нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 11.07.2013 Обява за процедура за публичен подбор за избор на управители/членове на съвета на директорите на общински търговски дружества

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На основание чл. 33 – 40 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение №332 по Протокол №42 от 27.06.2013г.:

О Б Я В Я В А

Процедура за публичен подбор за избор на управител на:
„Чистота-Искър” ЕООД;
и членове на съвета на директорите на:
„Водоснабдяване и канализация” ЕАД.

1. Изисквания към кандидатите:
· висше образование;
· не по-малко от 3 /три/ години управленски опит в търговско дружество;
· да не са осъждани на лишаване от свобода за престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
· да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност.

2. Необходими документи:
· заявление;
· автобиография, придружена с данни, удостоверяващи тригодишен управленски опит в търговско дружество;
· нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование;
· документ за трудов стаж;
· свидетелство за съдимост;
· декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;
· декларация, че не са налице пречки по чл. 29 от Наредбата за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества-представя се в момента на сключване на договора за управление;
· концепция за бизнес програма за развитие на дружеството/дружествата/ – представя се до 25 /двадесет и пет/ дни от уведомяването за допускане до конкурса.

3. Краен срок и мястото за подаване на документи:
Кандидатите трябва да представят необходимите документи в срок от един месец от настоящото обявяване в деловодството на Столична община, ул. „Московска” № 33. Документите следва да се представят в запечатан плик, върху който са изписани името на кандидата, телефон за връзка и дружеството/дружествата, за което/които той кандидатства.

Кандидатите, заявили участие в процедурите по подбор, могат да участват за повече от едно дружество, като следва изрично да посочат избраните от тях дружества в заявлението си за участие.

За допълнителна информация: +3592/9810655; +3592/9879078


Д   Е   К   Л   А   Р   А   Ц   И   Я

Подписаният.......................................................ЕГН, л. карта № ...............издадена на ................................от МВР – гр. ....................... с настоящото декларирам, че не съм лишен/а/ от правото да упражнявам търговска дейност.

            Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Р. България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

                                                                                    ДЕКЛАРАТОР:
Д   Е   К   Л   А   Р   А   Ц   И   Я*
по чл. 29, ал. 1 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

Подписаният.......................ЕГН, л. карта №................издадена на ........................от МВР- гр............. с настоящото декларирам, че:

1. не извършвам от свое или от чуждо име  търговски сделки;

2. не съм съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. не съм лишен с присъда или с административно наказание от правото да заемам материалноотчетническа длъжност;

4. не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността;

5. не съм съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление или контрол на дружеството;

6. не съм управител или член на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;

7. не съм народен представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район или кметство, кметски наместник, заместник-кмет на община, секретар на община, секретар на район.

            Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Р. България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

                                                                                ДЕКЛАРАТОР:

* Представя се в момента на сключване на договора за управление.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре