нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 07.08.2014 Обява за процедура за публичен подбор за избор на член на Съвета на директорите на „Софийски имоти” ЕАД

Обява за процедура за публичен подбор за избор на член на Съвета на директорите на „Софийски имоти” ЕАД

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На основание чл. 33 – 40 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение №501 по Протокол №66 от 24.07.2014г. на Столичен общински съвет

О Б Я В Я В А

Процедура за публичен подбор за избор на член на Съвета на директорите на „Софийски имоти” ЕАД, ЕИК 831835134

1. Изисквания към кандидатите:
· висше образование;
· не по-малко от 3 /три/ години управленски опит;
· да не са осъждани на лишаване от свобода за престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
· да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност.

2. Необходими документи:

· заявление;

· автобиография, придружена с данни, удостоверяващи тригодишен управленски опит;

· нотариално заверено копие от диплом за завършено висше образование;

· документ за трудов стаж;

· свидетелство за съдимост;

· декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;

· декларация, че не са налице пречки по чл. 29 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества – представя се в момента на сключване на договора за управление;

· концепция за бизнес програма за развитие на дружеството – представя се в срок от 25 /двадесет и пет/ дни от уведомяването за допускане до конкурса.

3. Краен срок и мястото за подаване на документи:
Кандидатите трябва да представят необходимите документи в срок от един месец от настоящото обявяване, в деловодството на Столична община, ул. „Московска” № 33.

Документите следва да се представят в запечатан плик, върху който са изписани името на кандидата и дружеството, за което кандидатства.

За допълнителна информация: +3592/981 06 55; +3592/987 90 78.

 

Д   Е   К   Л   А   Р   А   Ц   И   Я

Подписаният.......................................................ЕГН, л.карта № ..............издадена на ................................от МВР – гр. ....................... с настоящото декларирам, че не съм лишен/а/ от правото да упражнявам търговска дейност.

            Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Р. България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

                                                                                        ДЕКЛАРАТОР:

 

 

Д   Е   К   Л   А   Р   А   Ц   И   Я*

по чл. 29, ал. 1 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

                        Подписаният.................................................................ЕГН, л. карта № ......................издадена на ................................от МВР- гр........................... с настоящото декларирам, че:

1. не извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки;

2. не съм съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. не съм лишен с присъда или с административно наказание от правото да заемам материалноотчетническа длъжност;

4. не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността;

5. не съм съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление или контрол на дружеството;

6. не съм управител или член на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;

7. не съм народен представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район или кметство, кметски наместник, заместник-кмет на община, секретар на община, секретар на район;

            Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Р. България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация

                                                                               ДЕКЛАРАТОР:

* Представя се в момента на сключване на договора за управление.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре