нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
закони
правилници
наредби
версия за печат

Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община

(Приета с Решение № 4 по Протокол № 36 от 13.01.2005; изм. и доп. с Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008; изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009; доп. с Решение № 152 по Протокол № 35 от 12.03.2009; изм. и доп. с Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009; изм. и доп. с Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011)

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (доп. с Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009) С тази наредба се уреждат реда и условията за
извършване на търговска дейност на територията на Столична община (СО). Целта на наредбата е да осигури защита на потребителите и
условия за лоялна конкуренция, както и опазване на обществения ред и спокойствието на гражданите.

Чл. 2. (изм. и доп. с Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008) С наредбата се въвежда:
1. (изм. и доп. с Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008) регламент за работно време на стационарни обекти и за търговия на открито в имоти частна собственост
;
2. разрешителен режим за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терени общинска собственост и за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти.

Чл. З. (1) Обектите по чл.2, т.1 са:
1. обекти за търговия с хранителни стоки;
2. обекти за търговия с нехранителни стоки;
3. заведения за хранене и развлечения;
4. обекти за комунални и други услуги;
5. хотели и други места за настаняване.

(2) (изм. с Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008)
Не е предмет на тази наредба търговската дейност, извършвана от сергии и превозни средства, регламентирана в Наредбата за пазарите на територията на СО.

Глава втора
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТАЦИОНАРНИ
ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Раздел І
(изм. с Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009)
Ред и условия за заявяване на работно време на стационарни търговски обекти

Чл. 4. (1) При упражняване на търговска дейност в стационарен обект физическите и юридически лица заявяват работното време на обекта в районната администрация по местонахождението му.
(2)Заявлението за работно време на обекта (по
образец) в 2
екземпляра се подава до кмета на района със
започване дейността на обекта.
(3) В заявлението се посочва:
фирма, ЕИК (БУЛСТАТ);
вид на търговския обект;
адрес на търговския обект;
трите имена и телефон на лицето, отговорно за търговския
обект;
- номер на удостоверението за регистрация, съгласно чл. 12, ал. 7 от
Закона за храните - за обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3;
- номер на удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и номер на майсторско свидетелство - за обекта в които се
упражняват занаяти;
обектът се намира/не се намира в жилищна сграда;
обектът отстои/ не отстои на повече от 30 метра от жилищна
сграда.
(4) Търговецът заявява работно време и часове за зареждане. При необходимост представя съгласувана от гл. архитект на района схема за разполагане на маси, столове и други подвижни съоръжения около обекта.

Чл. 4а. (1) За търговски обект в урбанизирани територии търговецът предлага работно време и часове за зареждане в рамките от 06.00 ч. до 23.00 ч.
(2) За търговски обект, който с дейността си предизвиква шум и се намира на отстояние до 30 метра от жилищни сгради, както и за обект, разположен в сграда с режим на етажна собственост, работното време е от 06.00 ч.
до 22.00 ч.
(3) Търговецът може да предложи работно време извън посоченото по ал. 1 или ал. 2, като в този случай следва да представи протокол от Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) или лицензирана лаборатория за съответствие с допустимите нива на шум в и около обекта. За търговски обект, находят се в жилищна сграда с режим на етажна собственост се изисква и съгласие на 50 % + 1 от собствениците, включително съгласието на всички непосредствени
съседи.
(4) При непредставяне на документите по ал. 3 за работно време на обектите по ал. 1 се счита времето, определено в рамките от 06.00 ч. до 23.00 ч., а за обектите по ал. 2 - в рамките от 06.00 ч. до 22.00 ч., като същото се вписва в информационния масив по чл. 7.

Чл. 4б. (1) По искане на търговеца, за определен ден, кметът на района със заповед може да удължи, определеното в заявлението работно време.
(2) Кметът на района може със заповед едностранно да
промени работното време, ако в рамките на една година са констатирани:
1. две или повече жалби от граждани за наднормени нива на шум, чиято основателност е доказана с протоколи за замерване на шум от Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото
здраве;
2. два или повече случая на неспазване на работното
време,
установени по надлежния ред от служители на общинската администрация или от органите на Столична дирекция полиция (СДП).

Чл. 4в. Не се допуска експлоатация на маси и столове за консумация на открито пред обекти:
1. п
о чл. 4а, ал. 1 преди 07.00 ч. и след 23.00 ч.
2. по чл.4а, ал. 2 преди 07.00 ч. и след 22.00 ч.

Чл. 5. (1) След подаване на заявлението за работно време на търговския обект, длъжностно лице, упълномощено от кмета на района извършва проверка и осигурява служебно за нуждите на производството необходимата информация и/или документи от съответния орган.
(2) При съответствие на заявените с установените от длъжностното лице данни, заявлението се заверява от кмета на района или упълномощено от него лице и се вписва в информационен масив „Търговски обекти", като
един екземпляр се връща на търговеца.
(3) Търговецът може да приложи към заявлението за работно време,
копия от следните документи:
1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към
Агенция по вписванията;
2. удостоверение за регистрация, съгласно чл. 12, ал. 7 от Закона за
храните - за обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3;
3. удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетелство - за обекти, в които се упражняват занаяти от
юридически лица;
4. карта за индентификация по регистър БУЛСТАТ, удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетелство - за
обекти, в които се упражняват занаяти от физически лица.
(4) Заверката на заявлението за работно време и вписването му в информационен масив "Търговски обекти" се извършва в случаите по ал. 1 в едномесечен срок, а по ал. 3 - в 7 (седем) дневен срок от
подаването му.
(5) При промяна на обстоятелствата по чл. 4, ал. 3 и/или ал. 4. търговецът е длъжен в 14 (четиринадесет) дневен срок от настъпването им да информира кмета на района по реда на чл. 4, ал. 2 . Вписването се извършва съобразно чл. 5, ал. 1 - ал. 4.

