нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 23.11.2012 Правила за условията и реда при предоставяне на стипендия за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища от 1 до 12 клас

                                                                  Приложение 1

           

П Р А В И Л А

за условията и реда при предоставяне на стипендия за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища от 1 до 12 клас - /общински, държавни, частни/, класирани на първо, второ или трето място на Балкански първенства, Европейски първенства, Световни първенства, Световни купи и Олимпийски игри по повод 17 май- Ден на Българския спорт

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С тези Правила се определят условията и редът за осъществяване на специална подкрепа от Кмета на Столична община, чрез отпускане на еднократна стипендия за високи постижения в областта на спорта на ученици от столични училища от 1 до 12/13 клас - /общински, държавни, частни/, класирани на първо, второ или трето място на Балкански първенства, Европейски първенства, Световни първенства, Световни купи и Олимпийски игри, по повод 17 май- Ден на Българския спорт, формулирани на основание Решение № 293 от Заседание № 18/ 14.06.2012г. на Столичния общински съвет.

Стипендията се връчва на официална церемония от Кмета на Столична община по повод 17 май – Ден на Българския спорт и стимулира постиженията на учениците в  областта на елитния спорт.

КАТЕГОРИИ

Учредява се една еднократна стипендия за ученици от столични училища - /общински, държавни, частни/, класирани на престижни места на Балкански първенства, Европейски първенства, Световни първенства, Световни купи и Олимпийски игри. Стипендията представлява парична сума, платима в български лева, както следва: една индивидуална стипендия (еднократно финансово подпомагане)

Средствата за стипендиите се предвиждат по Програма за изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта – приета с решение N 293, по точка 16/ 14.06.2012г. на СОС и се включват за финансиране от Програма на Кмета на Столична община за всяка календарна година в следните категории:

Първо – трето място на Световни първенства, Световни купи и Олимпийски игри, Европейски първенства – – 150 лева

Първо – трето място на Балкански първенства - 100 лева

Процедура за присъждане

Кандидатите трябва да представят документ/сертификат/ за завоювано постижение на първо, второ или трето място на Балкански първенства, Европейски първенства, Световни първенства, Световни купи и Олимпийски игри.

Постиженията трябва да са регистрирани през съответната календарна година                 /предходна година преди церемония по награждаване на 17 май – Ден на Българския спорт/, например за церемония през 2013 година кандидатстват ученици, чиито успехи са регистрирани през 2012 година .

Всички образователни институции получават писмени известия от Столична община месец февруари за обявяване на номинациите.

Предложенията се приемат в деловодството на Столична община до края на месец март /в годината на връчване на стипендията/.

ОЦЕНЯВАНЕ

ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ

Експертната комисия се назначава от Кмета на Столична община.

Комисията се председателства от заместник – кмета на СО, направление „КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАВИСИМОСТИ”, като включва директор на дирекция „ПИСТ”, експерти от дирекция „Образование” и не по – малко от трима експерти и/или общински съветници на ПК за ДМСТ към СОС.

Заседанията на експертната комисия се свикват и ръководят от председателя през месец април.

Експертната комисия разполага със секретар, който води протокола, кореспонденцията и др.

Експертната комисия разглежда само кандидатури, оформени по модела на настоящия формуляр – искане.

Експертната комисия обсъжда постъпилите предложения и номинира носителите на стипендии с обикновено мнозинство.

Експертната комисията може да одобри кандидатурата или да я отхвърли.

Решението на експертната комисия се съгласува с ПК за ДМСТ и се представя на Кмета на Столична община за утвърждаване.

Резултатите за одобрените ученици, получаващи стипендия от Кмета се обявяват на Интернет страницата на Дирекция „ПИСТ” на Столична община.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени писмено в седемдневен срок след утвърждаване от Кмета на Столична община на решението на Експертната комисия.

На тържествена церемония се връчват стипендиите на деца с изявени дарби в областта на спорта в навечерието на 17 май – Ден на българския спорт.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

Право да кандидатстват за стипендия имат ученици от І до ХІІ/ХІІІ клас на общински, държавни и частни училища на територията на Столична община, с призови класирания на Балкански първенства, Европейски първенства, Световни първенства, Световни купи и Олимпийски игри в областта на спорта

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

ü      през съответната учебна година да се обучават в училище на територията на Столична община;

ü      да бъдат класирани на първо, второ или трето място на Балкански първенства, Европейски първенства, Световни първенства и Олимпийски игри

ü      Ученикът има право да получи стипендия от Кмет на Столична община само за едно от регистрираните постижения през съответната година

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЛАГАТ?

Формуляр – искане в 3 /три/ еднообразни екземпляра, електронна версия на попълнения формуляр на 1 брой отделен носител и задължителните приложения:

ü      служебна бележка заверена от училището, удостоверяваща, че ученикът учи през текущата учебна година в съответното училище

ü      биография, включваща спортните постижения на кандидата /формацията;

ü      копие от акт за раждане или лична карта на ученика;

ü      ксерокопие от документи за получени призови класирания през предходната година, заверени от съответната Национална Федерация /удостоверени чрез Протокол от състезание от международна Федерация, заверен от Българска Федерация   /копия от документи за класиране от първо до трето място/.

Не се разглеждат документи, изпратени по пощата, по факс или по e-mail.

Не се разглеждат непълен комплект документи.

Документи, получени след крайния срок /м. март/ няма да бъдат разглеждани.

Формулярът – искане и задължителните приложения се адресират до Кмета на Столична община и завеждат в деловодството на Столична община.

Формулярът – искане може да намерите на Интернет страниците на Дирекция „ПИСТ” на Столична община.

Формулярите и приложенията към тях се съхраняват в Дирекция „ПИСТ на Столична община и не подлежат на връщане.

 

№ ...............

 

ДО

 

дата............... ................година  

 

Кмет на Столична община

 

ФОРМУЛЯР - ИСКАНЕ

 

за предоставяне на стипендия за високи постижения в областта на спорта

за ученици от столични училища от 1 до 12 клас - /общински, държавни, частни/, класирани на първо, второ или трето място на Балкански първенства, Европейски първенства, Световни първенства, Световни купи и Олимпийски игри

 

Днес, .............. ............................................г.., ...............................................

 

(име, презиме и фамилия)

 

родител, настойник / попечител, лице, полагащо грижи за ученика / ученичката

( ненужното се задрасква)

 

лична карта № ...................., издадена на ........................

 

от ....................., ЕГН ...................., месторождение: ......

 

............................., постоянен адрес: ..........................

 

тел. ........................., настоящ адрес: ...........................

На основание на Решение № ................... от ......................... год. и Решение...................... на Столичния общински съвет за предоставяне на стипендия за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища от 1 до 12 клас - /общински, държавни, частни/, класирани на първо, второ или трето място на Балкански първенства, Европейски първенства, Световни първенства, Световни купи и Олимпийски игри

 

(име, презиме, фамилия на ученика / ученичката)

 

лична карта № ...................., издадена на .................... от ,....................., ( ако има)

ЕГН .........................., месторождение: ..............

 

(настоящ адрес на ученика / ученичката)

 

(ученик / ученичка в.........клас, на .......................................

                                                                (училище)

Кандидатства за: стипендия за високи постижения в областта на спорта

Мотиви: ..............................................................

 

 

Прилагам следните документи: ..........................................

 

 

София ............................................... г.

 

 

Подпис: ........................

родител, настойник / попечител, - лице, полагащо грижи за ученика / ученичката

( ненужното се задрасква)

< < обратно към страница "Новини"
нагоре