нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 25.09.2014 Обява за процедура за публичен подбор за избор на Обществени посредници (омбудсмани) на „Топлофикация София” ЕАД

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

В изпълнение на Решение № 577 по Протокол № 67 от 11.09.2014г. на Столичен общински съвет, обявено в Интернет, на официалния сайт на съвета – www.sofiacouncil.bg

О Б Я В Я В А

Процедура за публичен подбор за избор на Обществени посредници (омбудсмани) на «Топлофикация София» ЕАД, ЕИК 831609046.

1. Изисквания към кандидатите:

1.1. Пълнолетен, вменяем, български гражданин, с високи морални качества, който се ползва с добро име в обществото;

1.2. Неосъждан и без висящи наказателни производства;

1.3. Има завършено висше образование, с минимална образователна степен “магистър”;

1.4. Да има минимум 10 години трудов стаж.

2. Необходими документи:

2.1. Заявление;

2.2. Автобиография,

2.3. Нотариално заверено копие от диплом за завършено висше образование;

2.4.Документ/и за трудов стаж;

2.5.Свидетелство за съдимост;

2.6. Служебна бележка за липса на висящи наказателни производства;

2.7. Концепция за дейността си като обществен посредник до 5 /пет/ стандартни печатни страници;

2.8. Други документи по преценка на кандидата, установяващи високи морални качества и добро име в обществото.

3. Краен срок и мястото за подаване на документи:

Кандидатите трябва да представят необходимите документи в срок от 14 /четиринадесет/ дни от настоящото обявяване, в деловодството на Столична община, ул. „Московска” № 33 до Столичен общински съвет.

Документите следва да се представят в запечатан плик, върху който са изписани името на кандидата, телефон за връзка и дейността, за която той кандидатства.

За допълнителна информация: 02/986-28-15;

< < обратно към страница "Новини"
нагоре