Чл. 6. (1) При необходимост, кметът на района дава задължителни писмени указания, свързани с прилагане на императивни нормативни разпоредби за осигуряване спокойствието на гражданите и обществения ред.
(2) Информация за постъпилите заявления се предоставя на техническата служба на района за установяване законността на обекта, в съответствие с изискванията на ЗУТ.

Чл. 7. (1) Информационният   масив "Търговски обекти" съдържа:
входящ номер на заявлението;
фирма, ЕИК (БУЛСТАТ);
седалище и адрес на управление на търговеца;
трите имена на лицето, представляващо търговеца;
вид на търговския обект;
адрес на търговския обект;
име и телефон на лицето, отговорно за търговския обект;
работно време и часове за зареждане.
(2) В случаите по чл. 4б, ал. 2 за работно време на обекта в информационния масив се вписва времето, определено със заповедта на
кмета на района.
(3) По преценка на кмета на района могат да се вписват и други
обстоятелства.
(4) Документите по чл. 4а, ал. 3 и чл. 5 се съхраняват от длъжностното лице, което води информационния масив.

Чл. 8. Завереното заявление за работно време на търговския обект се съхранява в обекта.

Раздел ІІ
Общи изисквания при извършване на търговска дейност в стационарен обект

Чл. 9. (1) На видно място в близост до входа на обекта задължително се поставя постоянен надпис на български език с фирмата на търговеца.
(2) (изм. с Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008)
Надписът по ал. 1 съдържа фирмата и адреса на управление на търговеца, работно време на търговския обект, името и фамилията на лицето отговорно за обекта.
(3) На витрината на обекта могат да се поставят надписи на български език, указващи вида и наименованието му, както и наименованието на предлаганите стоки и услуги.
(4) Допуска се на витрините да се поставят надписи на чужд език само, ако те дублират надписите на български език или представляват търговска марка, фирмен знак (лого).
(5) (нова - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008)
Когато търговският обект е затворен, търговецът обявява това на мястото, на което обявява работното време.
(6) (нова - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008)
Обявеното работно време е задължително за търговеца.

Чл. 10. (изм. с Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008)
(1) Търговецът е длъжен да предлага на потребителя стоки с етикети на български език или и на български език, с изключение на случаите, когато информацията по ал. 2 може да бъде предоставена чрез използването на широко разпространени символи, като пиктограми и други знаци, които са лесно разбираеми за потребителите или чрез използването на наименования за произход на стоките, които са общоизвестни.
(2) Етикетът задължително съдържа информация за производителя и вносителя, ако стоката е от внос, за вида на стоката, нейните съществени характеристики, срока на годност и условията на съхраняването й и ако е необходимо указания за употреба.
(3) Информацията, съдържаща се в етикета трябва да бъде разбираема, достъпна, ясна, лесна за отличаване и да не бъде подвеждаща.
(4) Търговецът няма право да отстранява или променя етикетите, маркировките или друга информация дадена от производителя или вносителя, ако с това свое действие ще подведе потребителя.
Чл. 11. Когато видът на стоката не позволява поставянето на етикет, търговецът е длъжен да предостави на потребителя данните по чл.10, ал.2 по друг подходящ начин.

Чл. 11а (нов - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008)
(1) Всеки търговец предварително поставя на видно място, в непосредствена близост до стоката нейната цена.

(2) Цената на стоката трябва да бъде посочена в левове за съответната мерна единица или за брой.

(3) Всеки търговец, който предлага услуги на потребителите е длъжен предварително да обозначи продажните цени на предлаганите от него услуги чрез ценоразпис, поставен на видно място в търговския обект.

(4) Обявените цени по ал. 1 и ал. 3 трябва да бъдат недвусмислени, лесно разбираеми, ясно и четливо изписани и да не въвеждат потребителя в заблуждение.
Чл. 12. (изм. с Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008)

(1) Лицата, осъществяващи хотелиерство са длъжни:

1. Да обявяват цените на нощувките и на другите предлагани от тях услуги чрез ценоразпис, поставен на видно за потребителите място в близост до рецепцията и във всяка стая.

2. Да обявяват цените така, че те да бъдат лесно разбираеми, да са четливо изписани и да не въвеждат потребителите в заблуждение.

3. Да обявяват цените задължително и в левове.

(2) В заведенията за хранене и развлечения се осигуряват ценоразписи: лист-меню за кухненската и сладкарската продукция и карт-меню за алкохолни и безалкохолни напитки със съответните продажни цени и грамажи на български език, които трябва да бъдат предоставяни на всеки потребител преди поръчката и при представяне на сметката.

