл. 50 от настоящата Наредба“.

§21. В Чл. 53  ал./3/ отпада думата „кашпи”.

§22. Създава се нов чл. 53а:

Чл.53а. /1/ Безплатно паркиране на ППС на държавни органи и организации - създадени със закон, по улици, булеварди, площади и паркинги общинска собственост, се извършва на специално определени за целта места, сигнализирани с пътни знаци и пътна маркировка.
          /2/ Правоимащите по ал./1/ имат право да ползват до 3 места за напречно паркиране или до 3 места за надлъжно паркиране;
           /3/ Редът и условията за определяне и ползване на местата за паркиране на ППС, обслужващи държавни органи и организации - създадени със закон се определя със заповед на кмета на Столична община. Местата над определените се заплащат като служебен абонамент.

§23. Отменя се чл.  54  и се създава нов.

Чл.54. За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения могат да се прилагат следните принудителни административни мерки:
          а/ преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощеният от него водач, когато превозното средство е паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото преместване; за новото местоположение на превозното средство се уведомява районното полицейско управление, а разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство са за сметка на лицето или организацията, поискала преместването;
           б/ преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощеният от него водач, когато превозното средство е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението, както и  в случаите когато е паркирано неправомерно на специално обозначено място, предназначено за паркиране на ППС превозващи хора с увреждания. В тези случаи длъжностните лица от службите за контрол по тази наредба уведомяват районното полицейско управление, от територията на което е преместен автомобилът за новото местоположение на превозното средство. Разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство са за сметка на собственика на превозното средство, което може да бъде задържано до заплащане на тези разходи, като в този случай на нарушителя се съставя акт или фиш, а таксата за отговорното пазене на преместения автомобил се начислява от момента на уведомяването на районното полицейско управление;
           /2/Принудително преместените ППС се транспортират до специализирани паркинги на територията на Столична община и се освобождават от там след заплащане на дължимите суми за разходите по отстраняването, транспортирането и паркирането.

            /3/Контролът по спазването на правилата за паркиране, както и дейността по принудително преместване на неправилно паркирани ППС, може да се осъществява и от служби за контрол, определени с писмена заповед от кмета на Столична община, издадена на основание и в изпълнение на чл.167 и следващите от Закона за движението по пътищата.
           /4/Оперативната дейност по принудително преместване на ППС на територията на Столична община се организира и осъществява от общинското дружество “Център за градска мобилност” ЕООД, по ред и при условия определени със заповед на кмета на Столична община, издадена на основание и в изпълнение на чл.167 и следващите от Закона за движението по пътищата.
            /5/ Дължимите  от собствениците или упълномощените от тях водачи на принудително преместените ППС, суми за разходи, за принудително преместване на ППС и престой в специализираните паркинги, се определят с решение на СОС.

§24. В чл.  55 се извършват следните промени:

-  ал./2/  след думата „осъществява” се добавя „от общинското дружество “Център за градска мобилност” ЕООД”.

- ал./4/ се добавя ново изречение след думите „упълномощените за това.”, както следва: „При повреждане на скобата преди освобождаването на  ППС от упълномощените за това лица, отговорност за повредата носи собственика на блокираното ППС.“


- ал./5/ се изменя както следва:

Дължимите  суми за принудително задържано ППС, чрез използването на техническо средство („скоба”), от собствениците или упълномощените от тях водачи, се определят с решение на СОС.

- ал. 6 се отменя;

§25. Член.  56 се изменя както следва:

Чл. 56. /1/При престояване на блокирано, с техническо средство („скоба”) ППС, паркирано в зоната за почасово платено паркиране  и/или описано със съобщение за неправилно паркирал, без  заплащане, за време до 2/два/ часа, се заплаща сумата по ал./5/. При престой над 2/два/ часа,  тройният размер на сумата по ал./5/.

/2/При изтичане на работното време на съответната зона за почасово платено паркиран, за деня, същото може да бъде преместено принудително по реда на чл.54, като водачът или собственикът на ППС, освен сумите дължими по принудителното задържане, заплаща и разходите по принудителното преместване, транспортирането и паркирането.

