нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
постоянни комисии
временни комисии
версия за печат

Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

Комисията заседава всеки вторник от 11:00 часа в I зала.

Членове
 1. Лорита Георгиева Радева - председател
 2. Иван Велков Велков - зам.-председател
 3. Радослав Игнатов Абрашев
 4. Борислав Иванов Борисов
 5. Николай Асенов Стойнев
 6. Анна Илиева Стойкова
 7. Венетка Методиева Серафимова
 8. Йоанна Николова Драгнева
 9. Стефан Марчев Марков
 10. Ирена Тодорова Анастасова
 11. Николай Милчев Николов
Експерти

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет” Емилия Стамболова, тел.: 9377 384


Външни експерти:

 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА  СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ

 ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

за 16.05.2017г. (вторник) от 11,00 часа, зала №1

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ВК66-2701/20.04.2017г., относно приемане на Програма за управление на качеството на атмосферния въздух(КАВ) на Столична община за периода 2015-2020г.(водеща комисия) и Одитен доклад на Сметната палата вх.№СОА17-ФИ17-77/11.04.2017г. за изпълнение на „Ефективност на общинските мерки за намаляване замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици ФПЧ10 и ФПЧ2,5) в гр.София” за периода от 01.01.2010г. до 31.12.2015г.

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ВК08-4081/1/11.05.2017г. относно биосферен парк на територията на ПП”Витоша”, обявен по Програмата „Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО,  включващ резерват „Бистришко бранище” и части от землищата на населените места в район „Панчарево”(водеща комисия)

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ВК66-2544/12.04.2017г., относно одобряване на проект за ПУП – изменение на план за регулация на улица при о.т.136д и образуване на нов УПИ ХVІІ-754 и план за застрояване на УПИ ХVІІ-754 от кв.46, с.Герман, район „Панчарево”

арх.З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ВК66-2660/19.04.2017г., относно разрешаване изработването на проект за ПУП – проект на ПУП-парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за частично изменение на въздушна линия 110 kv „Металургия-Негован”

арх.З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ВК66-2728/21.04.2017г., относно проект за ПУП – Изменение на план за регулация на м.”Градоман”, кв.27, район „Банкя”. Изменение на задънена улица между о.т.9а и о.т.9б-промяна профилът на улица и създаване на тротоар. Изменение границите на УПИ ХІ-36 и преотреждането му за имот с идентификатор №02659.2190.307 по КККР-УПИ ХІ-307-„за ЖС”. Изменение границите на контактни УПИ Х-36 и УПИ ХVІІІ-41

арх.З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ВК66-2802/25.04.2017г., относно прекратяване производството по одобряване на ПУП – ИПР за отваряне на нова улица между о.т.211 и о.т.140 през УПИ І-834, 542, 351, 696-„за производство и обслужващи дейности” и УПИ ІV-835-„за производство”, кв.52, м.”с.Негован”, район „Нови Искър”

арх.З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ВК66-3002/03.05.2017г., относно одобряване на ПУП – план за регулация и застрояване на м.”ж.к. Връбница-1”, УПИ ІІ-2040-„за ЖС и магазини”, кв.33, район „Връбница”, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м.”ж.к. Връбница-1”, одобрен с Решение 0167 по Протокол №79 от 26.03.2015г. на СОС

арх.З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

СОА17-ВК66-3184/10.05.2017г., относно прекратяване производство по одобряване на ПУП за кв.10 и кв.79, попадащи в обхвата на т.5 от Решение №343 по Протокол №83 от 11.06.2015г. на СОС, с което е одобрен проект за ПРЗ и план-схеми на мрежите на техническата инфраструктура на м.”Надежда 3”, район „Надежда”

арх.З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Информация вх.№СОА17-ВК08-992/24.01.2017г. във връзка с искане за становище от ПКООСЗГ по повод за издаване на разрешение за премахване на дървесна растителност в УПИ ІХ-393, кв.22, м.”в.з. Килиите”, район „Витоша” (отложена от предишно заседание)

Т.Петков-кмет на район „Витоша”

 1.  

Информация вх.№СЕК17-ТД26-108/3/02.05.2017г., относно мотивирано предложение за издаване на виза за многофамилна жилищна сграда в УПИ І-731, кв.6, м.”ж.к. Младост 3”, район „Младост”

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Информация вх.№СЕК17-ГР94-147/1/20.04.2017г., относно премахване на 15бр. иглолистни дървета-черен бор и 1бр. сух смърч в частен имот на ул.”Александър Стамболийски” №109, гр.Банкя (отложена от предишно заседание)

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Информация вх.№СЕК17-ТД26-22/3/06.04.2017г. относно обект: „Жилищна сграда с магазини и подземен гараж” в УПИ ХІV-1756, кв.37, м.”Изток-Изток”, район „Изгрев”,гр.София (отложена от предишно заседание)

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Информация вх.№СЕК16-ТД26-344/2/29.02.2016г., относно съгласуване на виза за реконструкция и пристрояване на ТР „Сфумато” в УПИ ІІІ, кв.582, м. „ГГЦ зона Г-13 юг”, район „Оборище” (отложена от предишно заседание)

Дирекция „Зелена система”

 1.  

Информация вх.№СЕК16-ТД26-2018/1/06.12.2016г., относно мотивирано предложение за издаване на виза (отложена от предишно заседание)

М.Бояджийска-зам.-кмет на СО

 1.  

Разни

 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ВК66-3243/11.05.2017г., относно приемане на бюджетна прогноза на Столична община за периода 2018-2020г., в частта на местните приходи и разходи за местни дейности

Й.Фандъкова-кмет на СО

 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ

ДНЕВЕН РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

за 16.05.2017г. (вторник) от 14,00 часа, зала №5

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Газификация на РДФ: Възможност за чиста околна среда на гр.София

 

 1.  

Разни

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


    

 

 
 
 
нагоре