нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
постоянни комисии
временни комисии
версия за печат

     Постоянните комисии играят основна роля в процеса на вземане на решения от Столичния общински съвет. Те имат задачата да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаването на проблемите; да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване; да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет. За изпълнение на своите задачи постоянните комисии изготвят шестмесечни работни програми.

     Постоянните комисии се конституират от Столичния общински съвет с Правилника за организацията и дейността му. Според чл. 43, ал. 1 от Правилника са сформирани 13 постоянни комисии:

 • комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика;
 • комисия по финанси и бюджет;
 • комисия по здравеопазване и социална политика;
 • комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори;
 • комисия по местно самоуправление и нормативна уредба;
 • комисия по образование, култура, наука и културно многообразие;
 • комисия по икономика и собственост;
 • комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране;
 • комисия по обществен ред и сигурност;
 • комисия по транспорт и туризъм;
 • комисия за децата, младежта и спорта;
 • комисия по връзки с гражданското общество, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
 • комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество;
       При определяне на състава на комисиите се запазва основното съотношение между  политическите  групи, представени в Столичния общински съвет. Ръководството на всяка ПК се състои от председател и двама зам.-председатели. Те организират работата на комисията и поддържат връзка с другите комисии и с председателя на Столичния общински съвет.

     В своята работа постоянните комисии разглеждат разпределените им от председателя на СОС докладни записки и други материали, правят свои предложения и препоръки и изготвят становища по всеки един от предоставените им за разглеждане документи. Дневният ред за заседанията се определя съобразно постъпването на материалите - не по-късно от три работни дни преди заседанието. Редовните заседания на комисиите се провеждат по график, приет от тях по предложение на съответния председател и съгласуван с председателите на другите постоянни комисии. Комисиите заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове. Решения се взимат с мнозинство от присъстващите при явно гласуване. Водещата комисия разглежда материалите, след като й бъдат предоставени становищата на останалите постоянни комисии и подготвя мотивиран доклад, с който предлага приемане, допълване, изменение или отхвърляне на предложения проект за решение.

     За изпълнение на своите задачи комисиите могат да привличат външни експерти и консултанти. В заседанията на комисиите  могат да участват и експерти, директори на дирекции от администрацията  и ресорните зам.-кметове на Столична община.

    Постоянна комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика

Постоянна комисия по финанси и бюджет

Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика

Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба

Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

Постоянна комисия по икономика и собственост

Постоянна комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране

Постоянна комисия по обществен ред и сигурност

Постоянна комисия по транспорт и туризъм

Постоянна комисия за децата, младежта и спорта

Постоянна комисия за връзки с гражданското общество, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Постоянна комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество

Образци на декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

нагоре