§26. В чл.  57.:

-  след думата „автомобили” се добавя „със специален режим на движение”.

- думите „Пожарна и аварийна безопасност“ се заменят с „Пожарна безопасност и защита на населението”.

§27. В Чл.58.:

1. Досегашния текст  става ал./1/:

2. Създават  се нова ал.2 както следва:

/2/Районните администрации са длъжни да оказват съдействие на контролиращите органи по отношение проверките за наличието на гаражи и паркоместа, собственост на лицата.

§28. В чл. 64 преди текста в ал./1/ се добавя текста „При явно маловажни случаи на нарушения, които са установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението, на извършителят може да бъде наложена глоба с квитанция  в размер до 10 /десет/ лв.

§29. В чл. 65 се Създават се нови ал. /1/ и ал./2/ както следва:
/1/ За спиране, престой, паркиране и/или преминаване на ППС през паркове, градини и зелени площи на извършителите се налагат глоби в размер от 100/сто/ до 500 /петстотин/ лева.

/2/За неправомерно паркиране на ППС в нарушение на изискванията на настоящата наредба, върху специално обозначено място, определено за паркиране на ППС, обслужващо хора с увреждания, на извършителя се налага глоба в размер от  300 /триста/ до 500/петстотин/ лева.


§30. Член  66  се изменя както следва:

Чл.66.  /1/За използване на издадена по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност карта за преференциално паркиране или за паркиране на ППС за служебни нужди, на извършителя се налага глоба в размер от 50 /петдесет/ до 100 /сто лева/ лева, като картата се изземва от  инспектора  установил нарушението.

/2/ За неправомерно използване на издадена по съответния ред карта за преференциално паркиране или за паркиране на ППС за служебни нужди, на извършителя се налага глоба в размер от 300 /триста/ до 500 /петстотин лева/ лева.  
/3/ За използване на неиздадена по съответния ред, недействителна карта за преференциално паркиране или за паркиране на ППС за служебни нужди, на извършителя се налага глоба в размер от 300 /триста/ до 500 /петстотин/ лева, като картата се изземва от инспектора установил нарушението. В този случай се уведомява и районното полицейско управление.

§31. В  ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ се извършват следните промени:

1. В § 1, т. 2 :

-  букви „а/” и „б/” отпадат думите „индивидуално и конкретно”.

- буква „в/” се изменя както   следва:

в/ Безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, обслужващо лица с увреждания, до сградата по настоящ адрес на правоимащите.

2. § 1 т. 3 се отменя;.

3. Досегашна т. 4 става т.3.

4. създава нова т. 4 както следва:

4. „Електромобил” е ППС задвижвано само от електродвигател.

5. създава се нова т. 5 както следва:

5. Неправомерно е  паркиране на специално обозначено място за ППС, превозващи хора с увреждане при:

а/ При паркиране без карта за преференциално паркиране на място за ППС, превозващи хора с увреждания.

б/ При паркиране с невалидна карта за преференциално паркиране на място за ППС, превозващи хора с увреждания.

в/ При паркиране на място за ППС, превозващи хора с увреждания в отсъствие на правоимащото лице.

г/ При паркиране на място за ППС, превозващо хора с увреждания без талон, съгласно чл.51, ал.11 от настоящата Наредба.

§32. В ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

1.    Отменя се § 11;

2.    създава се създава нов § 13 както следва:

§13. Издадените разрешителни за безплатно и неограничено във времето паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел паркинг-място, на ППС, обслужващо лице с увреждания пред сградата по настоящ адрес на същото лице, в която се намира жилището обитавано от него, запазват валидността си в тримесечен срок от влизане в сила на разпоредбите, свързани с правото на безплатно и денонощно паркиране. В този срок правоимащите могат да подадат заявление по Приложение № 10А за ползване на правото на безплатно и денонощно паркиране при съответствие с изискванията на Наредбата.”

§14. В тримесечен срок от изтичане срока по §13 да се извършат проверки и премахвания на поставените в нарушение на Наредбата и актуалните схеми знаци и стикери за сигнализиране на места за безплатно и денонощно паркиране на ППС, обслужващи лица с увреждания.

