нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
постоянни комисии
временни комисии
версия за печат

     Те се създават с решение на Столичния общински съвет по конкретни поводи – за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети. В своето решение за създаване на временната комисия Столичният общински съвет определя нейните задачи, численост, поименен състав, ръководство, срок на дейност и необходимите финансови средства. Временните комисии преустановяват дейността си с изготвяне на отчет и след приемане на решение на Общинския съвет.

   Временна комисия, съгласно решение №244, протокол №10 от дата 17. 03. 2016г. на Столичния общински съвет

нагоре