нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 08.04.2014 Обява на Столичен общински съвет за процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
О Б Я В Я В А

На основание чл. 33 – 40 от Наредбата за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение №177 по Протокол №59 от 27.03.2014г.:

Процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на:
Център за градска мобилност” ЕАД


1. Изисквания към кандидатите:

· висше образование;
· не по-малко от 3 /три/ години управленски опит;
· да не са осъждани на лишаване от свобода за престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
· да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност.

2. Необходими документи:

· заявление;

· автобиография;

· нотариално заверено копие от диплом за завършено висше образование;

· документ за трудов стаж;

· свидетелство за съдимост;

· декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;

· декларация, че не са налице пречки по чл. 29 от Наредбата за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества-представя се в момента на сключване на договора за управление;

· концепция за бизнес програма за развитие на дружеството – представя се до 25 /двадесет и пет/ дни от уведомяването за допускане до конкурса.

3. Краен срок и мястото за подаване на документи:
Кандидатите трябва да представят необходимите документи в срок от един месец от настоящото обявяване, в деловодството на Столична община, ул. „Московска” № 33.

Документите следва да се представят в запечатан плик, върху който са изписани името на кандидата и дружеството, за което кандидатства.

За допълнителна информация: +3592/981 06 55; +3592/987 90 78


Декларация по чл. 29, ал. 1 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

< < обратно към страница "Новини"
нагоре