§33. Приложение №8 се изменя както следва:

Приложение № 8

Ред за определяне на изключенията за издаване на пропуски по Чл.28, ал. 7

1. Потребността от ползване на право на изключение за случаите, посочени в чл. 28, ал. 3 на Наредбата, се заявява от превозвачите, а в отделни случаи – от ползвателя на транспортната услуга. Заявката се прави чрез писмено заявление –  текст, в което се посочва адресът /зоната за движение/, марка, Държавен контролен номер на автомобила и максимална маса съгласно големия регистрационен талон. Прилагат се: копия от разрешение за строеж или договори за обслужване, или търговско разрешително, копие от решение на съда за регистрация на фирмата, копие на големия регистрационния талон на автомобила.

2.Пропуските за ползването на право на изключение за случаите посочени в чл. 28, ал.3 на Наредбата се издават на заявителя по приложения образец от дирекция “Транспорт” при СО.

3.Валидността на пропуска по чл. 28, ал. 3 не може да надвишава 3 месеца.

4. Пропуските по т.2 на това приложение се издават в 14-дневен срок от подаване на заявлението и по реда определен в Приложение 12 от Наредбата за администриране на местни такси и услуги. За издадените пропуски се води регистър.

Образец на пропуска

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ДИРЕКЦИЯ “ТРАНСПОРТ”

ПРОПУСК №................/.................

На основание чл. 28, ал.7 от Наредбата на Столичен общински съвет за организация на движението на територията на Столична община се разрешава на МПС:

Вид  ............................... марка ..................................  ДК№.......................

Собственост на: ..........................................................................................

Влизане в зона:...........................................................................................

по маршрут:...............................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Важи  от ...............  до................. 20.....г.

без право на паркиране.

В зоната е задължително спазването на всички други забрани и режим на движение.

Забранено е ваденето на копия.

ДИРЕКТОР:

§34. Приложение №9/към чл.46. ал./4/ се изменя както следва:

ПРИЛОЖЕНИЕ №9 (към чл.46, ал.2)

1.            Задължително информационно съдържание на талоните за паркиране в зоните за почасово платено паркиране:

/а/ По периферията на талона са разположени отбелязвания за   месец -изписани с римски цифри; за ден от месеца - арабски цифри от 1 до 31; час на паркиране - арабски цифри от 8 до 20; минути - арабски цифри от 0 до 55 през петминутен интервал.

/б/ В горната част на талона текста - “Столична Община“, под него -  „Център за градска мобилност - Поделение „Паркиране и мобилност“.

/в/ Под текста - герба на Столична Община и знака на Център за градска мобилност, като холограмен стикер и серийния номер на талона.

/г/ Времетраенето на паркиране, стойността на талона и съответната година.

/д/ Кратко описание на правилата за паркиране в зоните за почасово платено паркиране.

/е/ Талоните за паркиране в зоните за почасово платено паркиране са с минимум три нива на защита.

§35. Създава ново Приложение №9 А/към чл.45. ал./2/.

ПРИЛОЖЕНИЕ №9 А(към чл.45, ал.2)

             /а/ „СИНЯ ЗОНА” - оградена от булевардите – „Христо Ботев”, бул. „Тодор Александров“, бул. „Княз Ал. Дондуков”, бул. „Васил Левски”, бул. „Ген. М. Д. Скобелев”. Максимална продължителност на паркиране до 2 /два/ часа. По граничните  булеварди посочващи обхвата на зоната, действа режим на почасово платено паркиране“Синя зона“.

             /б/ „ЗЕЛЕНА ЗОНА” – зоната извън описаните граници на „СИНЯ ЗОНА", оградена от булевардите и улиците – бул. „ Княгиня Мария Луиза”, ул. „Белоградчик”, ул. „Веслец”, ул. „Клокотница”, ул. „Будапеща”, ул. „Козлодуй”, ул. „Константин Стоилов”, бул. „Ген. Данаил Николаев”, ул. „Проф. Милко Бичев“, бул.  „Евлоги и Христо Георгиеви”, бул. „Пенчо Славейков”, бул. „България“, бул. „Академик Иван Е. Гешов“ ул. „Хан Пресиян“, ул. „Здраве“, бул. „Пенчо Славейков”,  бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен”, бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев”, ул. „Опълченска”. Максимална продължителност на паркиране до 4 /четири/ часа. По граничните  булеварди посочващи обхвата на зоната, действа режим на почасово платено паркиране “Зелена зона“.