Чл. 13. (изм. с Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008)
За извършената продажба търговецът е длъжен да издава документ, който да съдържа данни за датата на продажбата, вида на стоката или услугата и цената.

Чл. 14. Търговецът е длъжен да държи на разположение на контролните органи следните документи в зависимост от предмета му на дейност:
1. (изм. с Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009)
Заявление за работно време на търговския обект;
2. разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия;
3. (отменена с Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009)
документи за платена годишна такса при продажба на алкохол и спиртни напитка и тютюн и тютюневи изделия;
4. регистрация за извършване на туристическа  и туроператорска агентска дейност;
5. удостоверение за категория на обектите по чл.3, ал.1, т. 3 и т. 5, съгласно   Закона за туризма;
6. копие от документа за произхода на стоките;
7. (изм. с Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008)
документ за съответствие на контролно-измервателните уреди с изискванията на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;
8. (нова - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008)
удостоверение за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията;
9. (нова - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008;
изм. и доп. с Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011) разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект, схема по чл. 28б и документ за платена такса.
10. документи изискуеми от специални нормативни актове, лицензи, разрешителни и други, в зависимост от предмета на дейност.


Чл. 15. Търговецът е длъжен да предоставя на потребителя търговска гаранция в писмена форма при спазване изискванията на Закона за защита на потребителите при продажбата на стоки, подлежащи на гаранционно поддържане.


Чл. 16 (1) Търговецът е длъжен да осигури указания за употреба на  български език при продажбата на стоки, чиято употреба изисква наличието на технически познания, стоки съдържащи опасни вещества или стоки, чиято употреба предполага наличието на специални умения или спазването на специални изисквания за безопасност.
(2) Указанията за употреба на стоките съдържат информация, необходима на потребителите за правилното и безопасното използване и инсталиране, свързване, поддръжка или съхраняване на стоките. При необходимост указанията за употреба съдържат списък на съставните части и детайли на стоката.

Чл. 17. (1) На територията на СО се забранява:
1. търговия с пиротехнически изделия с увеселителна цел извън обектите по Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и Правилника за неговото приложение;
2. продажба на стоки с неустановен произход и на стоки, неотговарящи на изискванията на чл. 16, ал. 1;
3. продажба и сервиране на алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия на лица под 18 години;
4. (изм. с Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008; изм. с Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009) достъпът на лица до 18 години, без родител или без придружител - надлежно упълномощено пълнолетно дееспособно лице, в питейни заведения, кафенета, дискотеки, обекти за обществено хранене, игрални и компютърни зали след 22.00 ч.
;
5. продажба на алкохолни напитки в учебни, възпитателни и здравни заведения;
6. продажба на тютюн и тютюневи изделия на територията на детски, учебни и здравни заведения;
7. ползване на зелените площи, тротоарите и другите места, предназначени за общо ползване, около търговския обект - за съхраняване на стоки и амбалаж;
8. изстудяване на напитки и други  стоки с течаща питейна вода;
9. разполагане на търговски обекти на територията на зелената система на СО, с изключение на предвидените в подробния устройствен план.
10. (нова - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008; изм. с Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009) р
азполагането на озвучителни системи извън търговските обекти в жилищни сгради и озвучаване на пространството около тях в периоа от 22.00 ч. до 08.00 ч.
(2) При провеждане на масови, обществени и спортни прояви, при необходимост, кмета на СО определя зони и часови граници, в които не се разрешава продажбата на алкохолни напитки.
Чл. 18. Лицата упражняващи търговска дейност в обекти на територията на СО са длъжни:
1. да поддържат чистотата в обекта и прилежащата му територия;
2. да следят за спазването на обществения ред в обекта, като при необходимост информират компетентните органи;
3. в обекти с нощен режим на работа да осигуряват шумозаглушителна изолация.
4. да спазват останалите нормативни актове имащи отношение към извършваната дейност.


Глава трета
Търговия на открито върху терени общинска собственост.
Ред и условия за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни обекти.
Раздел І
Търговия на открито върху терени общинска собственост

Чл. 19.  Търговия на открито е търговия на дребно върху терени  общинска собственост – тротоари, площади, улични платна и други.
Чл. 20 (1) На територията на Столична община не могат да бъдат предмет на търговия на открито:
1.
стоки, които поради този начин на предлагане могат да бъдат опасни за здравето;
2.
лекарства, лекарствени материали и продукти, медико-санитарни и хигиенни материали;
3.
петролни продукти и дериватите им;
4.
вино и спиртни напитки;
5.
промишлени стоки;
6.
стоки, за които е предвидена забрана в нормативен акт.
(2) Разпоредбите на чл. 17, ал. 1, т. 1, 2, 7, 8 и 9 се прилагат и за търговската дейност по чл. 19.

Чл. 21. Зоните, в които не може да се извършва търговия на открито се определят с нормативен акт на Столичен общински съвет.

Чл. 22. Общият брой на местата, на които може да се извършва търговия на открито, разположението им, видовете съоръжения и стоковата специализация се определят със схеми, одобрени от Главния архитект на Столична община.

