нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 14.05.2012 Доклад и проект за решение от доц. Лилянда Еленкова - председател на ПК по здравеопазване и социална политика, относно изменение на текста на чл. 9, ал. 2 от договор за наем, представляващ Приложение към Наредбата за общинските лечебни заведения

ДО
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от
ДОЦ. ЛИЛЯНДА ЕЛЕНКОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

ОТНОСНО: изменение на текста на чл. 9, ал. 2 от договор за наем, представляващ Приложение към Наредбата за общинските лечебни заведения, приет с решение № 288 по Протокол № 67/10.06.2010 г. на СОС

                УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

                С Решение № 288 по Протокол № 67/10.06.2010 г. Столичният общински съвет приема приложение към Наредбата за общинските лечебни заведения, което представлява образец на договор за наем между управителите на лечебните заведения и наемателите в тях.

                Чл. 9 от този договор касае задълженията на наемателя. В ал. 2 е записано: „Да извършва за своя сметка всички ремонти на наетото помещение, помещенията за общо ползване и да участва в текущите и основните ремонти на общите части на сградата, съобразно припадащите се на наеманото помещение идеални части от общите части на сградата;”

                В ПК по ЗСП се получиха множество молби от наематели в кабинети на ДКЦ ХХ-София ЕООД, с които те възразяват срещу задължението да участват в основните ремонти на сградата, която е изцяло собственост на дружеството.

                В тази връзка на заседание на комисията беше проведена дискусия и беше взето решение в съответствие с разпоредбата на чл. 231 от Закона за задълженията и договорите да бъде внесен доклад до СОС за промяна в текста на чл. 9, ал. 2 от договор за наем, представляващ Приложение към Наредбата за общинските лечебни заведения, приет с решение № 288 по Протокол № 67/10.06.2010 г. на СОС, а именно:

                От текста на чл. 9, ал. 2 да отпадне думата „основни”.

                Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 231 от Закона за задълженията и договорите и чл. 10, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, предлагам на Вашето внимание приложения към доклада проект за решение.

                                           Вносител:
                                                        доц. Лилянда Еленкова
        Председател на ПК по здравеопазване и социална политика

                                                                                             

                                                                             

ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЕ № _____
на Столичния общински съвет
от _________ 200__ година

ЗА: изменение на текста на чл. 9, ал. 2 от договор за наем, представляващ Приложение към Наредбата за общинските лечебни заведения, приет с решение № 288 по Протокол № 67/10.06.2010 г. на СОС

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 231 от Закона за задълженията и договорите и чл. 10, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

Изменя Приложение към Наредбата за общинските лечебни заведения, прието с решение № 288 по Протокол № 67/10.06.2010 г. на СОС, както следва:

От текста на чл. 9, ал. 2 от договор за наем да отпадне думата „основни”.

Настоящото решение е прието на  заседание на Столичния общински съвет, проведено на __________ 200__ г., Протокол № ______, точка _______ от дневния ред, по доклад №__  и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

                                    Председател на СОС:
                                                                                  Елен Герджиков

< < обратно към страница "Новини"
нагоре