нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 17.06.2015 Доклад и проект за решение от Мария Бояджийска - зам.кмет на СО относно приемане на Програма за управление на отпадъците на Столична община за периода 2015 - 2020 г.

Доклад и проект за решение от Мария Бояджийска - зам.кмет на СО относно приемане на Програма за управление на отпадъците на Столична община за периода 2015 - 2020 г.

Проект на Програма за управление на отпадъците на Столична община за периода 2015-2020 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2015-2020 г.
I-ва част
II-ра част

1. Анализ и оценка на действащите нормативни и програмни документи в контекста на правата и задълженията на общините по управление на отпадъците
2. Анализ на отпадъците
3. Прогнози за образуваните отпадъци
4. Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците
5. Анализ за старите общински депа за отпадъци
6. Анализ на институционалния капацитет в сферата на управлението на отпадъците и осъществяването на управленските и контролните правомощия на общината по ЗУО и общинската наредба по чл. 22
7. Анализ на организационните схеми и форми за управление на отпадъците, планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите
8. Информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците
9. Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците

Стратегия за управление на утайките формирани при пречистване на отпадъчните води на Столична община до 2025 г.< < обратно към страница "Новини"
нагоре