Чл. 23. Търговия на открито се извършва въз основа на разрешение за ползване на място (по образец), издадено от кмета на района, на територията на който ще се извършва дейността.

Чл. 24 (изм. с Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009)
(1) Разрешението по чл. 23 се издава въз основа на заявление (по образец), подадено до кмета на района, на чиято територия ще се извършва дейността.
(2) В заявлението се посочват следните данни:
фирма, ЕИК (БУЛСТАТ);
лицето, което извършва търговската дейност от
името на търговеца;
точен адрес, вид и площ на съоръжението;
срок за ползване на място;
вида на стоките, с които ще се търгува;
работно време.
(3) След подаване на заявлението, длъжностно лице, упълномощено от кмета на района извършва проверка и осигурява служебно за нуждите на производството необходимата информация и/или документи от
съответния орган.
(4) Търговецът може да приложи към заявлението копия от следните
документи:
актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията;
други документи, на които лицето, извършващо търговската дейност се позовава.
(5)  Когато кандидатът е земеделски производител, към
заявлението се прилагат копия от:
анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена от компетентния орган за съответната година;
регистрационна карта на земеделски производител, заверена за
съответната година;
други документи, на които лицето се позовава.
(6) В случай, че за едно и също място има повече от един кандидат,
при избора се прилагат следните критерии:
1. 
търговец, добросъвестно ползвал мястото в предходни периоди;
2. 
производител на български стоки;
3. 
търговец, с адрес на управление на територията на Столична община;
4. други специфични обстоятелства, определени от районната
администрация.
(7) В случаите по ал. 4 и ал. 5 заявлението се подава
до 15-то
(петнадесето) число на предходния месец, а в останалите случаи - до 10-то (десето) число на предходния месец.

Чл. 25 (1) Разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито се издава за срок до 3 (три) месеца.

(2) В разрешението задължително се посочват следните данни:

1. търговецът (производител);

2. лицето, което представлява търговеца;

3. лицето, което извършва търговската дейност от името на търговеца;

4. точен адрес, вид и площ на съоръжението;

5. срок на разрешението;

6. вида на стоките, с които ще се търгува;

7. работно време;

Чл. 26. При извършване на търговия по чл. 19, търговецът е длъжен да представи при поискване от контролните органи следните документи:

1. разрешение за ползване на място по чл. 23;

2. копие от документа за произход на стоките;

3. документ за съответствие на контролно-измервателните уреди с изискванията на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;

4. документи, изискуеми от други нормативни актове.

Чл. 26а. Разпоредбите на Глава Втора, Раздел ІІ се прилагат съответно и при извършване на търговия на открито върху терени общинска собственост.

Чл. 27. (изм. с Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009) При провеждане на обществени, спортни и други мероприятия с общоградски характер, кметът на Столична община или упълномощено от него длъжностно лице издава разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито по реда на чл. 24.

Раздел ІІ
Ред и условия за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни обекти

Чл. 28 (1) Пред стационарни търговски обекти, върху терени общинска собственост могат да бъдат разполагани подвижни съоръжения, обслужващи извършваната в обекта търговска дейност.

(2) Подвижни съоръжения по смисъла на ал. 1 са:

1. маси и столове за консумация на открито;

2. хладилни витрини;

3. щендери и стелажи за излагане на предлагани за продажба в търговския обект стоки;

(3) От съоръженията по ал. 2 не може да се извършва самостоятелна търговска дейност.

(4) Не могат да бъдат предмет на излагане по ал. 2, т. 3 стоките, изброени в чл. 20, ал. 1 от тази наредба.

(5) Разполагането на съоръжения по ал. 2, т. 2 следва да бъде в съответствие с нормативните изисквания относно захранването с ел. енергия с оглед запазване живота и здравето на гражданите.

Чл. 28а. Разполагането на подвижни съоръжения по чл. 28, ал. 2 се извършва въз основа на разрешение за ползване на място (по образец), издадено от кмета на района, на територията на който ще се извършва дейността.

Чл. 28б (1) За разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти се изготвя индивидуална схема указваща заеманата площ, пространственото разположение, отстоянията от сгради и от регулационни имотни граници.

(2) (нова с Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011)
Когато за разполагане на съоръженията по чл. 28, ал. 2, т. 1 се предвижда поставянето и на ограждащи декоративни елементи - кашпи, съдове за озеленяване, декоративно осветление, предпазни елементи и други, същите се отразяват в схемата по ал. 1, като задължително се указва тяхното точно разположение, както и заеманата от съоръженията по чл. 28, ал. 2, т. 1 площ. Схемата по ал. 1 се поставя на видно място в търговския обект.

(3) (изм. с Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009; преномерована с Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011)
Схемата по ал. 1 се съгласува с Дирекция "Транспорт" на Столична община за съоръженията по чл. 28, ал. 2, т. 2 и т. 3, а за съоръженията по чл. 28, ал. 2, т. 1 - и с Отдел "Пътна полиция" при СДП. Същата се одобрява от главния архитект на района.

(4) (нова с Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011)
Търговецът е длъжен да ползва мястото, съобразно одобрената схема.

Чл. 28в (1) Разрешение се издава въз основа на заявление (по образец), подадено до кмета на района, на чиято територия се извършва дейността.