§36. В Приложение №10/към чл.51. ал./4/ се правят следните изменения:

1.    Точка ІІІ. Се изменя както следва:

III. За всяко жилище, обитавано от лица, отговарящи на критериите по Приложение № 10А се определя 1 /едно/ място за безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, обслужващо лица с увреждания, до сградата по настоящ адрес на правоимащите. 

          2. Създава се нова т. VІІ

VІІ. 1. Местата, предназначени за безплатно и денонощно паркиране на ППС, обслужващи лица с увреждания до сградата по настоящ адрес на правоимащите, се сигнализират с пътни знаци В27, Д21, Т17/брой места/, Т17 /регистрационен номер на автомобила/ и Т17 / указващ, че се извършва принудително преместване на ППС/.

2.            На гърба на знаците със стикер се указва конкретният регистрационен номер на автомобила на потребителите, номерът на заповедта на кмета на Столична община за предоставяне на правото и крайният срок за предоставянето му.

§37.  Създава ново Приложение №10 А/към чл.51. ал./5//.

ПРИЛОЖЕНИЕ №10 А(към чл.51, ал.5)

КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ  ЗА БЕЗПЛАТНО И ДЕНОНОЩНО ПАРКИРАНЕ НА ОБСЛУЖВАЩО ГИ ППС ВЪРХУ СПЕЦИАЛНО ОПРЕДЕЛЕНО И СИГНАЛИЗИРАНО ЗА ТАЗИ ЦЕЛ МЯСТО ДО СГРАДАТА ПО НАСТОЯЩ АДРЕС НА ПРАВОИМАЩИТЕ.

І. Право на безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, обслужващо лица с увреждания до сградата по настоящ адрес на правоимащите, има лице, което притежава карта за паркиране по чл. 99а от Закона за движението по пътищата и което в следствие на увреждане не може да се придвижва без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, не е в състояние да заема изправено положение на тялото без използването на посочените медицински изделия и има трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването или издръжливостта.

ІІ. ППС, обслужващо лицето по т. І, следва да отговаря на следните условия: да е собственост на правоимащия или съпружеска имуществена общност, или да е закупено от лицето на лизинг, или да е собственост или закупено на лизинг от родител, настойник или попечител на правоимащия.

ІІІ. За всяко жилище, обитавано от лица, отговарящи на критериите по т. І, се определя 1 /едно/ място за безплатно и денонощно паркиране на ППС, обслужващо тези лица, до сградата по настоящ адрес на правоимащите.

ІV. Лицата по т. ІІ следва да не притежават собствен гараж или паркомясто в и до сградата по настоящия си адрес.

V. Необходимите документи за предоставяне на правото са следните:

1. заявление по образец, утвърден от кмета на Столична община, подадено чрез дирекция „Социални дейности” до кмета на Столична община;

2. лична карта и документ за настоящ адрес (ако е приложимо);

3. удостоверение за раждане (за малолетни или непълнолетни) - копие и оригинал (за сверяване);

4. акт за граждански брак (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване);

5. карта за паркиране на лице с увреждания по чл. 99а от Закона за движението по пътищата – копие и оригинал (за сверяване);

6. решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК - копие и оригинал (за сверяване);

7. регистрационен талон на автомобила и договор за лизинг (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване);

8. документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване).

9. декларация по образец, утвърден от кмета на Столична община.

VI. 1. Правото на безплатно и денонощно паркиране се предоставя със заповед на кмета на Столична община за срок от една година.

2. При промяна на обстоятелствата, касаещи правото, лицата са длъжни в 14-дневен срок писмено да уведомят кмета на Столична община, чрез Дирекция „Социални дейности“, за промяната.

