нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
закони
правилници
наредби
версия за печат Общинска стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта 2012 - 2020 година

НАРЕДБА за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Стратегия за развитие на социалните услуги за деца и семейства в град София 2010 - 2013 г.

Стратегия за развитие на социалните услуги за хора от третата възраст в град София 2010 – 2013 г.

Стратегия за развитие на социалните услуги на територията на Столична община 2009 - 2013

Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община за периода 2009 - 2011 год.

Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти - публична общинска собственост за 2010 г.

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Столична община 2012 - 2016 г., приета от Столичния общински съвет с Решение № 224 по Протокол № 16 от 10.05.2012

Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици и азотни оксиди и управление на качеството на атмосферния въздух в СО за периода 2011 - 2014 г.

Програма "Спортни, младежки и детски дейности 2011 - 2014" към Столичния общински съвет

Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2009 г.

Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2012 година, приета от Столичния общински съвет с Решение № 74 по Протокол № 10 от 23.02.2012

НАРЕДБА за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община

НАРЕДБА за използването на таксиметрови апарати на територията на Столичната голяма община

НАРЕДБА за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община

Наредба за организация на движението на територията на Столична община

Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община (ОТМЕНЕНА)

НАРЕДБА за гробищните паркове на територията на Столична община - отменена

НАРЕДБА за реда за получаване и управление на дарения от Столичната община

НАРЕДБА за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”

Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община

НАРЕДБА за концесиите

НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Наредба за условията и реда за предоставяне на данни и за издаване на справки за предвижданията на общия устройствен план на Столична община

НАРЕДБА за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община

НАРЕДБА за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община

НАРЕДБА за управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения на територията на Столична община

НАРЕДБА за символиката и отличията на Столична община

НАРЕДБА на Столичен общински съвет за изграждане на общодостъпна среда в гр. София

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг

НАРЕДБА на Столичния общински съвет по принудителното отчуждаване на имоти - частна собственост за общински нужди

НАРЕДБА за пазарите на територията на Столична община

Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

НАРЕДБА за правата и задълженията на местните органи на религиозните общности на територията на Столичната община и взаимоотношенията с местните органи на изпълнителната власт

Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

НАРЕДБА за извършване на обществен превоз на пътници по допълнителни маршрутни линии от общинската транспортна схема на територията на Столична община

НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания

НАРЕДБА за приватизация на група предприятия чрез посредници

Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Наредба за гробищни паркове и погребално - обредната дейност на територията на Столична община

НАРЕДБА за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община

Наредба за определяне на размера на местните данъци

НАРЕДБА за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община

НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на Столична община, публикувана на 20.10.2008

Наредба за общинските лечебни заведения

Наредба за управление на общинските пътища на територията на Столична община

Наредба за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община

НАРЕДБА № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община (ДЕЙСТВАЩА КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ)

Наредба № 1 за обществения ред на територията на Столична община (ОТМЕНЕНА)

Наредба за общинската собственост

НАРЕДБА за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община

Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни - домашни любимци /кучета и котки/ на територията на Столична община (ОТМЕНЕНА)

нагоре