(2) (изм. с Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009В заявлението се посочва номера на завереното заявление за работно време на търговския обект, пред който ще се разполагат подвижни съоръжения и се прилага индивидуална схема по чл. 28б.

Чл. 28г (1) Разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект се издава за срок до 3 (три) месеца.
(2) В разрешението задължително се посочват следните данни:
1. търговецът;
2. (изм. с Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009) вид на стационарния обект и номер на заявлението по чл. 4;
3. точен адрес;
4. вид на съоръжението, в съответствие с чл. 28, ал. 2 и заемана площ;
5. срок на разрешението;
6. стокова специализация;
7. работно време;

Раздел ІІІ
Общи изисквания

Чл. 28д (1) Разрешенията по чл. 23 и чл. 28а по опис се представят до 23-то число на предходния месец в Столична община – Дирекция „Регулиране на търговската дейност.”

(2) Дирекция „Регулиране на търговската дейност” извършва проверка на разрешенията и съответствието им с изискванията на настоящата наредба и ги заверява. Заверените разрешения се връщат в районите до 1-во число на текущия месец.

(3)  Описи на заверените разрешения се съхраняват в Столична община – Дирекция „Регулиране на търговската дейност”.

(4) Разрешения без заверка от Столична община се считат за невалидни и подлежат на изземване от контролните органи при проверка.

Чл. 28е.  Издадените разрешения по чл. 23 и чл. 28а и данните в тях се вписват в регистри от упълномощено със заповед на кмета на района длъжностно лице.

Чл. 29. (изм. и доп. с Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011)
(1) За ползване на място за извършване на търговия на открито, както и за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти се заплаща такса по Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

(2) (нова с Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011)
Когато търговецът е заплатил такса по реда на т. 1б, изречение второ от Приложение № 1 от приложения към Глава Втора от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, но не е поставил предвидените в схемата по чл. 28б, ал. 2 ограждащи декоративни елементи, същият дължи доплащане за предвидената за тях площ, за целия посочен в разрешението период.

Чл. 30. Органът, издал разрешението за ползване на място за извършване на търговия на открито или за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти, може да го отнема, когато мястото не се използва по предназначение, когато не се използва от лицето, на което е предоставено или когато обществени нужди налагат това.

Глава четвърта
Търговия на открито в имоти частна собственост
(изм. с Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009)

Чл. 31. (1) При упражняване на търговска дейност на открито в имоти частна собственост търговците (физически и юридически лица) заявяват работно време в районната администрация по местонахождение на имота.
(2) Заявлението по ал. 1 (по образец) в два екземпляра се подава до
кмета на района при започване на дейността.
(3) В заявлението се посочват следните данни:
фирма, ЕИК (БУЛСТАТ);
лицето, което извършва търговската дейност от името на
търговеца;
точен адрес, вид и площ на съоръжението;
вида на стоките, с които ще се търгува;
работно време.
(4) 
След подаване на заявлението, длъжностно лице, упълномощено от кмета на района извършва проверка и осигурява служебно за нуждите на производството необходимата информация и/или документи от съответния орган.
(5) Търговецът може да приложи към заявлението копия от
следните документи:
актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията;
други документи, на които лицето, извършващо търговската дейност се позовава.
(6) Когато заявителят е земеделски производител, към заявлението се
прилагат копия от:
- анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена от компетентния орган за съответната година;
- регистрационна карта на земеделски производител, заверена за
съответната година;
- други документи, на които лицето се позовава.

Чл. 32. (1) Заявлението за работно време се заверява и се вписва в информационен масив „Обекти за търговия на открито в имоти частна собственост" от упълномощено от кмета на района длъжностно лице в едномесечен срок за случаите по чл. 31, ал. 4, а в случаите по чл. 31, ал. 5 и ал. 6 - в 7 (седем) дневен срок от подаването му. Екземпляр от завереното заявление се предоставя на заявителя.
(2) Търговецът е длъжен да представи при поискване от контролните органи следните документи:
1. заявление за работно време за търговия на открито в
имот частна собственост;
2. копие от документа за произход на стоките;
3. документ за съответствие на контролно-измервателните уреди с изискванията на Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор;
4.документи изискуеми от други нормативни актове.
(3) При промяна на обстоятелствата по чл. 31, ал. 3, търговецът е длъжен в 14-дневен срок от настъпването им да информира кмета на района по реда на чл. 31, ал. 2. Вписването се извършва съобразно чл. 32, ал. 1.

Чл. 33. (1) Работното време за извършване на търговия на открито в имоти частна собственост се определя в рамките от 07.00 ч. до 22.00 ч.
(2) Разпоредбите на чл. 4в и на Глава Втора, Раздел II се прилагат съответно и при извършване на търговия на открито в имоти частна
собственост.
(3) Не могат да бъдат предмет на търговска дейност на открито в
имоти частна собственост:
1. стоки, които поради този начин на предлагане могат да
бъдат опасни за здравето;
2. лекарства, лекарствени материали и продукти, медико-санитарни и
хигиенни материали;
3. 
петролни продукти и дериватите им;
4. 
вино и спиртни напитки;
5. стоки, за които е предвидена забрана в нормативен акт.