3. След изтичане на срока, посочен в заповедта, знаците и стикерите, сигнализиращи мястото за преференциално паркиране се премахват, ако в 30-дневен срок преди изтичането му не са подадени нови документи за ползване на правото за още една година.

4. При смяна на настоящия адрес на лицето, същото може да подаде заявление за преместване на мястото за преференциално паркиране на новия адрес.

VІІ. Кметът на Столична община назначава комисия за разглеждане на подадените заявления.

1. Правилата за работа на комисията се утвърждават със заповедта за назначаването й.

2. Комисията, задължително призовава правоимащото лице, а в случаите на необходимост, заедно с неговия родител, настойник или попечител, да присъстват на нейни заседания с цел даване на пояснения за изясняване на случая.

§38. Приложение №11/към чл.51. ал./6/ се изменя както следва :

ПРИЛОЖЕНИЕ №11 (към чл.51, ал.6)

КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИ ЛИЦА, ПРИ ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ  В ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ  И ПАРКИНГИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

1.Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК следва да е над 50 % /петдесет процента/.

2. Лица с ІІІ-ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с определени над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.

3. Лица с белодробни заболявания с ІІ-ра и по висока степен на хронична дихателна недостатъчност  и определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.

4. Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, поради зрителни заболявания,определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.

5. Деца до 16 годишна възраст с други заболявания и с определени от ДЕЛК или НЕЛК вид и степен на увреждане над 90 % /деветдесет процента/.

6. Кметът на Столична община назначава комисия за разглеждане на подадените заявления.

а. Правилата за работа на комисията се утвърждават със заповедта за назначаването й.

б. Комисията по преценка призовава правоимащото лице или заедно с неговия родител, настойник или попечител, да присъстват на нейни заседания, с цел даване на пояснения за изясняване на случая.

§39. Приложение №12/към чл.51. ал./9/  се изменя както следва:

ПРИЛОЖЕНИЕ №12 (към чл.51, ал.9)


ВИД НА КАРТИТЕ ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ, ИНФОРМАЦИЯ СЪДРЖАЩА СЕ В ТЯХ И НАЧИН ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ НА АВТОМОБИЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ПРИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ МЕСТА В ЗОНИТЕ ЗА
ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ И ПАРКИНГИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

I.Вид на картите за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране на автомобили превозващи хора с увреждания.

1.  Картите за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания в зоните за  почасово платено паркиране се изготвят в съответствие с изискванията на стандартизирания модел на общността от Приложение „Разпоредби относно модела на общността на карта за паркиране на хора с увреждания” към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 04.06.1998г.

2.   Картите за преференциално паркиране  на ППС, превозващи хора с увреждания в зоните за почасово платено паркиране са задължително ламинирани с размери: височина 106 мм и широчина 148 мм. Цветът на картата за паркиране трябва да бъде светло син, с изключение на белия знак за „инвалид“, който трябва да бъде на тъмно син фон.

II.     Задължително информационно съдържание на картите за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания в зоните за почасово платено паркиране.

1.     Картата за паркиране на ППС превозващи хора с увреждания трябва да бъде разделена вертикално на две части отпред и на гърба.

2.     Визуализираната задължителна информация, отпечатана на външните повърхности на картите за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания в зоните за почасово платено паркиране е както следва:

А)   Лявата част отпред трябва да съдържа:

а/    символ на инвалидна количка в бяло на тъмно син фон;

б/    дата на изтичане на картата за паркиране;

в/    серийния номер на картата за паркиране;

г/    името и печата на издаващия орган/организация.

Б)    Дясната част отпред трябва да съдържа:

   а/  с главни букви думите „Карта за паркиране за хора с увреждания”     на български език, а на подходящо  отстояние с малък шрифт думите „Карта за паркиране” на други езици;

б/    думите „Модел на европейските общности” на български език;

в/    като фон отличителния код на Република България – BG, заобиколен  от кръг от 12 звезди, символизиращи Европейския съюз.

г/    холограмен знак.

