нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 26.02.2016 Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове на Съвета на директорите на общински търговски дружества

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл. 33 – 40 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение №170 по Протокол №8 от 11.02.2016г.  на Столичния общински съвет

 

 

О Б Я В Я В А

 

Процедура за публичен подбор за избор на членове  на Съвета на директорите на следните общински търговски дружества:


„Пазари Изток" ЕАД;

„Пазари Запад" ЕАД;

„Пазари Север" ЕАД;

„Пазари Юг" ЕАД;

„Пазари Възраждане" ЕАД.


І. Изисквания към кандидатите:

- висше образование;

- не по-малко от 3 /три/ години управленски опит;

- да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;

- да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност.


ІІ. Необходими документи:

1. заявление;
2.  автобиография, придружена с данни, удостоверяващи тригодишен управленски опит;
3.  нотариално заверено копие от диплом за завършено висше образование;
4. документ за трудов стаж;
5. свидетелство за съдимост;
6. декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;
7. декларация, че не са налице пречки по чл.29 от Наредбата за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества;
8. концепция за бизнес програма за развитие на дружествата, за които се кандидатства, която да предоставят до 30 дни от уведомяването за допускане до конкурса.

ІІІ. Краен срок и място за подаване на документи:

Кандидатите трябва да представят необходимите документи, с изключение на концепцията по т.8,  в срок от един месец от настоящото обявление, в деловодството на Столична община, ул. „Московска” № 33.  

Документите следва да се представят в запечатан плик, върху който са изписани името на кандидата и дружеството, за което кандидатства.  

За допълнителна информация: +3592/981 06 55; +3592/943 35 44.

Декларация

 

 

 

 

 

< < обратно към страница "Новини"
нагоре