Глава пета
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 34. (1) Контролът по спазване разпоредбите на тази наредба се осъществява от кмета на СО и районните кметове, за търговската дейност на тяхна територия.

(2) Проверки на лицата, извършващи търговска дейност на територията на СО се извършват от служители на общинската администрация, упълномощени със заповед от лицата по ал. 1.

Чл. 35 (1) (нова - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008) Лицата по чл. 34, ал. 2 при осъществяване на контролните си правомощия имат право:

1. на свободен достъп в търговските обекти;

2. да изискват необходимите документи във връзка с осъществявания от тях контрол;

3. да привличат експерти в съответната област, когато проверката е особено сложна и изисква специални знания;

4. да съставят актове за установяване на административни нарушения;

(2) (нова - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008)
Лицата по чл. 34, ал. 2 са длъжни да:

1. установяват точно фактите при извършвания от тях контрол;

2. опазват служебната и търговската тайна и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване, както и да не използват информацията от проверката извън предназначението й;
3. уведомяват съответния специализиран орган за контрол в случаите, когато смятат, че е налице нарушение на друг нормативен акт;
(3) Наказателните постановления се издават от кмета на СО или упълномощени от него длъжностни лица и от кметовете на райони, на чиято територия е констатирано нарушението.

Чл. 36. (изм. и доп. с Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008)
(1) (доп. с Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011)
За нарушения на разпоредбите на чл. 4, чл. 23, чл. 28а, чл. 28б и чл. 31 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 300 до 2 000 лв.
(2) (изм. с Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009)
За нарушения на разпоредбите на чл. 5, ал. 5, чл. 14, чл. 26, чл. 32, ал. 2 и ал. 3 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 100 до 1 000 лв.
(3) (изм. с Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009) При неспазване на работното време, вписано в съответните
информационни масиви, респ. регистри и с
вързано с нарушаване на спокойствието на гражданите, на виновните лица се налага глоба от 300 до 2 500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 1 000 до 5 000 лв.
(4) За нарушения на разпоредбите на чл. 9, чл. 10 и чл. 11  на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 300 до 1 500 лв.
(5) За нарушения на разпоредбите на чл. 11а и чл. 12 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 300 до 3 000 лв.
(6) За нарушения на разпоредбите на чл. 13 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 500 до 3 000 лв.
(7) За нарушения на разпоредбите на чл. 15 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 500 до 1 500 лв.
(8) За нарушения на разпоредбите на чл. 16 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 500 до 2 000 лв.
(9) (изм. с Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009) За нарушения на разпоредбите на чл. 17, чл. 18, чл. 20 и чл. 33, ал. 3 на виновните лица се налага глоба от 300 до 2 500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 1 000 до 5 000 лв.
(10) За нарушения на тази наредба, извън посочените в тази глава , виновните лица се наказват с глоба, а едноличните търговци и юридически лица – с имуществена санкция в размер от 50 до 500 лв.
(11) При повторно нарушение по тази глава, виновните лица се наказват с глоба, а едноличните търговци и юридическите лица – с имуществена санкция в двоен размер.

Чл. 37. За образуване на административно-наказателни производства за нарушения на тази наредба, съставяне на актове, издаване, връчване и обжалване на наказателните постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 38. (изм. с Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008)
Кметът на Столична община изготвя годишни отчети до Столичния общински съвет за извършените проверки, установените нарушения и наложените наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
(нови - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008)

§ 1. „Урбанизирани територии” са населените места и селищните образувания.

§ 2. „Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията” е удостоверение, издадено не по-рано от 6 (шест) месеца от датата на подаването му по реда на тази наредба.”

§ 3 „Услуга” по смисъла на тази наредба е всяка материална дейност, самостоятелно планирана и извършена, предоставена възмездно и предназначена за друго лице – потребител.

Не са услуги по смисъла на тази наредба:

- независимите дейности в научната, литературната, художествената, образователната или педагогическата област;

- независими дейности на лекари, адвокати, нотариуси, съдия-изпълнители, инженери, архитекти, зъболекари и счетоводители;

- самостоятелно планирани и извършени дейности от търговци, за които в специален закон е предвиден лицензионен или регистрационен режим с изключение на тези, за които компетентен орган по издаването на лиценза или за извършване на регистрацията е кметът на Столичната община.

§ 4 (нов с Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009)
"Започване на дейността" е 7 (седем) дневния период от датата на заверяване на свидетелството за регистрация на фискално устройство на обекта в Териториалната дирекция на Национална агенция по приходите (НАП).

