нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 19.12.2013 Обява на Столичния общински съвет относно процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Озеленяване” ЕАД

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На основание чл. 33 – 40 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение №682 по Протокол №53 от 05.12.2013 г.:

О Б Я В Я В А

Процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Озеленяване” ЕАД.

1. Изисквания към кандидатите:
· висше образование;
· не по-малко от 3 /три/ години управленски опит в търговско дружество;
· да не са осъждани на лишаване от свобода за престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
· да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност.

2. Необходими документи:
· заявление;
· автобиография, придружена с данни, удостоверяващи тригодишен управленски опит в търговско дружество;
· нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование;
· документ за трудов стаж;
· свидетелство за съдимост;
· декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;
· декларация, че не са налице пречки по чл. 29 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества, която се представя в момента на сключване на договора за управление;
· концепция за бизнес програма за развитие на дружеството – представя се до 25 /двадесет и пет/ дни от уведомяването за допускане до конкурса.

3. Краен срок и мястото за подаване на документи:
Кандидатите трябва да представят необходимите документи в срок от един месец от настоящото обявяване в деловодството на Столична община, ул. „Московска” № 33. Документите следва да се представят в запечатан плик, върху който са изписани името на кандидата, телефон за връзка и дружеството, за което той кандидатства.

За допълнителна информация: +3592/987 90 78


Д   Е   К   Л   А   Р   А   Ц   И   Я

Подписаният.......................................................ЕГН, л. карта № ...............издадена на ................................от МВР – гр. ....................... с настоящото декларирам, че не съм лишен/а/ от правото да упражнявам търговска дейност.

            Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Р. България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

                                                                                      ДЕКЛАРАТОР:

Д   Е   К   Л   А   Р   А   Ц   И   Я*

по чл. 29, ал. 1 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества
                       
Подписаният....................................................................ЕГН, л. карта № .......................
издадена на ......................от МВР- гр........................ с настоящото декларирам, че:

1. не извършвам от свое или от чуждо име  търговски сделки;
2. не съм съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. не съм лишен с присъда или с административно наказание от правото да заемам материалноотчетническа длъжност;
4. не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността;
5. не съм съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление или контрол на дружеството;
6. не съм управител или член на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;
7. не съм народен представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район или кметство, кметски наместник, заместник-кмет на община, секретар на община, секретар на район.

            Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Р. България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

                                                                                    ДЕКЛАРАТОР:

* Представя се в момента на сключване на договора за управление.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре