нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 19.11.2012 Доклад от М. Бояджийска и Д. Барбалов относно план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане на битовите отпадъци, чистотата на териториите за обществено ползване и размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти за 201Зг

Доклад и проект за решение от Мария Бояджийска - зам.- кмет на Столична община, и Дончо Барбалов - зам.- кмет на Столична община, относно план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2013 г. и размер на такса битови отпадъци за жилищни и иежилищни имоти на предприятия и граждани за 201З г.

Във връзка с предстоящото разглеждане и приемане от СОС на план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2013г. и размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2013 г., Ви предоставяме следната информация:

- докладът на вносителите - Мария Бояджийска – зам.- кмет на Столична община и Дончо Барбалов - зам.- кмет на Столична община е оповестен публично в Интернет, на официалния сайт на съвета – www.sofiacouncil.bg, раздел „Новини“  на дата 19.11.2012 г;

- в едномесечен срок от неговото оповестяване – до 19.12.2012 г., може/моля да предоставите своите предложения и възражения по доклада и проект за решение на вносителите.

1. Доклад
2. Приложение 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
3. Приложение 2, 2.А, 2.1, 2.2
4. Приложение 3
5. Проект за решение

< < обратно към страница "Новини"
нагоре