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. До приемане на нормативен акт от Столичен общински съвет по чл.21 от наредбата кмета на Столична община издава заповед за местата, на които не може да се извършва амбулантна търговия.
§ 2. В срокове регламентирани от Наредбата за преместваемите обекти кметовете на райони актуализират схемите по чл.23 от наредбата.
§
3. В 6 (шест) месечен срок от влизане в сила на тази наредба кметовете на райони следва да предприемат необходимите мерки за привеждане на съществуващите съоръжения за амбулантната търговия в съответствие с одобрените от СО – ДАГ типови проекти.
§ 4. (изм. с Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008)
Контролът по спазването на чл. 12 от тази наредба се осъществява от лица, упълномощени по реда на Закона за туризма.
§4а. (нов - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008)
При подаване на документи по чл. 5, ал. 1 и ал. 2, чл. 24, ал. 2 и чл. 31, ал. 4, т. 1 от тази наредба, търговците, вписани в търговския регистър и в регистъра на кооперациите при окръжните съдилища, които не са пререгистрирани по реда на § 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за Търговския регистър, вместо актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията, прилагат удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния окръжен съд и  карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ.
§4б. (нов - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008)
За търговските обекти по Глава Втора, Раздел І от наредбата, вписани в информационен масив „Търговски обекти” по досегашния ред, с работно време извън рамките от 06.00 ч. до 23.00 ч., лицата по чл. 4, ал. 1 в 6-месечен срок от влизане в сила на измененията на наредбата следва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 4а.
§ 5. Указания по тълкуване и прилагане на наредбата се дават от кмета на Столична община.
§ 6. Тази наредба отменя Наредбата за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Столична община, приета с решение №2 по протокол № 27 от 27.07.2001 г.
§ 7. Лицата регистрирани по реда на чл.3 от отменената  Наредбата за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Столична община запазват правата си до промяна на вписаните в регистъра обстоятелства.
§8. Кметовете на райони осигуряват съхранение на създадените регистри по чл.10, ал.2. от  отменената наредба.
§ 9. В едномесечен срок от влизане в сила на тази наредба, лицата извършващи търговия с алкохол и спиртни напитка уведомяват писмено за това районната администрация по местонахождение на обекта.
§ 10. Настоящата наредба и приложенията към нея се довеждат до знанието на населението чрез публикуване в сайта на Столична община и Столичен общински съвет.
§ 11. Тази наредба се издава на основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 65 от Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия, във връзка с чл.72 и чл.80 от Закона за местните данъци и такси.
§ 12. Наредбата е приета от Столичен общински съвет с решение № 4 по протокол № 36 от 13.01.2005 г.
§ 13 (нов с Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009)
До влизане в сила на нормативен акт на Столичен общински съвет по чл. 21 от Наредбата, кметът на Столична община, издава заповед за местата общинска собственост, върху които не може да се извършва търговия на открито.
§ 14. (нов с Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009) При подаване на документи по чл. 5, ал. 3, т. 1, чл. 24, ал. 4 и чл. 31, ал. 5 от тази наредба, търговците, вписани в търговския регисгьр и в регистъра на кооперациите при окръжните съдилища, които не са пререгистрирани по реда на § 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за Търговския регистър, вместо актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията, прилагат удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния окръжен съд
и карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ.
§ 15. (нов с Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009)
Издадените Удостоверения за регистрация по
реда на чл. 3 от отменената Наредба за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Столична община и Уведомленията по чл. 4 и чл. 31 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, приета с Решение № 4 по Протокол № 36 от 13.01.2005 г. на СОС, които отговарят на изискванията на настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО запазват правата си до промяна на вписаните в регистъра, респ. информационния масив обстоятелства.
§ 16. (нов с Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009)
Разрешение за ползване на място върху терен общинска собственост се издава въз основа на разрешение за поставяне на преместваем обект, издадено по реда, установен с Наредбата по чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.
§ 16а. (нов с Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011)
Заеманата площ по смисъла на чл. 28б от настоящата наредба представлява площта на най-големия правоъгълен контур, ограждащ съоръженията по чл. 28, ал. 2, т. 1. Ъглите на контура задължително се обозначават на място от търговеца с жълта боя.
§ 17. (нов с Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009)
Параграф 16 се прилага след влизане в сила на Наредбата по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ.

 

ОБРАЗЦИ КЪМ НАРЕДБАТА
(нови - с Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009)

Образец

Вх. №....................... /.................................. г.

                                                 ДО
                                                 КМЕТА НА РАЙОН
                                                ".........................."

ЗАЯВЛЕНИЕ
за работно време на стационарен търговски обект

.....................(фирма, ЕИК/БУЛСТАТ)

.....................(вид на търговския обект)

.....................(адрес на търговския обект)

.....................(работно време)

.....................(часове за зареждане)

.....................(трите имена и телефон на лицето, отговорно за търговския обект)

.....................(номер на удостоверението за регистрация, съгласно чл.12, ал.7 от Закона за храните - за обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т.З от наредбата)

.....................(номер на удостоверението за вписване в регистъра по Закона за занаятите и номер на майсторското свидетелство - за обекти, в които се упражняват занаяти)

Обектът се намира /не се намира/ в жилищна сграда.
Обектът отстои /не отстои/ на повече от 30 метра от жилищна сграда.
Вярното се подчертава
Приложени копия от документи, съгласно чл. 5, ал. 3 от наредбата:................................................................

При промяна в обстоятелствата, вписани в настоящето заявление се задължавам да уведомя районната администрация в 14 (четиринадесет) дневен срок.

                                         Подпис:
                                                   /
име, фамилия на управителя, печат/

Попълва се от районната администрация:

Осигурени служебно документи:
.....................................................................
Съгласувано работно време:...........................
Заявлението е вписано под №........... /................... в информационен масив "Търговски обекти" на район „...............................".