           

В)    Лявата част на гърба трябва да съдържа:

а/    фамилията на притежателя;

б/    първото (първите) име (имена) на притежателя;

в/    подписа на притежателя или друг идентифициращ знак; 

г/    снимка на притежателя;

        Г)   Дясната част на гърба трябва да съдържа:

        а/    твърдението, че тази карта дава право на притежателя й да ползва  място за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания в зоните за почасово платено паркиране;

        б/  твърдението, че при употреба картата се поставя в предната част на   превозното средство така, че лицевата и част да се вижда изцяло с цел проверка;

в/    текста на чл. 99А от ЗДвП/с малък шрифт/

Д)  Данните се въвеждат на български език;

III. Начин на обозначаване на ППС превозващи хора с увреждания при преференциално паркиране на специално обозначените за тази цел места в зоните за почасово платено паркиране.

1.            Непосредствено при паркиране в зоната за почасово платено паркиране на специално обозначените за целта места, картата задължително се поставя в долния ляв ъгъл на предното стъкло от вътрешната страна на автомобила, така че лицевата й част с изображението на  международния знак „Инвалид” на плътен тъмно син фон да се вижда изцяло.

2.            На таблото на автомобила, зад предното стъкло, в непосредствена близост до картата за преференциално паркиране се поставя специалния талон, предвиден в чл. 51, ал.11 от настоящата Наредба, удостоверяващ година, месец, дата и начален час на паркиране. Талонът се поставя така, че отбелязванията да се виждат ясно и отчетливо отвън с цел осигуряване възможност за контрол.

3.            При неизпълнението на условията по т. 1. и т.2., ППС престояващо или паркирано върху специално обозначените места за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране на автомобили превозващи хора с увреждания, може да бъде принудително преместено по реда на чл.54. от настоящата Наредба.

§40. Създава се ново Приложение №13 към чл. 50б, ал. 6:


ПРИЛОЖЕНИЕ №13 (към чл.50б, ал.6)

Вид и информационно съдържание на картите за паркиране на ППС за служебни нужди, задължителната информация съдържаща се в тях и начин за обозначаване на ППС при паркиране в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община

I. Вид и задължително информационно съдържание на картите за паркиране на ППС за служебни нужди в  зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община.
1. Картите за паркиране на ППС за служебни нужди в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община са от типа пластифицирана безконтактна чип-;
2. Визуализирана задължителна информация, отпечатана на външните повърхности на картите за паркиране на ППС за служебни нужди в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост е както следва:
а/От лицевата страна – изображение на герба на гр.София;
б/От задната страна – надпис „карта за паркиране на ППС за служебни нужди”;
3. Невизуализирана задължителна информация, съдържаща се в електронен формат в чипа на картата:
а/ Уникален номер на картовия носител от не по-малко от 7 цифри;
б/ Дата на издаване на картата;
в/Срок на валидност на картата;
г/ номер на картата в регистъра на редовно издадените карти за паркиране на ППС за служебни нужди в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община.

II. Начин на обозначаване на автомобилите при паркиране на ППС за служебни нужди.
1. При и по време на паркиране в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община, притежателят на картата е длъжен да я постави в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила.

2. Картата се поставя в залепения на предното стъкло на ППС картов държач така, че лицевата и страна, с изображението на  официалния герб на гр.София, да е ориентирана навън.

3. Непоставянето на картата по посочения начин води до налагане на санкция по общия ред.

§41. Създава се ново Приложение №14 към чл. 50а, ал. З:

Приложение № 14 (към чл. 50а, ал. 3)

Вид на винетните стикери за  локално платено паркиране на ППС на собственици на обособени жилищни имоти попадащи в зоните за почасово платено паркиране и задължителната информация, съдържаща се в тях.

1.Винетният стикер е с размери 80 мм на 55 мм, със защита от висок клас, съгласно препоръките на IKAO.

2. Винетният стикер е отпечатан с мастило, устойчиво минимум една година на UV лъчение.

3. Задължителната информация, която той съдържа е:

а/ герба на СО.

б/ пореден номер.

в/ холограмен знак.

г/ надпис „Винетен стикер за Синя/Зелена/ зона”,  „Зона за локално платено паркиране”.

