нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 12.12.2014 Обява за процедура за публичен подбор за избор на Обществени посредници (омбудсмани) на Топлофикация София ЕАД

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

В изпълнение на Решение № 779 по Протокол № 72 от  04.12.2014 г. на Столичен общински съвет

 

О Б Я В Я В А

Процедура за публичен подбор за избор на Обществени посредници (омбудсмани) на "Топлофикация София" ЕАД, ЕИК 831609046.

 

1. Изисквания към кандидатите:

1.1. Пълнолетен, вменяем, български гражданин, с високи морални качества, който се ползва с добро име в обществото;

1.2. Неосъждан и без висящи наказателни производства;

1.3. Има завършено висше образование, с минимална образователна степен “магистър”;

1.4. Да има минимум 10 години трудов стаж.

 

2. Необходими документи:

2.1. Заявление;

2.2. Автобиография,

2.3. Нотариално заверено копие от диплом за завършено висше образование;

2.4.Документ/и за трудов стаж;

2.5.Свидетелство за съдимост;

2.6. Служебна бележка за липса на висящи наказателни производства;

2.7. Концепция за дейността си като обществен посредник до 5 /пет/ стандартни печатни страници;

2.8. Други документи по преценка на кандидата, установяващи високи морални качества и добро име в обществото.

 

3. Краен срок и мястото за подаване на документи:

Кандидатите трябва да представят необходимите документи в срок от 14 /четиринадесет/ дни от настоящото обявяване, в деловодството на Столична община, ул. „Московска” № 33.

 

Документите следва да се представят в запечатан плик, върху който са изписани името на кандидата и дейността, за която той кандидатства.

 

За допълнителна информация: 02/986-28-15

 

< < обратно към страница "Новини"
нагоре