                                   Кмет на район "........................":
                                                                                  /подпис, печат/

Образец

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "..............................................."

РАЗРЕШЕНИЕ
за ползване на място за извършване
на търговия на открито върху терени общинска собственост
........./...................                                      

Със срок от.......................... до...................... 20........ г.

..................(точен адрес)

..................(вид и площ на съоръжението)

..................(вид на стоките, с които ще се търгува)

..................(търговец/производител)

..................(трите имена на лицето, което представлява търговеца)

..................(трите имена на лицето, което извършва търговската дейност от името на търговеца)
..................(работно време)

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДИРЕКТОР:                                             КМЕТ НА РАЙОН: "................"
               /подпис, печат/                                            /подпис, печат/

 

 

Образец

Вх. №........./...................г.

                                                       ДО
                                                       КМЕТА НА РАЙОН "......"

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на разрешение за ползване на място
за извършване на търговия на открито върху
терен общинска собственост

от.......................................

(фирма, ЕИК/БУЛСТАТ/ на търговеца или трите имена на физическото лице - производител)

           Уважаеми Господин (жо)................................ ,

          Желая да ми бъде издадено разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост за срок от....................................... до............................ 20....... г. (до 3 месеца)

1. Точен адрес........................................................

2. Вид и площ на съоръжението.................................

3. Вид на стоките, с които ще се търгува....................

4. Трите имена на лицето, което извършва търговската дейност от името на търговеца/производителя...........................

5. Работно време......................................................

Прилагам следните документи:
.......................................................
.......................................................
.......................................................

                                         Подпис:
                                                   /име, фамилия на управителя, печат/

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Образец
(нов 
с Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011)

Вх. №................ /................ г.

                                                                               ДО
                                                                               КМЕТА НА РАЙОН
                                                                               "........................"

З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост

от..........................................................................................
(фирма, ЕИК/БУЛСТАТ/)

Уважаеми Господин (жо).................................. ,
Желая да ми бъде издадено разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения върху терен общинска собственост пред стопанисвания от мен стационарен търговски обект за срок
от............................ до........................ 20...... г.
(до 3 месеца)

1. Точен адрес на обекта...............................................................
2. Вид на стационарния обект, номер на заявлението по чл. 4.........
3.Вид на съоръжението...............................................................
4.Заемана площ - общо....................... кв.м.
5. 
Площ за поставяне на ограждащи декоративни елементи - ...... кв.м.
(при разполагане маси и столове за консумация на открито)
6. 
Стокова специализация..............................................................
7.  Работно време на съоръженията.................................................
                                                      (в рамките от 07.00 ч. до 22.00 ч.)
Прилагам следните документи:
Индивидуална схема по чл. 286 от НРУИТДТСО
......................................................................
......................................................................

ЗАБЕЛЕЖКА: Точка 5 се попълва, при искане за издаване на разрешение за ползване на място за разполагане на маси и столове за консумация на открито пред стационарни обекти. Посочената в т. 5 площ е част от площта по т. 4.

                                       Подпис:
                                                  /име, фамилия на управителя, печат/

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Образец (нов с Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011)

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН ".............................."

Р А З Р Е Ш Е Н И Е
за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост

№ ........................../...........................

Със срок от............................ до......................... 20....... г.
...............................................................................................
(точен адрес)
...............................................................................................
(вид на стационарния обект и номер на заявлението по чл. 4)
................................................................................................
(вид на съоръжението и заемна площ - общо в кв.м.)
................................................................................................
(площ за поставяне на ограждащи декоративни елементи - в кв.м. при разполагане маси и столове за консумация на открито)
.................................................................................................
(стокова специализация)
.................................................................................................
(фирма)
.................................................................................................
(работно време)

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДИРЕКТОР:                                           КМЕТ НА РАЙОН ".............. "
                /подпис, печат/                                           /подпис, печат/

 

 

Образец

Вх. №............................../................ г.

                               ДО
                               КМЕТА НА РАЙОН "................................"

ЗАЯВЛЕНИЕ
за работно време за извършване на търговска дейност на открито в имот
частна собственост

....................(фирма, ЕИК/БУЛСТАТ/ на търговеца или трите имена на физическото лице - производител)

....................(трите имена и телефон на лицето, което извършва търговска дейност от името на търговеца/ производителя)

....................(точен адрес, вид и площ на съоръжението)

....................(вид на стоките с които се търгува)

....................(работно време)

Приложени копия от документи, съгласно чл. 31, ал. 5 или ал. 6 от наредбата:..................................................
......................................................................
......................................................................

При промяна в обстоятелствата, вписани в настоящето заявление се задължавам да уведомя районната администрация в 14 (четиринадесет) дневен срок.

                                  Подпис:
                                      /име, фамилия на управителя, печат/

Попълва се от районната администрация:

Осигурени служебно документи:.....................
..................................................................
..................................................................

Съгласувано работно време: ..................................
Заявлението е вписано под №....
/......... в информационен масив "Обекти за търговия на открито в имоти частна собственост"  на район "........................."

                                               Кмет на район "............."
                                                                    /подпис, печат/

 

         Председател на Столичния общински съвет:
                                                                              /Андрей
Иванов/нагоре