нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 31.07.2013 Обява на Столичния общински съвет във връзка с конкурса за публичен подбор на изпълнителен директор на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Шейново” ЕАД

О Б Я В А

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЯВЯВА

На основание чл. 62, ал. 3 и чл 63, ал. 3 от ЗЛЗ, във връзка с Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Наредбата за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и чл. 44-61 от Наредбата за общинските лечебни заведения, с Решение № 286 по Протокол № 40 от 30.05.2013 г. на СОС

І. Конкурс за публичен подбор на изпълнителен директор на следното лечебно заведение- еднолично общинско търговско дружество:

1.    „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Шейново” ЕАД;

При следните условия:

ІІ. Изисквания към кандидатите:

ІІ.1 Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването

ІІ.2 Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, да имат придобита основна специалност.

ІІ.3 Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

ІІІ. Необходими документи:

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на лечебното заведение, името на кандидата, адрес и телефон за обратна връзка. В този плик са поставени два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надписи „Плик 1” и „Плик 2”, и със съдържание, както следва:

Плик 1 съдържа следните документи:

ІІІ.1 Заявление за участие в конкурса (свободен текст) с посочен телефон за връзка и актуален адрес за кореспонденция;

ІІІ.2 Автобиография;

ІІІ.3 Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по медицина или икономика;

ІІІ.4 Нотариално заверено копие от документ за придобита специалност за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина и от документа удостоверяващ квалификация по „Здравен мениджмънт” със записания хорариум;

ІІІ.5. Нотариално заверено копие от документ за призната специалност по „медицинска информатика и здравен мениджмънт” или по „Икономика на здравеопазването” за кандидатите с образователно квалификационна степен „магистър” по икономика и управление;

ІІІ.6 Документ за трудов стаж или нотариално заверено копие от трудова книжка.

ІІІ.7. Свидетелство за съдимост;

ІІІ.8 Удостоверение за членство в БЛС;

ІІІ.9 Декларация, че не са налице пречки по чл. 29 от Наредбата за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества;

Плик 2 съдържа писмена разработка на Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

ІV. Темата, предмет на събеседване с кандидатите, е: „Мястото и ролята на лечебното заведение в здравната система, повишаване качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото развитие”

Допълнителни въпроси по темата:

характеристики, обуславящи мястото на лечебното заведение в системата на здравеопазването в София;

- виждане и подход за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение;

- системи за управление на качеството в цялостната дейност на лечебното заведение;

- органи на управление на лечебното заведение – права и задължения.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса има право на други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на общинските лечебни заведения.

V. При подаване на заявлението за участие в конкурса се предоставя на кандидата проект на договор за възлагане на управлението за запознаване.

VІ. Документите се подават в деловодството на Столична община, гр. София, 1000, ул. Московска № 33, в срок до 05.09.2013 г., всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч.

VІІ. Информацията и данните, необходими за подготовката на писмената разработка, съгласно чл.45 ал.3 от Наредбата за общинските лечебни заведения, чл.2, ал.3 и чл.4 от Наредба № 9 от 26.06.2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения и чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения се получават в лечебното заведение всеки работен ден до 05.09.2013 г.

VІІІ. Отварянето на документите за проверка на съответствието на представените   документи   с предварително обявените изисквания ще се състои на 09.09.2013 година от 10.00 ч. в Столична община, ет 1, зала „Официална” в присъствието на заявителите.

ІХ. Представянето на програмите за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период и събеседването ще се проведе след писмено уведомление на допуснатите кандидати.

     Допълнителна информация може да се получи на тел. 02/980 75 56 – дирекция „Здравеопазване”, Столична община

                                     Председател на СОС:
                                                                  Елен Герджиков

 

 

Д   Е   К   Л   А   Р   А   Ц   И   Я

по чл.29, ал.1 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

                      Подписаният.................................................................ЕГН, л. карта № .....................издадена на ................................от МВР- гр........................... с настоящото декларирам, че:

1. не извършвам от свое или от чуждо име  търговски сделки;

2. не съм съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

(Забраните по т. 1 и 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството)

3. не съм лишен с присъда или с административно наказание от правото да заемам материалноотчетническа длъжност;

4. не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността;

5. не съм съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление или контрол на дружеството;

6. не съм управител или член на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;

7. не съм народен представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район или кметство, кметски наместник, заместник-кмет на община, секретар на община, секретар на район.

            Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Р. България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

                                                                                        ДЕКЛАРАТОР:

< < обратно към страница "Новини"
нагоре