§42. Създава се ново Приложение №15 към чл. 50а, ал. 6:

Приложение № 15 (към чл. 50а, ал. 6)

Ред и условия за издаване на винетен стикер за локално платено паркиране на ППС на собственици на обособени жилищни имоти попадащи в зоните за почасово платено паркиране.

1.Лицата, желаещи да ползват услугата по чл. 50а, подават заявление по образец до "Център за градска мобилност" ЕООД, като към него прилагат следните документи:

а/   документ за платен данък на автомобила.

б/ документ, удостоверяващ платена гражданска отговорност на автомобила.

в/ документ удостоверяващ собствеността на лицето върху имота, попадащ в границите на зоните за почасово платено паркиране.

г/ документ за платен данък на жилищния имот.

д/ документ съдържащ уникален партиден /клиентски/ номер на един от основните битови доставчици /електроснабдяване, водоснабдяване, газоснабдяване или топлофикация/

2. При подаване на заявлението лицата представят за справка лична карта и регистрационния талон на автомобила за удостоверяване на собствеността на автомобила и съвпадение на адреса на регистрация на ППС с адреса на имота.

3. Винетните стикери се издават в срок до 20 работни дни, след подаване на необходимите редовни документи.

4. Винетният стикер се предоставя на лицето, подало заявлението, само след представяне на екземпляр на оригинален платежен документ за платена по сметка на „Център за градска мобилност” ЕООД цена на услугата в размера, определен в Наредбата. Към винетния стикер се прилага указание за ползване.

5.Винетният стикер не дава право за паркиране на места, извън границите на подзоните, съгласно чл. 50а /2/ и описани в ПРИЛОЖЕНИЕ №15А към Наредбата.

§43. Създава се ново Приложение №15А /към чл. 50а, ал. 2/:

Приложение № 15А (към чл. 50а, ал. 2)

ПОДЗОНИ ЗА ЛОКАЛНО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ППС НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИЛИЩНИ ИМОТИ, ПОПАДАЩИ В ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ

                               СИНЯ ЗОНА - ПОДЗОНИ

        

         Подзона 1. Бул. „Христо Ботев“, бул. „Тодор Александров“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Княз Александър I Батенберг“, ул. „Алабин“.

         Подзона  2. Бул. „Христо Ботев“, ул. „Алабин“, бул. „Витоша“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“.

         Подзона 3. Бул. „Витоша“, ул. „Алабин“, ул. „Граф Игнатиев“, бул. „Васил Левски“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“.

         Подзона 4. Ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Алабин“, ул. „Княз Александър I“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“.

         Подзона 5. Бул. „Княз Александър Дондуков“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“. 

        

                              ЗЕЛЕНА ЗОНА – ПОДЗОНИ

Подзона 6. Бул. „Христо Ботев“, бул. „Сливница“, бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Тодор Александров“.

        Подзона 7. Ул. „Опълченска“, бул. „Сливница“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Тодор Александров“.

         Подзона 8. Бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, бул. „Тодор Александров“, бул. „Христо Ботев“.

         Подзона 9. Бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, бул. „Прага“, бул. „Пенчо Славейков“.

         Подзона 10. Бул. „Прага“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“, бул. „България“, бул. „Пенчо Славейков“.

         Подзона 11. Бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“.

         Подзона 12. Бул. „Васил Левски“, бул. „Янко Сакъзов“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Цар Освободител“.

         Подзона 13. Бул. „Васил Левски“, бул. „Княз Александър Дондуков“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, ул. „Проф. Милко Бичев“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

         Подзона 14. Бул. „Васил Левски“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, бул. „Княз Александър Дондуков“.

         Подзона 15. Бул. „Сливница“, бул. „Васил Левски“, бул. „Княз Александър Дондуков“, ул. „Георги С. Раковски“.

         Подзона 16. Бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Сливница“, ул. „Георги С. Раковски“, бул. „Княз Александър Дондуков“.

         Подзона  17. Бул. „Княгиня Мария Луиза“, ул. „Белоградчик“, ул. „Веслец“, ул. „Клокотница“, ул. „Козлодуй“, ул. „Константин Стоилов“, бул. „Сливница“.

         Подзона 18. Бул. „Христо Ботев“, бул. „Княгиня Мария Луиза“- локално платно пред Централна Гара, бул. „Сливница“.

         Подзона 19. Ул. „Опълченска“, бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Сливница“.

Подзона 20. ул. „Здраве“, ул. „Хан Пресиян“, бул. „Академик Иван Е. Гешов“, бул. „България“, бул. „Пенчо Славейков”.

Паркирането се извършва и по участъците от  граничните булеварди и улици, когато на тях има въведен режим на почасово платено паркиране.

§44. Създава се ново Приложение №16 към чл. 51а, ал. 2:

Приложение № 16(към чл. 51а., ал. 2)
Вид на стикерите за   паркиране на електромобили и задължителната информация, съдържаща се в тях.

1. Стикерът за паркиране на елекромобил е с размери 80 мм на 55 мм, със защита от висок клас, съгласно препоръките на IKAO.

2. Стикерът е отпечатан с мастило, устойчиво минимум една година на UV лъчение.

3. Задължителната информация, която той съдържа е:
а/ герба на СО.
б/ надпис „електромобил”.
в/ холограмен знак на СО.
г/ пореден номер.

4. Стикерът за паркиране на електромобил се залепва на видно място в долния десен ъгъл на предното стъкло на електромобила по начин, незатрудняващ осъществяването на контрол. Незалепването на стикера по посочения начин води до налагане на санкция по общия ред.

§45. Създава се ново Приложение №17 към чл. 51а, ал. 3:

Приложение № 17 (към чл. 51а., ал. 3)
Ред и условия за издаване на стикер за   паркиране на електромобили.

1.Лицата, желаещи да ползват услугата по чл. 51а., подават заявление по образец до "Център за градска мобилност" ЕООД, като към него прилагат следните документи:

а/  документ за платен данък на електромобила.

б/ документ, удостоверяващ платена гражданска отговорност на електромобила.

2. При подаване на заявлението лицата представят за справка лична карта и регистрационния талон на електромобила.

3. Стикерите за паркиране на елекромобил се издават в срок до 20 работни дни, след подаване на необходимите редовни документи.

4. Стикерът за паркиране на елекромобил се предоставя на лицето, подало заявлението, само след представяне на екземпляр на оригинален платежен документ за платена по сметка на „Център за градска мобилност” ЕООД цена на услугата в размера, определен в Наредбата.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§46. Навсякъде в текстовете на Наредбата думите „Паркинги и гаражи” ЕАД и думите „СКГТ- София“ ЕАД“ се заменят с „Център за градска мобилност” ЕООД.

§47. Навсякъде в текстовете на Наредбата думите направление “Пътна полиция-КАТ” при СДВР /НПП-КАТ-СДВР/ се заменят с отдел “Пътна полиция” при СДВР/ОПП-СДВР/.

§48. Навсякъде в текстовете на Наредбата думите „ППС обслужващо/и  лице/а (хора) с увреждания” да се заменят с израза  „ППС превозващо/и  лице/а (хора) с увреждания”.

§49. В чл.3. /2/, чл.50. /1/,   чл.53. /1/,  §1.т.3 от ДР и §11 от ПЗР изразът „улици, площади” се заменя с израза „улици, булеварди, площади”.

§50. В чл.4. /8/, чл.6. /2/ и /3/,   чл.11. /2/, чл.14. /1/ и /6/, чл.16. /2/, чл.22., §4 ал./1/ и ал./2/ от ПЗР  изразът „Дирекция „Транспорт“” се заменя с израза „Дирекция „Транспортна инфраструктура“”.

§51. В §6  и §7  от ПЗР  се премахват изразите „и привилегии“ и „ привилегии и“.  

§52. В чл.46./1/, чл.47., §1.т.2.”а” от ДР изразът „Синя зона”, се заменя с израза „зоните за почасово платено паркиране”.

§53. В чл.51. ал./1/ и ал./5/, т.І; т.І.1.;т.І.2;т.І.3.;т.V и т.VІ от Приложение №10  изразът „откритите паркинг-зони с режим на кратковременно платено паркиране „Синя зона“”, се заменя с израза „зоните за почасово платено паркиране”.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре